Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
              20. Siviilipalvelus
         60. Energiapolitiikka
         70. Kotouttaminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2013

02. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 209 095 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) pk-yritysten osaamisen kehittämispalveluihin sekä yritysneuvonnan asiantuntijapalveluiden ostamiseen ja yritysneuvontaa suorittaville henkilöille tarkoitettujen koulutuspalveluiden ostamiseen

2) euroneuvontakeskuksista sekä Tekes - teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskuksen projektiluonteisista tehtävistä aiheutuvien menojen maksamiseen mukaan lukien henkilöstön osaamisen kehittäminen

3) porotilalain, luontaiselinkeinolain, kolttalain ja maatilalakia edeltävän lainsäädännön mukaisesti valtion hallinnassa olevien kiinteistöjen hoitomenojen maksamiseen

4) EU:n rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen

5) Yritys-Suomi -portaalin kehittämiseen ja ylläpitoon.

Pk-yritysten osaamisen kehittämispalveluista annetun lain (971/2004) perusteella vuonna 2013 osaamisen kehittämispalveluihin osallistuvilta peritään rahoitusosuus, joka on noin kuudesosa niistä erilliskustannuksista, joita palveluiden tuottamisesta aiheutuu.

Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksatuspäätösperusteisena.

Selvitysosa:Talousarvioesityksen valmisteluun liittyen ohjaavat ministeriöt (sisäasiainministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö ja ympäristöministeriö) asettavat alustavasti elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksille seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2013:

Vaikuttavuus

  2011
toteutuma
2012
tavoite
2013
tavoite
       
Alueiden elinvoimaisuus      
— työllisyysaste (%, vähintään) 68,6 69,0 70,0
— työttömyysaste (%, enintään) 7,9 7,9 6,3
— vilkkaasti liikennöityjen teiden kunto (huonokuntoisen tieverkon %-osuus, enintään) 4,7 4,6 4,4
— väestötiheydeltään vähintään 20 as/ha alueilla asuvan väestön osuus kaupunkiseudun väestöstä (%) - 64,1 64,1
— asemakaava-alueelle rakennettujen asuinhuoneistojen osuus koko laajemmalle kaupunkiseudulle rakennetuista huoneistoista (%) - 87 87
— kaatopaikalle sijoitetun biohajoavan yhdyskuntajätteen määrä (t/v) - 750 000 700 000
— maatalouden fosforitase (kg/ha) 3,4 5 < 5
— maatalouden typpitase (kg/ha) 47,7 46 < 46
— luonnonsuojelualueiden määrä (1 000 ha) 2 960 2 978 2 993
       
Elinkeinoelämän menestystekijät      
— rekrytointiongelmia kokeneiden toimipaikkojen osuus (%, enintään) 31 28 29
— elinkeinoelämän tyytyväisyys kuljetusten toimivuuteen (asteikko 1—5) 3,97 3,97 3,9
       
Väestön hyvinvointi      
— alle 25-vuotiaiden työttömyysaste (%, enintään) 20,1 18,0 15,5
— tienkäyttäjien tyytyväisyys tieverkon tilaan (asteikko 1—5) 3,36 3,41 3,4
— pakolaisten toteutuneet kuntasijoituspaikat (lkm) 1 116 1 700 2 000
— ulkomaalaisten työttömyysaste (%, enintään) 24,3 20,4 17,9
— säädösten vaatimukset täyttävien elintarvikeketjun toimijoiden osuus (%, vähintään) 90 90 95
— henkilövahinkoihin johtaneiden onnettomuuksien määrä (lkm) 3 262 < 3 090 < 3 070

Ohjaavien ministeriöiden yhteisesti asettamien alustavien vaikuttavuustavoitteiden lisäksi ELY-keskusten tulee ottaa toiminnassaan huomioon kunkin ohjaavan ministeriön pääluokka- ja lukuperusteluissa mainitut vaikuttavuustavoitteet siltä osin kuin ELY-keskukset hoitavat kyseisen hallinnonalan tehtäviä.

