Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         02. Valvonta
              51. Lapsilisät
              53. Sotilasavustus
              54. Asumistuki
              55. Elatustuki
         20. Työttömyysturva
         30. Sairausvakuutus
         40. Eläkkeet
         50. Veteraanien tukeminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2013

54. Asumistuki (arviomääräraha)PDF-versio

Momentille myönnetään 633 800 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää asumistukilain (408/1975) mukaisten asumistukien maksamiseen.

Selvitysosa:Määrärahan mitoituksessa perusteena on vuosittain annettava valtioneuvoston asetus asumistuen määräytymisperusteista. Vuoden 2013 tukiperusteet säilytetään vuoden 2012 tasolla siten, että niitä tarkistetaan yleistä kustannuskehitystä ja tuensaajien asumismenojen muutosta vastaavasti. Asumistuen saajien määrän ennakoidaan säilyvän lähes ennallaan ja keskimääräisen tuen kasvavan asumismenojen nousun myötä sekä vuoden 2012 alusta tukiperusteisiin tehtyjen muutosten vuoksi. Asumistuen saajia arvioidaan olevan vuoden 2013 lopussa noin 176 500.

Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen laiksi työttömyysturvalain, asumistukilain 15 §:n väliaikaisesta muuttamisesta ja toimeentulotuesta annetun lain 11 §:n muuttamisesta 1.1.2013 lukien siten, että vuosilomakorvausten jaksotuksesta työttömyysturvassa sekä tuen saajan että hänen puolisonsa osalta tulojen perusteella suoritettavasta tarveharkinnasta työmarkkinatuen osalta luovutaan. Lisäksi pitkäaikaistyöttömän työllistyessä sovellettavaa asumistuen tarkistamisen lykkäystä pidennetään kuuteen kuukauteen kokeiluluonteisesti vuosina 2013—2015 sekä työttömyysturvan korotusosa etuoikeutetaan toimeentulotuessa. Määrärahan mitoituksessa on asumistuen tarkistamisen lykkäyksen pidentämisestä johtuen otettu lisäyksenä huomioon 1 000 000 euroa. Uudistus koskee momenttia 33.10.54 asumistuen tarkistamisen lykkäyksen pidentämisen osalta, momentteja 33.20, 50, 51 ja 52 lomakorvausten jaksottamisen osalta, momenttia 33.20.52 työmarkkinatuen tarveharkinnasta luopumisen osalta sekä momenttia 33.60.35 työttömyysturvan korotusosan muutoksen osalta.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Tulorajojen korottaminen, tarkistus vuoteen 2012 3 500
Määrärahakorotus v. 2013 tasoon 15 100
Pitkäaikaistyöttömän asumistuen tarkistamisen lykkäyksen kokeiluluonteinen pidennys 6 kuukauteen 1 000
Tarvearvion muutos 11 894
Yhteensä 31 494

2013 talousarvio 633 800 000
2012 talousarvio 602 306 000
2011 tilinpäätös 549 500 000