Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Ministeriö ja hallinto
              04. Tutkimus ja kehittäminen
              20. Erityismenot
              50. Avustukset
         30. Syyttäjät
         50. Vaalimenot
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2013

03. Eräiden virastojen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 6 764 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää oikeusrekisterikeskuksen, onnettomuustutkintakeskuksen, tietosuojalautakunnan ja tietosuojavaltuutetun toimiston toimintamenojen maksamiseen.

Nettobudjetoinnissa ei ole otettu huomioon sähköisen viestinnän tietosuojalain (516/2004) 32 § 1 momentin 1 kohdassa (125/2009) säädetyistä valvontatehtävistä perittävistä maksuista kertyviä tuloja.

Selvitysosa:Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen laiksi Oikeusrekisterikeskuksesta, jolla kumotaan nykyisin voimassa oleva samanniminen säädös (1287/1995). Tavoitteena on, että 1.4.2013 lukien Oikeusrekisterikeskus huolehtisi toiminnallisesti vaikuttavasti oikeusministeriön hallinnonalan tiedonhallinnasta, tietovarannoista, oikeushallinnon rekisterinpidosta, varallisuusrangaistusten täytäntöönpanosta sekä hallinnonalan ydintoimintaan liittyvien tietojärjestelmien kehittämisestä ja tuotannosta yhteistyössä tilaajasektoreiden kanssa.

Oikeusrekisterikeskus vastaa myös sakkorangaistusten ja rikesakkojen sekä valtiolle tuomittujen korvausten ja saamisten sekä erilaisten hallinnollisten maksujen perimisestä. Viraston tehtävänä on lisäksi rikosvahinkosaamisten periminen ja sakon muuntorangaistusten täytäntöönpanon käynnistäminen sekä monien oikeushallinnon keskeisten rekisterien ylläpito. Tavoitteena on myös hoitaa perintä- ja rekisteröintitehtävät sekä tietojen luovutus välittömästi ja nopeasti.

Onnettomuustutkintakeskuksen tehtävänä on turvallisuustutkintalain (525/2011) mukaan kehittää ja ylläpitää onnettomuuksien tutkintavalmiutta, selvittää tehokkaasti ja luotettavasti onnettomuuksien syitä ja antaa niiden perusteella turvallisuussuosituksia sekä seurata turvallisuussuositusten toteutumista.

Tietosuojalautakunnan tehtävänä on käsitellä ja ratkaista asiat, jotka henkilötietolain (523/1999) mukaan kuuluvat sen päätettäviksi sekä seurata henkilötietojen käsittelyä koskevan lainsäädännön kehittämistarvetta ja tehdä tarpeelliseksi katsomiaan aloitteita.

Tietosuojavaltuutetun toimisto antaa henkilötietojen käsittelyä koskevaa ohjausta ja neuvontaa sekä valvoo henkilötietojen käsittelyä. Tietosuojavaltuutetun toimisto ylläpitää ja edistää perusoikeutta yksityisyyteen ja luottamusta yhteiskunnan palveluihin sekä osallistuu tietoyhteiskunnan kehittämiseen Suomessa ja EU:ssa.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2011
toteutuma
2012
varsinainen
talousarvio
2013
esitys
       
Bruttomenot 7 195 8 715 12 209
Bruttotulot 1 926 1 538 5 445
Nettomenot 5 269 7 177 6 764
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 32    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 2 457    

Määrärahan arvioitu käyttö (1 000 euroa)

   
Oikeusrekisterikeskus 3 400
Onnettomuustutkintakeskus 1 315
Tietosuojalautakunta 15
Tietosuojavaltuutetun toimisto 1 800
Palvelukeskusten maksut 234
Yhteensä 6 764

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Julkisen hallinnon atk-menosäästö (HO) -37
Palkkausten tarkistukset 177
Vuoden 2012 kertaluonteinen määräraha (Oikeusrekisterikeskuksen tietohallintomenot) -500
Määräaikaisen toimintamenosäästön päättyminen 100
Vakiomuotoiset tietoluovutukset (siirto momentille 28.30.03) -43
Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen toiminnan turvaaminen (siirto momentille 25.01.04) -110
Yhteensä -413

2013 talousarvio 6 764 000
2012 II lisätalousarvio -17 000
2012 talousarvio 7 177 000
2011 tilinpäätös 7 695 000