Toiminnallinen tuloksellisuus

  2011
toteutuma
2012
tavoite
2013
tavoite
       
Sidonnat ELY-keskukselle käyttöön osoitetuista valtuuksista (%)      
— EAKR-sidonnat 84,2 90 100
— ESR-sidonnat 83,7 90 100
Maksatukset ELY-keskuksen sidonnoista (%)      
— EAKR-maksatukset 48,7 60 80
— ESR-maksatukset 49,7 60 90
Maatalouden tukivalvontojen toteutumisaste 100 100 100
ELY-keskusten sidosryhmien kokonaistyytyväisyys (1—5) 3,6 - 3,7

Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

  2011
toteutuma
2012
tavoite
2013
tavoite
       
Henkilötyövuosien kehitys 4 159 4 038 3 847
Henkilöstön hyvinvointi paranee      
— sairauspoissaolopäivät/htv 9,2 < 8,0 < 8,0
— lyhytaikaiset (1—3 pv) sairauspoissaolopäivät/htv 1,5 - 1,5
— henkilöstöbarometrin työtyytyväisyysindeksi (1—5) 3,27 > 3,4 > 3,4

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2011
toteutuma
2012
varsinainen
talousarvio
2013
esitys
       
Bruttomenot 270 750 267 679 268 095
Bruttotulot 58 708 61 500 59 000
Nettomenot 212 042 206 179 209 095
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 22 193    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 20 714    

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2011
toteutuma
2012
varsinainen
talousarvio
2013
esitys
       
Julkisoikeudelliset suoritteet      
Maksullisen toiminnan tuotot      
— suoritteiden myyntituotot 7 387 7 000 7 000
— muut tuotot -29 0 0
Tuotot yhteensä 7 358 7 000 7 000
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset      
— erilliskustannukset 6 945 6 600 6 600
— osuus yhteiskustannuksista 5 046 2 900 2 900
Kustannukset yhteensä 11 991 9 500 9 500
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -4 633 -2 500 -2 500
Kustannusvastaavuus, % 61 74 74

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2011
toteutuma
2012
varsinainen
talousarvio
2013
esitys
       
Liiketaloudelliset suoritteet      
Maksullisen toiminnan tuotot      
— suoritteiden myyntituotot 669 2 100 1 000
— muut tuotot 1 235 250 1 000
Tuotot yhteensä 1 904 2 350 2 000
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset      
— erilliskustannukset 516 1 700 1 500
— osuus yhteiskustannuksista 170 600 500
Kustannukset yhteensä 686 2 300 2 000
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) 1 218 50 0
Kustannusvastaavuus, % 278 102 100

Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2011
toteutuma
2012
varsinainen
talousarvio
2013
esitys
       
Yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot      
— muilta valtion virastoilta saatava rahoitus 35 586 - 35 000
— EU:lta saatava rahoitus 330 - 300
— muu valtionhallinnon ulkopuolinen rahoitus -5 - 0
— yhteisrahoitteisen toiminnan muut tuotot 2 540 - 2 500
Tuotot yhteensä 38 451 - 37 800
       
Hankkeiden kokonaiskustannukset 44 577 - 44 000
       
Omarahoitusosuus (tuotot - kustannukset) -6 126 - -6 200
Omarahoitusosuus, % 14 - 14

Pk-yritysten osaamisen kehittämispalveluihin osallistuvilta perittävinä rahoitusosuuksina arvioidaan kertyvän 200 000 euroa momentille 12.32.30.

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten kautta ohjautuu rahoitusta seuraavilta talousarvion momenteilta: 30.10.61 ja 62, 30.20.43 ja 49, 30.40.20, 43, 51, 52, 62 ja 77, 30.50.20 ja 31, 31.10.20, 50 ja 76, 31.30.63 ja 64, 32.20.45, 32.30.44, 45, 51 ja 64, 32.50.63 ja 64, 32.60.40, 32.70.30, 33.20.31 ja 52, 35.10.21, 22, 61 ja 63 sekä 35.20.64.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Hallinnon tilatehokkuus (HO) -700
Julkisen hallinnon atk-menosäästö (HO) -600
Yhteishankintojen lisääminen (HO) -688
Palkkausten tarkistukset 10 120
Tuulivoimahankkeiden ympäristövaikutusten arviointi (kertaluonteinen) 600
Toiminnan turvaaminen (kertaluonteinen) 2 000
Siirto momentilta 32.30.01 (1 htv) 47
Siirto momentilta 32.30.51 (verkko- ja puhelinpalvelut) 700
Tuottavuustoimet -3 510
Vakiomuotoiset tietoluovutukset (siirto momentille 32.40.03) -2
Vakiomuotoiset tietoluovutukset (siirto momentille 30.70.01) -51
Aluehallinnon tehostaminen -5 000
Yhteensä 2 916

2013 talousarvio 209 095 000
2012 II lisätalousarvio 6 491 000
2012 talousarvio 206 179 000
2011 tilinpäätös 210 563 000