Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         60. Energiapolitiikka
         70. Kotouttaminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2013

07. Matkailun edistämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 10 097 000 euroa.

Selvitysosa:Matkailun edistämiskeskus (MEK) on valtakunnallinen matkailun asiantuntija ja kansainvälinen toimija, joka tuottaa lisäarvoa matkailuelinkeinolle ja yhteiskunnalle. MEK edistää Suomen matkailumaakuvan tunnettuutta, markkinoi matkailutuotteita ja -palveluita yhteistyössä muiden matkailutoimijoiden kanssa sekä tukee matkailualan laadunkehitystä. MEK koordinoi matkailutuotteiden tuotekehitystä teemapohjaisesti ja hankkii markkinoinnin ja tuotekehityksen tueksi markkinatietoa matkailuelinkeinon käyttöön. Tavoitteena on luoda yhtenäinen, omaleimainen ja vetovoimainen matkailumaaprofiili, joka tukee matkailutuotteiden myyntiä.

Talousarvioesityksen valmisteluun liittyen työ- ja elinkeinoministeriö asettaa alustavasti Matkailun edistämiskeskukselle seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2013:

Toiminnallinen tuloksellisuus

  2011
toteutuma
2012
tavoite
2013
tavoite
       
Tuotokset ja laadunhallinta      
Kongressien määrä Suomessa, kpl 417 400 400
Laatutonnivalmennuksen läpikäyneiden organisaatioiden lukumäärä, kpl 773 800 850
Ulkoinen asiakastyytyväisyys, matkailuelinkeinon tyytyväisyys MEK:n toimintaan (1—5) 3,4 3,5 3,6
Tutkimustieto: markkinatiedon analysointi ja välittäminen (1—5) 3,5 3,6 3,7
Tuotekehitystoiminta: osallistuvien tahojen tyytyväisyys MEK:n tuotekehitystoimintaan (1—5) 3,2 3,3 3,4
Markkinointitoimenpiteet, tyytyväisyys markkinointiin kokonaisuutena (1—5) 3,1 3,2 3,3
Ulkomaisten edustajien toiminta, VisitFinland edustajille annettu arvosana (1—5) 3,2 3,3 3,4

Määrärahan päätoiminnoittainen jakauma

  2011
toteutuma
2012
varsinainen
talousarvio

2013
esitys
  1 000 € % 1 000 € % 1 000 € %
             
Matkailumaakuvan markkinointi 6 382 54 5 571 54 5 453 54
Matkailumaakuvaa tukeva tuotemarkkinointi 4 578 38 3 921 38 3 837 38
Tuotekehityksen ja tuotteistamisen edistäminen 584 5 259 3 252 3
Markkinatiedon hankinta ja välittäminen 390 3 564 5 555 5
Yhteensä 11 934 100 10 315 100 10 097 100

Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

  2011
toteutuma
2012
tavoite
2013
tavoite
       
Henkilötyövuosien kehitys 30,5 33 33
Henkilöstön hyvinvointi paranee      
— sairauspoissaolopäivät/htv 7,2 < 10,0 < 10,0
— lyhytaikaiset (1—3 pvää) sairauspoissaolotapaukset 3,3 < 4,0 < 4,0
— työtyytyväisyysindeksi (1—5) 3,8 3,8 3,8

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2011
toteutuma
2012
varsinainen
talousarvio
2013
esitys
       
Bruttomenot 13 036 10 870 10 747
Bruttotulot 1 103 555 650
Nettomenot 11 933 10 315 10 097
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 2 627    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 1 000    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Yhteishankintojen lisääminen (HO) -139
Toimintamenosäästö (HO) -162
Palkkausten tarkistukset 83
Yhteensä -218

2013 talousarvio 10 097 000
2012 II lisätalousarvio 46 000
2012 talousarvio 10 315 000
2011 tilinpäätös 10 307 000