Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2013

10. Sotilaallinen maanpuolustusPDF-versio

Selvitysosa:Puolustusvoimien tärkein tehtävä on Suomen sotilaallinen puolustaminen. Tehtävä toteutetaan ylläpitämällä ajantasaista ja turvallisuusympäristöön suhteutettua puolustuskykyä valtioneuvoston vuoden 2009 turvallisuus- ja puolustuspoliittisen selonteon (VNS 2009) määrittämien toimintalinjojen mukaisesti. Puolustusvoimille osoitettuja voimavaroja kohdennetaan niin, että priorisoidut tehtävät voidaan toteuttaa kaikissa tilanteissa. Materiaalisen valmiuden, toiminnan tason sekä suorituskykyjen rakentamisen tasapaino tarkastellaan vuosittain.

Suunnittelukaudella 2012—2015 valmistellaan ja toteutetaan puolustusvoimien toiminnan ja rakenteiden uudistus. Puolustuskyvyn ylläpidon kustannuskehitys ja puolustusmateriaalin laaja vanheneminen vuosikymmenen puolivälistä alkaen eivät mahdollista nykyisen suuruisten puolustusvoimien ylläpitoa tulevaisuudessa.

Uudistuksen lähtökohtia ovat puolustusvoimien nykyisten tehtävien jatkuminen, yleisen asevelvollisuuden toimivuuden varmistaminen sekä puolustusperiaatteen kehittäminen alueellisen puolustuksen pohjalta. Uudistuksella luodaan 2020-luvun vaatimuksia vastaava tasapainoinen sodan ja rauhan ajan kokonaisuus. Uudistus on välttämätön, jotta puolustuskyvyn ylläpitoon ja kehittämiseen voidaan kohdentaa riittävät resurssit.

Toimintaympäristön kehitys, sotilaalliset uhkat, puolustusvoimien tehtävät ja puolustusvoimien resurssit muodostavat perusteet puolustusjärjestelmän strategiselle kehittämiselle. Viimeisen vuosikymmenen aikana valtioiden välisten konfliktien todennäköisyys Euroopassa on vähentynyt ja Pohjois-Euroopan turvallisuustilanne on säilynyt viime vuosina vakaana. Siten puolustuskyvyn ylläpitoa voidaan jatkaa vakaassa turvallisuustilanteessa. Positiivisesta kehityksestä huolimatta sotilaallisen voiman käyttö on säilynyt valtioiden keinovalikoimassa. Tästä syystä puolustusvoimien kehittäminen mitoitetaan siten, että maahamme kohdistuvat sotilaalliset uhat kyetään hallitsemaan kaikissa tilanteissa.

Puolustusvoimat osallistuu EU:n yhteiseen kriisinhallintaan sekä Euroopan puolustusviraston toimintaan ja tekee yhteistyötä Naton kanssa osallistumalla Naton rauhankumppanuusohjelmaan, kriisinhallintaoperaatioihin ja yhteensopivuuden kehittämiseen poliittisten linjausten mukaisesti. Pohjoismainen puolustusyhteistyö (NORDEFCO) on vakiinnuttanut toimintamuotojaan ja sen odotetaan tiivistyvän suunnittelukaudella. Yhteispohjoismaisesta puolustusyhteistyöstä haetaan synergioita ja taloudellisia säästöjä, mutta tavoitteena on myös yhteispohjoismaisten strategisten intressien selvittäminen pitkällä aikavälillä.

Toiminnalliset tulostavoitteet

Sotilaalliselle maanpuolustukselle asetetaan seuraavat pääluokkaperusteluissa esitettyjä hallinnonalan yhteiskunnallisia vaikuttavuustavoitteita edistävät, alustavat toiminnalliset tulostavoitteet:

