Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         10. Yleissivistävä koulutus
         20. Ammatillinen koulutus
         30. Aikuiskoulutus
         70. Opintotuki
         80. Taide ja kulttuuri
              32. Valtionosuudet museoille
              50. Eräät avustukset
              70. Kaluston hankinta
         90. Liikuntatoimi
         91. Nuorisotyö
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2013

80. Taide ja kulttuuriPDF-versio

Selvitysosa:Kulttuuripolitiikan tavoitteena on vahvistaa kansallisessa ja kansainvälisessä toimintaympäristössä kulttuurin perustaa, parantaa luovan työn tekijöiden toimintaedellytyksiä, lisätä kansalaisten kulttuuriosallistumisen mahdollisuuksia sekä tukea kulttuurin taloutta.

Opetus- ja kulttuuriministeriö toteuttaa näitä tavoitteita taide- ja taiteilija-, kulttuuriperintö-, kirjasto-, kulttuurivienti-, tekijänoikeuspolitiikan sekä audiovisuaalisen politiikan keinoin. Opetus- ja kulttuuriministeriön tehtävä on huolehtia erityisesti kulttuurin toimialan lainsäädännöstä, hallintorakenteesta ja -käytännöistä, rahoituksesta, strategisesta ohjauksesta ja muista yleisistä toiminnan edellytyksistä. Valtion ohella kuntien rooli kulttuuripolitiikan toteuttamisessa on merkittävä. Myös kotitaloudet ohjaavat valinnoillaan kulttuuripolitiikkaa; ne sijoittavat kulttuuriin ja joukkoviestintään yli kuusinkertaisesti valtion ja kuntien yhteenlaskettuun kulttuuritukeen verrattuna.

Kulttuuripolitiikan keinoin edistetään myös eri hallinnonaloja läpäisevien kehittämistehtävien, kuten kestävän kehityksen, perus- ja ihmisoikeuksien, maahanmuuttajien kaksisuuntaisen kotoutumisen, arkkitehtuuri- ja muotoilupolitiikan, luovuus -, elinkeino- ja innovaatiopolitiikan, alueiden kehittämispolitiikan, lapsi- ja nuorisopolitiikan sekä terveys- ja hyvinvointipolitiikan toimeenpanoa sekä huolehditaan kaikkien väestöryhmien kulttuuristen oikeuksien toteutumisesta.

Taiteen ja kulttuurin perustan vahvistamisen haasteita ovat taidehallinnon rakenteelliset uudistukset, taiteen ja kulttuurin rahoituksen turvaaminen ja rahoitusjärjestelmien kehittäminen. Taidelaitosten toiminnan kehittämiseksi lisätään teattereiden, orkestereiden ja museoiden valtionosuusjärjestelmään kannustavuutta. Huolehditaan monikulttuurisen yhteiskunnan aiheuttamista kehittämistarpeista taiteen ja kulttuurin toimialoilla sekä turvallisen mediaympäristön kehittämisestä. Kulttuuripolitiikan tietoperustaa ja sektoritutkimusta vahvistetaan.

Luovan työn tekijöiden toimintaedellytysten vahvistamiseksi kiinnitetään huomiota taiteilijoiden työskentelyedellytyksiin ja toimeentuloedellytysten monipuolistamiseen, esittävän taiteen vapaiden ammattilaisryhmien asemaan sekä taiteen laatukehityksen edistämiseen.

Kansalaisten kulttuuriosallistumisen tavoitealueella haasteena on vahvistaa eri väestöryhmien osallisuutta kulttuuriin, turvata kirjasto-, kulttuuri- ja tietopalvelujen tasavertainen saatavuus ja saavutettavuus maan eri osissa sekä kulttuuriperintöaineistojen digitaalinen saatavuus ja säilyttäminen. Kulttuuripalvelujen tuottamiseen tarvitaan uusia malleja ja tapoja. Tekijänoikeusratkaisuilla tuetaan opetusta ja tutkimusta sekä kirjastojen, arkistojen ja museoiden toimintaa.

Kulttuurin ja luovan talouden haasteita ovat taiteen ja kulttuurin sekä audiovisuaalisen alan kotimarkkinoiden ja kulttuuriviennin vahvistaminen, kulttuurin ja matkailun toimialojen yhteistyön lisääminen, kulttuurin kansainvälisten suurtapahtumien tukijärjestelyt sekä audiovisuaalisen ja muiden kulttuuri- ja taidealojen tuotekehitysrahoituksen ja yrittäjyyden edellytysten, kuten osaamisen, tuote- ja palvelukehityksen parantaminen sekä tekijänoikeusjärjestelmän kehittäminen.

Kulttuuripolitiikan tavoitteet ja keskeisimmät toimenpiteet vuonna 2013 ovat:

Kulttuuripolitiikan tavoitteet Keskeisimmät toimenpiteet
   
Kulttuurin perustan vahvistaminen: Toteutetaan opetus- ja kulttuuriministeriön kulttuuripolitiikan strategian 2020 ja kulttuurin tulevaisuutta koskevan valtioneuvoston selonteon linjauksia.
Käynnistetään Taiteen edistämiskeskuksen toiminta.
Edistetään medialukutaitoa, media- ja elokuvakasvatusta ja yleisten kirjastojen mediakasvatustyötä. Valmistellaan Kansallisen audiovisuaalisen arkiston ja Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskuksen yhdistymistä. Käynnistetään audiovisuaalisen alan tilastoinnin ja tiedonkeruun parantamista koskeva hanke.
  Parannetaan digitaalisten kulttuuriperintö- ja kirjastoaineistojen saatavuutta ja pitkäaikaissäilytystä osana kansallista digitaalista kirjastoa. Toteutetaan Kirjastopolitiikka 2015 -ohjelmaa ja edistetään yleisten kirjastojen laatusuosituksen käyttöönottoa. Valmistellaan kirjastolainsäädännön ajantasaistamista. Käynnistetään Venäjän ja Itä-Euroopan kulttuurisäätiön toiminta.
Valmistellaan Valtion taidemuseon säätiöittämistä. Tuetaan taiteen ja kulttuurin aluetoimijoita sekä viranomais- ja muiden toimijoiden yhteistyötä.
  Vahvistetaan kulttuurin ja luovan talouden asemaa pohjoismaisessa ja Venäjä-yhteistyössä sekä kehitetään pohjoisen ulottuvuuden kulttuurikumppanuutta.
Vahvistetaan taiteilijoiden, kulttuurialan toimijoiden ja teosten kansainvälistä liikkuvuutta sekä edistetään toimijoiden kansainvälistä verkostoitumista. Osallistutaan kulttuuriympäristöstrategian laatimiseen ja toimeenpanoon. Käynnistetään maailmanperintöstrategian laatiminen. Vahvistetaan kulttuuripoliittista sektoritutkimusta.
Luovan työn tekijöiden toimintaedellytysten parantaminen: Selvitetään taiteilijoiden työskentely- ja toimeentuloedellytyksien sekä eläketurvan parantamista.
Kehitetään taiteen ja kulttuurin tukirakenteita ottaen huomioon vapaan ammattilaiskentän tarpeet. Edistetään julkisen rakentamisen ns. prosentti taiteeseen -periaatetta.
Audiovisuaalisen kulttuurin poliittisten linjausten mukaisesti julkista tukijärjestelmää vahvistetaan. Jatketaan DigiDemo-tukiohjelman kehittämistoimia.
Kaikkien väestö- ja kansalaisryhmien kulttuuriosallistumisen edellytysten lisääminen: Jatketaan museoiden, orkestereiden ja teattereiden valtionosuusjärjestelmän kannustavuuden kehittämistä.
Tuetaan kulttuuritilojen työllisyyttä lisääviä peruskorjaushankkeita ja muusta käytöstä vapautuvan rakennuskannan muuntamista kulttuurikäyttöön.
Tuetaan kuntien kulttuuritoiminnan palvelurakenteen uudistamista.
Parannetaan kulttuuripalveluiden tasa-arvoista saatavuutta, saavutettavuutta ja moninaisuutta ottaen huomioon eri ikä- ja väestöryhmien tarpeet.
Kehitetään kirjasto- ja tietopalveluja väestön kunnallisina perus- ja lähipalveluina.
Tuetaan toimintaa terveyden ja hyvinvoinnin lisäämiseksi taiteen ja kulttuurin keinoin. Saatetaan loppuun elokuvateattereiden esitystekniikan digitalisointihanke ja käynnistetään tarvittavat jatkotoimet.
Kulttuurin ja luovan talouden edistäminen: Tuetaan kulttuuriyrittäjyyttä ja luovien alojen työpaikkojen syntymistä sekä vahvistetaan luovien alojen elinkeinotoiminnan ja kulttuurin matkailullisen tuotteistamisen mahdollisuuksia.
Luova talous työssä -hankkeessa kehitetään taide- ja kulttuurilähtöisiä toimintamalleja ja palvelutuotteita. Selvitetään mahdollisuus perustaa luovan talouden kehittäjä-toimija ja ministeriöiden välinen luovan talouden koordinaatioelin. Kulttuurivientiä ja luovien alojen markkinointiosaamista edistetään. Selkiytetään tekijänoikeuslakia ja toimeenpannaan teollis- ja tekijänoikeuksien strategiaa (IPR-strategia).
Edistetään laillista online-tarjontaa ja vähennetään laitonta verkkojakelua. Selvitetään mahdollisuudet elokuva- ja muiden av-tuotantojen rahoituspohjan laajentamiseen sekä kannustinjärjestelmän toteuttamiseen.
Edistetään kulttuurin kansainvälisten suurtapahtumien saamista Suomeen ja uudistetaan kulttuuritapahtumien tukijärjestelmää.

