Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
              21. Kansainvälinen yhteistyö
              50. Eräät avustukset
         10. Yleissivistävä koulutus
         20. Ammatillinen koulutus
         30. Aikuiskoulutus
         70. Opintotuki
         80. Taide ja kulttuuri
         90. Liikuntatoimi
         91. Nuorisotyö
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2013

03. Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskuksen CIMOn toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 8 865 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) 1 710 000 euroa ulkomailla tapahtuvan Suomen kielen ja kulttuurin opetuksen järjestämiseen ja tunnettuuden lisäämiseen mukaan lukien ulkomailla palvelevien yliopisto-opettajien sekä muiden asiantuntijoiden, yhteensä enintään 47 henkilön, palkkaukseen

2) 2 900 000 euroa opiskelija-, harjoittelija-, opettaja-, nuoriso- ja asiantuntijavaihtoon myönnettäviin stipendeihin, apurahoihin ja avustuksiin.

Momentille saa nettobudjetoida EU:n rahoittamien Elinikäisen oppimisen ohjelman ja Nuorisotoimintaohjelman sekä Pohjoismaiden ministerineuvoston rahoittaman Nordplus-ohjelman apurahoja koskevat tulot ja menot.

Selvitysosa:Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO on asiantuntija- ja palveluvirasto, jonka tehtävänä on edistää suomalaisen yhteiskunnan kansainvälistymistä koulutuksen, työelämän, kulttuurin ja kansalaistoiminnan alueilla sekä nuorison keskuudessa erilaisten liikkuvuus- ja yhteistyöinstrumenttien sekä tiedon avulla.

Toiminnan tavoitteena on aidosti kansainvälinen ja avarakatseinen yhteiskunta, jonka jäsenet osaavat ja haluavat toimia monikulttuurisessa yhteisössä ja näkevät erilaisuuden rikkautena.

Opetus- ja kulttuuriministeriö asettaa Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMOlle seuraavat tavoitteet:

Toiminnallinen tuloksellisuus

Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO

  • — vahvistaa kansainvälistä liikkuvuutta ja yhteistyötä sekä edistää suomalaisen koulutuksen ja kulttuurin kansainvälistä näkyvyyttä ja kilpailukykyä
  • — vahvistaa omaa asiantuntijarooliaan, lisää eri kohderyhmille tarkoitettujen ohjelmien osallistujamääriä sekä tehostaa informaation ja tiedon tuottamista ja levittämistä koskien suomalaisten ja ulkomaisten toimijoiden liikkuvuutta ja yhteistyötä
  • — toimeenpanee apuraha- ja muita liikkuvuus- ja yhteistyöohjelmia sekä vastaa Euroopan unionin koulutus-, kulttuuri- ja nuoriso-ohjelmien, Kansalaisten Eurooppa ja Management Partnership-ohjelman kansallisesta toimeenpanosta ja pohjoismaisen Nordplus- ja Nordkurs-ohjelman toimeenpanosta
  • — edistää kansalaisten tasa-arvoisia mahdollisuuksia osallistua ohjelmiin tiedottamalla kansainvälistymisen mahdollisuuksista ja seuraamalla toiminnan kansallista ja alueellista vaikuttavuutta
  • — järjestää neuvonta- ja tietopalvelua, asiantuntijatilaisuuksia ja -luentoja sekä lisää suomalaisen koulutuksen tunnettuutta kansainvälisesti vahvistamalla liikkuvuutta, verkostoitumista ja yhteistyötä varsinkin painopistealueina olevien Aasian, erityisesti Kiinan ja Intian, Pohjois-Amerikan sekä Venäjän kanssa
  • — kehittää Suomen kielen ja kulttuurin opetusta ulkomaisissa yliopistoissa koskevaa toimintaa ja kehittämistoimilla lisää Suomen kieltä ja kulttuuria ulkomaisissa yliopistoissa opiskelevien määrää
  • — järjestää ulkomaisille yliopisto-opiskelijoille suomen kielen kursseja Suomessa.

Määrälliset tavoitteet

  2010
toteutuma
2011
toteutuma
2012
arvio
2013
tavoite
         
EU:n Elinikäisen oppimisen ohjelma (LLP) 19 399 20 466 20 250 20 250
— Suomesta lähteneet 12 879 13 793 13 400 13 400
— Suomeen saapuvat 6 520 6 673 6 850 6 850
EU:n nuorisotoimintaohjelmaan (YiA) osallistuvat 2 492 3 413 2 500  2 500
Rahoitus Pohjoismaiden ministerineuvoston ohjelmista        
— Nordplus Högre utbildning       3 800
Rahoitus kansallisista määrärahoista 1 627 1 591 2 150 1 950
— Eurooppa       390
— Aasia1) 163 99 200 200
— Pohjois-Amerikka 140 159 250 250
— Venäjä (sisältää FIRST-ohjelman) 470 483 600 600
— muut apurahat ja kansainvälinen harjoittelu 854 850 1 100 510
North-South -kehitysmaaohjelma 289 279 300 300
Suomen kielen ja kulttuurin edistäminen        
— kesäkurssiapurahat ja opetusvierailut 217 200 270 270
Yhteensä 24 024 25 949 25 470 29 070

1) Vuodesta 2013 lähtien vain Kiina

Toiminnallinen tehokkuus

Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskuksen CIMOn tuottavuuden lisäämiseksi jatketaan toimintaprosessien ja sähköisten palveluiden kehittämistä sekä vahvistetaan kestävän kehityksen mukaista toimintaa.

Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

Toiminnan tuloksellisuutta tuetaan panostamalla henkilöstökoulutukseen ja osaamisen kehittämiseen päämääränä tasa-arvoinen, ammatillisesti korkeatasoinen työyhteisö, jossa henkilöstön asiantuntijuus kasvaa vuorovaikutuksen avulla. Painopisteinä ovat edelleen johtamisen ja esimiestyön kehittäminen sekä yhteiskunnallisen vaikuttamisen vahvistaminen. Henkilöstön osaamisalueita kehitetään ja uudistetaan vastaamaan viraston tehtäviä ja resursseja.

Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

  2010
toteutuma
2011
toteutuma
2012
arvio
2013
arvio
 
Henkilötyövuodet:        
— CIMO 108,6 108,5 104,5 103,5
— Ulkomaanlehtorit 22,6 21,5 22 21
Yhteensä 131,2 130 126,5 124,5
Määräaikaiset koko henkilöstömäärästä % 26,3 21,8 22 22
Työtyytyväisyysindeksi (asteikko 1—5) 3,4 3,4 3,6 3,6
Sairauspoissaolot, työpäivää/htv 8,2 8,2 8 8
Koulutustasoindeksi 6,1  6,1 6,1 6,1

Päätösosan kohdassa 1) tarkoitetut palkkausmenot määräytyvät soveltuvin osin ulkomailla työskentelevien Suomen kielen ja kulttuurin yliopisto-opettajien ohjesäännön mukaisesti.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2011
toteutuma
2012
varsinainen
talousarvio
2013
esitys
       
Bruttomenot 26 886 32 626 38 643
Bruttotulot 17 530 23 891 29 778
Nettomenot 9 356 8 735 8 865
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 1 003    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 471    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Julkisen hallinnon atk-menosäästö (HO) -36
Yhteishankintojen lisääminen (HO) -23
Palkkausten tarkistukset 234
Tuottavuustoimet -45
Yhteensä 130

2013 talousarvio 8 865 000
2012 II lisätalousarvio 129 000
2012 talousarvio 8 735 000
2011 tilinpäätös 8 824 000