Tavoite Tavoitetaso
asteikolla 1—5
   
Suorituskykyinen puolustusjärjestelmä  
Puolustusvoimilla on riittävän ennakkovaroituksen antava sotilasstrateginen tilannekuva. 4
Puolustusvoimat on valvonut alueellisen koskemattomuuden sekä ennalta ehkäissyt ja tarvittaessa torjunut alueloukkaukset. 4
Puolustusvoimilla on valmius torjua sotilaallisen voiman käyttö ja sillä uhkaaminen koko maan alueella. 3
Puolustusvoimat kykenee muodostamaan painopisteen kulloisenkin tilanteen vaatimusten mukaisesti torjuessaan sotilaallisen voiman käyttöä. 3
Puolustusvoimat kehittää asevelvollisuutta ja vapaaehtoista maanpuolustusta osana puolustusvoimauudistusta. 3
Asevelvollisten sosiaalista ja taloudellista asemaa kehitetään puolustusministeriön johtaman poikkihallinnollisen työryhmän avulla. 4
Puolustusvoimat turvaa kustannustehokkaan henkilöstöjärjestelmän toimivuuden niin, että puolustusvoimien tehtävärakenne on tarkistettu ja henkilöstön osaaminen, toimintakyky ja työhyvinvointi varmistettu. 3
Ylläpidetään ja ajantasaistetaan maltillisesti materiaalista suorituskykyä sekä huolehditaan syntyneistä sitoumuksista. 3
Puolustusvoimat integroi Naton suorituskykyvaatimukset soveltuvin osin osaksi joukkojen kehittämistä. 3
Puolustusvoimat suuntaa kiinteistöinvestoinnit priorisoiden turvallisuutta, henkilöstön ja koulutettavien terveyttä, poikkeusolojen vaatimuksia, materiaalin hallintaa ja ympäristönsuojelua edistävät hankkeet. 3
Puolustusvoimat parantaa käytössään olevien palvelussuhdeasuntojen vuokraamisessa kustannustehokkuutta niin, että tyhjistä asunnoista aiheutuu kustannuksia enintään 0,5 milj. euroa/vuosi. 3
Turvallinen yhteiskunta  
Puolustusvoimien valmius tukea muita viranomaisia ylläpidetään. 4

Tavoitteiden saavuttamista arvioidaan valtion yhteisellä arviointiasteikolla 1—5. Arviointiasteikossa 1 = Tavoitteesta on luovuttu, 2 = Tavoite ei toteutunut, 3 = Tavoite on osittain toteutunut, 4 = Tavoite on saavutettu ja 5 = Tavoite on ylitetty.

01. Puolustusvoimien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 1 769 549 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) ulkomaalaisille oppilaille annettavasta sotilaskoulutuksesta ja puolustusvoimien joukkojen kansainvälisestä harjoitustoiminnasta ja sen valmisteluista sekä muusta puolustusvoimien kansainvälisestä yhteistoiminnasta aiheutuvien menojen maksamiseen

2) enintään 4 000 000 euroa palvelussuhdeasuntojen vuokraosuuksien maksamiseen puolustusvoimien toiminnallisiin tarpeisiin perustuen tai puolustusministeriön määräämäksi siirtymäajaksi puolustushallinnon rakennemuutoksen henkilöstöjärjestelyihin liittyvistä syistä tai muihin puolustushallinnon vastaaviin tarpeisiin perustuen

3) enintään 336 000 euroa sotainvalideille ja sotaveteraaneille, maanpuolustustyölle, partiolaistoimintaan sekä merkittäville urheilu- ja muille vastaaville tapahtumille suoritettavan liiketaloudellisin perustein hinnoitellun maksullisen toiminnan hintojen alentamiseen

4) enintään 2 000 000 euroa varusmiesten päivärahojen korottamiseen

5) puolustusvoimien toimintaan liittyvien kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksuihin ja monikansallisten yhteishankintajärjestelyjen kuluosuuksiin

6) Vapaudenristin Ritarikunnan menoihin

7) kotimaisen puolustusteollisuuden vientiedellytysten ja kansainvälistymisen tukemiseen liittyvien menojen maksamiseen

8) puolustusvoimien tarpeita vastaavaan museotoimintaan liittyvien menojen maksamiseen.

Valtuudet

1) Vuonna 2013 saa tehdä puolustusvoimien toiminnan edellyttämiä materiaalin ja palvelujen hankintaan liittyviä pitkäaikaisia sopimuksia siten, että niistä saa aiheutua valtiolle menoja vuosina 2013—2016 enintään 81 861 000 euroa (Vuoden 2013 toimintamenojen tilausvaltuus).

2) Vuonna 2013 saa tehdä huoltojoukkojen varustamiseen ja taistelijan varusteiden hankintaan liittyviä pitkäaikaisia sopimuksia siten, että niistä saa aiheutua valtiolle menoja vuosina 2013—2017 enintään 89 250 000 euroa (Puolustusvoimien logistiikka 2013 -tilausvaltuus).

