Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         10. Verotus ja tullitoimi
              63. Takaisin maksetut verot
              97. Autoveron vientipalautus
         20. Palvelut valtioyhteisölle
         50. Eläkkeet ja korvaukset
         90. Kuntien tukeminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2013

01. Verohallinnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 424 094 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksuihin

2) kansainvälisestä yhteistyöstä aiheutuvien maksuosuuksien maksamiseen

3) verohallinnon menettelystä asiakkaille aiheutuneiden vahinkojen sopimusperusteisiin korvauksiin.

Selvitysosa:

Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet

  2011
toteutuma
2012
tavoite
2013
tavoite
       
Toiminnallinen tehokkuus      
Tuottavuusindeksi1) 104,3 102,4 101,2
Taloudellisuusindeksi1) 97,8 97,6 100,6
Harmaan talouden tarkastuksiin kohdistettavan työajan osuus verotarkastuksen kokonaistyöajasta, % 30,0 30,0 30,0
Siirtohinnoitteluvalvontaan kohdistettava työaika, htv   37 37
Tuotokset ja laadunhallinta      
Ennakkoperinnän vastaavuus, % 13,4 12,0 12,0
Suurimpien yritysten tarkastuskattavuus, %   15,0 15,0
Jäämäperinnän kertymä, % 54 58 58
Tapauskohtaisen perinnän kertymä, % 40 40 42
Henkilö- ja yritysverotus      
Sähköisten kausi-ilmoittajien osuus asiakasmäärästä (ALV), % 76 75 77
Sähköisten kausi-ilmoittajien osuus asiakasmäärästä (TA), % 70 75 77
Sähköisesti ilmoitettujen yhteystietomuutosten osuus kaikista yhteystietojen muutosilmoituksista 54 36 60
Yritysten sähköisten veroilmoitusten antajien määrä asiakasmäärästä, % 26 20 30
Verokortti verkossa -asiakkaiden osuus verokorttimuutosta hakeneista, % 37 40 42
Veroilmoitus verkossa -asiakkaiden osuus palauttajien kokonaismäärästä, % 33 35 35
Sähköisten pankkitilin muutosilmoitusten tekijöiden osuus ilmoittajien kokonaismäärästä 32 35 35
Yhteisöverotus      
Sähköisten kausi-ilmoittajien osuus asiakasmäärästä (ALV), % 85 84 85
Sähköisten kausi-ilmoittajien osuus asiakasmäärästä (TA), % 78 84 85
Yhteisöjen sähköisten veroilmoitusten antajien osuus asiakasmäärästä (TA), % 32 32 40
Sähköisten vuosi-ilmoitusten antajien (TA) osuus asiakasmäärästä, % 81 81 82
Sähköisten verotiliotteen osuus asiakasmäärästä, % 48 70 75

1) Indeksiluvut on laskettu parivuosimenetelmällä, jolloin edellisen vuoden vertailuluku on 100,0. Tuottavuusindeksi = tuotosindeksi/työpanosindeksi. Taloudellisuusindeksi = kustannusindeksi/tuotosindeksi.

Arvonlisäveron ulkomaalaispalauttamisessa ja arvonlisäveron EU-sisäkaupan ilmoitusmenettelyssä sähköisesti annettujen ilmoitusten osuudet ovat lainsäädännöstä johtuen lähes 100 %.

Veronmaksaja- ja veronsaaja-asiakkaiden tyytyväisyyttä verohallinnon palveluihin seurataan säännöllisesti tehtävällä asiakastyytyväisyystutkimuksella.

Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet Toimenpiteet
   
Toiminnan kehittäminen Verotustietojen kerääminen ja käsittely tapahtuu sähköisessä muodossa. Sähköinen käsittely mahdollistaa mm. valtakunnalliset tehokkaat toimintaprosessit, valtakunnalliset työjonot ja valtakunnallisesti tasapuolisen työnjaon.
  Verohallinnon toiminnan turvaaminen ja tietojärjestelmien nykyistä laajempi hyödyntäminen edellyttää verohallinnon tietojärjestelmien perusteellista uudistamista. Ensisijaisena vaihtoehtona on nähty verohallinnon valtiovarainministeriölle esittämä ns. valmisohjelmistoratkaisu. Valtakunnallisen organisaation kehittäminen yhdistettynä tehokkaisiin ja toimintavarmoihin IT-ratkaisuihin mahdollistaa henkilöstöresurssien ja osaamisen optimaalisen käytön.
  Ekologisen vastuun mukaisesti verohallinto asettaa ympäristöä kuormittaville tekijöille mitattavat vähentämistavoitteet. Verohallinnossa hyödynnetään valtionhallinnon yhteisiä konsernipalveluja. Talous- ja henkilöstöhallinnossa otetaan käyttöön valtionhallinnon yhteiset Kieku-sovellukset.

