Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         10. Yleissivistävä koulutus
         20. Ammatillinen koulutus
         30. Aikuiskoulutus
         70. Opintotuki
         80. Taide ja kulttuuri
         90. Liikuntatoimi
         91. Nuorisotyö
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2013

02. Arkistolaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 19 388 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) arkistolaitoksen kansainvälisen yhteistyön edellyttämien järjestöjen ja ohjelmien jäsenmaksujen ja rahoitusosuuksien maksamiseen

2) EU:n hyväksymien hankkeiden menojen maksamiseen.

Selvitysosa:Arkistolaitos on asiantuntija- ja palveluorganisaatio, jonka toiminnan tavoitteena on, että yhteiskunnan ja yksilön kannalta merkittävä arkistoaines säilyy suppeassa ja käyttökelpoisessa muodossa ja on tehokkaasti käytettävissä. Arkistolaitoksen tehtävänä on varmistaa kansalliseen kulttuuriperintöön kuuluvien asiakirjojen säilyminen ja niiden käytettävyys, tukea tutkimusta ja kehittää arkistotointa.

Toiminnallinen tuloksellisuus
  • — Arkistolaitos kehittää ja ohjaa arkistotointa siten, että julkisen sektorin asiakirjahallintoa ja arkistotointa hoidetaan tehokkaasti ja taloudellisesti.
  • — Arkistolaitos säilyttää hallussaan olevat arkistoainekset tehokkaasti ja turvallisesti sekä parantaa niiden käytettävyyttä ja saatavuutta.
  • — Arkistolaitos tarjoaa asiakkailleen monipuolista, luotettavaa ja nopeaa tietopalvelua kehittäen sähköistä tilaus- ja asiakaspalvelua.
Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen
  • — Arkistolaitos kehittää työyhteisöään tavoitteena henkilöstön hyvä työkyky ja -hyvinvointi. Arkistolaitos kehittää rakenteitaan, toimintatapojaan ja organisaatiotaan tehokkaan ja laadukkaan toiminnan turvaamiseksi keskittyen ydintehtäviinsä.

Tulot maksullisesta palvelutoiminnasta perustuvat opetus- ja kulttuuriministeriön asetukseen arkistolaitoksen suoritteiden maksuista (1294/2010).

Tunnuslukuja 2010
toteutuma
2011
toteutuma
2012
tavoite
2013
tavoite
         
Yhteiskunnallinen vaikuttavuus        
Arkistoaineksen kokonaismäärä (hyllymetriä) 186 000 190 046 195 000 200 000
Digitoituaineisto (kuvatiedostojen määrä) 10 587 641 13 033 119 12 500 000 14 500 000
Tutkijasalikäynnit (kpl) 52 323 49 303 50 000 48 000
Aineiston verkkokäyttö (latauksia kpl) 4 000 000 17 000 000 12 000 000 21 000 000
Tuotokset ja laadunhallinta        
Aineistojen kartunta (hm/vuosi) 6 265 4 156 4 000 4 000
Digitointi (kuvatiedostoja/vuosi) 5 614 483 2 442 478 1 500 000 1 500 000
Annettu koulutus (luentotunnit/osallistujat) 770/1 978 836/1 350 550/1 400 550/1 100
Annetut todistukset ja selvitykset (kpl) 20 974 21 981 23 000 24 000
Toiminnallinen tehokkuus        
Arkistoaineksen kokonaismäärä hm/htv 657 767 780 818
Henkisten voimavarojen hallinta        
Sairauspäivien lkm/htv 9,7 11,9 <9 <9
Henkilötyövuodet1) 283,32) 247,7 247,5 244,5

1) Sisältää myös määräaikaisten hankkeiden henkilöstön.

2) Vuoden 2010 toteutuma sisältää 27 htv nuorisotyöttömyyden torjuntaan tarkoitetulla kertaluonteisella lisämäärärahalla palkatut digitoijat, 5 htv korkeakouluharjoittelijoita ja 7 htv työllistettyjä.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2011
toteutuma
2012
varsinainen
talousarvio
2013
esitys
       
Bruttomenot 22 488 19 559 19 988
Bruttotulot 1 633 600 600
Nettomenot 20 855 18 959 19 388
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 1 746    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 331    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Toimintamenosäästö (HO) 3
Julkisen hallinnon atk-menosäästö (HO) -75
Palkkausten tarkistukset 444
Vuokrien indeksitarkistus 297
Tuottavuustoimet -180
Hankintamenosäästö (HO) -50
Saamelaisarkiston kertaluonteinen varustaminen -10
Yhteensä 429

2013 talousarvio 19 388 000
2012 II lisätalousarvio 447 000
2012 talousarvio 18 959 000
2011 tilinpäätös 19 440 000