3) Vuonna 2013 saa tehdä sopimuksia aiemmin hyväksyttyjen tilausvaltuuksien sitomatta olevaa määrää vastaavasti kunkin valtuuden kokonaismäärän puitteissa.

4) Aiemmin hyväksytyistä tilausvaltuuksista saa aiheutua valtiolle menoja valtuuksissa olevista vuosittaisista enimmäismääristä poiketen, mutta pysyen kuitenkin kunkin valtuuden kokonaismäärän puitteissa.

Uusiin tilausvaltuuksiin sisältyvien tavaroiden ja palvelujen hintojen tarkistuksista aiheutuvien lisämenojen maksamiseen käytetään puolustusvoimien toimintamenoihin vuosittain myönnettäviä määrärahoja.

Tilausvaltuuksien maksatusmäärärahat sekä niihin liittyvät indeksien ja valuuttakurssien noususta aiheutuvat lisätarpeet tai alenemisesta syntyvät vähennykset budjetoidaan talousarviossa varainhoitovuoteen kuuluviksi maksuperusteisina.

Selvitysosa:

Toiminnalliset tulostavoitteet

Toiminnallinen tehokkuus 2011
toteutuma
2012
ennakoitu
2013
arvio
       
Taloudellisuus      
Varusmiespäivän hinta (euroa) 45 48 49
Reserviläispäivän hinta (euroa) 151 160 165
HN lentotunnin hinta (euroa) 8 350 8 780 9 000
NH-90 lentotunnin hinta (euroa) 3 550 3 660 3 770
Taistelualus 1A valmiusvuorokauden hinta (euroa) 7 000 7 210 7 230
       
Tuottavuus      
Koulutetut varusmiehet/varusmiespalvelukseen tulleet (%) 83 83 83
Pääesikunnan, puolustushaarojen ja sotilasläänien esikuntien henkilötyövuosimäärä/puolustusvoimien henkilötyövuosimäärä yhteensä (%) 10 10 10
       
Kannattavuus      
Maksuperustelain mukaisen maksullisen toiminnan kustannusvastaavuus-% on vähintään 113 110 105
Tuotokset ja laadunhallinta 2011
toteutuma
2012
ennakoitu
2013
arvio
       
Varusmiesten sotaharjoitusperusteiset maastovuorokaudet (lkm) 30 25 23
Kertausharjoituksissa koulutetut reserviläiset (lkm) 27 061 2 000 2 000
HN lentotunnit (lkm) 8 904 8 000 8 000
NH-90 lentotunnit (lkm) 946 1 650 1 850
Taistelualus 1A valmiusvuorokaudet (lkm) 1 164 1 100 1 300

Valtuuden käyttöön liittyvistä sitoumuksista ja sopimuksista aiheutuvat valtion menot (1 000 euroa)

  2013 2014 2015 2016 2017— Yhteensä vuodesta 2013 lähtien
             
Vanhat tilausvaltuudet            
KASI-järjestelmän huolto- ja ylläpito -tilausvaltuus 1 974         1 974
NH-90 koulutuspalvelut -tilausvaltuus 2 000 2 200       4 200
Sodankylän vaatetuskorjaamon palveluhankinta -tilausvaltuus 1 392 1 392       2 784
Maavoimien materiaalin kunnossapitopalvelut -tilausvaltuus 61 628 58 092 55 078 53 994 4 493 233 285
Vuoden 2009 toimintamenojen tilausvaltuus 4 000         4 000
ITO 2005 ja 2005M huolto -tilausvaltuus 3 000 3 000       6 000
Helikopteripataljoonan suorituskyvyn ylläpito ja kehittäminen (HESKY) -tilausvaltuus 1 800 2 300       4 100
Peruslentokoulutus VN-kalustolla -tilausvaltuus 4 581 4 581 4 581 4  581 5 926 24 250
Ilmatorjuntajärjestelmä 90 MOD Crotale NG:n huolto- ja ylläpitosopimus (ITO90MOD huolto) -tilausvaltuus 3 000 3 000       6 000
Vuoden 2011 toimintamenojen tilausvaltuus 12 842 9 981       22 823
Käyttöajoneuvojen hankintojen täydentäminen -tilausvaltuus 2 770         2 770
Vuoden 2012 toimintamenojen tilausvaltuus 45 138 13 120 7 000     65 258
Ilmatorjuntajärjestelmien huolto- ja ylläpito -tilausvaltuus 5 300 5 600       10 900
Vanhat tilausvaltuudet yhteensä 149 425 103 266 66 659 58 575 10 419 388 344
             