Taiteen ja kulttuurin rahoitus veikkausvoittovaroista ja muista talousarvion määrärahoista

  Veikkausvoittovarat Yleiset budjettivarat Yhteensä
       
Taiteenalojen edistäminen 50 546 000 38 152 000 88 698 000
Kansalliset taidelaitokset 93 404 000 88 088 000 181 492 000
Kirjastotoimi 5 054 000 15 948 000 21 002 000
Museot ja kulttuuriperintö 30 116 000 51 983 000 82 099 000
Alueellinen taiteen edistäminen 23 267 000 106 000 23 373 000
Kulttuuripolitiikan kehittäminen1) 11 230 000 1 039 000 12 269 000
Taiteen ja kulttuurin kv-toimintoihin 9 051 000 6 153 000 15 204 000
Kulttuuri digitaalisessa ympäristössä 2 153 000 7 511 000 9 664 000
Yhteensä 224 821 000 208 980 000 433 801 000

1) Sisältää veikkausvoittovaroissa opetus- ja kulttuuriministeriön käytettäväksi kohdan sekä kulttuurin suurtapahtumien rahoituksen.

01. Taiteen edistämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 4 919 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) taiteilijaprofessoreiden viroista aiheutuviin palkkausmenoihin

2) enintään 10 000 euroa maksullisen palvelutoiminnan tukemiseen.

Määrärahasta myönnettävät apurahat ja avustukset budjetoidaan maksuperusteisina.

Selvitysosa:Käynnistetään Taiteen edistämiskeskuksen toiminta hallitusohjelman mukaisesti. Toiminnallaan keskus kehittää suomalaisen taiteen laatua, monimuotoisuutta, kansainvälistä tasoa ja uudistumista sekä lisää taiteen ja kulttuurin saatavuutta ja saavutettavuutta. Taiteen edistämiskeskuksen työ edistää hyvinvointia, kulttuuria ja sen moninaisuutta. Toiminnan tavoitteena on vahvistaa taiteen ja kulttuurin asemaa ja arvostusta yhteiskuntaa uudistavana monimuotoisena voimavarana ja merkitysten luojana.

Tavoitteen saavuttamiseksi Taiteen edistämiskeskus edistää taidetta ja kulttuuria kansallisesti ja kansainvälisesti toteuttamalla kehittämishankkeita, nimittämällä läänintaiteilijoita, myöntämällä rahoitusta ja tukea yhteisöille. Taiteen edistämiskeskus edistää myös taiteilijoiden kansallisia ja kansainvälisiä työskentelyedellytyksiä tukemalla taiteilijoiden verkottumista, residenssitoimintaa ja toteuttamalla kehittämishankkeita. Virasto osallistuu myös taiteilijoiden toimeentulomahdollisuuksien edistämiseen toimimalla asiantuntijana. Virasto vastaa yhteydessään olevien itsenäistä päätöksentekovaltaa käyttävien luottamuselinten kuten valtion taidetoimikuntien, alueellisten taidetoimikuntien ja erillislautakuntien sekä taideneuvoston hallinnosta ja niille kuuluvien asioiden valmistelusta, päätösten esittelystä ja toimeenpanosta.

Henkilöstön hyvinvointia ja organisaation osaamista edistetään henkilöstösuunnittelulla ja koulutuksella sekä työhyvinvointihankkeita toteuttamalla.

Taidetoimikuntien tehtävänä on myöntää taiteilija-apurahoja, toimia oman toimialansa asiantuntijana ja osallistua viraston strategioiden laadintaan. Rahoitus on määräaikaista ja perustuu taiteellisen laadun vertaisarviointiin ja laajaan taidepoliittiseen asiantuntemukseen. Apurahapolitiikassa otetaan huomioon hakijakunnan sukupuoli-, ikä-, kieli- ja asuinpaikkarakenne ja erityisesti nuorten taiteilijoiden asema apurahan hakijoina ja saajina.

Taideneuvoston tehtävänä on päättää valtion taidetoimikuntien määrästä, niiden tarkemmista nimistä ja toimialoista. Taideneuvosto myös nimeää jäsenet valtion taidetoimikuntiin ja alueellisiin taidetoimikuntiin ja esittää taiteen akateemikon arvonimeä. Taideneuvosto voi tukea kokeilu- ja kehittämishankkeita.

Kulttuuripoliittisista syistä hintatuella katetaan noin 33 % maksullisen toiminnan erillismenoista.

Tuloksellisuuden tunnusluvut

  2013
tavoite
   
Taiteen edistämiskeskus ja alueyksiköt  
Yhteisöjen valtionavustushakemukset 2 300
— myönteiset päätökset 990
Lausunnot valtionavustushakemuksista opetus- ja kulttuuriministeriölle 850
Hankkeet 200
Kansainväliset residenssit 5
Julkaisut ja vaikuttavuuden arvioinnit 4
Lausunnot, kannanotot ja aloitteet 50
Valtakunnalliset vertaisarviointi-ryhmät ja erillislautakunnat  
Apurahahakemukset 8 200
— myönteiset päätökset 1 700
Alueelliset vertaisarviointiryhmät  
Apurahahakemukset 2 800
— myönteiset päätökset 600
Henkisten voimavarojen hallinta  
Henkilötyövuodet 59

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2011
toteutuma
2012
varsinainen
talousarvio
2013
esitys
       
Bruttomenot 5 142 4 840 4 939
Bruttotulot 86 20 20
Nettomenot 5 056 4 820 4 919
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 372    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 429    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Julkisen hallinnon atk-menosäästö (HO) -26
Yhteishankintojen lisääminen (HO) -12
Palkkausten tarkistukset 137
Yhteensä 99

Momentin nimike on muutettu.


2013 talousarvio 4 919 000
2012 II lisätalousarvio 73 000
2012 talousarvio 4 820 000
2011 tilinpäätös 5 113 000

02. Valtion taidemuseon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 19 469 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) siviilipalvelusmiehistä aiheutuvien menojen maksamiseen

2) kalusto- ja laitehankintoihin

3) enintään 2 600 000 euroa näyttelytoiminnan ja muun maksullisen palvelutoiminnan tukemiseen

4) Valtion taidemuseon toimintaa jatkamaan perustettavan julkisoikeudellisen yhteisön käyttöpääomaan.

Selvitysosa:Valtion taidemuseo on kulttuurilaitos, joka rakentaa kansallista taidekokoelmaa, tekee monipuolisia näyttelyitä ja saattaa taiteen yleisön ulottuville. Maan keskustaidemuseona se vastaa kuvataiteen tietoaineistoista ja osallistuu taidemuseoalan kehittämiseen.

Kulttuuriperinnön hoidon vaikuttavuustavoitteena on visuaalisen kulttuuriperinnön kartuttaminen tuleville sukupolville. Taidekokoelmien kartuttamisen tavoitteet ovat lähes yksinomaan laadullisia ottaen samalla huomioon sisällölliset painotukset.

Näyttely- ja ohjelmistotuotannon sekä muun yleisölle suunnatun toiminnan tavoitteena on pitää kulttuuriperintö elävänä vahvistamalla Valtion taidemuseon eri yksiköiden roolia monipuolisten ja korkealaatuisten kulttuuripalvelujen tarjoajana. Näyttely- ja ohjelmistotoiminnan tarjonta pyritään pitämään monipuolisena samalla kun kävijätutkimuksin seurataan asiakkaiden tyytyväisyyttä ja pyritään vastaamaan sen toiveisiin. Yleisölähtöisyyteen, jolla tarkoitetaan ajankohtaisuutta näyttelytarjonnassa, kiinnitetään erityistä huomiota. Maksullisen toiminnan taloudellisena tavoitteena on, että tulot kattavat kokonaiskustannuksista 14 % ja erilliskustannuksista 47 %.

Taidemuseoalan sekä tutkimus- ja muun yhteistyön kehittämisen tulosalueella jatketaan koko taidemuseokenttää koskevia kehityshankkeita yhdessä maan muiden taidemuseoiden kanssa sekä tuotetaan tutkimusta yleisölähtöisen museotyön tueksi.

