Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Kansanedustajat
         10. Eduskunnan kanslia
              29. Arvonlisäveromenot
         20. Eduskunnan oikeusasiamies
         90. Eduskunnan muut menot
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2013

10. Eduskunnan kansliaPDF-versio

01. (21.10.01, osa) Eduskunnan kanslian toimintamenot (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 54 194 000 euroa.

Selvitysosa:Määrärahaan sisältyy kansanedustajien avustajajärjestelmän kulut, joista palkkaus- ja muiden henkilöstömenojen, avustajien matkojen ja puhelinkulujen määrä on yhteensä 7 085 000 euroa. Tätä määrärahaa voidaan käyttää kokeiluun, jossa eduskuntaryhmä toimii avustajien työnantajana, siten kuin kansliatoimikunta asiasta päättää.

Peruskorjauksesta johtuvat kiinteistötoimiston käyttömenot maksetaan momentin 21.10.02 määrärahasta.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Toimintamenosäästö (HO) -1 071
Palkkausten tarkistukset 120
Tietoliikennekulut, tietohallinnon käyttöoikeusmaksut sekä atk-huolto- ja ylläpitokulut 1 000
Asiakirjatoimiston monistamon painokoneen uusiminen 220
Vuoden 1863 valtiopäivien 150-vuotisjuhlat 260
Yhteensä 529

2013 talousarvio 54 194 000
2012 talousarvio 53 665 000
2011 tilinpäätös 52 003 910

02. (21.10.01, osa) Peruskorjaukseen liittyvät toimintamenot (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 2 769 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää peruskorjauksesta johtuviin sisustus- ja kalustemenoihin, laitehankintoihin, muutto- ja kuljetuskustannuksiin sekä tila- ja aluevuokriin sekä muihin vastaaviin käyttömenoihin.

Selvitysosa:Määrärahaa saa käyttää kiinteistötoimiston budjetoimiin peruskorjauksesta johtuviin käyttömenoihin, joita ovat mm. väistötilojen ja peruskorjauksen jälkeen käyttöönotettavien tilojen kalustekorjaukset, sisustus-, kaluste- ja laitehankinnat, muutto- ja kuljetuskustannukset, väistötilojen vuokrat, niiden muutos- ja suunnittelukustannukset sekä muut peruskorjauksesta aiheutuvat tila- ja aluevuokrat.

Peruskorjaushankkeeseen sisältyvien kaluste- ja laitteistokustannusten arvioidaan olevan yhteensä noin 15 milj. euroa, tilapäistilojen ja -järjestelyjen sekä muuttojen kustannusten arvioidaan olevan yhteensä noin 14 milj. euroa.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Peruskorjauksen etenemisestä johtuva toimintamenojen kasvu (kalustemenot, muutos- ja suunnnittelumenot ja väistötilojen vuokrat) 1 099
Yhteensä 1 099

2013 talousarvio 2 769 000
2012 talousarvio 1 670 000
2011 tilinpäätös 1 542 997

29. Arvonlisäveromenot (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 12 500 000 euroa.

Selvitysosa:Momentille on budjetoitu koko pääluokan arvonlisäveromenot lukuun ottamatta momenteille 21.30.29 ja 21.40.29 budjetoituja arvonlisäveromenoja.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Arvonlisäveromenojen tarkistukset (peruskorjausmenojen kasvu) 3 300
Yhteensä 3 300

2013 talousarvio 12 500 000
2012 talousarvio 9 200 000
2011 tilinpäätös 8 515 834

70. Tietohallinnon laitehankinnat ja kehittämishankkeet (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään 4 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää tietohallinnon kone- ja laitehankintoihin sekä niiden käyttöön liittyvien uusien tai nykyisiä sovellutuksia korvaavien kehittämishankkeiden maksamiseen.


2013 talousarvio 4 000 000
2012 talousarvio 4 000 000
2011 tilinpäätös 2 400 000

74. Eduskunnan rakennusten peruskorjaukset (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään 34 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää eduskunnan rakennusten peruskorjausten ja muutostöiden suunnittelu- ja rakentamiskustannuksiin.

Selvitysosa:Peruskorjausohjelman mukaan vuonna 2012 määrärahaa on tarkoitus käyttää C-rakennuksen keväällä 2012 käynnistyneeseen korjaustyöhön, maanalaisten väestönsuoja- ja muiden tilojen rakentamiseen sekä D- ja E-rakennusten toteutussuunnitteluun, tutkimuksiin ja mallikorjauksiin sekä Pikkuparlamentin muutostöihin. Peruskorjauksen muista kuin vuoden 2013 määrärahasta tehdään ratkaisut vuosittain erikseen.

Peruskorjauksen kokonaissuunnitelman kustannukset ovat arviolta yhteensä 201 milj. euroa. Ne jakaantuvat siten, että maanpäällisten tilojen rakentamiskustannukset ovat 123 milj. euroa, maanalaisten tilojen 75 milj. euroa, väestönsuojatilojen osto Helsingin kaupungilta 2 milj. euroa ja Pikkuparlamentin muutostyöt 1 milj. euroa. Vuodesta 2007 vuoden 2011 loppuun mennessä peruskorjauksen toteutuneet menot ovat olleet 52 milj. euroa, johon sisältyy 2,1 milj. euroa Helsingin kaupungilta ostetusta väestönsuojasta.

Lisäksi hankkeeseen sisältyy kaluste- ja laitteistokustannukset, tilapäistilojen ja -järjestelyjen sekä muuttojen kustannukset. Nämä menot maksetaan momentilta 21.10.02.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Peruskorjauksen eteneminen ja Pikkuparlamentin muutostyöt 10 200
Yhteensä 10 200

2013 talousarvio 34 000 000
2012 talousarvio 23 800 000
2011 tilinpäätös 20 500 000