Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
       12. Sekalaiset tulot
         39. Muut sekalaiset tulot
       15. Lainat
     Määrärahat

Talousarvioesitys 2013

35. Ympäristöministeriön hallinnonalaPDF-versio

10. Korvaukset ympäristövahinkojen torjuntatoimista

Momentille arvioidaan kertyvän 4 150 000 euroa.

Selvitysosa:Öljysuojarahastosta annetun lain (1406/2004) 10 ja 18 §:n mukaisina korvauksina arvioidaan saatavan merivoimien käytössä olevan Louhi-monitoimialuksen öljyntorjuntalaitteiden hankkimisesta 2 000 000 euroa sekä muun öljyvahinkojen torjuntakaluston hankinnasta ja öljyntorjuntavalmiuden ylläpidosta aiheutuneista menoista 2 000 000 euroa.

Korotetun öljysuojamaksun 1,50 euroa öljytonnilta perimistä on tarkoitus jatkaa.

Ympäristövahinkojen torjuntakustannuksista arvioidaan vahingonkorvausvelvollisilta saatavan korvauksina 150 000 euroa.


2013 talousarvio 4 150 000
2012 talousarvio 6 150 000
2011 tilinpäätös 19 198 909

20. Siirto valtion asuntorahastosta

Momentille siirretään 117 000 000 euroa.

Selvitysosa:Rahastosta tehdään valtion lainanoton korkokustannuksiin ja rahaston omapääomaeriin perustuva tuloutus valtion talousarvioon. Korollisen pääoman pohjana käytetään vuoden 2011 vahvistetun tilinpäätöksen mukaista omaa pääomaa, josta on vähennetty ne summat, yhteensä noin 1,35 mrd. euroa, jotka valtion talousarviosta on vuosina 1990—1993 siirretty rahastoon. Valtion lainanoton korkokustannuksena käytetään vuoden 2011 valtion euromääräisen pitkäaikaisen lainanoton efektiivistä, nimellistä korkokustannusta (2,1 %) siten, että sen muutoksesta on otettu huomioon puolet. Jälleenrahoituskoron lähtötaso on 2,35 %. Rahastosta tehtävää tuloutusta vähentää rahaston yhdystilin saldolle samoin perustein laskettu korko, joka on noin 5 milj. euroa.


2013 talousarvio 117 000 000
2012 talousarvio 130 000 000
2011 tilinpäätös 166 000 000

99. Ympäristöministeriön hallinnonalan muut tulot

Momentille arvioidaan kertyvän 3 500 000 euroa.

Selvitysosa:Momentille arvioidaan kertyvän 2 500 000 euroa lähinnä EU:n ympäristörahaston (LIFE) rahoituskauden 2000—2006 ja LIFE+-ohjelman 2007—2013 tuloja. Vastaavina menoina on budjetoitu aiemmilta vuosilta siirtyvät määrärahat huomioon ottaen 4 500 000 euroa momentille 35.10.64. Muut tulot perustuvat ympäristöministeriön suoritteista annettuun maksuasetukseen (1142/2009) ja Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen suoritteista annettuun maksuasetukseen (1143/2009). Lisäksi momentille tuloutetaan ympäristöministeriön, Suomen ympäristökeskuksen ja Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen sekalaiset tulot sekä vesilain (264/1961) 10 luvun 27 §:n perusteella perittävät vesiensuojelumaksut.

Momentille tuloutetaan myös Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle kylmälaitteiden sekä sammutus- ja torjuntalaitteiden huoltajien ja jätehuollosta vastaavien pätevyysilmoituksista tulevat tulot.


2013 talousarvio 3 500 000
2012 talousarvio 4 000 000
2011 tilinpäätös 3 187 207