Valtion taidemuseon hallintomallin uudistus toteutetaan yhteistyössä opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa.

Kulttuuripoliittisista syistä hintatuella katetaan noin 50 % maksullisen toiminnan erillismenoista.

Kulttuurialan luonteesta johtuen tulostavoitteet eivät ole jatkuvasti kasvavia. Numeeristen tunnuslukujen rinnalla on huomioitava pitkän tähtäimen vaikuttavuus, joka otetaan huomioon mm. näyttelyiden sisällöllisissä valinnoissa ja tavoitteiden asetteluissa. Suoritteiden määriä vertailtaessa on otettava huomioon niiden vaihtelevat laajuudet.

Tuloksellisuuden tunnusluvut 2010
toteutuma
2011
toteutuma
2013
tavoite
       
Vaikuttavuus, tuotokset ja laadunhallinta      
Asiakastyytyväisyys (asiakaspalvelu), % 92 89 92
Kokoelma- ja erikoisnäyttelyt, kpl 25 17 11
Tutkimus- ja näyttelyjulkaisut, kpl 8 10 9
Konservoidut teokset 726 892 600
Toiminnallinen tehokkuus      
Näyttelytoiminnan kävijämäärä      
— kokonaiskävijämäärä 423 224 387 000 404 000
— maksavien kävijöiden osuus, % 60 56 46
Näyttelykäynnin keskitulo 5,8 4,9 4,4
Näyttelykäynnin keskihinta 6,2 5,5 3,1
Näyttelyjulkaisujen myydyt määrät/painokset, % 13 45 60
Hallinnollisten palvelujen osuus kokonaiskustannuksista, % 16 16 16
Maksullinen toiminta (kustannusvastaavuus)      
— tulot/kokonaiskustannukset, % 21 19 14
— tulot/erilliskustannukset, % 57 55 47
— hintatuki/erilliskustannukset, % 40 27 50
Henkisten voimavarojen hallinta      
Henkilötyövuodet 229 228 228

Toiminnan tulot ja menot (1 000 euroa)

  2011
toteutuma
2012
varsinainen
talousarvio
2013
esitys
       
Bruttomenot 23 864 23 274 22 336
Bruttotulot 4 005 4 053 2 867
Nettomenot 19 858 19 221 19 469
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 1 694    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 910    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Julkisen hallinnon atk-menosäästö (HO) -88
Palkkausten tarkistukset 326
Siirto momentille 29.80.04 (museoalan kehittämistoiminta, 2 htv) -90
Muu muutos -10
Vuokrien indeksitarkistukset 200
Tuottavuustoimet -90
Yhteensä 248

Tarkoitus on, että tilivirastoina toimineen Valtion taidemuseon vuodelta 2013 varainhoitovuodelle 2014 siirtyvät määrärahat kohdennetaan taidemuseon toimintaa jatkavan julkisoikeudellisen yhteisön käyttöpääomaan.


2013 talousarvio 19 469 000
2012 II lisätalousarvio 221 000
2012 talousarvio 19 221 000
2011 tilinpäätös 19 075 000

03. Suomenlinnan hoitokunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 2 644 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) perusparannushankkeiden rahoittamiseen

2) kalusto- ja laitehankintoihin.

Selvitysosa: Suomenlinnan hoitokunta vastaa Unescon maailmanperintöluetteloon otetun ja kansallisesti merkittävän Suomenlinnan rakennuskulttuurimuistomerkin restauroinnista, ylläpidosta ja käyttämisestä sekä kohteen perusinformaation tuottamisesta ja jakamisesta yleisölle.

Tavoitteena on vahvistaa Suomenlinnan maailmanperintökohteen esimerkillistä hoitoa, ylläpitoa ja esittelyä siten, että linnoitusalue säilyy elinvoimaisena ja vetovoimaisena. Restauroinnin, ylläpidon ja alueen saavutettavuuden parantamisen perusteina ovat kiinteistövarallisuuden arvon säilyttäminen ja käytettävyyden turvaaminen siten, että tiloja voidaan vuokrata asumis- ja muuhun käyttöön sekä muuta varallisuutta asettaa alueen luonteeseen sopivan kulttuurimatkailun käyttöön. Hyvän julkisuuskuvan säilyttämiseksi alueella voidaan järjestää maailmanperintökohteen arvolle sopivia kulttuuritapahtumia.

Vuonna 2013 restaurointi- ja kunnossapitotöiden tavoitteen toteutumiseksi jatketaan kunnostusohjelman (2013—2017) mukaisesti linnoituslaitteiden ja kiinteistöjen ylläpito- ja perusparannustöitä sekä Suomenlinnan avovankilan perusparannus- ja laajennustöitä. Kunnostuksessa hyödynnetään saarella sijaitsevan avovankilan työvoimaa. Töissä käytetään myös ulkopuolisia urakoitsijoita. Valmistaudutaan Lonnan saaren osittaiseen käyttöönottoon. Osallistutaan hallitusohjelman mukaiseen maailmanperintöstrategian laatimiseen.

Maailmanperintökohteen tunnetuksi tekemisessä noudatetaan Unescon edellyttämän hallinta- ja hoitosuunnitelman mukaisia toimia. Korostetaan talvikausien kävijämäärien kehittämistä ja suuren yleisön tietämyksen lisääntymistä, minkä toteutumista arvioidaan Suomenlinnan yleisö- ja palvelututkimuksissa. Yhteisön elinvoimaisuuden säilyttämiseksi tavoitteena on tukea monipuolista asukasrakennetta ja säilyttää alueella riittävät palvelut.

Tuloksellisuuden tunnusluvut 2010
toteutuma
2011
toteutuma
2013
arvio
       
Tuotokset ja laadunhallinta      
Matkailijamäärät sesongin ulkopuolisina kuukausina (loka—huhtikuu) 165 200 183 800 180 000
Toiminnallinen tehokkuus      
Hoitokunnan kokous- ja juhlatilojen käyttöaste, % 26 28 30
Linnoitusmuureista parhaassa kuntoluokassa koko linnoitusmuurimäärästä (52 800 m2), % 46 47 48
Vuokratuotot, kasvu % 5,0 1,56 1
Henkisten voimavarojen hallinta      
Henkilötyövuodet 88 90,4 91

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2011
toteutuma
2012
varsinainen
talousarvio
2013
esitys
       
Bruttomenot 7 827 7 551 7 582
Bruttotulot 4 889 4 700 4 938
Nettomenot 2 938 2 851 2 644
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 753    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 498    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Julkisen hallinnon atk-menosäästö (HO) -20
Yhteishankintojen lisääminen (HO) -7
Palkkausten tarkistukset 98
Muu muutos 2
Kertameno -100
Tuottavuustoimet -180
Yhteensä -207

2013 talousarvio 2 644 000
2012 II lisätalousarvio 54 000
2012 talousarvio 2 851 000
2011 tilinpäätös 2 683 000

04. Museoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 22 728 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös kalusto- ja laitehankintoihin.

Momentille voidaan nettouttaa Museoviraston hallussa olevien maa-alueiden puunmyynnistä saatavat tulot.

Selvitysosa:

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

   
Kansallismuseon toimintamenot 9 556 000
Museoviraston muut toimintamenot 13 172 000
Yhteensä 22 728 000

Museovirasto vastaa kulttuuriympäristön vaalimiseen liittyvistä viranomaistehtävistä kansallisella tasolla. Se johtaa ja kehittää maan yleistä museotointa, suojelee ja hoitaa kulttuuriperintöä ja kulttuuriympäristöä sekä tuottaa ja välittää alaa koskevaa tutkimustietoa. Museoalaa kehitetään valtakunnallisesti yhteistyössä museoalan kanssa. Museoalan yleiseen kehittämiseen liittyviä tehtäviä keskitetään Valtion taidemuseosta Museovirastoon. Museovirasto osallistuu aktiivisesti alan kansainväliseen viranomais-, sidosryhmä- ja hankeyhteistyöhön.

Vuonna 2013 jatketaan Museoviraston toimintojen sopeuttamista väheneviin resursseihin siten, että painotetaan keskeisten strategisten tavoitteiden saavuttamista. Uusi organisaatio pyritään vakiinnuttamaan. Museoviraston toiminnassa korostetaan asiakaslähtöisyyttä, palvelukykyä sekä fyysistä, tiedollista ja kulttuurista saavutettavuutta. Kulttuuriperintökasvatuksella vahvistetaan kansalaisten osallisuutta kulttuuriperintöön. Kulttuuriperinnön digitaalista saatavuutta parannetaan ja arkisto-, kirjasto- ja kokoelmapalveluita kehitetään edelleen. Museoviraston kiinteistöjen hallinnan osalta varaudutaan mahdollisiin uudelleenjärjestelyihin.

