Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         10. Verotus ja tullitoimi
         20. Palvelut valtioyhteisölle
         50. Eläkkeet ja korvaukset
         90. Kuntien tukeminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2013

01. HallintoPDF-versio

Selvitysosa:Valtiovarainministeriö vastaa valtioneuvoston osana

 • — tasapainoisen ja kestävän kasvun talouspolitiikasta
 • — valtiontalouden hyvästä hoidosta
 • — kestävän kuntatalouden toimintaedellytyksistä
 • — julkisen hallinnon vaikuttavuudesta ja tuloksellisuudesta.

Hallinnonalansa tulosohjaajana valtiovarainministeriö vastaa hallinnonalansa toiminnan tuloksellisuudesta sekä siitä, että konserniohjauksen linjaukset toimeenpannaan omalla hallinnonalalla.

Valtiovarainministeriön strategisena tavoitteena on

 • — julkisen talouden vakauttaminen
 • — kestävän talouskasvun turvaaminen sekä
 • — julkisten palvelujen ja hallinnon vaikuttavuuden ja tuloksellisuuden varmistaminen.

Valtiovarainministeriön vaikuttavuustavoitteet ovat seuraavat:

 • — luoda ennustettavuutta ja puitteita taloudelliseen, poliittiseen ja muuhun päätöksentekoon
 • — ohjata valtion varoja ja osaltaan varmistaa valtion toiminnan rahoitus
 • — kehittää julkisen toiminnan ja talouden ohjauksen laadukkaita ja oikeudenmukaisia prosesseja ja ohjausvälineitä
 • — edistää tehokasta ja asiakaslähtöistä palvelujen tuottamista viranomaisissa uudistamalla valtion hallintoa ja sen rakenteita sekä kehittämällä yhteisiä konsernipalveluja
 • — kehittää ja toimeenpanna valtion henkilöstöpolitiikkaa
 • — parantaa valtion ja kuntien tietohallinnon toimivuutta ja yhteistyötä
 • — ohjata ja kehittää valtiovarainministeriön hallinnonalan vaikuttavuutta ja tuloksellisuutta.

Vaikuttavuustavoitteiden kohteena ovat poliittiset päätöksentekijät, valtionhallinto, kunnat, kuntayhtymät ja muu julkishallinto, EU ja muut kansainväliset tahot, työmarkkinaosapuolet sekä välillisesti myös yritykset, yhteisöt ja kansalaiset.

Valtiovarainministeriö toimii siten, että valtiontalouden ja -hallinnon kokonaisuuden edut ja tavoitteet valtion yhteisissä palveluissa ja toiminnoissa tunnistetaan ja edistetään niiden ottamista huomioon eri hallinnonaloilla, niiden virastoissa, laitoksissa ja rahastoissa. Valtiovarainministeriö luo ja toimeenpanee toimialueellaan yhteisiä pelisääntöjä sekä järjestää ja ohjaa hallinnonalan virastoja, Senaatti-kiinteistöjä ja Hansel Oy:tä järjestämään toimialallaan valtioyhteisölle yhteisiä, sisäisiä palveluja sekä työ- ja toimintaprosesseja siten, että niiden avulla hallinnonala voi saavuttaa ja tuottaa taloudellista ja toiminnallista hyötyä ja hyvää toiminnan laatua.

01. Valtiovarainministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 38 820 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) vastikkeettomien menojen maksamiseen kansainvälisille yhteisöille

2) EU-yhteistyöhön hallinnon kehittämisessä.

Nettobudjetoinnissa otetaan tuloina huomioon

1) siirtyvän omaisuuden väliaikaisesta hallinnasta valtiovarainministeriölle saatavat tulot

2) Julkishallinnon ja -talouden tilintarkastuslautakunnan (JHTT-lautakunnan) tulot.

Selvitysosa:Valtiovarainministeriö asettaa talousarvioesityksen valmisteluun liittyen toiminnalleen seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2013:

Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet Toimenpiteet
   
Tehokas ja laadukas talouspolitiikan valmistelu Talouspolitiikan valmistelun suunnittelu ja johtaminen prosessilähtöisesti. Yhteistyön tiivistäminen muiden toimijoiden kanssa. Julkisen talouden tilaa sekä rakennepolitiikan vaikutuksia analysoivien välineiden kehittäminen.
Julkisen talouden kestävän rahoituksen turvaaminen Valtion ja kuntien toimintojen tuottavuuden ja vaikuttavuuden lisäämistä edistävien ohjelmien valmistelu. Valtion ja kuntien välisten rahoitussuhteiden uudelleenjärjestely.
Hallintopolitiikan valmistelu siten, että se edistää verkostoitunutta ja tuloksellista julkista hallintoa sekä Suomen edelläkävijyyttä julkisen hallinnon ja palvelujen kehittäjänä Hallintopolitiikan valmistelun suunnittelu ja johtaminen prosessilähtöisesti ja yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Valmistelussa otetaan huomioon eduskunnan kannanotot sille annettavaan selvitykseen alue- ja paikallishallinnon kehittämistarpeista sekä hyödynnetään OECD:n Suomen hallinnon kokonaisarvioinnista saatua tietoa.
Hallinnonalan virastoissa yhteinen toimintakulttuuri, menettelyt ja käytännöt Hyvän hallinnon työskentelytapojen vakiinnuttaminen hallinnonalan virastojen ohjauksessa. Yhteiset menettelyt ja käytännöt suunnittelussa, tulostavoitteiden asettamisessa ja seurannassa.
Hallinnonalan vaikuttavuuden ja tuloksellisuuden edistäminen ja menokehityksen hillitseminen Vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelman sisällyttäminen strategisiin tulostavoiteasiakirjoihin ja toiminnallisiin tulossopimuksiin.
Hallinnonalan ohjauksen tehokkuus ja laatu Ministeriön sisäisten ohjausvastuiden selkeyttäminen. Hallinnonalan virastojen ohjauksen yhtenäistäminen. Ohjauksen kehittäminen: johtamis- ja ohjausosaamista, näkemystä ohjattavien toimialojen kehittymisestä sekä kehitysvaihtoehdoista ja haasteista. Ohjauksen keskittyminen virastojen substanssiin, valtiokonsernin strategisiin hankkeisiin sekä vaikuttavuuden ja tuloksellisuuden parantamiseen. AVIen strategisen ohjauksen kehittäminen.
VM on hyvä paikka työskennellä Henkilöstöryhmien osaamisen vahvistaminen. Johtamisvalmiuksien ja -koulutuksen kehittäminen. Tietoturvallisten, ajanmukaisten ja yhteisöllisten sähköisten toimintatapojen ja työvälineiden käyttäminen. Toimitilaratkaisun hyödyntäminen.

Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen on osa valtiovarainministeriön henkilöstöpolitiikkaa sekä toimintatapojen ja työhyvinvoinnin kehittämistä. Valtiovarainministeriö toimeenpanee ja seuraa laatimaansa tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaa. Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämisen alueita suunnitelmassa ovat

 • — rekrytointi ja perehdyttäminen
 • — työssä kehittyminen ja uralla eteneminen
 • — työ- ja yksityiselämän yhteensovittaminen
 • — arvojen mukainen johtaminen ja toiminta
 • — moniarvoisuus ja häirinnän ehkäiseminen
 • — sama palkka samasta ja samanarvoisesta työstä.

Valtiovarainministeriön tasa-arvotyöryhmä arvioi suunnitelman toteutumista vuosittain sekä päivittää sitä tarvittaessa. Toteutetaan yhden henkilötyövuoden ja tätä vastaavien määrärahojen siirto momentilta 26.01.03 (Hallinnon tietotekniikkakeskuksesta) julkisen hallinnon ICT-asioiden hoitamiseen.

Henkilötyövuosien kehitys

  2011
toteutuma
2012
arvio
2013
tavoite
       
  375 378 370

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2011
toteutuma
2012
varsinainen
talousarvio
2013
esitys
       
Bruttomenot 36 650 37 776 39 148
Bruttotulot 1 560 328 328
Nettomenot 35 090 37 448 38 820
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 497    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 792    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Tasomuutos -653
Julkisen hallinnon atk-menosäästö (HO) -104
Hallinnon tilatehokkuus (HO) -17
Palkkausten tarkistukset 1 063
Eurokriisin hoitamisesta aiheutuvat kulut 650
Vatu-hanke 50
Vuokrarahoituksen siirto momentille 23.01.01 -40
Virkamieslautakunnan määrärahojen v. 2012 tehdystä siirrosta johtuva palautus momentilta 25.10.03 10
Kuntauudistuksen valmistelu- ja selvityskulut (HO) 300
Siirto momentilta 26.01.03 (1 htv) 113
Yhteensä 1 372

2013 talousarvio 38 820 000
2012 II lisätalousarvio 1 295 000
2012 talousarvio 37 448 000
2011 tilinpäätös 35 385 000

13. Valtion IT-palvelukeskukselle yhteisten tietojärjestelmien käyttöönotoista aiheutuvat kulut (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään 1 649 000 euroa.

