Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
              40. Eräät valtionavut
         10. Liikenneverkko
         50. Tutkimus
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2013

01. Hallinto ja toimialan yhteiset menotPDF-versio

Selvitysosa:Liikenne- ja viestintäministeriö edistää väestön hyvinvointia ja elinkeinoelämän kilpailukykyä huolehtimalla toimivista, turvallisista ja edullisista yhteyksistä.

01. Liikenne- ja viestintäministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 20 767 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) lähialueyhteistyöhankkeiden menoihin

2) kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksujen maksamiseen

3) vastikkeettomien menojen maksamiseen kansainvälisille yhteisöille.

Nettobudjetoinnissa otetaan huomioon valtion televisio- ja radiorahastosta saatava rahoitus.

Selvitysosa:Liikenne- ja viestintäministeriö asettaa alustavasti toiminnalleen vuodelle 2013 seuraavat toiminnalliset tavoitteet, jotka tukevat pääluokkaperusteluissa viestinnän ja liikenteen toimialalle asetettuja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoitteita sekä hallinnonalalle asetettuja yhteisiä tavoitteita:

Tuotokset ja laadunhallinta
  • — Liikenne- ja viestintäministeriö kehittää rooliaan hallinnonalan strategisena toimijana.
  • — Hallinnonalan virastojen ja laitosten tulosohjausta kehitetään.
  • — Lainsäädäntöprosessi on selkeästi johdettu ja säädösvalmistelu on ammattitaitoista.
Toiminnallinen tehokkuus
  • — Työn tuottavuuden kohoaminen 1 %.
  • — Kokonaistuottavuuden kohoaminen 2 %.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2011
toteutuma
2012
varsinainen
talousarvio

2013
esitys
       
Bruttomenot 23 740 20 728 21 067
Bruttotulot 466 300 300
Nettomenot 23 274 20 428 20 767
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 4 353    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 4 906    

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Palkkausten tarkistukset 457
Yhteishankintojen lisääminen (HO) -44
Julkisen hallinnon atk-menosäästö (HO) -53
Siirto momentille 25.01.01 -21
Yhteensä 339

2013 talousarvio 20 767 000
2012 II lisätalousarvio 240 000
2012 talousarvio 20 428 000
2011 tilinpäätös 23 827 000

21. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään 720 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää hallinnonalan tuottavuuden edistämiseen tähtäävien investointien, tutkimusten, selvitysten sekä koulutus- ja muiden palvelujen hankintaan.

Selvitysosa:Momentille on koottu hallinnonalan tuottavuustoimenpiteistä aiheutuneita säästöjä vastaavat määrärahat siltä osin kuin niitä ei ole käytetty muiden määrärahojen lisäyksinä.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Vakiomuotoiset tietoluovutukset (siirto momentille 28.30.03) -170
Määrärahan kohdentamatta olevan osan muutos 519
Yhteensä 349

2013 talousarvio 720 000
2012 talousarvio 371 000
2011 tilinpäätös 211 000

29. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 392 752 000 euroa.


2013 talousarvio 392 752 000
2012 II lisätalousarvio 5 065 000
2012 talousarvio 386 600 000
2011 tilinpäätös 333 986 053

40. Eräät valtionavut (kiinteä määräraha)

Momentille myönnetään 628 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää avustusten maksamiseen liikenne- ja viestintäalan yhteisöjen ja museotoiminnan sekä digitaalisten palveluiden kehittämistä ja niiden turvallista käyttöä sekä viestintävalmiuksia edistävien hankkeiden tukemiseksi.

Selvitysosa:

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

   
Liikenne- ja viestintäalan museot 385 000
Mobilia-säätiö 134 000
Liikennealan yhteisöt 25 000
Tietoyhteiskuntahankkeet 84 000
Yhteensä 628 000

2013 talousarvio 628 000
2012 talousarvio 628 000
2011 tilinpäätös 942 000