Kulttuuriympäristöä vaalitaan kiinteiden muinaisjäännösten, rakennetun ympäristön ja kulttuurimaiseman suojelun keinoin sekä panostamalla Museoviraston hallinnassa olevien linnojen, museokiinteistöjen ja muinaisjäännösten restaurointiin, hoitoon ja esittelyyn. Osallistutaan kulttuuriympäristöstrategian laatimiseen ja toimeenpanoon. Toiminnassa keskitytään ohjelmallisen suojelupolitiikan, ohjausmenetelmien, opas- ja ohjeaineistojen sekä kulttuuriympäristön tilan seurannan kehittämiseen sekä inventointien tietojärjestelmien toteuttamiseen. Valtakunnallisesti merkittäviä kohteita sekä yhteistyötä valtion kiinteistöyksiköiden kanssa priorisoidaan. Arkeologisten kenttätöiden uudelleenorganisointia seurataan. Suomen kansallismuseo edistää suomalaisten aineellisen kulttuuriperinnön säilymistä ja vahvistaa sen merkitystä yhteiskunnassa. Kansallismuseo kartuttaa kokoelmiaan yhteistyössä valtakunnallisten erikoismuseoiden ja maakuntamuseoiden kanssa. Näyttely- ja muu yleisötoiminta sekä tietoverkoissa olevat kokoelmatiedot ja opetusaineistot lisäävät kulttuurihistoriallisesti merkittävän esineistön tuntemusta ja kiinnostusta sen säilyttämistä kohtaan. Painopisteenä on varsinkin lähimenneisyyden ja nykyajan aineellisen kulttuuriperinnön ja siihen liittyvä tiedon tallentaminen. Kansallinen kokoelmatyö vakiinnutetaan osaksi Kansallismuseon toimintaa.

Kansallismuseon palvelukykyä ja vaikuttavuutta parannetaan ottamalla käyttöön maanalaiset vastaanotto- ja huoltotilat. Vaihtuvien näyttelyiden tilan suunnittelu käynnistetään osana valmistautumista itsenäisyyden juhlavuoteen. Kulttuurien museo muuttaa vuonna 2013 Kansallismuseon yhteyteen. Kansallismuseon muiden museoiden toimintaa ja avoinnapitoa tarkastellaan osana Museoviraston toimintojen sopeuttamistoimenpiteitä. Toiminnan tuottavuutta parannetaan kehittämällä museokauppatoimintaa ja tehostamalla tilavuokrausta.

Henkilöstön hyvinvointia ja organisaation osaamista ja tuottavuutta edistetään henkilöstösuunnittelulla ja koulutuksella, ottamalla käyttöön sähköisiä toiminnan tuen järjestelmiä, palkkausjärjestelmää kehittämällä sekä työhyvinvointihankkeita toteuttamalla.

Tuloksellisuuden tunnusluvut 2010
toteutuma
2011
toteutuma
2013
tavoite
       
Tuotokset ja laadunhallinta      
Käynnit Museoviraston verkkosivuilla 3 166 698 3 546 608 4 500 000
Lausuntojen käsittelyaika, pv 35 36 45
Museoiden kävijämäärä      
— kokonaiskävijämäärä 323 322 414 790 380 000
— maksavien kävijöiden osuus, % 46 40 45
— alle 18-vuotiaiden osuus kävijöistä, % 24 19 15
Linnojen kävijämäärä      
— kokonaiskävijämäärä 168 707 162 792 170 000
— maksavien kävijöiden osuus, % 89 88 85
Tutkimus- ja näyttelyjulkaisut, kpl 7 4 7
Esinetietojen digitointiaste, % 30 40 45
Toiminnallinen tehokkuus      
Museo- ja linnassakäynnin keskihinta, euroa 3,2 2,4 2,8
Museo- ja linnassakäynnin keskitulo, euroa 2,4 2,2 2,4
Henkisten voimavarojen hallinta      
Henkilötyövuodet (htv) 385 361 320

Toiminnan tulot ja menot (1 000 euroa)

  2011
toteutuma
2012
varsinainen
talousarvio
2013
esitys
       
Bruttomenot 25 059 23 138 25 928
Bruttotulot 4 691 3 200 3 200
Nettomenot 20 369 19 938 22 728
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 1 233    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 938    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Julkisen hallinnon atk-menosäästö (HO) -135
Yhteishankintojen lisääminen (HO) -57
Tasomuutos 3
Palkkausten tarkistukset 599
Tuottavuustoimet -135
Kansallismuseon maanalaisten huoltotilojen vuokran lisäys 700
Museoalan kehittämistoiminnan siirto momentilta 29.80.02 (2 htv) 90
Määräaikaisen lisäyksen päättyminen -50
Vuoden 2012 tasokorotuksen poisto -500
Toiminnan turvaaminen 2 000
Uusien toimitilojen vuokran lisäys 125
Muuttokustannukset 150
Yhteensä 2 790

2013 talousarvio 22 728 000
2012 II lisätalousarvio 334 000
2012 I lisätalousarvio 800 000
2012 talousarvio 19 938 000
2011 tilinpäätös 20 074 000

05. Näkövammaisten kirjaston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 6 385 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) kalusto- ja laitehankintoihin

2) enintään 4 000 euroa maksullisen palvelutoiminnan hintatukeen.

Selvitysosa:Näkövammaisten kirjasto Celia on asiantuntija saavutettavien kirjastopalveluiden tarjoajana ja saavutettavien aineistojen tuottajana (äänikirjat, yhdistelmäkirjat, pistekirjat, e-kirjat, koskettelukirjat, kohokuvat). Sen toiminnan tavoitteena on näkövammaisten ja muiden lukemisesteisten henkilöiden tasa-arvo kirjallisuuden ja tiedon saannissa.

Oppikirjapalvelujen tulosalueella kirjasto tuottaa lähes kokonaan näkövammaisten ja muiden lukemisesteisten koululaisten ja toisen asteen opiskelijoiden tarvitsemat oppikirjat sekä tutkintoa suorittavien korkea-asteen opiskelijoiden tutkintovaatimuksissa olevat kirjat, yhteensä noin 600 uutta oppikirjanimikettä. Oppikirjoja myydään maksuperustepäätöksen mukaisesti kaikkien lukemisesteisten käyttöön 9 000 kappaletta.

Kauno- ja tietokirjallisuuspalvelujen tulosalueella kirjasto tuottaa uusia kauno- ja tietokirjoja määrän (1 600 nimikettä), joka vastaa noin 33 % Suomessa vuosittain julkaistavasta yleisestä kirjallisuudesta. Kirjasto välittää kirjallisuutta asiakkaiden käyttöön postitse ja tietoverkon kautta. Potentiaalisen asiakaskunnan määrä on vähintään 50 000 henkilöä.

Keskeisenä tavoitteena vuonna 2013 on palvelun vaikuttavuuden lisääminen uusia asiakkaita tavoittamalla ja tarjoamalla Celian digitaalinen kokoelma ja verkkopalvelut muiden palvelukanavien, kuten kirjastojen, käyttöön. eKirjaston rakentaminen ja verkkojakelun laajentaminen jatkuvat. Kansainvälisen Daisy/Epub -formaatin käyttöä edistetään saavutettavassa muodossa olevan kirjallisuuden lisäämiseksi Suomessa.

Tuloksellisuuden tunnusluvut 2010
toteutuma
2011
toteutuma
2013
arvio
       
Vaikuttavuus, tuotokset ja laadunhallinta      
— kirjatuotanto/kpl 2 277 2 057 2 200
— lainojen määrä 978 161 985 072 1 100 000
— oppikirjatoimitukset/kpl 9 937 11 369 13 500
— asiakkaiden määrä 14 188 15 759 18 000
— asiakastyytyväisyys (arvosana 1—5) 4,35 4,31 4,1
Toiminnallinen tehokkuus      
— kirjalainan keskihinta/euroa 5,60 4,35 5,0
— oppikirjatoimituksen keskihinta/euroa 179 153 165
Henkisten voimavarojen hallinta      
— Henkilötyövuodet 56 51 52

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2011
toteutuma
2012
varsinainen
talousarvio
2013
esitys
       
Bruttomenot 6 179 6 567 6 550
Bruttotulot 237 155 165
Nettomenot 5 942 6 412 6 385
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 1 298    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 2 080    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Julkisen hallinnon atk-menosäästö (HO) -27
Yhteishankintojen lisääminen (HO) -16
Palkkausten tarkistukset 99
Tasomuutos -83
Yhteensä -27

2013 talousarvio 6 385 000
2012 II lisätalousarvio 52 000
2012 talousarvio 6 412 000
2011 tilinpäätös 6 724 000

06. Kansallisen audiovisuaalisen arkiston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 6 844 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) kalusto- ja laitehankintoihin

2) enintään 160 000 euroa esitystoiminnan ja muun maksullisen palvelutoiminnan hintatukeen.

