Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Ulkoasiainhallinto
         10. Kriisinhallinta
         (20.) Lähialueyhteistyö
              50. Eräät valtionavut
              95. Kurssivaihtelut
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2013

90. Ulkoasiainministeriön hallinnonalan muut menotPDF-versio

Selvitysosa:

Kioton joustomekanismit

Tavoitteena on vahvistaa Suomen toimintaa kansainvälisessä ympäristöpolitiikassa, mihin pyritään mm. toteuttamalla Kioton pöytäkirjan joustomekanismeja kehitys- ja muissa maissa. Ulkoasiainministeriö huolehtii ns. puhtaan kehityksen mekanismin kautta hankittavista päästövähenemistä hallituksen energia- ja ilmastopoliittisen strategian mukaisesti.

Itämeren, Barentsin ja arktisen alueen yhteistyö

Hallitusohjelman mukaisesti Suomi tehostaa toimintaansa pohjoisilla alueilla tehtävässä alueellisessa yhteistyössä. Toiminnassa painotetaan ensisijaisesti pohjoisen ulottuvuuden politiikkaa sekä monenvälistä yhteistyötä pohjoisissa alueneuvostoissa, kuten Itämeren valtioiden neuvostossa, Barentsin euroarktisessa neuvostossa ja Arktisessa neuvostossa. Lisäksi tuetaan hallituksen Venäjä-toimintaohjelman toimeenpanoa edistämällä yhteistyömuotojen kehittymistä Venäjän kanssa.

Pohjoisen ulottuvuuden tavoitteita ovat mm. ympäristönsuojelu, terveyden edistäminen ja taloudellisen kehityksen edellytysten turvaaminen. Lisäksi alueellista yhteistyötä ohjaavat EU:n Itämeri-strategian ja Suomen arktisen strategian tavoitteet.

50. Eräät valtionavut (kiinteä määräraha)

Momentille myönnetään 1 693 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää valtionavustusten maksamiseen käyttösuunnitelmassa mainituille yhteisöille.

Kansalaisjärjestöjen Eurooppa-tiedotukseen varatusta määrärahasta osoitetaan Eurooppalainen Suomi ry:lle 249 000 euroa ja Vaihtoehto EU:lle Tiedotuskeskus ry:lle 51 000 euroa.

Käyttösuunnitelma (euroa)

   
Kansalaisjärjestöjen Eurooppa-tiedotus 509 000
Suomen YK-liitto 300 000
Suomen toimikunta Euroopan turvallisuuden edistämiseksi 75 000
Saamelaisneuvosto 75 000
Etyjin toimintaa tukevat järjestöt sekä ihmisoikeusjärjestöt 30 000
SPR:n kansainvälisen humanitaarisen oikeuden ja Geneven sopimusten tunnetuksi tekeminen Suomessa 65 000
Kansalaisjärjestöjen konfliktinehkäisyverkosto KATU 100 000
Suomen Atlantti-seura 94 000
Crisis Management Initiative ry 410 000
Muut kansainvälistä toimintaa harjoittavat järjestöt 35 000
Yhteensä 1 693 000

Selvitysosa:

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Etyjin toimintaa tukevat järjestöt sekä ihmisoikeusjärjestöt -15
Suomen Atlantti-seura -6
Crisis Management Initiative ry -40
Suomen toimikunta Euroopan turvallisuuden edistämiseksi -5
Suomen YK-liitto -15
Kansalaisjärjestöjen Eurooppa-tiedotus -6
Kuurojen liitto -50
Yhteensä -137

2013 talousarvio 1 693 000
2012 talousarvio 1 830 000
2011 tilinpäätös 1 850 364

51. Hädänalaisten avustaminen (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 39 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) konsulipalvelulain mukaan hädänalaisessa asemassa olevien henkilöiden kotiuttamisesta ja avustamisesta aiheutuvien menojen maksamiseen

2) edellisistä aiheutuviin tileistä poistoihin

3) avustuksien maksamiseen ulkomailla.


2013 talousarvio 39 000
2012 talousarvio 39 000
2011 tilinpäätös 36 840

66. Eräät jäsenmaksut ja rahoitusosuudet (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään 90 051 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää ulkoasiainministeriön toimialaan liittyvien järjestöjen jäsenmaksujen ja vapaaehtoisten rahoitusavustusten maksamiseen.

