Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.

Talousarvioesitys 2013

01. Liikenteen turvallisuusviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 42 591 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksujen maksamiseen.

Selvitysosa:Liikenne- ja viestintäministeriö asettaa alustavasti Liikenteen turvallisuusvirastolle vuodelle 2013 seuraavat toiminnalliset tavoitteet, jotka tukevat pääluokkaperusteluissa liikenteen toimialalle asetettuja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoitteita sekä hallinnonalalle asetettuja yhtenäisiä tavoitteita.

Tulostavoite 2011
toteutuma
2012
tavoite
2013
tavoite
       
TUOTOKSET JA LAADUNHALLINTA      
       
Liikennejärjestelmän turvallisuus ja ympäristö      
       
Tilannekuva liikennejärjestelmän turvallisuudesta   Turvallisuus-indikaattorit kehitetty Turvallisuus-indikaattorit otettu käyttöön ja tilannekuva tuotettu
Tilannekuva liikennejärjestelmän ympäristövaikutuksista     Ympäristöindikaattorit kehitetty
Vastuulliset toimintamallit (ammattiliikenne); ammattiliikenteen toimijoille suunnattujen turvallisuutta ja ympäristöystävällisyyttä edistävien toimintamallien kehittäminen     Ammattiliikenteen toimijoille suunnattujen turvallisuutta ja ympäristöystävällisyyttä edistävien toimintamallien kehittäminen
Vastuulliset valinnat (yksityiset); palvelujen ja ratkaisujen kehittäminen turvallisen ja ympäristöystävällisen kulkuvälineen, liikkumismuodon tai operointitavan valinnan tueksi     Palvelujen ja ratkaisujen kehittäminen turvallisen ja ympäristöystävällisen kulkuvälineen, liikkumismuodon tai operointitavan valinnan tueksi
       
Palvelutaso      
Viraston vastuulla olevien normien antaminen määräajassa, %   100 100
Valvontasuunnitelman valvontatoimenpiteiden toteutuminen, toteutuu toimenpiteistä, %1)   90 90
Lupien myöntäminen tavoiteajassa, %2)     90
Asiakastyytyväisyys, asiakkaat (asteikko 1—5)   3,6 3,6
Asiakastyytyväisyys, sidosryhmät (asteikko 1—5) 3,5 3,6 3,6
       
TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS      
Työn tuottavuuden kasvu, % 1,51 1 1
Kokonaistuottavuuden kasvu, % -1,76 2 2
Sähköiset palvelut   Palvelujen määrä ja käyttöaste lisääntyy Palvelujen määrä ja käyttöaste lisääntyy
Julkisoikeudellisten suoritteiden kustannusvastaavuus, % (neljän vuoden keskiarvo, +/-3 %) 103 104 102
Liiketaloudellisten suoritteiden kustannusvastaavuus, % (neljän vuoden keskiarvo, +/-3 % 127 134 127

1) Valvontasuunnitelma on operatiivinen vuosisuunnitelma eri liikennemuotoihin kohdistettavista turvallisuusjärjestelmien, liikennevälineiden ja laitteiden tarkastuksista, arvioinneista ja katsastuksista.

2) Eri liikennemuotojen henkilö-, organisaatio- ja liikennevälinelupien myöntämiselle vahvistetaan tavoiteajat.

Liikenteen turvallisuusviraston bruttomenot ovat noin 134,1 milj. euroa. Tästä maksullisen toiminnan tuloilla katetaan 91,5 milj. euroa ja loput 42,6 milj. euroa nettomäärärahalla. Nettomäärärahan mitoituksessa on otettu huomioon momentille 11.19.05 budjetoitua lentoliikenteen valvontamaksua vastaavat menot 11 545 000 euroa. Ajoneuvoverotustehtävän menot ovat 11 632 000 euroa. Lisäksi maksuttomien viranomaistehtävien ja maksullisten suoritteiden alijäämäisestä hinnoittelusta johtuen määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon sääntely-toimialan menoina 11 087 000 euroa ja vaatimustenmukaisuus-toimialan menoina 8 327 000 euroa. Keskeisimmät julkisoikeudelliset suoritteet tulonmuodostuksen kannalta ovat tieliikenteen ajoneuvojen rekisteröintiin ja liikenteeseen ottoon, ajokokeisiin, tutkintoihin ja ajokortteihin liittyvät suoritteet sekä erilaiset henkilöiden pätevyyteen liittyvät suoritteet.

