Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         02. Valvonta
         20. Työttömyysturva
         30. Sairausvakuutus
         40. Eläkkeet
         50. Veteraanien tukeminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2013

03. Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään 4 534 000 euroa.

Selvitysosa:Sosiaali- ja terveysministeriö on asettanut sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnalle seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2013. Tavoitteet määritellään ministeriön ja viraston välisessä tulossopimuksessa.

Vaikuttavuus

Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunta toimii toimialansa ensimmäisenä muutoksenhakuasteena kaikissa Kansaneläkelaitoksen käsittelemissä asioissa opintotukea ja työttömyysturvaa lukuun ottamatta edistäen kansalaisten oikeusturvaa toimeentuloa koskevissa asioissa tuottamalla mahdollisimman nopeasti oikeita, yhdenmukaisia ja oikeudenmukaisia päätöksiä. Tavoitteena on käsittelyajan lyhentäminen.

Toiminnallinen tuloksellisuus
  2011
toteutuma
2012
ennakoitu
2013
arvio
       
Tuottavuus ja taloudellisuus      
Päätösten hinta (euroa/ratkaisu) 184 213 206
Työn tuottavuus (ratkaisut/htv) 399 396 400
       
Tuotokset ja laadunhallinta      
Vireille tulleet valitusasiat (lkm) 23 365 23 000 22 000
Valitusten käsittelyaika 11,8 9 7

Vuoden 2011 luvut sisältävät lautakuntaan työllistämistoimenpiteillä työllistettyjen lisäresurssin valitusruuhkan purkamisen nopeuttamiseksi.

Työn tuottavuus on laskettu arvioilla 22 000 ratkaisua ja 55 henkilötyövuotta. Päätöksen hinta on laskettu arvioilla 22 000 ratkaisua ja 4 534 000 euron määrärahalla.

Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnalle tehdyistä valituksista annetut päätökset ovat maksuttomia.

Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

Lautakunnan toimintaa tehostetaan, työprosesseja kehitetään ja parannetaan edelleen. Lisäksi henkilöstön työtä kehitetään tehtävien vaatimustason sekä työn haasteellisuuden lisäämiseksi sekä uudistetaan lautakunnan henkilöstörakennetta uusien tehtävien mukaisiksi. Henkilöstön työhyvinvointia tukevia toimenpiteitä jatketaan edelleen työpaikkaselvityksen mukaisesti.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Palkkausten tarkistukset 127
Tasomuutos 25
Ruuhkan purkuun liittyvän kertamenon vähentäminen -200
Sähköisen asiahallinnan kehittämiseen liittyvän kertamenon vähentäminen -300
Eduskunnan kertaluonteisen lisäyksen vähennys -1 120
Ruuhkan purkuun liittyvä määrärahalisäys 770
Ruuhkan purkuun liittyvä siirto momentilta 33.03.50 (1 htv) 70
Yhteensä -628

2013 talousarvio 4 534 000
2012 II lisätalousarvio 75 000
2012 talousarvio 5 162 000
2011 tilinpäätös 4 528 000