Uudet tilausvaltuudet            
Vuoden 2013 toimintamenojen tilausvaltuus 6 973 46 881 17 134 10 873   81 861
Puolustusvoimien logistiikka 2013 (PVLOG 2013) -tilausvaltuus 10 300 29 150 16 300 28 700 4 800 89 250
Uudet tilausvaltuudet yhteensä 17 273 76 031 33 434 39 573 4 800 171 111
             
Valtuudet yhteensä 166 698 179 297 100 093 98 148 15 219 559 455

Momentilta palkattavan henkilöstön määrä vähenee 51 henkilötyövuotta. Vähennys aiheutuu pääosin ampumatarvikkeiden ja räjähteiden elinkaaren hallinnan kehittämisestä (ELKAKOP).

Vuoden 2013 toimintamenojen tilausvaltuudella on tarkoitus hankkia varaosia ja materiaalin kunnossapitopalveluja maa-, meri- ja ilmavoimille. Tilausvaltuus kohdistuu pääosin varaosahankintoihin.

Uudet tilausvaltuudet kaikkine taloudellisine seurannaisvaikutuksineen toteutetaan puolustusministeriön hallinnonalalle vahvistettujen valtiontalouden kehysten puitteissa.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2011
toteutuma
2012
varsinainen
talousarvio
2013
esitys
       
Bruttomenot 1 728 022 1 719 265 1 784 268
Bruttotulot 24 691 20 700 14 719
Nettomenot 1 703 331 1 698 565 1 769 549
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 67 390    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 89 893    

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2011
toteutuma
2012
varsinainen
talousarvio
2013
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot      
— suoritteiden myyntituotot 5 125   4 650
— muut tuotot 5 330   11 300
Tuotot yhteensä 10 455 8 150 15 950
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset      
— erilliskustannukset 8 334   13 315
— osuus yhteiskustannuksista 941   1 900
Kustannukset yhteensä 9 275 7 415 15 215
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) 1 180 735 735
Kustannusvastaavuus, % 113 110 105
       
Hintatuki 275 336 336
       
Kustannusvastaavuus hintatuen jälkeen 1 455 1 071 1 071

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Yhteishankintojen lisääminen (HO) -4 909
Julkisen hallinnon atk-menosäästö (HO) -3 721
Palkkausten tarkistukset 33 746
Puolustusvoimien ravitsemispalvelujen yhtiöittämiseen liittyvä lisäeläketurva, kertaluonteisen lisäyksen poistuminen -4 400
Vaurioituneen Hornet 428 -koneen korjaus, kertaluonteisen lisäyksen poistuminen -2 540
Tekniset siirrot ja rakennekorjaukset 2 821
Virkapukuavustusten määrän tarkistus 850
Sähkön hinnannousu, kertaluonteisen lisäyksen poistuminen -1 000
Turvaverkon käyttökustannukset -860
Siirto momentille 28.30.03 -36
Siirto momentilta 27.10.18 21 550
Siirto momentille 27.01.01 (-9 htv) -720
Vakiomuotoiset tietoluovutukset (siirto momentille 30.70.01) -2
Ennakollinen kustannustasotarkistus (1,5%) 13 533
Vuoden 2011 toteutuneen indeksikehityksen jälkikäteinen kustannustasotarkistus 16 672
Yhteensä 70 984

2013 talousarvio 1 769 549 000
2012 II lisätalousarvio 38 929 000
2012 talousarvio 1 698 565 000
2011 tilinpäätös 1 725 835 000

18. Puolustusmateriaalihankinnat (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään 591 595 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) puolustusmateriaalin hankkimisesta ja puolustusvoimien turvallisuushankinnoista aiheutuvien menojen maksamiseen sekä hankittujen järjestelmien testaukseen ja käyttökoulutukseen

2) puolustusmateriaalihankintoihin ja puolustusvoimien turvallisuushankintoihin välittömästi liittyvään tutkimus- ja kehittämistoimintaan

3) puolustusmateriaalin sodan ajan välttämättömän varastotarpeen mukaisten varaosien ja vaihtolaitteiden hankkimisesta aiheutuvien menojen maksamiseen.

