Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         02. Valvonta
         20. Työttömyysturva
         30. Sairausvakuutus
         40. Eläkkeet
         50. Veteraanien tukeminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2013

60. Valtion osuus sairausvakuutuslaista johtuvista menoista (arviomääräraha)PDF-versio

Momentille myönnetään 1 243 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) sairausvakuutuslain (1224/2004) sekä Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain (566/2005) mukaisten valtion osuuksien maksamiseen

2) maatalousyrittäjien työterveyshuollon eräiden kustannusten korvaamisesta valtion varoista annetun lain (859/1984) mukaisen valtion osuuden maksamiseen.

Kansaneläkelaitos saa käyttää Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain mukaiseen harkinnanvaraiseen yksilökohtaiseen kuntoutukseen enintään 80 300 000 euroa ja saman lain mukaisen yksilökohtaisen kuntoutuksen kehittämishankkeisiin, sairauksien ehkäisemiseen sekä kuntoutusta, sairauksien ehkäisyä ja sairausvakuutusta koskeviin tutkimus- ja kehittämishankkeisiin enintään 11 800 000 euroa.

Määrärahan mitoitus perustuu harkinnanvaraisen kuntoutuksen yksilökohtaisen kuntoutuksen osalta suoriteperusteeseen.

Selvitysosa:Sairausvakuutus on jaettu sairaanhoitovakuutukseen ja työtulovakuutukseen. Valtio rahoittaa sairaanhoitovakuutuksen menoista EU-maihin maksettavat sairaanhoitokorvaukset, ulkomailla asuvien sairaanhoidosta kunnille aiheutuvat kustannukset ja osan Kansaneläkelaitoksen toimintakuluista. Muutoin sairaanhoitovakuutuksen menot rahoitetaan vakuutettujen ja valtion yhtä suurella osuudella.

Työtulovakuutus rahoitetaan työnantajien, palkansaajien, yrittäjien ja valtion osuuksilla. Valtio rahoittaa työtulovakuutuksen menoista vähimmäismääräiset sairaus- ja vanhempainpäivärahat sekä vähimmäismääräiset kuntoutusrahat. Lisäksi valtio rahoittaa 0,1 %-osuuden vanhempainpäivärahamenoista sekä osuuden yrittäjien ja maatalousyrittäjien työterveyshuollon menoista. Lisäksi valtio turvaa sairausvakuutusrahaston maksuvalmiuden.

Kansaneläkelaitoksen harkinnanvarainen kuntoutus jakaantuu yksilökohtaiseen kuntoutukseen, yksilökohtaisen kuntoutuksen kehittämishankkeisiin, sairauksien ehkäisemiseen sekä kuntoutusta, sairauksien ehkäisyä ja sairausvakuutusta koskeviin tutkimus- ja kehittämishankkeisiin.

Sairaanhoitovakuutuksesta maksetaan määräaikaisesti sekä suun terveydenhuollon kokeiluhankkeesta että ammattikorkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollon järjestämistapakokeilusta aiheutuvia korvauksia.

Vuonna 2013 sairaanhoitovakuutuksen rahoittamiseksi sairaanhoitomaksuina kaikilta vakuutetuilta peritään 1,30 % tuloista paitsi eläke- ja etuustulojen osalta kuitenkin 1,47 %. Työtulovakuutuksen rahoittamiseksi palkansaajilta peritään sairausvakuutuksen päivärahamaksua 0,73 %, yrittäjiltä sairausvakuutuksen päivärahamaksua 0,87 % ja työnantajilta sairausvakuutusmaksua 2,03 %.

Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen sairausvakuutuslain muuttamisesta siten, että valtionosuutta sairaanhoitovakuutuksen korvauksista vähennetään 20 000 000 eurolla, matkakorvausten matkakohtaista omavastuuta korotetaan 14,25 euroon ja korvauskattoa 242,25 euroon, pohjoismaiset sairaankuljetukset siirretään valtion rahoitettavaksi ja lääkekorvauskattoa alennetaan noin 50 eurolla 1.1.2013 lähtien. Lisäksi lääkkeiden peruskorvausta ja alempaa erityiskorvausta alennetaan 7 % ja lääkkeiden tukkuhintoja alennetaan 5 % 1.2. 2013 alkaen. Muutokset vähentävät korvauskuluja yhteensä 143 000 000 euroa vuonna 2013. Säästö kohdennetaan kokonaisuudessaan valtiolle rahoituksen väliaikaisella muutoksella vuosille 2013—2014.

Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen laiksi sairausvakuutuslain 9 luvun muuttamisesta, laiksi lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain muuttamisesta sekä lasten päivähoidosta annetun lain muuttamisesta siten, että isyysvapaa pitenee 54 arkipäivään, jotka eivät kuitenkaan kuluta vanhempainvapaapäiviä. Uudistus lisää valtion osuutta vuonna 2013 330 000 eurolla. Uudistus vähentää momentin 28.90.30 määrärahaa vuonna 2013. Kustannusvaikutukset em. momentilla arvioidaan vähäisiksi vuonna 2013.

Viitaten momentin 33.10.53 selvitysosaan määrärahan mitoituksessa on lisäyksenä otettu huomioon 1 000 000 euroa indeksitarkistuksen aikaistamisesta 1.1.2013.

Erityiskorvattavien lääkkeiden luetteloon tehtävistä muutoksista aiheutuva kustannusten lisäys on vuositasolla enintään 8 400 000 euroa.

Hallituksen esitykset huomioon ottaen sairausvakuutuksen menot ja valtionosuudet vuonna 2013 ovat arviolta seuraavat (milj. euroa)

   
Menot  
Työtulovakuutus  
Sairauspäivärahat 871
Vanhempainpäivärahat 1 140
Mata-päivärahat 7
Kuntoutusrahat 86
Työterveyshuolto 297
Toimintakulut 74
Yrittäjien lisäpäivät 6
Rahaston 8 % osuus 6
Yhteensä 2 487
   
Sairaanhoitovakuutus  
Lääkekorvaukset 1 303
Matkat 304
Sairaanhoitokorvaukset EU-maihin 31
Lääkäripalkkiot 78
Hammaslääkärinpalkkiot 131
Muut sairaanhoitokorvaukset 94
Kuntoutuspalvelut 307
Toimintakulut 137
Rahaston 8 % osuus 0
Yhteensä 2 385
Menot yhteensä 4 872
   
Tulot  
Työtulovakuutuksen tuotot  
Vakuutettujen maksut 633
Työnantajamaksut 1 614
Yrittäjien lisäpäivät 6
Valtion rahoitusosuus 140
Vuoden 2012 yli/alijäämä 95
Yhteensä 2 488
   
Sairaanhoitovakuutuksen tuotot  
Palkansaajien ja yrittäjien maksut 850
Etuudensaajien maksut 371
Valtion rahoitusosuus 1 103
Omaisuuden tuotot 2
Vuoden 2012 yli-/alijäämä 53
Yhteensä 2 379
Tulot yhteensä 4 867
   
Valtion osuudet yhteensä 1 243
Työtulovakuutus  
Vanhempainrahat 1
Vähimmäispäivärahat 136
Osuus yrittäjien ja maatalousyrittäjien työterveyshuollosta 3
Sairaanhoitovakuutus  
Osuus sairaanhoidosta 1 010
Osuus toimintamenoista 68
Sairaanhoitokorvaukset EU-maihin 25

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Tasomuutos 39 379
Sairausvakuutuksen mm. matkakohtaisen omavastuun korottaminen -20 000
Lääkekorvausmenojen vähentäminen -103 000
Isyysvapaan pidentäminen 54 arkipäivään, jotka eivät kuluta vanhempainvapaapäiviä 330
Indeksikorotuksen aikaistus 1 000
Menosäästöpäätös sairaanhoitovakuutuksesta korvattavista menoista -20 000
Vakiomuotoiset tietoluovutukset (siirto momentille 28.30.03) -9
Yhteensä -102 300

2013 talousarvio 1 243 000 000
2012 II lisätalousarvio 300 000
2012 talousarvio 1 345 300 000
2011 tilinpäätös 1 220 176 624