Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         60. Energiapolitiikka
         70. Kotouttaminen
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2013

Pääluokka 32

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALAPDF-versio

Selvitysosa:Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan (TEM-konserni) perustehtävänä on huolehtia Suomen innovaatiotoiminnan ja yritysten toimintaympäristöstä, työ-, hyödyke- ja energiamarkkinoiden toimivuudesta, työntekijöiden työllistymisedellytyksistä sekä alueiden tasapainoisesta kehittymisestä globaalissa taloudessa.

TEM-konsernin visiossa Suomi on kestävän taloudellisen kehityksen, vakaan tuottavuuden kasvun ja korkean työllisyyden maa. Myös kansainvälisissä kilpailukyky- ja hyvinvointivertailuissa Suomi on maailman huippua. Tämä menestys perustuu huippuosaamiseen, innovaatioihin, yrittäjyyteen, luovuuteen, aktiiviseen työvoimapolitiikkaan, työelämän kehittämiseen, toimiviin hyödykemarkkinoihin, määrätietoiseen energia- ja ilmastopolitiikkaan, alueiden elinvoimaisuuteen ja kansainvälisyyteen.

Hallitusohjelmassa linjataan hallinnonalalle monia rakenteellisia uudistuksia: arvioidaan tutkimuksen ja tuotekehityksen tuloksia muun muassa tehtyjen arviointien ja suositusten pohjalta sekä uudistetaan tukijärjestelmiä ja toteutetaan työvoimapolitiikan rakenteiden ja sisällön arviointi työllisyystoimien laadun, tehokkuuden ja vaikuttavuuden parantamiseksi. Lisäksi arvioidaan EU:n alue- ja rakennepolitiikan hallinnon toimivuus sekä yksinkertaistetaan menettelytavat.

Toimintaympäristö

Kansainväliset talousnäkymät ovat ristiriitaisia. Euroopassa erot talouskehityksessä ovat suuria ja velkakriisi heijastuu talousnäkymiin epävakautena. Kiinan, Venäjän ja Yhdysvaltojen talouskasvu on kohtuullista. Useimpien Suomen keskeisten vientimaiden arvioidaan välttävän taantuman, vaikka kasvu osin hidastuukin. Suomen kauppatase kääntyi alijäämäiseksi vuonna 2011.

Suomessa oli työllisiä vuonna 2011 keskimäärin 2 474 000 henkilöä. Vuonna 2012 talouskasvu jää vaatimattomaksi. Vuodesta 2013 ennustetaan vain hieman parempaa. Vuodelle 2012 ennustetusta hyvin heikosta talouskasvusta huolimatta työvoiman kysyntä saattaa vielä kasvaa vuonna 2012 mutta heikkenee hieman vuonna 2013. Talousnäkymät vaihtelevat toimialoittain. Palveluissa tuotannon suhdannekuvaajat, liikevaihtokuvaajat ja luottamus ovat vielä kohtuullisen hyviä. Teollisuudessa ja rakentamisessa tilanne on heikompi vuonna 2012, mutta myös teollisuudessa on suuria eroja toimialojen välillä. Lähiaikoina työllisyyttä Suomessa tukee ennen kaikkea palvelusektori. Teollisuudessa ja rakentamisessa saattaa tapahtua pientä työllisyyden määrän laskua.

Ilmaston lämpenemisen torjunta edellyttää globaalisti taloudellisen kehityksen kääntämistä ympäristöystävällisempään suuntaan. Ekologinen tuotanto, vähähiilisen energian ja biopolttoaineiden käyttöönotto sekä investoinnit teknologiaan ovat tulevina vuosina nopeasti kasvavia talouden osa-alueita. Globaalisti kiristyvässä kilpailussa Suomen runsaissa luonnonvaroissa ja osaamisessa piilee merkittäviä mahdollisuuksia tuottaa arvonlisää ja hyvinvointia. Keskeisimmät mahdollisuudet perustuvat biotalouden, mineraalitalouden ja vesitalouden kehittämiseen.

Yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet

Työ- ja elinkeinoministeriö toteuttaa hallituksen työ- ja elinkeinopolitiikkaa yhdessä hallinnonalan yksiköiden ja yhteistyössä muiden ministeriöiden kanssa. TEM-konserni on suomalaisen työ- ja elinkeinoelämän toimintaympäristön rakentaja. Konsernin tärkeimpänä tavoitteena on kestävällä pohjalla oleva korkea työllisyys. Tavoitteeseen pääsemiseksi konserni edistää tuottavuutta, osaamista sekä talouden ja alueiden kansainvälistä kilpailukykyä.