Muihin puolustusmateriaalihankintoihin kuin tilausvaltuuksista aiheutuvien menojen tai niihin liittyvien indeksi- ja valuuttakurssimuutoksista aiheutuvien menojen maksamiseen määrärahaa saa käyttää enintään 26 910 000 euroa.

Valtuudet

1) Vuonna 2013 saa tehdä sotilaallisen maanpuolustuksen suorituskyvyn parantamiseksi puolustusvoimien materiaaliseen kehittämiseen liittyen uusia sopimuksia siten, että niistä saa aiheutua talousarvion voimaantulopäivän valuuttakurssitasolla valtiolle menoja vuosina 2013—2018 enintään 371 700 000 euroa (Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen 2013 -tilausvaltuus, PVKEH 2013).

2) Vuonna 2013 saa tehdä puolustusvoimien tekniseen tutkimukseen, tuotekehitykseen ja hankintavalmiuteen liittyen uusia sopimuksia siten, että niistä saa aiheutua talousarvion voimaantulopäivän valuuttakurssitasolla valtiolle menoja vuosina 2013—2016 enintään 33 930 000 euroa (Tekninen tutkimus, tuotekehitys ja hankintavalmistelu 2013 -tilausvaltuus, TTK-PROTO 2013).

PVKEH 2013 ja TTK-PROTO 2013 -tilausvaltuuksien enimmäismäärän mukaiset suoritukset voidaan sitoa alaa kuvaavaan hintakehitykseen vuoden 2013 ensimmäisestä vuosineljänneksestä alkaen.

3) Vuonna 2010 hyväksytyn Puolustusvoimien materiaalisen kehittämisen 2010 (PVKEH 2010) -tilausvaltuuden menojen maksatusaikaa pidennetään vuoteen 2015 saakka tilausvaltuuden enimmäismäärää yhteensä 499 655 000 euroa muuttamatta.

4) Vuonna 2011 hyväksytyn Puolustusvoimien materiaalisen kehittämisen 2011 (PVKEH 2011) -tilausvaltuuden enimmäismäärää vähennetään 1 878 000 eurolla 143 765 000 euroon.

5) Vuonna 2013 saa tehdä sopimuksia aiemmin hyväksyttyjen tilausvaltuuksien sitomatta olevaa määrää vastaavasti kunkin valtuuden kokonaismäärän puitteissa.

6) Vuonna 2010 hyväksytyn Tekninen tutkimus, tuotekehitys ja hankevalmistelu 2010 (TTK-PROTO 2010) -tilausvaltuuden osalta saa vuonna 2013 purkaa aiemmin tehtyjä sopimuksia sekä sitoa uudelleen tilausvaltuuden varoja sitoumuksista maksamatta olevaa määrärahaa vastaavasti.

7) Aiemmin hyväksytyistä tilausvaltuuksista saa aiheutua valtiolle menoja valtuuksissa olevista vuosittaisista enimmäismääristä poiketen mutta pysyen kuitenkin kunkin valtuuden kokonaismäärän puitteissa.

Tilausvaltuuksien maksatusmäärärahat ja niihin liittyvät indeksien ja valuuttakurssien noususta aiheutuvat lisätarpeet tai alenemisesta syntyvät vähennykset budjetoidaan talousarviossa varainhoitovuoteen kuuluviksi maksuperusteisina.

Selvitysosa:

Valtuuden käyttöön liittyvistä sitoumuksista ja sopimuksista aiheutuvat valtion menot (1 000 euroa)

  2013 2014 2015 2016 2017— Yhteensä
vuodesta 2013
lähtien
             
Vanhat tilausvaltuudet            
Valmiusyhtymien varustaminen (VYV 1) -tilausvaltuus 480 16 436 16 436 16 436   49 788
Helikopterien huolto- ja tukeutumisjärjestelmien kehittäminen (HTH) -tilausvaltuus 2 000         2 000
Valmiusyhtymien varustamisen täydentäminen (VYV 2) -tilausvaltuus 26 950 2 190       29 140
Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen (PVKEH 2007) -tilausvaltuus 18 906 14 496 15 128 5 297   53 827
Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen (PVKEH 2008) -tilausvaltuus 11 210 5 227       16 437
Pääkaupunkiseudun ilmapuolustuksen suorituskyvyn tehostaminen (PKILPU 2008) -tilausvaltuus 8 140 7 437 3 708     19 285
Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen (PVKEH 2009) -tilausvaltuus 187 700 122 455 43 740 18 942   372 837
Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen (PVKEH 2010) -tilausvaltuus 92 049 8 950 4 280     105 279
Tekninen tutkimus, tuotekehitys ja hankevalmistelu 2010 (TTK-PROTO 2010) -tilausvaltuus 1 650         1 650
Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen (PVKEH 2011) -tilausvaltuus 20 158 2 000       22 158
Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen (PVKEH 2012) -tilausvaltuus 80 520 76 600 61 000 18 280   236 400
Vanhat tilausvaltuudet yhteensä 449 763 255 791 144 292 58 955   908 801
             
