Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         10. Yleissivistävä koulutus
         20. Ammatillinen koulutus
         30. Aikuiskoulutus
         70. Opintotuki
         80. Taide ja kulttuuri
         90. Liikuntatoimi
         91. Nuorisotyö
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2013

30. Valtionosuus ja -avustus kunnallisten ja yksityisten ammattikorkeakoulujen käyttökustannuksiin (arviomääräraha)PDF-versio

Momentille myönnetään 411 754 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) ammattikorkeakoululain (351/2003) ja opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) mukaisen valtionosuuden maksamiseen

2) enintään 10 100 000 euroa ammattikorkeakoululain mukaisena hankerahoituksena toiminnan kehittämiseen ja tukemiseen

3) enintään 11 185 000 euroa ammattikorkeakoulujen strategiaa tukeviin hankkeisiin.

Selvitysosa:Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) muuttamiseksi siten, että ammattikorkeakoulun yksikköhintoja alennetaan menosäästön vuoksi.

Ammattikorkeakoulujen toiminnallisen tuloksellisuuden tunnuslukuja ja määrälliset tavoitteet

  2007
toteutuma
2009
toteutuma
2011
toteutuma
2013
arvio
         
Ammattikorkeakoulututkinnot 20 565 20 044 21 312 22 060
Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot 362 941 1 521 1 800
Ammatillinen opettajankoulutus, valmistuneet 1 503 1 476 1 669 1 615
Ulkomaalaiset tutkinto-opiskelijat 5 406 7 113 7 892 8 220
Vaihto-opiskelijat (l+s, yli 3 kk) 7 182 7 556 8 539 8 790
Ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneet viiden vuoden kuluttua aloittamisesta, % aloittaneista 60,5 59,9 .. 67,3
Lukuvuodessa vähintään 55 op suorittaneet opiskelijat, % amk-tutkinnon opiskelijoista .. 36,5 .. 37,0
Tutkinnot/opetus ja t&k-henkilökunta .. .. 2,94 3,7
Opettajien ja asiantuntijoiden kv-liikkuvuus/opettajat ja t&k -henkilöstö 0,75 0,88 0,98 1,09
T&k-hankkeissa suoritetut opintopisteet/läsnä olevat tutkinto-opiskelijat 1,9 3,8 6,0 6,4

Ammattikorkeakoulujen laadun ja vaikuttavuuden vahvistamiseksi valmistellaan ammattikorkeakoulujen rahoitusperusteiden, toimilupien ja koulutusvastuiden uudistamista vuodesta 2014. Opetus- ja kulttuuriministeriö tukee hankerahoituksella kansallisen korkeakoulupolitiikan ja ammattikorkeakoulujen strategisen ja rakenteellisen uudistumisen tavoitteita.

Osaavan työvoiman saatavuuden turvaamiseksi koulutustarjontaa suunnataan valtakunnallisten ennakointien mukaisesti. Ammattikorkeakoulut vähentävät koulutustarjontaansa 2030 aloituspaikalla vuodesta 2013 alkaen.

Määrärahan arvioitu käyttö ja siihen vaikuttavat tekijät (euroa)

   
Laskennalliset kustannukset (laskennallinen opiskelijamäärä * yksikköhinta) 897 401 000
— kunnalliset ammattikorkeakoulut (40 333 * 7 772,58 €) 313 492 000
— yksityiset ammattikorkeakoulut (72 214 * 8 085,81 €, sis. alv.) 583 909 000
Kuntien rahoitusosuus -511 492 000
Arvonlisäverojen takaisin maksamisesta aiheutuvien kulujen kompensointi 4 560 000
Hankerahoitus toiminnan kehittämiseen ja tukemiseen (enintään) 10 100 000
Ammattikorkeakoulujen strategiaa tukeviin hankkeisiin (enintään) 11 185 000
Yhteensä 411 754 000

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Opiskelijarakenteen muutos 461
Yksikköhinnan leikkaus -15 990
Opiskelijamäärän muutos -4 010
Yksikköhinnan tarkentuminen 298
Muu muutos -6
Avustusten muutos 2 000
Yhteensä -17 247

2013 talousarvio 411 754 000
2012 talousarvio 429 001 000
2011 tilinpäätös 406 241 257