Työ- ja elinkeinoministeriö on asettanut toimialalleen seuraavat konsernistrategian tavoitelinjauksista johdetut yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet vuodelle 2013:

— Korkean arvonlisän yritystoiminta kasvaa.

— Nuoriso- ja pitkäaikaistyöttömyys vähenee ja työelämän laatu parantuu.

— Rakenteelliset kilpailun esteet vähenevät.

— Suomen energiaomavaraisuus kasvaa.

Talousarvioesitykseen liittyvät tasa-arvovaikutukset

Työmarkkinoiden jakautumista naisten ja miesten ammatteihin ja aloihin lievennetään muun muassa työllisyyden ja yrittäjyyden edistämistoimenpiteillä. Palvelujen (kuten työvoimapoliittiset toimenpiteet) vaikutusten arvioinnin ja ennakoitavuuden parantamiseksi koulutetaan henkilöstöä sukupuolinäkökulman valtavirtaistamiseen. Jotkin naisryhmät, mm. maahanmuuttajat ja romanit, ovat huonommassa työmarkkina-asemassa kuin vastaavien ryhmien miehet. Vallitseviin eroihin puututaan palveluilla ja kehittämistoimilla.

Työnvälityksen työttömistä työnhakijoista naisia on ollut 45 % vuosina 2006—2011 (v. 2011 osuus 43 %). Työvoimapoliittisissa toimenpiteissä vuonna 2011 naisten osuus työvoimakoulutuksen aloittaneista oli 44 prosenttia ja palkkatuetussa työssä puolet. Starttirahan saajista naisten osuus oli 45 prosenttia ja omaehtoisen opiskelun työttömyysetuudella aloittaneista 63 prosenttia.

Finnvera Oyj:n myöntämiin erityislainoihin kuuluvat naisyrittäjälainat, joita voidaan myöntää yhteensä enintään 35 000 euroa yritystä kohden. Vuosittain lainoja on myönnetty noin 21—25 milj. eurolla. Lainaa voi tarvittaessa täydentää starttirahalla. Naisyrittäjyyttä edistetään myös yrittäjän sijaispalvelujärjestelmää kehittämällä.

Tasa-arvon edistäminen on yksi keskeisiä periaatteita Euroopan rakennerahasto-ohjelmien toteutuksessa. Tasa-arvoprojektien ja tasa-arvopainotteisten projektien osuus vuosina 2007—2010 oli Euroopan sosiaalirahaston kaikista käynnistyneistä projekteista 23 prosenttia ja Euroopan aluekehitysrahaston projekteista 12 prosenttia. Sukupuolten tasa-arvon edistäminen ja valtavirtaistaminen (Valtava) on Euroopan sosiaalirahaston ohjelmakauden 2007—2013 valtakunnallinen kehittämisohjelma, jota koordinoi työ- ja elinkeinoministeriö.

Tuottavuuden parantaminen

Julkisen sektorin tuottavuuden lisääminen on osa hallitusohjelmaan kirjattua hallituksen talouspoliittista strategiaa. Aiempi valtionhallinnon tuottavuusohjelma on korvattu uudella vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelmalla, jossa aiemmin toimintojen tehokkuuden lisäämiselle asetetut tavoitteet säilyvät taloudellisilta kokonaisvaikutuksiltaan ennallaan.

Pääluokan valtuudet momenteittain (milj. euroa)

    2012
varsinainen
talousarvio
2013
esitys
       
32.20.40 Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan tukeminen (arviomääräraha)    
  — rahoitusvaltuus 437,140 427,140
32.20.43 Kansainvälistymisavustus yritysten yhteishankkeisiin (arviomääräraha)    
  — myöntämisvaltuus 17,692 15,014
32.20.47 Finnvera Oyj:n korkotuet ja tappiokorvaukset (arviomääräraha)    
  — korkotukivaltuus 262,644 260,000
32.20.82 Lainat Finnvera Oyj:n varainhankintaan (arviomääräraha)    
  — myöntämisvaltuus 200,000 200,000
32.20.83 Lainat tutkimus- ja innovaatiotoimintaan (arviomääräraha)    
  — myöntämisvaltuus 116,823 126,823
32.30.45 Yritysten investointi- ja kehittämishankkeiden tukeminen (arviomääräraha)    
  — myöntämisvaltuus 22,178 24,678
32.30.51 Julkiset työvoimapalvelut (siirtomääräraha 2 v)    
  — hankintasopimusvaltuus 92,300 92,000
32.30.64 Työllisyysperusteiset siirtomenot investointeihin (arviomääräraha)    
  — hankintasopimusvaltuus 4,000 4,000
40. Yritysten toimintaympäristö, markkinoiden sääntely ja työelämä    
  — lainojen hyväksymisvaltuus (turvavarastolainat) 8,400 8,400
  — myöntämisvaltuus 0,034 0,034
32.50.63 Kainuun kehittämisraha (siirtomääräraha 3 v)    
  — myöntämisvaltuus 2,500 -
32.50.64 EU:n rakennerahastojen ja valtion rahoitusosuus EU:n rakennerahasto-ohjelmiin ja ENPI CBC -ohjelmiin ohjelmakaudella 2007—2013 (arviomääräraha)    
  — myöntämisvaltuus 322,995 226,934
32.60.40 Energiatuki (arviomääräraha)    
  — myöntämisvaltuus 94,850 44,850
32.60.43 Kioton mekanismit (arviomääräraha)    
  — myöntämisvaltuus - 0,200