Uudet tilausvaltuudet            
Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen (PVKEH 2013) -tilausvaltuus 76 900 94 700 79 000 106 100 15 000  371 700
Tekninen tutkimus, tuotekehitys ja hankintavalmistelu 2013 (TTK-PROTO 2013) -tilausvaltuus 8 450 10 040 9 480 5 960   33 930
Uudet tilausvaltuudet yhteensä 85 350 104 740 88 480 112 060 15 000 405 630
             
Valtuudet yhteensä 535 113 360 531 232 772 171 015 15 000 1 314 431

Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen perustuu seuraaviin puolustusvoimien kehittämisohjelmiin sekä niissä kehitettäviin suorituskykyihin:

Kehittämisohjelma / Suorituskyky / Tavoite
 
Puolustusvoimien johtamisen kehittämisohjelma
Rakennetaan puolustusvoimien yhteinen suorituskykyjen käyttöä tukeva johtamisjärjestelmä sekä tuetaan yhteisoperaatioiden johtamista kehittämällä yhteistä tilannetietoisuutta ja varmennettuja operatiivisia tietoteknisiä palveluita.
— Korvataan puolustushaarojen itsenäiset järjestelmät ja sovellukset yhteisellä johtamisjärjestelmällä
— Luodaan edellytyksiä operaatioiden johtamiselle muuttamalla ja uusimalla teknisiä rakenteita ja palveluita
— Kehitetään integroitua tiedustelun, valvonnan ja johtamisen tiedonsiirtoa ja tietoteknisen alustan liityntäkykyä
— Uudistetaan tietohallintoa ja tietoteknistä integraatiota, lisätään hallinnollisissa tietopalveluissa valtionhallinnon keskinäistä yhteistoimintaa ja muita kumppanuusratkaisuja sekä siirretään henkilöstövoimavaroja hallinnollisista tietopalveluista operatiiviseen tietojenkäsittely-ympäristöön
— Laajennetaan toiminnanohjausjärjestelmien hyödyntämistä tavoitteena toimintavarmuuden ja kustannustehokkuuden lisääminen
— Jatketaan puolustusvoimien 2020-luvun tarpeita vastaavan puolustushaarojen yhteisen tiedustelu-, valvonta- ja johtamisjärjestelmän arkkitehtuurin luomista, jolla mahdollistetaan sähköinen, kansainvälinen tieto- ja tilannekuvavaihto.
 
Puolustusvoimien tiedustelun, valvonnan ja maalittamistuen kehittämisohjelma
Tuotetaan yhteisoperaatioiden johtamiseen ennakkovaroituskyky, analysoitu tiedustelutilannekuva ja lyhytviiveinen valvonta- ja maalitilannekuva.
— Ylläpidetään ja kehitetään tiedonhankinta- ja analysointikykyä
— Ylläpidetään ilmavalvonnan kauko- ja keskivalvontaa
— Ylläpidetään ja kehitetään ilmasta maahan tapahtuvaa tiedustelu- ja valvontakykyä
— Ylläpidetään tiedustelun tietojärjestelmää
— Kehitetään puolustusvoimien yhteisen maalitilannekuvan luomista ja aloitetaan maalittamisen tuen suorituskyvyn rakentaminen.
 
Puolustusvoimien yhteisen vaikuttamisen kehittämisohjelma
Rakennetaan ja ylläpidetään suorituskykyjä, joilla vaikutetaan operatiivisesti merkittäviin kohteisiin.
— Modernisoidaan raskaat raketinheitinjärjestelmät
— Rakennetaan ilmasta maahan -suorituskyky
— Hankitaan kaukovaikuttamisen ampumatarvikkeita
— Jatketaan yhteisoperaatiokykyisen erikoisjoukon rakentamista.
 
