Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
       12. Sekalaiset tulot
              98. Valtionapujen palautukset
         39. Muut sekalaiset tulot
       15. Lainat
     Määrärahat

Talousarvioesitys 2013

33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalaPDF-versio

02. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston tulot

Momentille arvioidaan kertyvän 960 000 euroa.

Selvitysosa:Tulot ovat valtion maksuperustelain (150/1992) nojalla sosiaali- ja terveysministeriön määräämien perusteiden mukaisia alkoholilain (1143/1994) tarkoittamia lupa- ja valvontamaksuja, toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annetun lain (693/1976) 25 §:n mukaisia käsittelymaksuja, terveydensuojelulain (763/1994) 20 b ja 28 a §:ssä tarkoitettujen suoritteiden maksuja sekä valtioneuvoston määräämien perusteiden mukaisia geenitekniikkalain (377/1995) tarkoittamia tarkastusmaksuja.


2013 talousarvio 960 000
2012 talousarvio 960 000
2011 tilinpäätös 1 521 226

03. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tulot

Momentille arvioidaan kertyvän 500 000 euroa.

Selvitysosa:Tulot ovat Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta annetun lain (668/2008) 7 §:n mukaisia maksuja ja sekalaisia tuloja.

Tulot kertyvät rokotteiden myynnistä ja välitystoiminnasta sekä sekalaisista tuloista. Vastaavat menot on merkitty momenteille 33.03.04 ja 33.70.20.


2013 talousarvio 500 000
2012 talousarvio 500 000
2011 tilinpäätös 70 512

90. Raha-automaattiyhdistyksen tuotto

Momentille arvioidaan kertyvän 413 295 000 euroa.

Selvitysosa:Tulot ovat arpajaislain (1047/2001) 3 §:n 4 momentin mukaisia tuottoja. Tuloja vastaavasti momentilta 33.90.50 myönnetään 301 000 000 euroa avustuksina yhteisöille ja säätiöille terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen sekä momenteilta 33.50.52, 55 ja 56 yhteensä 98 295 000 euroa valtion korvauksena sotainvalidien laitosten käyttökustannuksiin, eräisiin kuntoutustoiminnan menoihin ja rintamaveteraanien kuntoutustoiminnan menoihin. Edelleen viitaten momentin 33.50.51 perusteluihin tuloarvion mitoituksessa on otettu lisäyksenä huomioon 10 000 000 euroa kunnille ja kuntayhtymille korvattavien avohuoltokustannusten kattamiseen.


2013 talousarvio 413 295 000
2012 talousarvio 390 295 000
2011 tilinpäätös 367 495 000

98. Valtionapujen palautukset

Momentille arvioidaan kertyvän 93 500 000 euroa.

Selvitysosa:Tulot ovat sosiaali- ja terveydenhuollon ja sosiaalivakuutuksen erityislakien nojalla maksettujen valtionapujen ja valtion osuuksien palautuksia.


2013 talousarvio 93 500 000
2012 talousarvio 93 500 000
2011 tilinpäätös 127 487 589

99. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan muut tulot

Momentille arvioidaan kertyvän 175 000 euroa.


2013 talousarvio 175 000
2012 talousarvio 175 000
2011 tilinpäätös 87 143