Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         10. Poliisitoimi
         20. Rajavartiolaitos
              20. Erityismenot
         40. Maahanmuutto
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2013

02. Hätäkeskuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 64 071 000 euroa.

Selvitysosa:Sisäasiainministeriö asettaa Hätäkeskuslaitokselle seuraavat alustavat toiminnalliset tulostavoitteet:

Toteutetaan hätäkeskustoiminnan strategisten linjausten mukaisia toimenpiteitä. Hätäkeskuslaitos jatkaa toiminnan yhdenmukaistamista yhdessä hätäkeskuspalveluita käyttävien viranomaisten kanssa. Yhdenmukaistaminen tulee saattaa tasolle, joka mahdollistaa verkottuneen toimintamallin käyttöönoton uudella tietojärjestelmällä. Uuden hätäkeskustietojärjestelmän kehitystyötä jatketaan siten, että käyttöönotto voidaan toteuttaa vuoden 2015 loppuun mennessä. Vuonna 2013 yhdistetään Tampereella ja Porissa sijaitsevat hätäkeskukset.

Hätäkeskuslaitos 2011
toteutuma
2012
arvio
2013
tavoite
       
Tuotokset      
Hätäilmoitusten määrä, kpl 4 260 000 4 327 000 4 327 000
Panokset      
Hätäkeskustoiminnan kokonaismenot, brutto, 1 000 euroa 67 220 69 591 68 434
Henkilötyövuodet 747 750 740
Toiminnan tehokkuus      
Hätäilmoitusten määrä/hätäkeskuspäivystäjä (pl. vuoromestarit) 8 200 8 200 8 200
Hätäkeskustoiminnan kustannukset, euroa/asukas, enintään 12,1 12,8 12,9
Hätäkeskustoiminnan kustannukset, euroa/hätäkeskusilmoitus, enintään 15,1 16,5 16,5
Toiminnan laatu ja palvelukyky      
Hätäkeskuslaitoksen yhteistyöviranomaisten tyytyväisyys, indeksi, vähintään (asteikko 1—5) 3,34 3,63 3,63
Henkiset voimavarat      
Työtyytyväisyys, indeksi (asteikko 1—5) 3,18 3,18 3,20
Sairauspoissaolot, työpäivää/htv, enintään 16,0 15,0 14,0
Henkilöstön määrä 828 788 745

Vuoden 2008 talousarviossa osoitettua 40 henkilötyövuoden lisäystä jatketaan määräaikaisesti vuonna 2013. Lisäykseen ei ole myönnetty ylimääräistä rahoitusta.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2011
toteutuma
2012
varsinainen
talousarvio
2013
esitys
       
Bruttomenot 67 531 62 596 68 434
Bruttotulot 4 576 4 091 4 363
Nettomenot 62 955 58 505 64 071
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 10 046    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 6 463    

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2011
toteutuma
2012
varsinainen
talousarvio
2013
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntituotot 4 484 4 050 4 267
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset      
— erilliskustannukset 1 893 1 894 1 765
— osuus yhteiskustannuksista 1 820 1 886 1 818
Kustannukset yhteensä 3 713 3 780 3 583
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) 771 270 684
Kustannusvastaavuus, % 121 107 119

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Julkisen hallinnon atk-menosäästö (HO) -118
Palkkausten tarkistukset 1 804
Yhteishankintojen lisääminen (HO) -181
Kansalaisten yleisneuvontapalvelu 1.1.2013 alkaen (siirto momentille 28.20.01, -12 htv) -1 100
Siirto momentilta 26.01.01 7
Vakiomuotoiset tietoluovutukset (siirto momentille 30.70.01) -2
Toimintamenosäästö (osuus 10 milj. eurosta) -500
Vakiomuotoiset tietoluovutukset (siirto momentille 28.30.03) -41
Toimintamenojen säästö (osuus 60 milj. eurosta) 189
Hätäkeskustoiminnan rakennemuutokseen liittyvä muutosturva -67
Toti-hanke ja rakennemuutos 5 800
Uusien tuottavuustoimien vähennys -225
Yhteensä 5 566

2013 talousarvio 64 071 000
2012 II lisätalousarvio 978 000
2012 talousarvio 58 505 000
2011 tilinpäätös 59 372 000