Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         02. Valvonta
         20. Työttömyysturva
         30. Sairausvakuutus
         40. Eläkkeet
         50. Veteraanien tukeminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2013

01. Sosiaali- ja terveysministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 41 190 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) Kansallisen veteraanipäivän pääjuhlan järjestämiseen

2) lääkinnällisen pelastustoimen ja poikkeusolojen valmiudesta sekä näihin liittyvien laitteiden ja kalusteiden hankkimisesta aiheutuvien menojen maksamiseen

3) sosiaali- ja terveysministeriön hyväksymien tutkimus- ja kehittämishankkeiden rahoittamiseen

4) tasa-arvon tietopalvelun ylläpitoon liittyviin kustannuksiin

5) yleissitovien työehtosopimusten kääntämiseen ruotsiksi.

Selvitysosa:Sosiaali- ja terveysministeriö toimeenpanee hallitusohjelman ja ministeriön strategisten linjausten tavoitteita käyttäen apuna virastojen ja laitosten asiantuntemusta tulossopimuksissa sovittujen tavoitteiden mukaisesti.

Sosiaali- ja terveysministeriön talousarvio perustuu maksullisen toiminnan osalta osittain nettobudjetointiin. Toimintamenomomentille tuloutettavat tulot ovat valtion maksuperustelain (150/1992) nojalla sosiaali- ja terveysministeriön määräämien perusteiden mukaisia tuloja lääkkeiden hintalautakunnan maksullisista suoritteista ja tuloja työsuojeluhallinnon maksullisista suoritteista sekä raha-automaattiavustuksista annetun lain (1056/2001) 45 §:n mukaisia korvauksia Raha-automaattiyhdistyksen valvonnasta ja ohjauksesta sekä sosiaali- ja terveysministeriön peliriippuvuuden seurannan ja tutkimuksen kustannusten korvaamisesta antaman asetuksen (381/2002) nojalla rahapeliyhteisöiltä perittäviä korvauksia arpajaisiin osallistumisesta aiheutuvien ongelmien seuraamisesta ja tutkimisesta.

Sosiaali- ja terveysministeriö on asettanut toiminnalleen seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2013:

Toiminnallinen tehokkuus
 • — Kehitetään laskentatointa ja muuta seurantajärjestelmää Kieku-käyttöönoton yhteydessä.
 • — Maksullisen toiminnan, joka on suhteellisen vähäistä, tavoitteena on julkisoikeudellisten suoritteiden kustannusvastaavuus ja liiketaloudellisten suoritteiden osalta kannattavuus.
Tuotokset ja laadunhallinta
 • — Toteutetaan ja seurataan ministeriön vastuulla olevia merkittäviä ohjelmia ja muita hankkeita, kuten Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma (Kaste) ja Kansallisten sähköisten tietojärjestelmien kehittämishanke (KanTa ja Tikesos).
 • — Osallistutaan kunta- ja palvelurakennehankkeen toimeenpanoon.
 • — Jatketaan sosiaalihuollon lainsäädännön uudistuksen valmistelua tehtyjen ehdotusten pohjalta.
 • — Jatketaan terveydenhuoltolain toimeenpanoa ja arviointia.
 • — Aloitetaan vanhuspalvelulain toimeenpano.
 • — Otetaan huomioon alueellinen ja kuntien tasa-arvoinen kehittäminen.
 • — Lisätään tutkimus- ja kehittämislaitosten yhteistyötä alueellinen näkökulma huomioituna.
 • — Jatketaan tasa-arvon valtavirtaistamista.
 • — Vahvistetaan lainsäädännön vaikutusten arviointia.
Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen
 • — Sosiaali- ja terveysministeriön henkilöstön ja henkilöstörakenteen kehittämistä jatketaan ministeriön tuottavuuden kehittämiselle asetetut tavoitteet huomioon ottaen siten, että ministeriön ydintehtävissä tarvittavat voimavarat ja osaaminen varmistetaan.
 • — Työtyytyväisyysindeksi on korkeampi kuin 3,5 (asteikolla 1—5) (v. 2011 toteutuma 3,5, v. 2010 toteutuma 3,5, v. 2009 toteutuma 3,42).
 • — Sairauspoissaoloja on alle 10 pv/htv (v. 2011 toteutuma 11,2, v. 2010 toteutuma 10,7). Pidemmällä aikavälillä tavoitteena on saavuttaa ministeriöiden keskiarvo (v. 2011 ministeriöiden mediaani oli 8,4 pv/htv).

EU-projektien tuloja sekä muilta kansainvälisiltä tahoilta saatavia tuloja arvioidaan kertyvän 5 000 euroa ja näitä vastaavien bruttomenojen arvioidaan olevan 5 000 euroa.

Viraston tulosalueittaiset menot (1 000 euroa)

  2011
toteutuma
2012
talousarvio
2013
esitys
       
Johto ja erillisyksiköt 5 742 6 664 6 892
Johdon tuki      
— hallinto- ja suunnitteluosasto 13 967 15 483 16 138
Vakuutusosasto 3 263 3 607 3 794
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen osasto 4 960 5 580 5 915
Sosiaali- ja terveyspalveluosasto 5 161 5 967 6 804
Työsuojeluosasto 4 595 5 263 5 520
Muita      
— työterveyshuollon koulutus 146 200  
— tutkimus- ja kehittämistoiminta (tuke) 228    
Yhteensä 38 062 42 764 45 063

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2011
toteutuma
2012
varsinainen
talousarvio
2013
esitys
       
Bruttomenot 42 504 43 575 45 063
Bruttotulot 3 933 3 962 3 873
Nettomenot 38 571 39 613 41 190
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 6 037    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 7 196    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Julkisen hallinnon atk-menosäästö (HO) -236
Palkkausten tarkistukset 1 175
Työterveyshuollon koulutuksen määrärahan siirto momentille 33.03.50 -350
Tasa-arvon tietopalvelun (Minna) siirto momentille 33.03.04 -180
Muu muutos 212
Varhaiskasvatuksen ja päivähoidon siirto momentille 29.01.01 -70
Adoptiolautakunnan siirtoon liittyvä vähennys momentille 33.02.05 -54
Tuottavuusohjelmavaikutusten täsmäytys kehyspäätökseen 30.3.2010 1 080
Yhteensä 1 577

2013 talousarvio 41 190 000
2012 II lisätalousarvio 649 000
2012 talousarvio 39 613 000
2011 tilinpäätös 39 730 000