Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
              (88.) Osakehankinnat
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2013

01. Puolustuspolitiikka ja hallintoPDF-versio

Selvitysosa:

PUOLUSTUSMINISTERIÖ

Puolustusministeriö vastaa valtioneuvoston osana ja hallinnonalansa ohjaajana puolustuspolitiikan valmistelusta ja toimeenpanosta sekä sotilaallisen maanpuolustuksen ohjauksesta. Puolustuspolitiikan valmistelun ja toimeenpanon lisäksi puolustusministeriö vastaa sotilaallisen maanpuolustuksen voimavaroista ja muista toimintaedellytyksistä, kokonaismaanpuolustuksen yhteensovittamisesta ja kansainväliseen sotilaalliseen kriisinhallintaan osallistumisesta sekä vapaaehtoisen maanpuolustuksen kehittämisestä ja yhteensovittamisesta.

Toiminnan painopisteenä on puolustusvoimien uudistaminen siten, että 2020-luvun puolustuskyvyn vaatimuksia vastaavat puolustusvoimien rauhan ja sodan ajan rakenteet ja toimintatavat ovat täysimääräisesti käytössä vuoden 2016 alusta lukien.

Toiminnalliset tulostavoitteet

Puolustusministeriölle asetetaan seuraavat, pääluokkaperusteluissa esitettyjä hallinnonalan yhteiskunnallisia vaikuttavuustavoitteita edistävät, alustavat toiminnalliset tulostavoitteet:

Tavoite Tavoitetaso
asteikolla 1—5
   
Suomen etujen mukainen puolustuspolitiikka  
Turvataan lakisääteisten tehtävien edellyttämä puolustuskyky uudistamalla puolustusvoimien rauhan ja sodan ajan rakenteet ja toimintatavat. 3
Ohjataan laadittavan valtioneuvoston selonteon turvallisuus- ja puolustuspoliittisen selonteon linjausten toteuttamista ja puolustuskyvyn pitkäjänteistä kehittämistä päivittämällä strateginen suunnitelma. 4
Rakennetaan puolustushallinnon verkottumiseen perustuva tilannetietoisuuden toimintakulttuuri. 3
Suorituskykyinen puolustusjärjestelmä  
Varmistetaan hallitusohjelman linjausten toimeenpano puolustushallinnossa sekä ohjataan uudistuksen toteutumista. 4
Varmistetaan kansainvälisellä yhteistoiminnalla erityisesti EU:n, Naton ja pohjoismaiden kanssa puolustuskyvyn kehittäminen ja huoltovarmuus. 3
Puolustusministeriö edistää kustannustehokkaita toimenpiteitä tarpeettomasta kiinteistövarallisuudesta luopumiseksi siten, että nykyisestä tarpeettomasta varallisuudesta luovutaan 2015 mennessä. 4
Puolustusministeriö tuottaa tilahallinnan kokonaistarkastelun 2013 ja käynnistää siitä aiheutuvat toimenpiteet 2015 mennessä. 4
Kehitetään puolustusministeriön johtamis- ja ohjausjärjestelmää. Erityisesti johtoryhmätyötä sekä hallinnonalan toiminnan taloudellisuuden valvontaa on terävöitetty. 4
Kehitetään puolustushallinnon toimintaa ja toimintaympäristöä kestävän kehityksen ohjelman mukaisesti. 3
Varmistetaan riskienhallinnan kehittäminen hallinnonalalla niin, että toiminnallisissa yksiköissä voidaan ottaa käyttöön systemaattinen riskien analyysi ja sovittaa tarvittavat riskienhallinnan keinot sen pohjalta. 3
Suunnataan hallinnonalan strategisten tutkimusten sisältöä siten, että tutkimuksilla kyetään ennakoivasti tukemaan hallinnonalan strategiatyötä ja puolustuskyvyn kehittämistä. 4
Turvallinen yhteiskunta  
Kokonaisturvallisuutta yhteensovitetaan ja kehitetään yhteiskunnan turvallisuusstrategian periaatteiden mukaisesti. 4
Vakiinnutetaan viranomaisyhteistoiminnan järjestelyt sopimuksin muiden ministeriöiden kanssa ja siirretään valtuudet yhteistoiminnan käytännön järjestelyistä virastoille. 4
Kehitetään kyberturvallisuutta kansainvälisessä toimintaympäristössä. 3
Kansainvälisen turvallisuuden vahvistaminen  
Laaditaan erillisen suunnitelman mukaisesti kansainvälisen tietoturvallisuuden velvoitteista ja kansainvälisistä sopimuksista sekä tietoturvallisuusasetuksesta johtuvat ohjausnormit hallinnonalalle. 4

