Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         10. Liikenneverkko
              42. Sanomalehdistön tuki
         50. Tutkimus
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2013

01. Viestintäviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 9 895 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksujen maksamiseen. Niiden osalta määräraha budjetoidaan maksuperusteisena.

Selvitysosa:Digitaalista tekniikkaa ja palveluita hyödynnetään laajasti yhteiskunnan eri osa-alueilla. Viestinnän ja tietoyhteiskunnan peruspalvelut ja niiden turvallisuus varmistetaan. Koko maassa on saatavilla monipuolisia, korkealaatuisia ja kohtuuhintaisia viestintä- ja tietoyhteiskuntapalveluita. Tieto- ja viestintäteknologian ja digitaalisten palveluiden täysimääräinen käyttö edistää yhteiskunnan toimivuutta, kansalaisten hyvinvointia ja yritysten kilpailukykyä.

Viestintäviraston tavoitteena on viestintäpalvelujen tarjonnan monipuolistuminen, viestinnän peruspalveluiden saatavuuden paraneminen sekä viestintäverkkojen ja -palvelujen toimintavarmuuden ja turvallisuuden kehittyminen. Vuoden 2013 toiminnan painopisteiden mukaisesti Viestintävirasto puuttuu viestintämarkkinoiden epäkohtiin, tarjoaa taajuudet uusille käyttötarkoituksille, edistää nopeiden laajakaistaverkkojen rakentamista ja huolehtii posti-, puhelin-, tv- ja laajakaistapalvelujen vähimmäistasosta. Lisäksi Viestintävirasto vahvistaa kansallista tietoturvaa ja terävöittää teknistä ohjausta ja valvontaa.

Viestintävirasto hoitaa valtion televisio- ja radiorahaston hallintoa.

Liikenne- ja viestintäministeriö asettaa alustavasti Viestintävirastolle vuodelle 2013 seuraavat toiminnalliset tavoitteet, jotka tukevat pääluokkaperusteluissa viestinnän toimialalle asetettuja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoitteita sekä hallinnonalalle asetettuja yhteisiä tavoitteita.

Tulostavoite 2011
toteutuma
2012
tavoite
2013
tavoite
       
TUOTOKSET JA LAADUNHALLINTA      
Radiotaajuuksien huutokauppa toteutetaan, ajankohta     1—6/2013
Virasto tuottaa ajantasaista tilannekuvaa viestintäverkoista sekä niiden vika- ja häiriötilanteista. Karttamuotoinen, ajantasainen helppokäyttöinen informaatio viestintäverkkojen tilanteesta käytössä 2013 lopussa, toteutuminen     toteutuu
Laajakaistapalveluja tarjoaville operaattoreille on tarjolla kohtuuhintaisia valokuidulla toteutettuja tilaajayhteyksiä. Kilpailijoille vuokrattujen kuitutilaajayhteyksien määrän kehitys, %/vuosi     5
Nopeiden (yli 30 Mb) laajakaistayhteyksien saatavuus paranee. Laajakaistaliittymien saatavuus kasvaa, %/v     5
Laajakaistatukihakemusten joutuisa käsittely. Vireille tulleista hakemuksista käsitelty kolmen kuukauden kuluessa riittävien selvitysten saamisesta, osuus %     80
Taajuussuunnittelu on laadukasta. Taajuussuunnittelusta johtuvat haitalliset häiriöt enintään, kpl/vuosi     10
Varmistetaan postin yleispalvelun saatavuus. Kansalaisten tyytyväisyys postin yleispalveluihin, asiakaskysely (asteikko 1—5)     3,5
Viestintäverkkojen ja -palvelujen käytettävyys on hyvällä tasolla. Pitkäkestoisten vakavien vikojen (A-luokka) määrä enintään, kpl/vuosi     6
Asiakas- ja sidosryhmäkysely (asteikko 1—5)     3,5
Virasto edistää internetpalvelujen käyttöä kehittämällä kansallista tietoturvallisuutta. Asiakas- ja sidosryhmäkysely (asteikko 1—5)     3,5
Virasto edistää internetpalvelujen kehittymistä takaamalla toimivan verkkoympäristön. Nimipalvelimien käytettävyys, %     100
Sidosryhmien tyytyväisyys Viestintäviraston toimintaan (asteikko 1—5) 3,8 3,6 3,6
       
TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS      
Teletoiminnan ohjauksen ja valvonnan kustannukset ilman kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksuja, euroa/yleisen televerkon liittymä (sisältää perinteiset liittymät ja laajakaistaliittymät) - - 0,40
Tietoturvallisuuden ohjauksen ja valvonnan kustannukset ilman kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksuja, euroa/yleisen televerkon liittymä (sisältää perinteiset liittymät ja laajakaistaliittymät) - - 0,30
Postipalvelujen valvonnan kustannukset ilman kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksuja, euroa/postinsaajatalous 0,42 0,40 0,48
Mediapalvelujen valvonnan kustannukset, euroa/tv-katsojatalous 0,33 0,30 0,34
Radiotaajuudet-tulosalueen kustannukset ilman kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksuja, euroa/voimassa olevien radiolupien ja kelpoisuustodistusten sekä lupa- ja todistushakemusten ja pidettyjen tutkintojen yhteenlaskettu lukumäärä 82 96 125
Työn tuottavuuden kehittyminen, % -3,29 1 1
Kokonaistuottavuuden kehittyminen, % 2,02 2 2
Julkisoikeudellisten suoritteiden kustannusvastaavuus, % 109 100 95
Veronluonteisten suoritteiden kustannusvastaavuus, % 99 93 91