Selvitysosa:

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

   
Maksuosuus Pohjoismaiden ministerineuvoston talousarvioon 24 431 000
Maksuosuus YK:n talousarvioon 12 439 000
Maksuosuus YK:n rauhanturvajoukoille 30 934 000
Maksuosuus YK:n päämajan peruskorjaukseen (CMP) 1 555 000
Maksuosuudet muille YK:n alaisille järjestöille ja rahastoille 3 029 000
Kemiallisen aseen kieltojärjestön jäsenmaksu (OPCW) 385 000
Euroopan Neuvoston jäsenmaksut 3 518 000
OECD:n jäsenmaksu 2 363 000
WTO:n jäsenmaksu 1 018 000
Maksuosuudet Etyjin talousarvioihin 3 885 000
Ydinkoekieltosopimus; Suomen maksuosuus valmistelukomitean kustannuksista 560 000
Muut jäsenmaksut 5 934 000
Yhteensä 90 051 000

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Suomen osuus YK:n sotarikostuomioistuimelle 149
Suomen osuus YK:n talousarvioon 1 608
Valuuttakurssivaikutus 3 430
WTO:n jäsenmaksu 50
Suomen maksuosuus Pohjoismaisen ministerineuvoston talousarvioon 1 036
Yhteensä 6 273

2013 talousarvio 90 051 000
2012 talousarvio 83 778 000
2011 tilinpäätös 90 768 000

67. Kansainvälisen ilmastosopimuksen alaisen yhteistyön menot (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään 500 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) kansainvälisen ilmastosopimuksen alaiseen yhteistyöhön kehitysmaiden kanssa

2) Suomen Kioton joustomekanismeja koskevan koeohjelman ja sen hankkeiden kustannuksiin.

Selvitysosa:Energia- ja ilmastopoliittisen strategian mukaisesti ulkoasiainministeriö huolehtii ns. puhtaan mekanismin kautta hankittavista päästövähenemistä. Koeohjelman kustannusten osalta määrärahat osoitetaan ulkoasiainministeriölle. Koeohjelman kustannuksiin kuuluu myös eräitä ns. yhteistoteutushankkeisiin kuuluvia kustannuksia.

Valtuuden käyttöön liittyvistä sitoumuksista ja sopimuksista aiheutuvat valtion menot (1 000 euroa)

  2013 2014 2015 Yhteensä
vuodesta 2013
lähtien
         
Sopimusvaltuus        
Ennen vuotta 2013 tehdyt sitoumukset 305 305 73 683
Menot yhteensä 305 305 73 683

2013 talousarvio 500 000
2012 talousarvio 500 000
2011 tilinpäätös 500 000

68. Itämeren, Barentsin ja arktisen alueen yhteistyö (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään 3 200 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) pohjoisen ulottuvuuden politiikkaa tukeviin hankkeisiin

2) Itämeren, Barentsin ja arktisen alueen monenvälisiin hankkeisiin

3) hallituksen Venäjä-toimintaohjelman toimeenpanoa tukeviin hankkeisiin

4) kansainvälisten rahoituslaitosten yhteydessä toimivien rahastojen tukemiseen

5) kansainvälisissä järjestöissä, rahoituslaitoksissa tai näitä vastaavissa organisaatioissa toimivien asiantuntijoiden rahoittamiseen

6) Itämeren, Barentsin ja arktisen alueen yhteistyöhön sekä Venäjä-toimintaohjelman toimeenpanon tukemiseen liittyvien valtion kulutusmenojen maksamiseen

7) vuonna 2011 tai aikaisemmin myönnettyjen lähialueyhteistyövaltuuksien nojalla tapahtuviin maksatuksiin.

Momentilta voidaan myöntää valtionavustusta.

Selvitysosa:Edistetään mm. pohjoisen ulottuvuuden kumppanuuksien kautta kansainvälisen rahoituksen ohjautumista Suomelle tärkeisiin monenvälisiin hankkeisiin lähialueilla. Edistetään Suomen aktiivisempaa osallistumista Itämeren, Barentsin ja arktisen alueen yhteistyöhankkeisiin.

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

   
Itämeren alueen ja pohjoisen ulottuvuuden yhteistyö 1 706 000
Arktisen ja Barentsin alueen yhteistyö 640 000
Venäjä-toimintaohjelman toimeenpano 640 000
Muut 214 000
Yhteensä 3 200 000

Lähialueyhteistyövaltuuden käyttöön liittyvistä ennen vuotta 2012 tehdyistä sitoumuksista ja sopimuksista aiheutuu valtiolle menoja vuonna 2013 396 000 euroa.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Siirto momentilta 24.(20.66) 3 000
Siirto momentilta 24.01.29 200
Yhteensä 3 200

2013 talousarvio 3 200 000

95. Kurssivaihtelut (arviomääräraha)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 1 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) ulkoasiainministeriön vahvistamien tilikurssien ja pankkien virallisten päivänkurssien välisten laskennallisten kurssierojen kattamiseen

2) muiden valuuttamääräisten ulkomaisten maksujen laskennallisten kurssierojen kattamiseen.


2013 talousarvio 1 000 000
2012 talousarvio 1 000 000
2011 tilinpäätös 491 378