Ajoneuvoliikennerekisterin kokonaisuudistuksen kustannusarvio on 37,8 milj. euroa (vuosina 2000—2013). Hanke valmistuu vuoden 2013 aikana. Hankkeesta toteutetaan viimeisenä vaiheena kuljettajatietojärjestelmien (KT1) kehittäminen, johon on vuosille 2009—2013 varattu käytettäväksi enintään 9 200 000 euroa. Vuodelle 2013 kuljettajaprojektien menoja kohdistuu yhteensä 619 000 euroa. Hankkeeseen kuuluvien ja jo valmistuneiden hankkeiden käyttöönoton varmistaminen toteutetaan käyttöönottoprojekteissa, joihin on varauduttu 20 milj. eurolla (vuosina 2004—2013). Vuodelle 2013 käyttöönottoprojektien menoiksi arvioidaan 1 066 000 euroa. Vuoden 2013 IT-projekti-, ylläpito- ja käyttökustannukset ovat kaikkiaan 21,6 milj. euroa.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2011
toteutuma
2012
varsinainen
talousarvio

2013
esitys
       
Bruttomenot 122 999 130 015 134 149
Bruttotulot 93 989 89 708 91 558
Nettomenot 29 010 40 307 42 591
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 13 205    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 19 615    

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2011
toteutuma
2012
varsinainen
talousarvio
2013
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot      
Julkisoikeudelliset suoritteet 84 632 81 158 82 366
— Liikennevälineiden rekisteröinti 40 820 41 073 38 825
— Pätevyyksien rekisteröinti 8 355 7 549 8 046
— Tutkinnot, luvat ja valvonta 35 457 32 536 35 495
Liiketaloudelliset suoritteet (tietopalvelu) 9 126 8 550 9 192
Tuotot yhteensä 93 758 89 708 91 558
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset      
Julkisoikeudelliset suoritteet 73 271 75 218 81 870
— Liikennevälineiden rekisteröinti 35 051 36 927 35 210
— Pätevyyksien rekisteröinti 7 348 7 957 8 069
— Tutkinnot, luvat ja valvonta 30 872 30 334 38 591
Liiketaloudelliset suoritteet (tietopalvelu) 5 815 5 948 7 686
Kustannukset yhteensä 79 086 81 166 89 556
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)      
Julkisoikeudelliset suoritteet 11 361 5 940 496
— Liikennevälineiden rekisteröinti 5 769 4 146 3 615
— Pätevyyksien rekisteröinti 1 007 -408 -23
— Tutkinnot, luvat ja valvonta 4 585 2 202 -3 096
Liiketaloudelliset suoritteet (tietopalvelu) 3 311 2 602 1 506
Kustannusvastaavuus yhteensä 14 672 8 542 2 002
       
Kustannusvastaavuus, %      
Julkisoikeudelliset suoritteet 116 108 101
— Liikennevälineiden rekisteröinti 116 108 110
— Pätevyyksien rekisteröinti 114 95 100
— Tutkinnot, luvat ja valvonta 115 107 92
Liiketaloudelliset suoritteet (tietopalvelu) 157 144 120
Kustannusvastaavuus, % yhteensä 119 111 102

Lentoliikenteen valvontamaksun kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2011
toteutuma
2012
varsinainen
talousarvio
2013
esitys
       
Tuotot yhteensä 7 883 10 450 11 545
       
Kustannukset yhteensä 10 508 11 800 11 800
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -2 625 -1 350 -255
Kustannusvastaavuus, % 75 86 98

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Julkisen hallinnon atk-menosäästö (HO) -80
Palkkausten tarkistukset 378
Tasomuutos 401
Lentoliikenteen valvontamaksun tarkistus 1 585
Yhteensä 2 284

2013 talousarvio 42 591 000
2012 II lisätalousarvio 195 000
2012 talousarvio 40 307 000
2011 tilinpäätös 35 420 000