Henkisten voimavarojen kehittäminen

  2011
toteutuma
2012
tavoite
2013
tavoite
       
Henkilömäärä, htv   5 231 5 131
Harmaan talouden henkilötyövuositarve   36 92
Muu harmaan talouden torjunta     41
YLE-veron käyttöönotosta aiheutuvat tehtävät   0 0
Henkilöstömäärä yhteensä, htv 5 299 5 267 5 264
Työtyytyväisyysindeksi (VM-Baro) 3,42 3,44 3,46

Valtuuden käyttöön liittyvistä sitoumuksista ja sopimuksista valtiolle aiheutuvat menot (1 000 euroa)

  2013 2014 2015 2016 lukien
         
Kakolan vuokrasopimusvaltuus        
Vuonna 2011 tehdyt sitoumukset - 800 800 800/vuosi
Vuoden 2012 sitoumukset - - - -
Menot yhteensä - 800 800 800/vuosi
Henkilöstövoimavarojen hallinnan ja kehittämisen tavoitteet Toimenpiteet
   
Johtamisen kehittäminen Hyvä johtaminen edellyttää yhteistä näkemystä esimiestyön sisällöstä, ja sen vaatimasta henkilöstöjohtamisen osaamisesta. Johtamista kehitetään henkilökohtaisella arvioinnilla sekä suunnitelmallisella ja oikein kohdennetulla esimiesvalmennuksella.
Työurien pidentäminen Verohallinto parantaa suunnitelmallisesti henkilöstön työkykyä. Tavoitteena on, että keskimääräinen vanhuuseläkeikä nousee nykyisestä ja on vähintään 62,2 vuotta. Tavoitteena on myös työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyvien määrän aleneminen ja eläkeiän nousu. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää osallistavaa ja kannustavaa toimintakulttuuria. Myös työn ja vapaa-ajan joustavalla yhdistämisellä ja ennaltaehkäisevällä työterveyshuollolla on suuri merkitys työssä jaksamiseen ja työhyvinvoinnin kehitykseen. Verohallinto tarjoaa myös nuorille harjoittelupaikkoja.
Henkilöstön kehittäminen Henkilöstön kehittämisen tavoitteena on varmistaa verohallinnon strategian toteuttamiseen tarvittava osaaminen. Osaamisen kehittämisen perusteena ovat toiminnan muutokset ja niihin perustuva henkilöstösuunnittelu. Osaamisen hankkimisen keinoja ovat mm. kouluttautuminen, työnkierto, muut opiskelumahdollisuudet sekä suunnitelmallinen uusrekrytointi. Uusrekrytointi on välttämätöntä toiminnan turvaamisen takia.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2011
toteutuma
2012
varsinainen
talousarvio
2013
esitys
       
Bruttomenot 395 041 407 729 428 594
Bruttotulot 5 776 3 740 4 500
Nettomenot 389 265 403 989 424 094
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 24 150    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 33 569    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Julkisen hallinnon atk-menosäästö (HO) -1 727
Tasomuutos -15 066
Palkkausten tarkistukset 10 782
Verohallinnon valmisohjelmisto ja ohjelmistouudistus (siirto momentilta 28.70.20) 25 400
Poikkihallinnollinen tietolähdeintegraatio (siirto momentilta 28.70.20) 500
Vakiomuotoiset tietoluovutukset (siirto momentille 28.30.03) -109
Vakiomuotoiset tietoluovutukset (siirto momentille 32.40.03) -75
YLE-veron käyttöönotto 400
Yhteensä 20 105

Määrärahan mitoituksessa on huomioitu:

1) alle omakustannusarvon hinnoitelluista ennakkopäätöksistä ja julkisoikeudellisista suoritteista aiheutuvien menojen kattaminen

2) Ahvenanmaan ajoneuvoverotuksen kustannukset vuonna 2013

3) tulot yhteistoiminnasta muiden viranomaisten kanssa

4) tietojärjestelmien kokonaisuudistus.


2013 talousarvio 424 094 000
2012 II lisätalousarvio 6 631 000
2012 talousarvio 403 989 000
2011 tilinpäätös 398 683 000