Selvitysosa:Kansallisen audiovisuaalisen arkiston (KAVA) tavoitteena on toimia elokuva-, televisio- ja radiohistorian tallettamisen ja säilyttämisen sekä esittämisen keskuksena sekä museona. KAVA palvelee väestön kulttuurisia, tiedollisia ja tutkimuksellisia tarpeita sekä luovaa teollisuutta asiakas- ja tietopalvelullaan. Lisäksi KAVA turvaa audiovisuaalisen kulttuuriperinnön näkymisen esittämällä taiteellisesti, historiallisesti tai muutoin merkittäviä elokuvia ja ohjelmia sekä harjoittamalla näyttely- ja julkaisutoimintaa.

Vuonna 2013 KAVA:n kokoelmien digitointi jatkuu kattavan suunnitelman mukaisesti. KAVA osallistuu Kansallisen digitaalisen kirjaston asiakasliittymän toteutukseen ja pitkäaikaissäilytysjärjestelmän suunnitteluun sekä arkistoinnin digitaalista tekniikkaa käsittelevään kansainväliseen yhteistyöhön.

Hankitaan kokoelmiin lakisääteisen talletusvelvollisuuden alaisen filmi- ja videotuotannon esityskopiot ja oheismateriaalit vuodelta 2010 sekä alkuperäismateriaalit vuonna 2008 tarkastetuista elokuvista. Lisäksi vapaaehtoisina talletuksina otetaan vastaan ulkomaisia elokuvakopioita, mutta niiden määrän arvioidaan laskevan elokuvien digitaaliseen levitykseen siirtymisen myötä. Levityksen digitalisoitumisen myötä vapaaehtoisten filmikopioiden talletusmäärän ennakoiminen vaikeutuu. Kartutetaan video- ja dvd-kokoelmaa n. 3 500 uudella tallenteella.

Tallennetaan digitaalisesti radio- ja televisio- ohjelmavirtaa opetus- ja kulttuuriministeriön hyväksymän suunnitelman mukaisesti yhteistyössä tieteen tietotekniikan keskus CSC:n kanssa. Digitaalisesti tallennettua ohjelmavirtaa kertyy n. 55 teratavua. Otetaan vastaan kotimaisten radio- ja tv-ohjelmien alkuperäislaatuisia tallenteita lakisääteisinä talletuksina. Uusia radio- ja tv-arkiston katselu- ja kuuntelupisteitä avataan vapaakappalekirjastojen filiaaleissa tarpeen mukaan. Ohjelmatiedot avataan käytettäväksi julkiseen internetiin. Elokuvakulttuuria edistetään elokuvien laadukkaalla esitystoiminnalla ja mediakasvatuksella elokuvateatteri Orionissa ja Kino Tuliossa Helsingissä ja alueellisesti yhdeksällä yliopistopaikkakunnalla. Lisäksi tuetaan ja harjoitetaan elokuvatutkimusta ja julkaistaan filmografista tietoa internet-osoitteessa www.elonet.fi ja muuta elokuvatietämystä omilla kotisivuilla www.kava.fi.

Kartutetaan museoesinekokoelmaa lahjoituksilla ja ostoilla. Keskitytään kokoelmien järjestelyyn ja esineistön luettelointiin. Valmistellaan Kansallisen audiovisuaalisen arkiston ja Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskuksen yhdistymistä.

Tuloksellisuuden tunnusluvut 2010
toteutuma
2011
toteutuma
2013
arvio
       
Tuotokset ja laadunhallinta      
— Kokoelmien hoito/arkistoidut elokuvat, lkm 145 998 151 612 164 000
— Elävän kuvan museo/museoesineet, lkm 15 500 16 000 17 500
— Kirjasto-, tieto-, laina- ja asiakaspalvelut, lkm 34 885 35 260 38 000
— Maksulliset palvelut/esitystoiminta, katsojamäärät 54 607 50 506 60 000
— Maksullinen arkistopalvelu/kuva- ja filmipalvelu 3 227 2 912 5 000
— Digitaalisesti talletettu ohjelmavirta teratavuin (rtva) 95 146 280
Toiminnallinen tehokkuus      
— Kokoelma- ja arkistyö yht., euroa/elok. lkm 17,82 27,76 19,10
— Elävän kuvan museo, euroa/esine 23,76 27,17 21,76
— Kirjasto, euroa/kirjastopalvelu 8,72 8,75 7,50
— Maksullinen palvelu: esitystoiminnan subventio 255 534 217 208 200 700
— Radio- ja tv-arkisto yht. euroa/talletettu ohjelmavirta teratavut 13 542 9 986 6 393
Henkisten voimavarojen hallinta      
— Henkilötyövuodet 68 74 71

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2011
toteutuma
2012
varsinainen
talousarvio
2013
esitys
       
Bruttomenot 7 993 7 200 7 184
Bruttotulot 404 340 340
Nettomenot 7 589 6 860 6 844
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 1 803    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 1 060    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Julkisen hallinnon atk-menosäästö (HO) -24
Yhteishankintojen lisääminen (HO) -18
Palkkausten tarkistukset 114
Muu muutos 2
Tuottavuustoimet -90
Yhteensä -16

2013 talousarvio 6 844 000
2012 II lisätalousarvio 65 000
2012 talousarvio 6 860 000
2011 tilinpäätös 6 846 000

07. Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 667 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös kalusto- ja laitehankintoihin.

Selvitysosa:Vuosi 2013 on Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskuksen (MEKU) toinen toimintavuosi. MEKU:n toiminnan tarkoituksena on lasten ja nuorten kehityksen ja hyvinvoinnin turvaaminen mediaympäristössä. Tavoitteen saavuttamiseksi MEKU valvoo lastensuojelullisin perustein elokuvien, tallenteiden, televisio-ohjelmien sekä tietokone- ja videopelien tarjontaa ja ylläpitää yritysten käyttämää kuvaohjelmien ikärajojen luokittelujärjestelmää. MEKU toimii mediakasvatuksen kansallisena keskuksena ja toteuttaa mediakasvatukseen liittyvää tiedotusta, koulutusta ja tutkimusta. MEKU toimii EU:n Safer Internet -ohjelman kansallisena tiedotuskeskuksena.

MEKU:n tehtävänä on kouluttaa ja hyväksyä ikärajojen luokittelijat, valvoa luokittelijoiden toimintaa, ikärajojen noudattamista ja kuvaohjelmien merkintöjä sekä ottaa vastaan yleisöpalautetta. MEKU kehittää edelleen ikärajojen luokittelujärjestelmää, kuvaohjelmarekisteriä ja muita tietojärjestelmiä ja verkkopalveluita. Valmistellaan Kansallisen audiovisuaalisen arkiston ja Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskuksen yhdistymistä.

Toimivat julkiset rekisterit ja verkkopalvelut, laaja tiedotustoiminta sekä yhteistyö media-alan toimijoiden kanssa muodostavat keskeisen osan MEKU:n toiminnan vaikuttavuudesta. Vaikuttavuutta mitataan yleisölle, kasvattajille, ikärajojen luokittelijoille, kuvaohjelmien tarjoajille ja muille yhteistyökumppaneille suunnatuilla kyselyillä, joilla selvitetään ikärajaluokittelujärjestelmän toimivuutta, tiedotustoiminnan tunnettuutta ja suhtautumista MEKU:n toimintaan.

Tuloksellisuuden tunnusluvut 2010
toteutuma
2011
toteutuma
2013
arvio
       
Tuotokset ja laadunhallinta      
Valtion elokuvatarkastamo (31.12.2011 saakka)      
Tarkastetut pitkät kuvaohjelmat, kpl 709 676  
Tarkastetut lyhyet kuvaohjelmat, kpl 606 600  
Keskimääräinen tarkastajamäärä/kuvaohjelma 1,5 1,4  
Myönnetyt esitysluvat, kpl 24 30  
Lausunnot viranomaisille 10 6  
Ilmoitetut kuvaohjelmat, kpl 35 766 35 196  
Mediakasvatus ja kuvaohjelmakeskus (1.1.2012 alkaen)      
Mediakasvatushankkeet, kpl     4
Tiedotuskampanjat, kpl     2
Tutkimukset lasten mediaympäristöstä, kpl     2
Koulutetut kuvaohjelmaluokittelijat, kpl     30
Rekisteröidyt kuvaohjelmien tarjoajat, kpl     1 600
Luokitellut ja ilmoitetut kuvaohjelmat, kpl     21 000
Hyväksytyt EU:ssa luokitellut kuvaohjelmat, kpl     1 200
Kuvaohjelman luokittelun oikaisupyynnöt, kpl     300
Valvontaan liittyvät yhteydenotot, kpl     500
Valvontaan liittyvät pistokokeet, kpl     210
Kuvaohjelmien luokittelut, kpl     300
Toiminnan tehokkuus      
Tarkastuksen keskimääräinen hinta, euroa/h 281 236  
Henkisten voimavarojen hallinta      
Henkilötyövuodet 13,5 12,5 16

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2011
toteutuma
2012
varsinainen
talousarvio
2013
esitys
       
Bruttomenot 833 1 095 1 217
Bruttotulot 376 450 550
Nettomenot 457 645 667
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 25    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 190    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Julkisen hallinnon atk-menosäästö (HO) -4
Yhteishankintojen lisääminen (HO) -1
Palkkausten tarkistukset 26
Muu muutos 1
Yhteensä 22

2013 talousarvio 667 000
2012 II lisätalousarvio 14 000
2012 talousarvio 645 000
2011 tilinpäätös 621 000

(08.) Venäjän ja Itä-Euroopan instituutin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Selvitysosa:Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen Venäjän ja Itä-Euroopan instituutin säätiöittämisestä.

