Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         10. Verotus ja tullitoimi
         20. Palvelut valtioyhteisölle
              88. Senaatti-kiinteistöt
         50. Eläkkeet ja korvaukset
         90. Kuntien tukeminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2013

88. Senaatti-kiinteistötPDF-versio

Momentille ei myönnetä määrärahaa.

1. Palvelu- ja muut toimintatavoitteet

Senaatti-kiinteistöt on valtiovarainministeriön hallinnonalalla toimiva valtion liikelaitos. Valtion liikelaitoksista annetun lain (1062/2010) mukaan Senaatti-kiinteistöjen tehtävänä on tuottaa tilapalveluja ja niihin välittömästi liittyviä muita palveluja valtion virastoille ja laitoksille, valtion talousarvion ulkopuolisille rahastoille ja muille valtion liikelaitoksille samoin kuin eduskunnalle sekä sen alaisuudessa, valvonnassa ja yhteydessä toimiville yksiköille sekä huolehtia hallinnassaan olevasta valtion kiinteistövarallisuudesta. Liikelaitos voi tuottaa palveluja myös sellaisille yhteisöille, joiden toiminta rahoitetaan pääosin valtion talousarvioon otetuilla määrärahoilla.

2. Investoinnit

Senaatti-kiinteistöjen investoinneista saa aiheutua menoja vuonna 2013 enintään 240 milj. euroa. Lisäksi Senaatti-kiinteistöt saa tehdä sitoumuksia, joista saa aiheutua menoja seuraavina varainhoitovuosina enintään 220 milj. euroa. Investoinnit painottuvat rakennuskannan arvoa säilyttäviin ja sen toimintakelpoisuutta parantaviin peruskorjausinvestointeihin. Investointikehys ei sisällä maankäyttömaksuja eikä varainsiirtoveroja.

Senaatti-kiinteistöt saa antaa vastavakuutta vaatimatta omavelkaisia takauksia tytäryhtiöinä toimivien kiinteistöosakeyhtiöiden lainoista yhteensä enintään 50 milj. euron arvosta.

3. Lainanotto

Senaatti-kiinteistöt oikeutetaan ottamaan vuoden 2013 aikana toimintansa rahoittamiseksi valtion liikelaitoksista annetun lain (1062/2010) 5 §:n 1 momentissa tarkoitettua lainaa nettomääräisesti enintään 40 milj. euroa.

Selvitysosa:Senaatti-kiinteistöjen arvoperusta on yhteiskuntavastuullinen toiminta osana valtioyhteisöä. Tehtävänä on tarjota tilapalveluja, jotka ovat taloudelliselta, sosiaaliselta ja ympäristön näkökulmasta vastuullisesti tuotettuja ja hinnoiteltuja.

Senaatti-kiinteistöjen tavoitteena on muuntua entistä palvelukeskeisemmäksi asiantuntijaorganisaatioksi ja valtioyhteisön sisäiseksi CREM-organisaatioksi. Strategian kolme keskeistä painopistealuetta ovat asiantuntija- eli CREM-roolin haltuunotto, kestävän kehityksen haasteisiin vastaaminen ja sisäisen tehokkuuden parantaminen. CREM (Corporate Real Estate Management) tarkoittaa strategista kiinteistöjohtamista ja toimitila-asiantuntijuutta. Senaatti-kiinteistöjen ja sen asiakkaiden toiminnassa se konkretisoituu kehityksenä kohti todellista strategista kumppanuutta ja asiantuntijapalveluilla asiakkaille tuotettuna hyötynä mm. säästönä tai työympäristön kehityksenä. Toimitilojen tehokkaaseen johtamiseen ja kehittämiseen tarvitaan kattavaa ja yhtenäistä tietoa tiloista, niiden määrästä, kustannuksista ja energiankulutuksesta. Tätä tarkoitusta varten Senaatti-kiinteistöt on rakentanut koko valtionhallinnon käyttöön tilahallinnan tietopalvelun.

Senaatti-kiinteistöt muodostaa liikelaitoskonsernin, johon kuuluu 26 tytäryhtiönä toimivaa kiinteistöosakeyhtiötä.

Valtiovarainministeriö on huomioon ottaen palvelu- ja muut toimintatavoitteet asettanut alustavasti Senaatti-kiinteistöjen vuokraustoiminnan tulostavoitteeksi 95 milj. euroa vuodelle 2013.

Vuonna 2013 Senaatti-kiinteistöt tulouttaa valtion talousarvioon yhteensä 199,5 milj. euroa takausmaksuina, lainan korkoina ja lyhennyksinä sekä vuoden 2012 voiton tuloutuksena. Vuoden 2013 rahoitussuunnitelmassa valtion lainojen korkojen ja lainanlyhennysten osuudeksi on arvioitu 93,5 milj. euroa ja voiton tuloutukseksi 100 milj. euroa ja takausmaksujen suuruudeksi 6 milj. euroa. Lähinnä investointien rahoittamiseen tarvittavan lainanoton määrä on nettomääräisesti enintään 40 milj. euroa ja bruttomääräisesti enintään noin 315 milj. euroa.

Tulos- ja rahoitussuunnitelmaan perustuva alustava investointisuunnitelma vuodelle 2013 (milj. euroa)

   
Rakennuskannan arvoa ja käyttökelpoisuutta parantavat korjausinvestoinnit 200
Uudisrakennusinvestoinnit 40
Yhteensä 240

Tunnuslukutaulukko (sis. myyntivoitot ja -tappiot)

  2011
toteutuma
liikelaitos
konserni 2012
ennakoitu
liikelaitos
konserni 2013
arvio
liikelaitos
konserni
             
Liikevaihto, milj. € 583 587 582 587 590 595
— muutos, % 5,1 5,9 -0,2 0 1,4 1,4
Vuokrakate, milj. € 318   324   339  
— % vuokraustoiminnan liikevaihdosta 62,1   60,6   60,8  
Liikevoitto, milj. € 210 210 186 188 180 183
— % liikevaihdosta 36,0 35,8 32 32 30,5 30,8
Tilikauden tulos, milj. € 154 159 123 128 116 121
— % liikevaihdosta 26,4 27,1 21,1 21,8 19,7 20,3
— % peruspääomasta 22,9 23,7 18,3 19,1 17,2 18
Tuloutus valtion talousarvioon, milj. € 250   130   100  
Sijoitetun pääoman tuotto, % 4,8 4,8 4,2 4,2 4,1 4,1
Investoinnit % liikevaihdosta 41,9 41,6 41,2 41,6 40,7 40,3
Omavaraisuusaste, % 64,9 64,1 64,7 64 64,4 64
Taseen loppusumma, milj. € 4 675 4 708 4 679 4 710 4 724 4 750
Henkilöstömäärä 251   250   250  

Liikelaitosta koskevat tulomomentit (milj. euroa)

  2011
toteutuma
2012
ennakoitu
2013
arvio
       
Tuloutus tulomomenteille      
12.28.99 Takausmaksut 4,9 6,0 6,0
13.01.04 Korot 29,1 23,5 21,0
13.05.01 Voiton tuloutus 250,0 130,0 100,0
15.01.02 Lainat 129,0 110,0 72,5
Yhteensä 413,0 269,5 199,5

2013 talousarvio
2012 talousarvio
2011 tilinpäätös