Selvitysosa:Momentin määrärahaa käytetään Valtion IT-palvelukeskuksessa yhteisten tietojärjestelmien käyttöönotoista virastoille aiheutuvien kulujen alentamiseen. Käyttöönotot sovitaan asiakaskohtaisesti. Määrärahaa käytetään seuraaviin kärkihankkeisiin:

— valtion yhteinen turvallinen tietoliikenneratkaisu (VY-verkko)

— valtion yhteinen viestintäratkaisu (VyVi)

— virkamiehen tunnistaminen (Virtu)

— valtion yhteinen työasemaratkaisu

— valtion yhteinen integraatiopalvelu (VIA).

Vaikuttavuus- ja tuloksellisuustavoitteet Toimenpiteet
   
Palveluiden laajennukset uusien palveluiden osalta onnistuvat hallinnonaloittain suunnitellun aikataulun mukaisesti kustannustehokkaasti ja laadukkaasti. Palveluiden käyttöönottojen myötä päällekkäinen toiminta vähenee IT-palvelutuotannossa sekä valtionhallinnon kokonaiskustannukset alenevat. — Päivitetään palveluiden toteutussuunnitelmat valtiotasoisesti ja asiakaskohtaisesti huomioiden JulkICT-strategia.
— Sovitaan Valtion yhteisten strategisten järjestelmien (VIP V5-palvelut poislukien työasemapalvelut ja Valda) käyttöönotoista virastoissa ja laitoksissa: Virtuun uusia asiakkaita kahdeksalta hallinnonalalta, VyVin käyttöönottoja yhdeksällä hallinnonalalla ja VY-verkko on laajassa käytössä. VIA:an uusia liittymiä 55 kappaletta.
—Toteutetaan käyttöönottojen tehokas läpivienti.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Tasomuutos -466
Työasemaratkaisun viivästyminen -1 151
Valdan lakkauttaminen -1 526
Yhteensä -3 143

2013 talousarvio 1 649 000
2012 talousarvio 4 792 000

20. Valtion kiinteistöstrategian toteuttaminen (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään 215 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) kiinteistövarallisuuteen liittyvistä omaisuus- ja omistusjärjestelyistä aiheutuviin menoihin

2) kiinteistövarallisuuden hallinnoinnista ja käytön tehostamisesta aiheutuviin menoihin.

Selvitysosa:Määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon kiinteistöstrategian mukaisiin hallinnansiirtoihin liittyvistä arvioinneista ja lausunnoista aiheutuvat menot sekä muut valtion kiinteistövarallisuuden hoidosta ja käytön tehostamisesta sekä investoinneista aiheutuvat menot.


2013 talousarvio 215 000
2012 talousarvio 215 000
2011 tilinpäätös 215 000

21. Valtiovarainministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään 4 606 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää valtiovarainministeriön hallinnonalalla tuottavuuden edistämiseen tähtäävien investointien, tutkimusten, selvitysten sekä koulutus- ja muiden palveluiden hankkimiseen.

Selvitysosa:Momentille on koottu hallinnonalan tuottavuustoimenpiteistä aiheutuneita säästöjä vastaavat määrärahat. Määrärahaa on tarkoitus käyttää hankkeisiin, joilla tuetaan hallinnonalan tuottavuuden paranemista. Hallinnonalan virastot saavat rahoittaa määrärahalla hankkeita, joista valtiovarainministeriö on erikseen sopinut viraston kanssa.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Siirto momentille 28.40.01 Patio-kehittämishankkeeseen -395
Tasomuutos 4 645
Siirto momentille 28.10.02 EU:n sähköisen tullauksen kehittämiseen -210
Yhteensä 4 040

2013 talousarvio 4 606 000
2012 talousarvio 566 000
2011 tilinpäätös 1 159 000

29. Valtiovarainministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 80 154 000 euroa.


2013 talousarvio 80 154 000
2012 talousarvio 71 360 000
2011 tilinpäätös 71 718 921

69. Suomen Pankin eräiden sijoitustuottojen siirto Kreikan valtiolle (kiinteä määräraha)

Momentille myönnetään 400 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää eräiden sijoitustuottojen siirtoon Kreikan valtiolle.

Selvitysosa:Valtioneuvoston tiedonannossa 1/2012 vp todetun mukaisesti euroryhmä päätti 21.2.2012 osana Kreikan valtion rahoitustukipakettia, että euroalueen jäsenvaltiot siirtävät niiden kansallisten keskuspankkien eräistä Kreikan valtionvelkakirjoihin tekemistä sijoituksista saatavat tuotot Kreikan valtiolle. Suomen osuus näistä siirrettävistä tuotoista on 0,4 milj. euroa vuonna 2013.


2013 talousarvio 400 000
2012 II lisätalousarvio 1 900 000