Momentti ja sen määräraha ehdotetaan poistettavaksi talousarviosta.

Instituutin toimintaa jatkavaa säätiötä sekä Espoon kaupunkia kirjaston erityistehtävän osalta on tarkoitus avustaa momentin 29.80.52 määrärahasta.


2012 II lisätalousarvio 276 000
2012 talousarvio 969 000
2011 tilinpäätös 978 000

16. Ylimääräiset taiteilija- ja sanomalehtimieseläkkeet (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 19 142 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) ylimääräisten taiteilijaeläkkeiden sekä taiteilijaeläkkeisiin liittyvien perhe-eläkkeiden maksamiseen voimassa olevien valtioneuvoston päätösten mukaisesti sekä aiemmin myönnettyjen ylimääräisten taiteilija- ja sanomalehtimieseläkkeiden maksamiseen

2) enintään 1 015 000 euroa uusiin taiteilijaeläkkeisiin sekä taiteilijaeläkkeisiin liittyviin perhe-eläkkeisiin siten, että enintään saadaan myöntää täyttä eläkettä vastaavina 51 ylimääräistä taiteilijaeläkettä.

Määräraha budjetoidaan maksuperusteisena.

Selvitysosa:Määräraha on laskettu vuoden 2013 arvioidussa TyEL-indeksitasossa (2470).

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Arvioitu toteutuma v. 2012 -584
Työeläkeindeksi (2,74 %) 493
Menosäästö (ylimääräiset sanomalehtimieseläkkeet) -126
Uudet taiteilijaeläkkeet (51 kpl) 796
Yhteensä 579

2013 talousarvio 19 142 000
2012 talousarvio 18 563 000
2011 tilinpäätös 16 693 370

30. Valtionavustukset yleisten kirjastojen toimintaan (kiinteä määräraha)

Momentille myönnetään 4 513 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) kirjastolain (904/1998) ja opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) mukaisten kirjastojen valtionavustusten maksamiseen

2) yleisille kirjastoille tuotettujen tietokanta- ja aineistopalvelujen ostoon ja yleisten kirjastojen erityistehtävien valtionavustusten maksamiseen sekä kirjastojen sisältötuotantoon liittyvien valtionavustusten maksamiseen

3) viittomakielisen kirjaston perustamiseen ja toimintaan liittyvien valtionavustusten maksamiseen.

Selvitysosa:

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

   
Avustukset keskus- ja maakuntakirjastoille 3 113 000
Kirjastojen sisältötuotantoon 336 000
Yleisten kirjastojen tietokanta ja -aineistopalvelujen tuottaminen ja avustukset muihin erityistehtäviin 914 000
Avustukset viittomakielisen kirjaston perustamiseen ja toimintaan 150 000
Yhteensä 4 513 000

Yleisten kirjastojen tavoitteena on tarjota väestölle yhtäläiset mahdollisuudet sivistyksen, tietojen ja taitojen ja kansalaisvalmiuksien hankkimiseen, kirjallisuuden ja taiteen harrastamiseen, kansainvälistymiseen sekä elinikäiseen oppimiseen. Kirjaston tehtävänä on myös tarjota mahdollisuus virtuaalisten ja vuorovaikutteisten verkkopalvelujen käyttöön ja opastaa käytössä.

Valtionavustuksilla tuetaan kirjasto- ja tietopalvelujen alueellisesti tasavertaista tuottamista ja kehittämistä. Tavoitteena on turvata palveluverkon toimivuus, kirjasto- ja tietopalvelujen laatu sekä koko väestön kattava tiedon ja kulttuurin saatavuus ja saavutettavuus.

Kirjastotoimen vaikuttavuutta arvioidaan kirjastojen käytön, aineistohankintojen, henkilöstövoimavarojen ja saatavuuden indikaattoreilla.

Eräitä kirjastotoimen tunnuslukuja 2010
toteutuma
2011
toteutuma
2013
arvio
       
Kirjahankinta, kpl/1 000 asukasta 339 347 350
Muu aineistohankinta, kpl/1 000 asukasta 62 65 65
Henkilötyövuodet, htv/1 000 asukasta 0,8 0,8 0,8
Aukiolotunnit, 1 000 tuntia 1 394 1 399 1 400
Fyysiset käynnit, kpl/asukas 9,9 9,9 10
Verkkokäynnit, kpl/asukas 10,7 10,6 10,6
Lainaukset, kpl/asukas 18,1 18,2 18,3
Toimintakustannukset, euroa/asukas 56 58 60

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Siirto momentille 29.80.50 (kertaluonteinen) -100
Viittomakielisen kirjaston perustaminen 150
Hallituksen menosäästöpäätös -150
Yhteensä -100

2013 talousarvio 4 513 000
2012 talousarvio 4 613 000
2011 tilinpäätös 4 471 000

31. Valtionosuus ja -avustus teattereiden ja orkestereiden käyttökustannuksiin (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 40 420 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) mukaisten teattereiden ja orkestereiden valtionosuuksien ja -avustusten maksamiseen.

Valtionosuuden laskennallisena perusteena käytettävä henkilötyövuosien määrä on teattereilla enintään 2 469 ja orkestereilla enintään 1 033.

Selvitysosa:Valtionosuuden laskennallisena perusteena käytettävä keskimääräinen arvonlisäveroton yksikköhinta on teattereilla 56 182 euroa ja orkestereilla 55 693 euroa henkilötyövuotta kohden.

Lakisääteisiin valtionosuuksiin ja -avustuksiin on lisäksi myönnetty 40 363 000 euroa momentilla 29.80.52 sisältäen valtionosuuden kustannustason tarkistuksen 2 384 000 euroa (3,0 %).


2013 talousarvio 40 420 000
2012 talousarvio 40 445 000
2011 tilinpäätös 42 109 000

32. Valtionosuudet museoille (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 17 431 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) mukaisten museoiden valtionosuuksien maksamiseen.

Valtionosuuden laskennallisena perusteena käytettävä henkilötyövuosien määrä on enintään 1 183.

Selvitysosa:Valtionosuuden perusteena käytettävä keskimääräinen arvonlisäveroton yksikköhinta on 69 616 euroa.

Lakisääteisiin valtionosuuksiin on lisäksi myönnetty 19 380 000 euroa momentilla 29.80.52 sisältäen valtionosuuden kustannustason tarkistuksen 1 218 000 euroa (3,0 %).

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Menosäästö -252
Yhteensä -252

Momentin nimike on muutettu.


2013 talousarvio 17 431 000
2012 talousarvio 17 683 000
2011 tilinpäätös 20 078 000

33. Valtionavustukset kuntien ja alueiden kulttuuritoiminnan kehittämiseen (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 106 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 44 §:n mukaisten valtionavustusten maksamiseen sekä kuntien kulttuuritoiminnan palveluiden kehittämiseksi ja palveluiden tuotantorakenteiden monipuolistamiseksi käynnistettävään kokeilutoimintaan ja sen valtakunnalliseen koordinaatioon.

Selvitysosa:Kuntien kulttuuritoiminnasta annetun lain (728/1992) mukaisiin valtionosuuksiin myönnetään rahoitusta momentilta 28.90.30.


2013 talousarvio 106 000
2012 talousarvio 106 000
2011 tilinpäätös 106 000

34. Valtionosuus ja -avustus yleisten kirjastojen perustamiskustannuksiin (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään 5 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) mukaisten yleisten kirjastojen perustamishankkeiden valtionavustusten maksamiseen sekä opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (635/1998) nojalla myönnettyjen yleisten kirjastojen perustamishankkeiden valtionosuuksien maksamiseen.

Määräraha budjetoidaan maksuperusteisena. Määrärahasta maksetaan myös jälkirahoitteisina myönnettyjen valtionosuuksien ja -avustusten vuosieriin lain mukaan lisättävät korot.