Tavoitteiden saavuttamista arvioidaan valtion yhteisellä arviointiasteikolla 1—5. Arviointiasteikossa 1 = Tavoitteesta on luovuttu, 2 = Tavoite ei toteutunut, 3 = Tavoite on osittain toteutunut, 4 = Tavoite on saavutettu ja 5 = Tavoite on ylitetty.

PUOLUSTUSHALLINNON RAKENNUSLAITOS

Rakennuslaitoksen toiminta-ajatuksena on järjestää maanpuolustukselle laadukkaat ja tarkoituksenmukaiset kiinteistöpalvelut kaikissa oloissa. Rakennuslaitos toimii puolustushallinnon kiinteistöalan osaamiskeskuksena, josta puolustushallinto saa tarvitsemansa kiinteistö- ja ympäristöalan asiantuntemuksen ja niihin liittyvät palvelut.

Toiminnalliset tulostavoitteet

Puolustushallinnon rakennuslaitokselle asetetaan seuraavat, pääluokkaperusteluissa esitettyjä hallinnonalan yhteiskunnallisia vaikuttavuustavoitteita edistävät, alustavat toiminnalliset tulostavoitteet:

Tavoite Tavoitetaso
asteikolla 1—5
   
Suorituskykyinen puolustusjärjestelmä  
Puolustushallinnon rakennuslaitoksella on kyky puolustusvoimien tukemiseen tuottamalla ja hankkimalla kiinteistö-, ympäristö- ja rakennuttamispalvelut kaikissa turvallisuustilanteissa. 4
Turvallinen yhteiskunta  
Puolustushallinnon rakennuslaitoksella on kyky tuottaa ja hankkia puolustusvoimille kiinteistö-, rakennuttamis- ja ympäristöpalvelut, joita se tarvitsee muun yhteiskunnan tukemiseen puolustusministeriön tehtävänannon mukaisesti. 4
Kansainvälisen turvallisuuden vahvistaminen  
Puolustushallinnon rakennuslaitoksella on kyky tukea puolustusvoimia sotilaalliseen kriisinhallintaan liittyvien operaatioiden kiinteistö- ja ympäristöalan tehtävien suunnittelussa ja toteuttamisessa. 4

Tavoitteiden saavuttamista arvioidaan valtion yhteisellä arviointiasteikolla 1—5. Arviointiasteikossa 1 = Tavoitteesta on luovuttu, 2 = Tavoite ei toteutunut, 3 = Tavoite on osittain toteutunut, 4 = Tavoite on saavutettu ja 5 = Tavoite on ylitetty.

01. Puolustusministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään 19 724 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) räjähtävän materiaalin turvallisuuteen keskittyvän järjestön (Munitions Safety Information Analysis Center) ja Euroopan puolustusviraston sekä muiden kansainvälisten yhteisöjen jäsenmaksujen ja maksuosuuksien maksamiseen

2) ETY-järjestön luottamusta ja turvallisuutta lisäävien toimien täytäntöönpanosta sekä näistä johtuvista hallinnollisista toimista aiheutuvien menojen maksamiseen

3) puolustusministeriön uusittujen toimitilojen jatkokehittämisestä aiheutuvien menojen maksamiseen.