Hallinnonalan määrärahat vuosina 2011—2013

    v. 2011
tilinpäätös
1000 €
v. 2012
varsinainen
talousarvio
1000 €
v. 2013
esitys
1000 €
 
Muutos 2012—2013
    1000 € %
 
01. Hallinto 395 045 358 066 365 791 7 725 2
01. Työ- ja elinkeinoministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 52 201 53 667 54 632 965 2
02. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 210 563 206 179 209 095 2 916 1
20. Siviilipalvelus (arviomääräraha) 4 753 5 575 5 568 -7 0
21. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha (siirtomääräraha 2 v) 3 725 4 426 4 777 351 8
29. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 76 757 78 192 81 692 3 500 4
60. Siirrot hallinnonalan rahastoihin (arviomääräraha) 37 000 20 20 0
66. Kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksut ja rahoitusosuudet (siirtomääräraha 2 v) 10 040 10 007 10 007 0
(95.) Maanomistajien osuus vanhoista kaivospiirimaksuista (arviomääräraha) 6 0
20. Elinkeino- ja innovaatiopolitiikka 1 199 461 1 275 547 1 795 574 520 027 41
01. Geologian tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 41 256 40 090 39 395 -695 -2
02. Teknologian tutkimuskeskus VTT:n toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 87 428 93 327 91 334 -1 993 -2
(03.) Turvallisuus- ja kemikaaliviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 0
05. Mittatekniikan keskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 6 562 5 858 5 978 120 2
06. Tekes - teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 3 v) 47 967 42 322 39 204 -3 118 -7
07. Matkailun edistämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 10 307 10 315 10 097 -218 -2
40. Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan tukeminen (arviomääräraha) 450 570 431 016 428 070 -2 946 -1
41. Yleisavustus eräille yhteisöille ja järjestöille elinkeinopolitiikan edistämiseksi (siirtomääräraha 3 v) 40 052 40 472 35 672 -4 800 -12
42. Innovaatiokeskittymien kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) 5 100 5 100 5 100 0
43. Kansainvälistymisavustus yritysten yhteishankkeisiin (arviomääräraha) 20 848 25 861 19 185 -6 676 -26
(44.) Valtionavustus yksittäisten yritysten hankevalmisteluun Venäjällä (siirtomääräraha 3 v) 0
45. Yritysten tutkimus- ja kehittämishankkeiden valmistelu (siirtomääräraha 3 v) 10 000 6 000 4 000 -2 000 -33
46. Laivanrakennuksen innovaatiotuki (siirtomääräraha 3 v) 16 000 17 100 2 900 -14 200 -83
47. Finnvera Oyj:n korkotuet ja tappiokorvaukset (arviomääräraha) 35 464 40 611 55 287 14 676 36
48. Korkotuki julkisesti tuetuille vienti- ja alusluotoille (arviomääräraha) 16 907 15 800 10 800 -5 000 -32
(50.) Avustus kansainvälisen teknologiapalkinnon maksamiseen (siirtomääräraha 2 v) 1 000 -1 000 -100
63. Velkakonversiosta aiheutuvien maksusuoritusten hoitaminen (siirtomääräraha 3 v) 15 000 0
80. Lainat Suomen Vientiluotto Oy:n jälleenrahoitustoimintaan (arviomääräraha) 294 820 400 000 755 000 355 000 89
81. Lainat Suomen Vientiluotto Oy:n rahoitukseen kotimaisille alustoimituksille (arviomääräraha) 185 000 185 000 0
82. Lainat Finnvera Oyj:n varainhankintaan (arviomääräraha) 10 10 0
83. Lainat tutkimus- ja innovaatiotoimintaan (arviomääräraha) 101 179 100 665 108 542 7 877 8
(86.) Pääomalaina Suomen Teollisuussijoitus Oy:lle (siirtomääräraha 3 v) 0
30. Työllisyys- ja yrittäjyyspolitiikka 808 569 726 418 793 461 67 043 9