Tulot perustuvat valtion maksuperustelain nojalla annettuun liikenne- ja viestintäministeriön asetukseen taajuusmaksuista ja Viestintäviraston radiohallinnollisista suoritteista perittävistä muista maksuista (1222/2010), liikenne- ja viestintäministeriön asetukseen Viestintäviraston eräistä maksuista (1058/2009) sekä lakiin valtion televisio- ja radiorahastosta (745/1998), lakiin yksityisyyden suojasta televiestinnässä ja teletoiminnan tietoturvasta (565/1999), verkkotunnuslakiin (228/2003) ja viestintämarkkinalakiin (393/2003).

Viestintävirasto perii teleyrityksiltä viestintämarkkinamaksua viestintämarkkinalaissa säädetyin perustein, teleyrityksiltä tietoturvamaksua sähköisen viestinnän tietosuojalaissa (516/2004) säädetyin perustein, postiyrityksiltä postitoiminnan valvontamaksua postilaissa (415/2011) säädetyin perustein, televisio- ja radiotoiminnan valvontamaksua televisio- ja radiotoimintalaissa (744/1998) säädetyin perustein sekä sähköisen tunnistuspalvelun tarjoajilta maksua laissa vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä allekirjoituksista (617/2009) säädetyin perustein. Viestintämarkkinamaksu 3 400 000 euroa, tietoturvamaksu 480 000 euroa, postitoiminnan valvontamaksu 1 488 000 euroa, televisio- ja radiotoiminnan valvontamaksu 1 069 000 euroa sekä varmennemaksu 184 000 euroa tuloutetaan momentille 11.19.04. Näistä toiminnoista aiheutuvat menot on otettu huomioon Viestintäviraston toimintamenomomentin määrärahan mitoituksessa.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2011
toteutuma
2012
varsinainen
talousarvio

2013
esitys
       
Bruttomenot 34 610 38 650 31 218
Bruttotulot 28 258 29 805 21 323
Nettomenot 6 352 8 845 9 895
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 1 752    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 3 206    

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2011
toteutuma
2012
varsinainen
talousarvio
2013
esitys
       
Tuotot      
Radiotaajuudet 10 749 9 942 9 937
Verkot ja turvallisuus 7 847 7 839 7 966
Tv-maksut 9 561 11 220 3 390
Tuotot yhteensä 28 157 29 001 21 293
       
Kustannukset      
Radiotaajuudet 8 782 9 994 10 780
Verkot ja turvallisuus 7 438 7 799 8 258
Tv-maksut 9 561 11 220 3 390
Kustannukset yhteensä 25 781 29 013 22 428
       
Ylijäämä (+) / Alijäämä (-)      
Radiotaajuudet 1 967 -52 -843
Verkot ja turvallisuus 409 40 -292
Tv-maksut - - -
Ylijäämä / Alijäämä yhteensä 2 376 -12 -1 135
       
Kustannusvastaavuus, %      
Radiotaajuudet 122 99 92
Verkot ja turvallisuus 105 101 96
Tv-maksut 100 100 100
Kustannusvastaavuus, % yhteensä 109 100 95

Veronluonteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2011
toteutuma
2012
varsinainen
talousarvio
2013
esitys
       
Tuotot      
Verkot ja turvallisuus 661 664 664
Viestintämarkkinat ja -palvelut 5 032 5 387 5 957
Tuotot yhteensä 5 693 6 051 6 621
       
Kustannukset      
Verkot ja turvallisuus 653 733 759
Viestintämarkkinat ja -palvelut 5 074 5 763 6 483
Kustannukset yhteensä 5 727 6 496 7 242
       
Ylijäämä (+) / Alijäämä (-)      
Verkot ja turvallisuus 8 -69 -95
Viestintämarkkinat ja -palvelut -42 -376 -526
Ylijäämä / Alijäämä yhteensä -34 -445 -621
       
Kustannusvastaavuus, %      
Verkot ja turvallisuus 101 91 87
Viestintämarkkinat ja -palvelut 99 93 92
Kustannusvastaavuus, % yhteensä 99 93 91

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
NCSA-tehtävien hoito 50
Yleispalvelun valvontatehtävät 500
Siirto momentilta 31.40.50 500
Yhteensä 1 050

2013 talousarvio 9 895 000
2012 II lisätalousarvio 500 000
2012 talousarvio 8 845 000
2011 tilinpäätös 7 806 000