Logistiikan kehittämisohjelma
Ylläpidetään puolustusvoimien yhteinen logistinen järjestelmä, jolla varmistetaan joukkojen toimintakyky.
— Luodaan puolustusvoimille yhtenäiset logistiikan rakenteet, toimintatavat ja osaaminen sekä integroidaan puolustushaarojen huoltojärjestelmät tiiviimmin kansainvälistyvään elinkeinoelämään yhteensopivaksi
— Kehitetään kuljetuskykyä jatkamalla helikopterihankintoja ja hyödyntämällä kansainvälisen strategisen kuljetuskyvyn hankkeita
— Käynnistetään alueellisten joukkojen materiaalihankinnat täydennys-, kuljetus- ja kunnossapitojärjestelmän puutteiden korvaamiseksi.
 
Maapuolustuksen kehittämisohjelma
Kehitetään alueellisten joukkojen tulivoimaa, suojaa ja liikkuvuutta sekä ylläpidetään operatiivisten joukkojen suorituskykyä.
— Kehitetään alueellisia joukkoja toteuttamalla poistuvien suorituskykyjen korvaaminen sekä kokonaisrakenteen uudistus
— Täydennetään ja ylläpidetään operatiivisia joukkoja
— Kehitetään suojelukykyä ja uusitaan lähipanssarintorjunta-aseistusta
— Jatketaan jalkaväkimiinojen suorituskyvyn korvaavien järjestelmien hankintoja.
 
Meripuolustuksen kehittämisohjelma
Kehitetään meriyhteyksien turvaamista, miinantorjuntakykyä ja rannikkojoukkojen liikkuvuutta.
— Painopisteenä ylläpidetään rannikkojoukkojen liikkuvuutta
— Saatetaan päätökseen Rauma-luokan peruskorjaus
— Otetaan käyttöön uudet miinantorjunta-alukset
— Ylläpidetään miina-asetta.
 
Ilmapuolustuksen kehittämisohjelma
Ylläpidetään ilmatorjunnan sekä Hornet-järjestelmän suorituskykyä.
— Jatketaan Hornet-torjuntahävittäjien elinjaksopäivitystä (MLU2)
— Aloitetaan erittäin lyhyen kantaman ilmatorjuntaohjus-hanke
— Saatetaan päätökseen keskikantaman ilmatorjuntaohjus-hanke.

Sekä aiemmin hyväksytyt tilausvaltuudet että uudet PVKEH 2013- ja TTK-PROTO 2013 -tilausvaltuudet kaikkine taloudellisine seurannaisvaikutuksineen toteutetaan puolustusministeriön hallinnonalalle vahvistettujen valtiontalouden kehysten puitteissa.

PVKEH 2013 -tilausvaltuuteen sisältyvät kehittämisohjelmien suurimmat hankkeet

Puolustusvoimien johtamisen kehittämisohjelmassa jatketaan ilmapuolustuksen tiedonsiirtohanketta ja päivitetään johtamisessa tarvittavia tiedonsiirtoverkkojen laitteita.

Puolustusvoimien tiedustelun, valvonnan ja maalittamistuen kehittämisohjelmassa hankitaan signaali- ja kuvatiedustelun järjestelmiä.

Puolustusvoimien yhteisen vaikuttamisen kehittämisohjelmassa jatketaan Hornet-torjuntahävittäjäkaluston päivityksiä hankkimalla pitkän kantaman ilmasta maahan -ohjusten käyttöön tarvittavia varusteita lentokoneisiin, aseiden käsittelyvälineitä sekä järjestelmätestaustyötä toiminnan aloittamiseksi.

Logistiikan kehittämisohjelmassa hankitaan pääasiassa puolustushaarojen alueellisille huoltojoukoille mm. logistiikan johtamisen välineitä.

Maapuolustuksen kehittämisohjelmassa aloitetaan XA-panssariajoneuvojen järjestelmä-, huolto- ja koulutuspäivitys.

Meripuolustuksen kehittämisohjelmassa toteutetaan teknologista kehitystä vastaavan nykyaikaisen herätemiina-asejärjestelmän hankinta.

Ilmapuolustuksen kehittämisohjelmassa hankitaan Hornet-torjuntahävittäjäkaluston elinkaaren turvaavia kriittisiä koneiden ja moottoreiden vaihtolaitteita ja osia.

