Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
              22. Eräät ympäristömenot
              60. Siirto öljysuojarahastoon
              70. Alusinvestoinnit
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2013

52. Metsähallituksen julkiset hallintotehtävät (siirtomääräraha 3 v)PDF-versio

Momentille myönnetään 27 284 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää ympäristöministeriön ohjauksessa toteutettaviin Metsähallituksen julkisiin hallintotehtäviin seuraavasti:

1) Metsähallituksen hallinnassa olevien kansallispuistojen, muiden luonnonsuojelualueiden sekä erämaa-alueiden hoidon ja opastustoiminnan menoihin

2) luonnonsuojelualueilla niiden suojelutarkoitusta palvelevaan rakentamiseen sekä olemassa olevien rakennusten, rakennelmien, teiden ja tieosuuksien perusparantamis-, korjaus-, kunnossapito- ja purkumenoihin samoin kuin luonnonsuojelualueilla sijaitsevien tai niitä varten tarvittavien rakennusten ostamiseen

3) sellaisten koneiden, laitteiden ja kaluston hankkimiseen, joiden hankintahinta on yli 10 000 euroa ja taloudellinen käyttöaika yli kolme vuotta.

Lisäksi Metsähallitus saa käyttää näihin julkisiin hallintotehtäviin Metsähallitukselle kertyvät sellaiset julkisten hallintotehtävien tulot, jotka kuuluvat ympäristöministeriön toimialaan.

Määrärahaa saa käyttää myös EU:n rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen.

Toiminnan tavoitteet ympäristöministeriön toimialan osalta ovat:

 • — Metsähallitus parantaa Etelä-Suomen metsien monimuotoisuutta toteuttamalla METSO-toimintaohjelmaa 2008—2020.
 • — Metsähallitus edistää sen vastuulle osoitettujen uhanalaisten lajien valtakunnallista suojelua ja seurantaa.
 • — Metsähallitus parantaa luontomatkailun ja virkistyskäytön kannalta tärkeiden luonnonsuojelualueiden palveluvarustusta, opastusta ja kulutuskestävyyttä.
 • — Metsähallitus parantaa Itämeren vedenalaisen luonnon suojelun mahdollisuuksia toteuttamalla vedenalaisen meriluonnon monimuotoisuuden inventointiohjelmaa (VELMU).
 • — Metsähallitus jatkaa Natura 2000 -verkostoon kuuluvien alueiden suojelutoimenpiteiden toteuttamista.
 • — Metsähallitus toteuttaa suo- ja turvemaiden suojelun ja kestävän käytön strategiaa.

Selvitysosa:Ympäristöministeriö asettaa Metsähallituksen toiminnalliselle tuloksellisuudelle seuraavat alustavat tulostavoitteet:

Määrälliset tavoitteet

  2010
toteutuma
2011
toteutuma
2012
arvio
2013
tavoite
         
Alueiden hallinta        
Natura-alueiden määrä, joille valmistuu hoito- ja käyttösuunnitelma 22 20 16 15
Luonnonsuojelu        
Ennallistaminen (ha) 2 245 2 148 2 190 2 190
Perinnebiotooppien hoito (ha) 2 695 3 071 2 965 2 965
Arvokkaiden luontotyyppien hoito ja kunnostus (ha) 339 313 300 300
Luontotyyppien inventointi (ha) 40 589 47 310 50 000 50 000
Vedenalaisten luontotyyppien inventointi (ha) 6 200 5 345 5 000 5 000
Metsähallituksen vastuulle osoitettujen nisäkkäiden ja lintujen seuratut kohteet (kpl) 1 724 1 789 1 600 1 600
METSO-ohjelman lajistokartoitukset (kpl) 2 990 1 000 700 700
Luonnon virkistyskäyttö        
Virkistyspalvelujen asiakastyytyväisyys (asteikko 1—5) 4,2 4,3 >=4 >=4
Kansallispuistojen käynnit (kpl) 1 958 500 2 086 500 2 050 000 2 090 000
Luontokeskusten ja muiden asiakaspisteiden käynnit (kpl) 849 400 833 000 865 000 940 000

Metsähallitus

 • — arvioi ja seuraa ennallistamisen ja hoidon vaikuttavuutta
 • — vastaa yksityisten suojelualueiden hoidon käytännön toimenpiteistä
 • — valmistelee metsien osalta 15 000 hehtaarin lisäsuojeluun tähtäävää hanketta valtion mailla
 • — seuraa asiakastyytyväisyyttä kansallispuistoissa, asiakaspalvelupisteissä ja Luontoon.fi -verkkopalvelussa
 • — osallistuu suojelualueiden säädösvalmisteluprojektiin yhteistyössä ympäristöministeriön kanssa
 • — osallistuu suojelualueiden hoitoon liittyvään yhteistyöhön Suomen lähialueilla
 • — kehittää sisävesien monimuotoisuuden suojelua
 • — osallistuu merenhoidon suunnitteluun ja toimeenpanoon.

Metsähallituksen ympäristöministeriön toimialaan kuuluvista julkisista hallintotehtävistä arvioidaan Metsähallitukselle kertyvän tuloja arviolta 2 900 000 euroa.

Muut tunnusluvut

  2010 2011 2012
arvio
2013
arvio
         
Kansallispuistojen hoito (kpl) 35 37 37 37
Muiden luonnonsuojelualueiden hoito (kpl) 508 507 630 730
Kansallispuistojen hoito (ha) 887 000 981 000 988 000 988 000
Muiden luonnonsuojelualueiden hoito (ha) 703 000 702 000 750 000 965 000
Muiden luonnonsuojelukohteiden hoito (ha) 1 038 000 1 011 000 965 000 755 000
Erämaa-alueiden (12 kpl) hoito (ha) 1 490 000 1 490 000 1 490 000 1 490 000
Erityisesti suojeltavien lajien esiintymien suojelu (kpl) 3 839 4 141 4 000 4 000
Muiden uhanalaisten ja luontodirektiivilajien esiintymien suojelu (kpl) 24 477 25 825 25 000 25 000
Muinaisjäännösten lkm (kpl, Museoviraston rekisteri) 2 148 4 642 4 800 5 000
Suojeltujen rakennusten lukumäärä (kpl) 191 233 233 250
Luontokeskusten ja muiden asiakaspisteiden määrä (kpl) 30 29 30 31

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Metsähallituksen luontopalvelut (HO) 500
Yhteishankintojen lisääminen (HO) -55
Julkisen hallinnon atk-menosäästö (HO) -105
Palkkausten tarkistukset 607
Tuottavuustoimet (-1 htv) -45
Eduskunnan lisäyksen poisto -950
Sipoonkorven kansallispuiston perustaminen -500
Yhteensä -548

2013 talousarvio 27 284 000
2012 II lisätalousarvio 357 000
2012 I lisätalousarvio 3 700 000
2012 talousarvio 27 832 000
2011 tilinpäätös 26 104 000