Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Ministeriö ja hallinto
         30. Syyttäjät
              74. Avolaitostyöt
         50. Vaalimenot
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2013

01. Rikosseuraamuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 226 453 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää Rikosseuraamuslaitoksen ja Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksen toimintamenojen maksamiseen.

Määrärahasta saa käyttää Rikosseuraamuslaitoksen toiminnallisista tarpeista aiheutuvien henkilökunnan asuntojen vuokraosuuksien alentamiseen enintään 2 000 000 euroa.

Selvitysosa:Talousarvioesityksen valmistelun yhteydessä oikeusministeriö on asettanut vuodelle 2013 alustavasti seuraavat tavoitteet:

  2011
toteutuma
2012
arvio
2013
tavoite
       
Toiminnalliset tavoitteet      
Laitosten säilytysvarmuus, % 99,0 99,2 99,2
Rangaistusta suorittavista avolaitoksissa keskimäärin päivässä, % 37 37 37
Rangaistusvangeista toiminnoissa keskimäärin päivässä, % 63 62 62
Valvotun koevapauden loppuun suorittaneet, % aloitetuista 84 85 85
Yhdyskuntapalvelun loppuun suorittaneet, % aloitetuista 85 85 85
Tuottavuus      
Vangit, keskimäärin päivässä/htv1) 1,29 1,41 1,43
Yhdyskuntaseuraamuksia toimeenpanossa, keskimäärin päivässä/htv 17,1 15,1 15,5
Seuraamuksiin liittyvät asiantuntijalausunnot vuodessa/htv 303 348 368
Taloudellisuus      
Toimintamenot (netto)/vanki 59 062 61 174 61 557
Toimintamenot (netto)/yhdyskuntaseuraamusta suorittava 4 506 4 778 5 082

1) Tunnusluvun laskentaperustetta on tarkennettu vuodesta 2012 lähtien.

Määrärahan arvioitu käyttö (1 000 euroa)

   
Rangaistusten täytäntöönpano 190 053
Täytäntöönpanon ohjaus, kehittäminen ja hallinto (keskushallinto) 6 812
Rikosseuraamusalan koulutuskeskus 3 224
Terveydenhuoltoyksikkö 15 969
Ostopalvelut palvelukeskuksilta 10 395
Yhteensä 226 453

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2011
toteutuma
2012
varsinainen
talousarvio
2013
esitys
       
Bruttomenot 235 073 235 681 241 196
Bruttotulot 14 692 14 501 14 743
Nettomenot 220 381 221 180 226 453
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 8 889    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 10 012    

Rikosseuraamuslaitoksen maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)1)

  2011
toteutuma
2012
arvio
2013
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot      
— suoritteiden myyntituotot 10 046 10 221 10 391
— muut tuotot 1 106 1 120 1 180
Tuotot yhteensä 11 152 11 341 11 571
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset      
— erilliskustannukset 10 852 10 979 11 200
— osuus yhteiskustannuksista 9 060 8 973 9 155
Kustannukset yhteensä 19 912 19 952 20 355
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -8 760 -8 611 -8 784
Kustannusvastaavuus, % 56 57 57

1) Ei sisällä ateriakorvauksia eikä palvelussuhdeasunnoista saatavia vuokratuloja.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Julkisen hallinnon atk-menosäästö (HO) -711
Yhteishankintojen lisääminen (HO) -831
Palkkausten tarkistukset 5 951
Siirto momentille 26.10.01 (-1 htv) -38
Tuottavuustoimet (uusi tuottavuusohjelma -46 000 euroa, tuottavuusmääräraha 17 000 euroa) -29
Vakiomuotoiset tietoluovutukset (siirto momentille 28.30.03) -11
Tietohallintomenot -250
Toimitilamenot 1 192
Yhteensä 5 273

2013 talousarvio 226 453 000
2012 II lisätalousarvio 3 378 000
2012 talousarvio 221 180 000
2011 tilinpäätös 221 504 000