Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
       12. Sekalaiset tulot
         39. Muut sekalaiset tulot
       15. Lainat
     Määrärahat

Talousarvioesitys 2013

32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalaPDF-versio

20. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston tulot

Momentille arvioidaan kertyvän 2 530 000 euroa.

Selvitysosa:Tulot perustuvat työ- ja elinkeinoministeriön asetukseen Turvallisuus- ja kemikaaliviraston maksullisista suoritteista (1302/2010), sähköturvallisuuslakiin (410/1996), laitteiden energiatehokkuudesta annettuun lakiin (1241/1997), painelaitelakiin (869/1999), kemikaalilakiin (744/1989), kuluttajaturvallisuuslakiin (920/2011), maankäyttö- ja rakennuslakiin (132/1999) sekä jalometallituotteita koskevaan lakiin (1029/2000).


2013 talousarvio 2 530 000
2012 talousarvio 3 280 000
2011 tilinpäätös 1 953 627

30. Rahoitusosuus työ- ja elinkeinoministeriön sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten pk-yritysten osaamisen kehittämispalveluista

Momentille arvioidaan kertyvän 200 000 euroa.

Selvitysosa:Pk-yritysten osaamisen kehittämispalveluista annetun lain (971/2004) perusteella vuonna 2013 osaamisen kehittämispalveluihin osallistuvilta peritään rahoitusosuus, joka on noin kuudesosa niistä erilliskustannuksista, joita palvelujen tuottamisesta aiheutuu. Rahoitusosuudet kertyvät työ- ja elinkeinoministeriön sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimeksiannosta pk-yrityksille järjestetyistä yrittäjäkoulutustilaisuuksista, tuotteistetuista asiantuntijapalveluista, alueellisista elinkeinojen kehittämisprojekteista sekä muista momentilta 32.01.02 rahoitettavista osaamisen kehittämispalveluista.


2013 talousarvio 200 000
2012 talousarvio 200 000
2011 tilinpäätös 218 003

31. Palkkaturvamaksujen palautukset

Momentille arvioidaan kertyvän 29 327 000 euroa.

Selvitysosa:Tulot ovat palkkaturvalain (866/1998) 31 §:n ja merimiesten palkkaturvalain (1108/2000) 29 §:n mukaisia työttömyysvakuutusrahaston suorituksia sekä työnantajilta ja niiden konkurssipesiltä kyseisen vuoden aikana takaisin perittyjen saatavien pääomia. Palkkaturvalain ja merimiesten palkkaturvalain mukaiset menot 30 000 000 euroa on budjetoitu momentille 32.30.50.


2013 talousarvio 29 327 000
2012 talousarvio 23 327 000
2011 tilinpäätös 34 165 222

50. Euroopan aluekehitysrahastosta ja Euroopan sosiaalirahastosta saatavat tulot

Momentille arvioidaan kertyvän 245 000 000 euroa.

Selvitysosa:Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) osalta tulot kertyvät ohjelmakauden 2007—2013 alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoitetta toteuttavien Itä-Suomen, Pohjois-Suomen, Etelä-Suomen ja Länsi-Suomen toimenpideohjelmien EU-tuen maksuista vuoden 2013 osuutena.

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) osalta tulot kertyvät Manner-Suomen ESR -ohjelman 2007—2013 toteuttamiseen myönnettävän EU-tuen maksuista vuoden 2013 osuutena.

Tulojen arvioitu kertymä (euroa)

   
Ohjelmakausi 2007—2013  
EAKR  
Itä-Suomi 62 000 000
Pohjois-Suomi 45 000 000
Etelä-Suomi 19 000 000
Länsi-Suomi 24 000 000
EAKR yhteensä 150 000 000
   
ESR  
Manner-Suomi 95 000 000
ESR yhteensä 95 000 000
   
EAKR ja ESR yhteensä 245 000 000

2013 talousarvio 245 000 000
2012 talousarvio 257 781 000
2011 tilinpäätös 240 258 073

99. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan muut tulot

Momentille arvioidaan kertyvän 22 900 000 euroa.

Selvitysosa:

Tulojen arvioitu kertymä (euroa)

   
Tekes - teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskuksen tulot 1 500 000
Royalty-tulot 2 000 000
Palkkaturvapalautusten korot 1 200 000
Korontasaustoiminnan korkohyvitykset ja suojaustulot 17 700 000
Muut tulot 500 000
Yhteensä 22 900 000

Momentille kertyy tuloja Tekes - teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskuksen osallistumisesta eurooppalaisiin yhteistyöhankkeisiin sekä rahoituksen takaisinperinnöistä ja vahingonkorvauksista. Vastaavat menot on merkitty momentille 32.20.40.

Royalty-maksuista saatavat tulot perustuvat kaivoslakiin (621/2011).

Palkkaturvapalautusten korot ovat palkkaturvalain (866/1998) 17 §:n ja merimiesten palkkaturvalain (1108/2000) 15 §:n mukaan palkkaturvana maksetuille määrille kertyviä korkolain 4 §:n 1 momentin mukaisia korkoja, jotka työnantaja tai tämän konkurssipesä on velvollinen maksamaan.

Korkohyvitykset ja suojaustulot liittyvät Suomen Vientiluotto Oy:n OECD-ehtoisten vienti- ja alusluottojen korontasaustoimintaan (1543/2011, 1137/1996).


2013 talousarvio 22 900 000
2012 talousarvio 41 000 000
2011 tilinpäätös 53 962 812