Valtuus

Vuonna 2013 saa myöntää valtionavustusta yleisten kirjastojen perustamishankkeille siten, että hankkeista aiheutuvat valtionavustukset ovat yhteensä enintään 4 500 000 euroa. Valtionavustuksista enintään 1 000 000 euroa saa myöntää toteutusaikaisena.

Selvitysosa:Myönnettävillä valtionavustuksilla arvioidaan voitavan uusia kuusi kirjastoautoa ja peruskorjata viisi pääkirjastoa sekä yksi lähikirjasto (yhteensä 5 233 m2).

Myönnetyistä valtionosuuksista ja -avustuksista aiheutuvat menot (1 000 euroa)

  2013 2014 2015 2016— Yhteensä vuodesta 2013 lähtien
           
Ennen vuotta 2013 tehtyjen rahoituspäätösten vuosierät 3 800 3 200 3 200 9 200 19 400
Vuosierien korko 200 300 300 700 1 500
Vuonna 2013 tehtävät rahoituspäätökset 1 000 500 500 2 500 4 500
Vuosierien korko - 100 100 100 300
Yhteensä 5 000 4 100 4 100 12 500 25 700

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Vuosierien korko -300
Yhteensä -300

2013 talousarvio 5 000 000
2012 talousarvio 5 300 000
2011 tilinpäätös 5 000 000

40. Korvaus Suomenlinnan huoltoliikenteen käyttötappioon (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 252 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää korvauksen maksamiseen Suomenlinnan huoltoliikenteen käyttötappioon.

Selvitysosa:Valtion ja Helsingin kaupungin kesken solmitun Suomenlinnan liikenteen hoitoa koskevan sopimuksen mukaisesti valtio ja kaupunki yhdessä vastaavat Suomenlinnan huoltoliikenteen käyttötappiosta.


2013 talousarvio 252 000
2012 talousarvio 252 000
2011 tilinpäätös 230 400

50. Eräät avustukset (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään 7 970 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) kulttuuri-instituuttien tukemiseen

2) ystävyysseurojen tukemiseen

3) rakennussuojelulain (60/1985) ja rakennusperinnön suojelusta annetun lain (498/2010) nojalla suojeltujen kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten entistämiseen ja parantamiseen

4) kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden alusten entistämiseen ja korjaamiseen

5) maailmanperintösopimuksen sekä Haagin vuoden 1954 yleissopimuksen mukaiseen suojelu-, tutkimus- ja valistustoimintaan

6) Unescon aineettoman kulttuuriperinnön suojelua koskevan sopimuksen kansalliseen toimeenpanoon

7) rauhantyön edistämiseen

8) Suomen Islamilainen Neuvosto (SINE) ry:n menoihin

9) saamenkielisen kulttuurin edistämiseen ja saamelaisjärjestöjen toimintaan

10) kulttuurin alan avustusten, apurahojen ja palkintojen maksamiseen sekä julkaisujen tukemiseen.

Selvitysosa:

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

   
Kulttuuri-instituuttien tukeminen 4 700 000
Ystävyysseurojen kulttuuriyhteistyön tukeminen 1 400 000
Kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten kunnossapitoa tai parantamista varten 361 000
Maailmanperintösopimuksen sekä Haagin vuoden 1954 yleissopimuksen mukaiseen suojelu-, entistämis-, tutkimus- ja valistustoimintaan 293 000
Unescon aineettoman kulttuuriperinnön suojelua koskevan sopimuksen kansalliseen toimeenpanoon 124 000
Rauhantyön edistämiseen 560 000
Saamelaiskäräjille saamenkielisen kulttuurin edistämiseen ja saamelaisjärjestöjen toimintaan, josta 10 650 euroa Utsjoen saamelaiskirkkotupien ylläpitoon 182 000
Eräiden kansalaisjärjestöjen toimintaan 121 000
Suomen Islamilainen Neuvosto (SINE) ry 53 000
Sibeliuksen kootut -teokset 76 000
Ihmisoikeusliiton toiminnan tukeminen 100 000
Yhteensä 7 970 000

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Tasomuutos -1 100
Siirto momenteilta 29.01.21, 29.80.30 ja 29.80.50 (kertaluonteinen) 300
Siirto momentille 29.01.66 -16
Lehtimiespalkinnot -30
Unescon aineettoman kulttuuriperinnön suojelua koskevan sopimuksen kansalliseen täytäntöönpanoon 140
Yhteensä -706

2013 talousarvio 7 970 000
2012 I lisätalousarvio 632 000
2012 talousarvio 8 676 000
2011 tilinpäätös 9 475 000

51. Apurahat taiteilijoille, kirjailijoille ja kääntäjille (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 14 091 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) valtion taiteilija-apurahoista annetun lain (734/1969, muut. 1135/2010) 3 §:n mukaisten 545 apurahavuotta vastaavien taiteilija-apurahojen sekä 3 §:n 2 momentin mukaisten erittäin ansioituneille taiteenharjoittajille myönnettävien valtion taiteilija-apurahojen maksamiseen

2) eräistä kirjailijoille ja kääntäjille suoritettavista apurahoista ja avustuksista annetun lain (1080/1983) mukaisiin apurahoihin ja avustuksiin.

Määräraha budjetoidaan maksuperusteisena.

Selvitysosa:

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

   
Valtion taiteilija-apurahat (545 kpl) 10 752 000
Kirjailijoiden ja kääntäjien apurahat ja avustukset 3 100 000
Taitelijaprofessoriapurahat (12 kpl) 239 000
Yhteensä 14 091 000

Taiteilija-apurahan suuruus on 1.3.2012 alkaen 1 626,99 euroa/kk ja 1.4.2012 alkaen 1 649,77 euroa/kk. Em. taiteilija-apurahoja tarkistetaan valtion virkamiesten palkkatarkistuksia vastaavasti opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksellä. Kirjailijoiden ja kääntäjien apurahojen kokonaismäärä on 10 % edellisenä kalenterivuonna kuntien ylläpitämiin yleisiin kirjastoihin hankittuun kirjallisuuteen käytetystä rahamäärästä.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Apurahojen tarkistus 700
Yhteensä 700

2013 talousarvio 14 091 000
2012 talousarvio 13 391 000
2011 tilinpäätös 13 018 931

52. Veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovarat taiteen edistämiseen (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 224 821 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) taiteen ja kulttuurin edistämistä tarkoittavien toimenpiteiden ja tapahtumien rahoittamiseen, taide- ja kulttuuripolitiikan tutkimus-, selvitys- ja tiedotustoiminnan palkkaus- ja muiden menojen maksamiseen sekä valtion laitosten kulttuuria koskeviin kokeilu- ja tutkimushankkeisiin

2) taideteosten hankkimiseen valtion ja yliopistojen kiinteistöihin sekä niiden käytössä oleviin rakennuksiin

3) vähälevikkisen laatukirjallisuuden hankkimiseen yleisiin kirjastoihin

4) Taiteen edistämiskeskuksesta annetun lain mukaisiin Taiteen edistämiskeskuksen, taideneuvoston ja taidetoimikuntien myöntämiin apurahoihin ja avustuksiin sekä enintään 960 000 euroa eräistä kuvataiteen tekijöille suoritettavista apurahoista annetun lain (115/1997) mukaisiin apurahoihin

5) opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) mukaisten valtionosuuksien ja -avustusten maksamiseen museoille sekä muuhun museo- ja kulttuuriperintöalan tukemiseen

6) enintään 5 054 000 euroa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain mukaisten valtionavustusten maksamiseen kirjastoille ja muuhun kirjastoalan tukemiseen, yleisten kirjastojen valtion aluehallinnolle kirjastotoimen alueelliseen ja muuhun kehittämiseen, yleisten kirjastojen kansallisiin kehittämishankkeisiin ja kansainväliseen yhteistyöhön sekä yleisten kirjastojen osaamispohjan vahvistamiseen

7) opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain mukaisten valtionosuuksien ja -avustusten maksamiseen teattereille ja orkestereille sekä enintään 3 990 000 euroa teatteri- ja orkesterilain (730/1992) 6 a §:n mukaisen valtionavustuksen maksamiseen

8) EU:n kulttuuriohjelmien hankkeiden kansalliseen tukemiseen ja ohjelmien yhteyspisteiden toimintamenoihin, sekä valtionhallinnon kulttuurialan kansainvälisen yhteistyön menoihin

9) enintään 38 260 000 euron valtionavustuksen maksamiseen Suomen Kansallisoopperan säätiölle ja enintään 11 506 000 euron valtionavustuksen maksamiseen Suomen Kansallisteatterin Osakeyhtiön käyttökustannuksiin sekä yhteensä enintään 1 200 000 euroa avustusten maksamiseen Venäjän ja Itä-Euroopan kulttuurisäätiölle sekä Espoon kaupungille kirjaston erityistehtävän hoitamiseen

10) tekijänoikeuslain (404/1961) 55 §:ssä säädetyn tekijänoikeusneuvoston toimintamenoihin sekä tekijänoikeusasioiden neuvottelukunnan ja tekijänoikeusselvitysten kuluihin

11) enintään 49 henkilön palkkaamiseen Taiteen edistämiskeskuksen määräaikaisiin taiteen edistämisen tehtäviin.