Selvitysosa:

Toiminnalliset tulostavoitteet1)

Toiminnallinen tehokkuus 2011
toteutuma
2012
ennakoitu
2013
arvio
       
Taloudellisuus      
Menot tulosalueittain (1 000 euroa)      
Puolustuspolitiikka 1 625 1 850 2 000
Sotilaallinen maanpuolustus 845 950 1 030
Kokonaismaanpuolustuksen yhteensovittaminen 780 790 870
Sotilaallinen kriisinhallinta 142 200 230
Ohjaustoiminnot 6 515 6 750 7 050
Tukitoiminnot 9 030 9 135 9 085
Yhteensä 18 937 19 675 20 265
       
Tuottavuus      
Henkilötyövuodet tulosalueittain      
Puolustuspolitiikka 16 17 20
Sotilaallinen maanpuolustus 7 8 9
Kokonaismaanpuolustuksen yhteensovittaminen 6 6 7
Sotilaallinen kriisinhallinta 2 2 3
Ohjaustoiminnot 42 44 50
Tukitoiminnot 64 61 58
Yhteensä 137 138 147

1) Muunnettu 1.1.2012 alkaen voimaan tulleiden tulosalueiden toimintojen mukaisiksi. Tiedot ovat kassamenopohjaisia.

Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

  2011
toteutuma
2012
ennakoitu
2013
tavoite
       
Työtyytyväisyys (1—5) 3,51 3,5 3,5
— naiset 3,40    
— miehet 3,63    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Julkisen hallinnon atk-menosäästö (HO) -43
Palkkausten tarkistukset 369
Siirto momentilta 27.10.01 ( 9 htv) 720
Yhteensä 1 046

2013 talousarvio 19 724 000
2012 II lisätalousarvio 195 000
2012 talousarvio 18 678 000
2011 tilinpäätös 18 906 000

21. Puolustusministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään 1 755 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää puolustusministeriön hallinnonalan tuottavuutta edistävien investointien, tutkimusten, selvitysten sekä koulutus- ja muiden palveluiden hankkimiseen samoin kuin tuottavuushankkeiden toimeenpanoon.

Selvitysosa:Momentille on koottu hallinnonalan tuottavuustoimenpiteistä kertyneitä säästöjä 75 prosenttisesti vastaavat määrärahat. Määrärahaa on tarkoitus käyttää hankkeisiin, joilla tuetaan hallinnonalan virastojen ja laitosten tuottavuuden paranemista.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Tasomuutos 560
Yhteensä 560

2013 talousarvio 1 755 000
2012 talousarvio 1 195 000
2011 tilinpäätös 635 000

29. Puolustusministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 334 500 000 euroa.


2013 talousarvio 334 500 000
2012 II lisätalousarvio 4 807 000
2012 talousarvio 331 021 000
2011 tilinpäätös 291 824 969

40. Avustus Leijona Catering Oy:lle (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään 1 150 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää henkilöstön suoja-ajasta aiheutuvien kustannusten korvaukseen Leijona Catering Oy:lle.

Selvitysosa:Puolustusvoimien ravitsemispalvelujen yhtiöittämisestä annetun lain (1297/2011) perusteluissa, kohdassa Esityksen taloudelliset vaikutukset on kirjattu, että henkilöstön palvelussuhteen menetettyjä etuja korvataan henkilöstölle henkilöstöjärjestöjen kanssa saavutettavan neuvottelutuloksen mukaisesti. Henkilöstöjärjestöjen kanssa saavutettiin 21.12.2011 neuvottelutulos, jonka tarkistettu kustannusarvio neljän vuoden suoja-aikana 1.1.2012—31.12.2015 on yhteensä noin 4,6 milj. euroa. Kustannusten kokonaismäärästä vuoden 2013 osuus on noin 1,15 milj. euroa. Kustannusten tarkka määrä selviää vuosittain.


2013 talousarvio 1 150 000
2012 II lisätalousarvio 1 200 000

(88.) Osakehankinnat (siirtomääräraha 3 v)

Selvitysosa:Momentti ja sen määräraha ehdotetaan poistettavaksi talousarviosta.


2012 talousarvio 1 600 000