01. Työ- ja elinkeinotoimistojen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 164 102 155 625 168 116 12 491 8
44. Alueellinen kuljetustuki (siirtomääräraha 3 v) 5 000 5 000 5 039 39 1
45. Yritysten investointi- ja kehittämishankkeiden tukeminen (arviomääräraha) 29 985 40 400 33 856 -6 544 -16
(46.) Laivanrakennuksen innovaatiotuki (siirtomääräraha 3 v) 0
(48.) Korkotuki julkisesti tuetuille vienti- ja alusluotoille (arviomääräraha) 0
50. Palkkaturva (arviomääräraha) 33 341 24 000 30 000 6 000 25
51. Julkiset työvoimapalvelut (siirtomääräraha 2 v) 563 338 485 437 545 964 60 527 12
64. Työllisyysperusteiset siirtomenot investointeihin (arviomääräraha) 12 803 15 956 10 486 -5 470 -34
(80.) Lainat Suomen Vientiluotto Oy:n jälleenrahoitustoimintaan (arviomääräraha) 0
(82.) Lainat Finnvera Oyj:n varainhankintaan (arviomääräraha) 0
40. Yritysten toimintaympäristö, markkinoiden sääntely ja työelämä 38 373 41 226 40 159 -1 067 -3
01. Kilpailu- ja kuluttajaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 10 404 10 999 10 959 -40 0
(02.) Kilpailuviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 0
03. Patentti- ja rekisterihallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 3 v) 1 370 1 370 1 434 64 5
04. Kuluttajatutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 2 113 2 123 2 213 90 4
05. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 17 385 18 300 18 269 -31 0
31. Korvaus talous- ja velkaneuvonnan järjestämisestä (siirtomääräraha 2 v) 4 711 5 511 4 511 -1 000 -18
50. Valtionavustus kuluttajajärjestölle (kiinteä määräraha) 823 823 673 -150 -18
51. Eräät merimiespalvelut (arviomääräraha) 1 566 2 080 2 080 0
95. Eräät oikeudenkäyntikulut ja korvaukset (arviomääräraha) 0 20 20 0
50. Alueiden kehittäminen ja rakennerahastopolitiikka 566 305 591 373 479 526 -111 847 -19
43. Maakunnan kehittämisraha (siirtomääräraha 3 v) 32 156 15 566 10 566 -5 000 -32
62. Maaseudun kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) 3 273 3 223 2 023 -1 200 -37
(63.) Kainuun kehittämisraha (siirtomääräraha 3 v) 56 216 46 189 -46 189 -100
64. EU:n rakennerahastojen ja valtion rahoitusosuus EU:n rakennerahasto-ohjelmiin ja ENPI CBC -ohjelmiin ohjelmakaudella 2007—2013 (arviomääräraha) 474 660 526 395 466 937 -59 458 -11
60. Energiapolitiikka 459 309 236 559 257 580 21 021 9
01. Energiamarkkinaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 1 998 2 284 5 175 2 891 127
20. Energiansäästön ja uusiutuvan energian käytön edistäminen sekä energiatiedotus (siirtomääräraha 3 v) 3 900 3 400 3 400 0
28. Materiaalitehokkuuden edistäminen (siirtomääräraha 3 v) 700 500 500 0
40. Energiatuki (arviomääräraha) 60 634 127 150 121 355 -5 795 -5
42. Valtiontuki sähköhuollon varmistamiseksi (arviomääräraha) 100 125 150 25 20
43. Kioton mekanismit (arviomääräraha) 7 029 5 300 2 000 -3 300 -62
44. Uusiutuvan energian tuotantotuki (arviomääräraha) 58 97 800 125 000 27 200 28
(50.) Energiataloudelliset avustukset yhdistyksille (siirtomääräraha 3 v) 50 0
(88.) Osakehankinnat (siirtomääräraha 2 v) 384 840 0
70. Kotouttaminen 78 466 113 009 95 790 -17 219 -15
03. Maahanmuuttajien kotoutumisen ja työllistymisen edistäminen (siirtomääräraha 2 v) 961 661 661 0
30. Valtion korvaukset kunnille (arviomääräraha) 77 505 112 348 95 129 -17 219 -15
Yhteensä 3 545 528 3 342 198 3 827 881 485 683 15
  Henkilöstön kokonaismäärä 12 760 12 513 12 266