Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.

Talousarvioesitys 2013

50. TutkimusPDF-versio

Selvitysosa:Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan tutkimustoiminta tukee ministeriön liikenne- ja viestintäpolitiikan toteutumista. Hallinnonalalla tutkimustoimintaa harjoittaa Ilmatieteen laitos. Laitoksen tuottamalla tiedolla edistetään turvallisuutta liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalla sekä poikkihallinnollisesti. Laitos on myös keskeisessä roolissa yhteiskunnan ilmastonmuutoksen sopeutumiseen tarvittavan perustiedon tuottamisessa.

01. Ilmatieteen laitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 45 776 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) Etelämanner-toiminnasta aiheutuviin menoihin

2) EU:n rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen

3) kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksujen maksamiseen.

Selvitysosa:Ilmatieteen laitos tuottaa luotettavaa havainto- ja tutkimustietoa ilmakehästä ja meristä. Laitos on keskeisessä roolissa yhteiskunnan ilmastonmuutokseen sopeutumiseen tarvittavan perustiedon tuottamisessa. Tämän osaamisensa laitos yhdistää palveluiksi, joita se tuottaa tehokkaasti yleisen turvallisuuden edistämiseksi sekä ihmisten ja ympäristön hyvinvoinnin lisäämiseksi. Ilmatieteen laitos havainnoi ilmakehän fysikaalista tilaa, kemiallista koostumusta ja sähkömagneettisia ilmiöitä sekä merten ja erityisesti Itämeren fysikaalista tilaa. Laitos tuottaa myös tietoa ja palveluja ilmakehän ja merien menneestä, nykyisestä ja tulevasta tilasta. Ilmatieteen laitos tekee korkeatasoista tutkimusta erityisesti painopistealueillaan, joita ovat sää ja turvallisuus, ilmastonmuutos ja yhteiskunta, Itämeri ja arktiset alueet sekä liikenne ja energia. Ilmatieteen laitos osallistuu aktiivisesti kansalliseen ja kansainväliseen yhteistyöhön. Laitos tähtää toiminnassaan kestävän kehityksen edistämiseen.

Määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon lisäyksenä 2,356 milj. euroa sää-, ilmasto- ja meridatan, keskeisten tutka- ja salamatuotteiden sekä kansallisen sääennustemallin datan muuttamiseksi maksuttomaksi 1.1.2013 lukien. Tietojen maksuttomuudella toteutetaan valtioneuvoston periaatepäätöstä (3.3.2011) julkisen sektorin digitaalisten tietoaineistojen saatavuuden parantamisesta ja uudelleenkäytön edistämisestä. Määrärahan lisäyksestä 1,970 milj. euroa on lisämäärärahaa ja 0,386 milj. euroa valtion budjettitalouden sisäisiä siirtoja muilta virastoilta ja laitoksilta.

Liikenne- ja viestintäministeriö asettaa alustavasti Ilmatieteen laitokselle vuodelle 2013 seuraavat toiminnalliset tavoitteet, jotka tukevat pääluokkaperusteluissa tutkimukselle asetettuja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoitteita sekä hallinnonalalle asetettuja yhteisiä tavoitteita.

Tulostavoite 2011
toteutuma
2012
tavoite
2013
tavoite
       
TUOTOKSET JA LAADUNHALLINTA      
Sovelletaan tutkimuksessa saatuja uusimpia tietoja mm. ilmastomallien sekä havainto-, ennustus- ja varoitusjärjestelmien ja muiden palveluiden kehittämisessä.      
Lämpötilaennusteiden osuvuus, 1 vrk, %   83 83,5
Lämpötilaennusteiden osuvuus, 2—5 vrk, %   70,5 71
Sateen ennustettavuus etukäteen, tuntia   98 100
Tuulivaroitusten osuvuus 1—2 vrk, %   78 78
Lentopaikkaenusteiden osuvuus, %   88 88
Sää- ja meripalveluiden toimitusvarmuus, % 99,2 97 98
       
Kehitetään liikenne- ja viestintäalalla tarvittavaa osaamista ja asiantuntemusta sekä tuotetaan tietoa lainsäädännön ja poliittisen päätöksenteon pohjaksi.      
Sidosryhmien tyytyväisyys Ilmatieteen laitoksen toimintaan (asteikko 1—5) 4,2 3,5 4,0
Asiakastyytyväisyys (asteikko 1—5) 4,0 3,8 4,0
       