Kohdat 2 ja 4 budjetoidaan maksuperusteisina.

Kohdassa 11 tarkoitettujen henkilöiden osalta työnantajalle maksetut sairausvakuutuksen mukaiset etuudet otetaan nettobudjetoitaessa tuloina huomioon.

Selvitysosa:

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

   
Elokuvan tuotantoon ja levitykseen 22 870 000
Elokuvateattereiden digitalisoinnin edistämiseen 1 420 000
Elokuvakulttuurin edistämiseen 2 340 000
Lasten ja nuorten elokuvakulttuurin kehittämiseen 1 354 000
Kirjallisuuden edistämiseen 2 635 000
Kuvataiteen edistämiseen 2 188 000
Näyttämötaiteen edistämiseen 3 856 000
Rakennustaiteen edistämiseen 417 000
Säveltaiteen edistämiseen 4 613 000
Muotoilun edistämiseen 904 000
Tanssitaiteen edistämiseen 1 394 000
Valokuvataiteen edistämiseen 785 000
Sirkustaiteen edistämiseen 540 000
Mediataiteen edistämiseen 216 000
Sarjakuvataiteen edistämiseen 200 000
Valtion julkisten rakennusten taidehankintoihin ja valtion taidekokoelmien hoitoon 1 080 000
Muu taiteenalojen edistäminen 2 213 000
Apurahat ja palkinnot 1 521 000
Venäjän ja Itä-Euroopan kulttuurisäätiön toimintaan ja kirjastotehtävän hoitamiseen 1 200 000
Suomen Kansallisteatterin Osakeyhtiölle 11 506 000
Suomen Kansallisoopperan Säätiölle 38 260 000
Suomen Elokuvasäätiölle 2 075 000
Rahoituslain mukaisiin valtionosuuksiin ja -avustuksiin teattereille ja orkestereille 40 363 000
Kirjastotoimen valtionavustuksiin ja kehittämistoimiin 5 054 000
Rahoituslain mukaisiin valtionosuuksiin museoille 19 380 000
Museot ja kulttuuriperintö 9 036 000
Seurantalojen korjausavustuksiin ja valistustyöhön 1 700 000
Alueellinen taiteen edistäminen 15 673 000
Taidetoimikuntalaitoksen valtionavustuksiin ja kehittämistoimiin 7 394 000
Saamelaiskulttuurin edistäminen 200 000
Kulttuuripolitiikan kehittäminen 6 068 000
Kulttuurivienti ja kansainvälinen yhteistyö 9 051 000
Kulttuuri digitaalisessa ympäristössä 2 153 000
Kulttuurin kansainväliset suurtapahtumat 1 771 000
Opetus- ja kulttuuriministeriön käytettäväksi 3 391 000
Yhteensä 224 821 000

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Tuloutusarvion muutos 2 226
Yhteensä 2 226

2013 talousarvio 224 821 000
2012 talousarvio 222 595 000
2011 tilinpäätös 220 345 595

53. Valtionavustus tilakustannuksiin (kiinteä määräraha)

Momentille myönnetään 19 824 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää avustuksen myöntämiseen eräiden taide- ja kulttuurilaitosten sekä -yhteisöjen tilakustannuksiin.

Selvitysosa:

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Tilavuokrien indeksitarkistukset 640
Vuoden 2013 indeksitarkistus 360
Yhteensä 1 000

2013 talousarvio 19 824 000
2012 talousarvio 18 824 000
2011 tilinpäätös 18 822 430

54. Valtionavustus taide- ja kulttuurilaitosten toimitilainvestointeihin (kiinteä määräraha)

Momentille myönnetään 7 336 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää avustuksen myöntämiseen Suomen Kansallisteatterin ja Svenska Teaternin peruskorjauksista aiheutuneiden lainojen lyhennyksiin ja korkojen maksuun.

Selvitysosa:

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Kansallisteatterin lainanhoitokulujen korkotason muutos -66
Yhteensä -66

2013 talousarvio 7 336 000
2012 talousarvio 7 402 000
2011 tilinpäätös 3 095 477

55. Kulttuuriperinnön digitoinnin tukeminen (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään 2 100 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) kansallinen digitaalinen kirjasto -ohjelman ja toimintasuunnitelman toimeenpanosta aiheutuviin kustannuksiin

2) keskeisten, priorisoitujen museo- ja kulttuuriperintöaineistojen suunnitelmallisesta digitoinnista aiheutuviin kustannuksiin

3) museoiden sisältötuotannon tukemiseen

4) digitaalisessa muodossa olevien kulttuuriperintöaineistojen saatavuutta, käyttöä ja säilyttämistä parantavien järjestelmien ja palveluiden kehittämiseen sekä kirjastojen, arkistojen ja museoiden yhteisen hakupalvelun kehittämiseen ja liittämiseen osaksi Euroopan digitaalista kirjastoa

5) kulttuuri- ja kulttuuriperintöaineistojen digitointia, digitaalista saatavuutta ja pitkäaikaissäilytystä koskevan osaamisen kehittämisestä ja jakamisesta aiheutuviin kustannuksiin.

Selvitysosa:

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Siirto momentille 29.80.50 (kertaluonteinen) -100
Menosäästö -300
Yhteensä -400

2013 talousarvio 2 100 000
2012 talousarvio 2 500 000
2011 tilinpäätös 2 500 000

70. Kaluston hankinta (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään 2 250 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) toiminta- ja näyttelyvarustuksen sekä niiden suunnittelumenojen maksamiseen

2) enintään kahta henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamiseen määräaikaisiin tehtäviin

3) enintään 1 000 000 euroa Museoviraston uusien toimitilojen varustamiseen ja 900 000 euroa Kansallismuseon maanalaisten tilojen varustamiseen.

Käyttösuunnitelmassa mainitut virastot voivat käyttää myös toimintamenomäärärahoja kalusto- ja laitehankintoihin.

Käyttösuunnitelma (euroa)

   
Valtion taidemuseo 300 000
Museovirasto 1 900 000
Näkövammaisten kirjasto 50 000
Yhteensä 2 250 000

Selvitysosa:

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Tasomuutos -575
Yhteensä -575

2013 talousarvio 2 250 000
2012 talousarvio 2 825 000
2011 tilinpäätös 2 100 000

72. Valtion taidemuseon kokoelmien kartuttaminen (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään 739 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää Valtion taidemuseon taidehankinnoista aiheutuvien menojen maksamiseen.


2013 talousarvio 739 000
2012 talousarvio 739 000
2011 tilinpäätös 939 000

75. Toimitilojen ja kiinteistövarallisuuden perusparannukset ja kunnossapito (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään 4 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää kiinteistövarallisuuden perusparannuksista ja kunnossapidosta sekä pienehköistä uudisrakennushankkeista aiheutuvien investointimenojen maksamiseen ja museolaivojen korjaustöistä aiheutuviin kustannuksiin.

Käyttösuunnitelma (euroa)

     
1. Museovirasto 2 100 000
2. Suomenlinnan hoitokunta 1 900 000
Yhteensä 4 000 000

Määrärahaa saa käyttää myös enintään yhdeksää henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamiseen määräaikaisiin tehtäviin, josta Suomenlinnan hoitokunnan osuus on enintään kaksi henkilötyövuotta.

Valtuus

1) Käyttösuunnitelman kohdan 1. hankkeita koskevia sitoumuksia saa tehdä siten, että niistä vuoden 2013 jälkeen aiheutuvat menot ovat yhteensä enintään 600 000 euroa.

2) Käyttösuunnitelman kohdan 2. hankkeita koskevia sitoumuksia saa tehdä siten, että niistä vuoden 2013 jälkeen aiheutuvat menot ovat yhteensä enintään 1 000 000 euroa.

Selvitysosa:

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Tasomuutos -400
Yhteensä -400

2013 talousarvio 4 000 000
2012 II lisätalousarvio 640 000
2012 talousarvio 4 400 000
2011 tilinpäätös 3 900 000

95. Kulttuuriympäristön suojelusta aiheutuvat menot (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 150 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää muinaismuistolain (295/1963) toteuttamisesta aiheutuvien menojen ja lain nojalla suoritettavien korvausten maksamiseen.

Selvitysosa:

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Tasomuutos 133
Yhteensä 133

2013 talousarvio 150 000
2012 talousarvio 17 000
2011 tilinpäätös 1 942