TTK-PROTO 2013 -tilausvaltuuden tavoite

TTK-PROTO 2013 -tilausvaltuuden keskeisenä tavoitteena on luoda edellytyksiä ja parantaa puolustusvoimien kehittämisohjelmiin kuuluvien ja puolustusvoimien suorituskyvyn kehittämiseen tähtäävien hankkeiden sekä tuleviin tilausvaltuuksiin sisällytettävien hankintojen valmiutta tutkimus-, kehittämis-, testaus- ja kokeilutoiminnalla.

Muut tilausvaltuusmuutokset

PVKEH 2010 -tilausvaltuuden vuoden 2013 maksuosuutta siirretään 13 230 000 euroa vuosille 2014 ja 2015. Valtuuden maksatusajan pidentämisellä ja menojen ajoitusmuutoksella saadaan määrärahat vastaamaan paremmin ilmavoimien varaosa- ja varalaitehankintojen pitkiä toimitusaikoja.

PVKEH 2011 -tilausvaltuuden enimmäismäärän vähentäminen 1 878 000 eurolla aiheutuu siitä, että valtuuden hankintoihin on kohdistettu hallitusohjelman mukaisia puolustusmateriaalihankintojen määrärahavähennyksiä.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Vuoden 2011 toteutuneen indeksikehityksen jälkikäteinen kustannustasotarkistus -691
Menosäästön lisäys -70 000
Ennakollinen kustannustasotarkistus (1,5 %) 9 012
Maksatusten siirrot -55 725
Siirto momentille 27.10.01 -21 550
Siirto momentilta 27.30.20 5 000
Yhteensä -133 954

2013 talousarvio 591 595 000
2012 II lisätalousarvio 10 709 000
2012 talousarvio 725 549 000
2011 tilinpäätös 585 343 000

(19.) Hawk Mk 66 -koneiden hankinta (siirtomääräraha 3 v)

Selvitysosa:Momentti ja sen määräraha ehdotetaan poistettavaksi talousarviosta.


2012 talousarvio 7 700 000
2011 tilinpäätös 12 500 000

50. Maanpuolustusjärjestöjen toiminnan tukeminen (kiinteä määräraha)

Momentille myönnetään 1 878 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) maanpuolustusjärjestöjen toiminnan tukemiseen

2) Maanpuolustuskoulutusyhdistykselle (MPK) myönnettävään valtionavustukseen sille laissa vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta (556/2007) säädettyjen julkisten hallintotehtävien hoitamisesta aiheutuviin toimintamenoihin

3) kaatuneiden muiston vaalimistyöstä aiheutuviin menoihin.

Selvitysosa:

Toiminnalliset tulostavoitteet
Toiminnallinen tehokkuus 2011
toteutuma
2012
ennakoitu
2013
tavoite
       
Taloudellisuus      
MPK:n julkisten hallintotehtävien vuosikustannukset (pl. puolustusvoimien tilaama sotilaallinen koulutus)/ko. toiminnan koulutusvuorokausimäärä (pl. puolustusvoimien tilaama sotilaallinen koulutus) (euroa) 41 53 49
Tuottavuus      
MPK:n julkisten hallintotehtävien mukaisen koulutuksen koulutusvuorokausimäärä (pl. puolustusvoimien tilaama sotilaallinen koulutus)/ko. toimintaan kohdistettu MPK:n palkatun henkilöstön henkilötyövuosimäärä (pl. puolustusvoimien tilaama sotilaallinen koulutus) (vrk) 1 761 1 364 1 406
Tuotokset ja laadunhallinta 2011
toteutuma
2012
ennakoitu
2013
tavoite
       
MPK:n julkisten hallintotehtävien mukaisen koulutuksen koulutusvuorokausimäärä (pl. puolustusvoimien tilaama sotilaallinen koulutus) (vrk) 58 090 45 000 45 000
MPK:n koulutuksen laadun parantamiseksi annettavan kouluttajakoulutuksen määrä koulutuspäivinä 4 300 3 000 3 000
MPK:n kurssityytyväisyys (oppilastyytyväisyys) asteikolla 1—5 4,27 4,00 4,00

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Kertalisäyksen poisto -150
Yhteensä -150

2013 talousarvio 1 878 000
2012 talousarvio 2 028 000
2011 tilinpäätös 2 291 000