Tuetaan tutkimuksen keinoin mm. ilmastonmuutokseen sopeutumista toimien laaja-alaisesti yhteistyössä muiden alan toimijoiden kanssa.      
Ulkopuolinen tutkimusrahoitus, 1 000 euroa 13 071 10 000 12 000
Kansainvälisesti ennakkotarkastetut artikkelit, kpl 273 250 260
       
TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS      
Hallinnonalan toiminnan tuottavuutta parannetaan.      
Liiketaloudellisten suoritteiden kustannusvastaavuus, % 118 102 91
Julkisoikeudellisten suoritteiden kustannusvastaavuus, % 99 100 100
Ulkopuolisen rahoituksen osuus yhteisrahoitteisen tutkimustoiminnan kustannuksista, % 61 50 50
Työn tuottavuuden kehittyminen, % -3,05 1 1
Kokonaistuottavuuden kehittyminen, % -0,32 2 2

Määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon nettobudjetoitavina tuloina maksullisen palvelun tulot, EU:lta ja muilta yhteistyöosapuolilta saatavat yhteisrahoitteisten sopimustutkimusten tulot ja muut tulot. Etelämanner-toimintaan on varattu 849 000 euroa. Suomen Etelämanner-toiminta perustuu kansainväliseen sopimukseen. Eurooppalaiselle tutkimusinfrastruktuuritiekartalle hyväksytty ICOS-hanke (Integrated Carbon Observing System) on merkittävä kasvihuonekaasujen päästövähennysten todentamisen ja seurannan kannalta. Hankkeen Suomeen sijoittuvan päämajan infrastruktuurin ylläpito Ilmatieteen laitoksen osalta sisältyy myös määrärahaan.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2011
toteutuma
2012
varsinainen
talousarvio
2013
esitys
       
Bruttomenot 68 442 64 600 68 860
Bruttotulot 25 600 22 000 23 084
Nettomenot 42 842 42 600 45 776
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 13 102    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 10 972    

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2011
toteutuma
2012
varsinainen
talousarvio
2013
esitys
       
Tuotot      
Julkisoikeudelliset suoritteet 6 108 6 100 8 184
Liiketaloudelliset suoritteet 6 571 5 900 4 900
Tuotot yhteensä 12 679 12 000 13 084
       
Kustannukset      
Julkisoikeudelliset suoritteet 6 150 6 100 8 184
Liiketaloudelliset suoritteet 5 579 5 800 5 380
Kustannukset yhteensä 11 729 11 900 13 564
       
Ylijäämä (+) / Alijäämä (-)      
Julkisoikeudelliset suoritteet -42 0 0
Liiketaloudelliset suoritteet 992 100 -480
Ylijäämä / Alijäämä yhteensä 950 100 -480
       
Kustannusvastaavuus, %      
Julkisoikeudelliset suoritteet 99 100 100
Liiketaloudelliset suoritteet 118 102 91
Kustannusvastaavuus, % yhteensä 108 101 96

Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2011
toteutuma
2012
varsinainen
talousarvio
2013
esitys
       
Yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot      
— muilta valtion virastoilta saatava rahoitus 7 172 6 000 6 000
— EU:lta saatava rahoitus 3 613 2 000 2 000
— muu valtionhallinnon ulkopuolinen rahoitus 2 286 2 000 2 000
Tuotot yhteensä 13 071 10 000 10 000
       
Hankkeiden kokonaiskustannukset 21 592 20 000 20 000
       
Omarahoitusosuus (tuotot - kustannukset) -8 521 -10 000 -10 000
Omarahoitusosuus, % 39 50 50

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Tasomuutos 145
Yhteishankintojen lisääminen (HO) -140
Julkisen hallinnon atk-menosäästö (HO) -205
Palkkausten tarkistukset 1 020
Tietoluovutusten maksuttomuus (siirto momentilta 31.10.20) 371
Tietoluovutusten maksuttomuus (siirto momentilta 30.20.01) 15
Tietoluovutusten maksuttomuus 1 970
Yhteensä 3 176

2013 talousarvio 45 776 000
2012 II lisätalousarvio 542 000
2012 talousarvio 42 600 000
2011 tilinpäätös 40 712 000