Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
       12. Sekalaiset tulot
              04. EU:lta saatavat muut tulot
              32. Kasvinjalostusmaksut
              43. Viehekalastusmaksut
              44. Kalastuksenhoitomaksut
              45. Riistanhoitomaksut
         39. Muut sekalaiset tulot
       15. Lainat
     Määrärahat

Talousarvioesitys 2013

30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalaPDF-versio

01. EU:n maataloustukirahastosta saatavat tulot

Momentille arvioidaan kertyvän 549 288 000 euroa.

Tulojen kohdentamisperusteena ovat EU:n toimielimen varainhoitovuonna tekemät maksupäätökset.

Selvitysosa:EU:n yhteisen maatalouspolitiikan ja kalastuspolitiikan toteuttamiseksi Suomen osuuden Euroopan maatalouden tukirahastosta (maataloustukirahasto) arvioidaan olevan yhteensä 553 788 000 euroa. Kun tästä tuloutetaan talousarvion ulkopuoliseen Maatalouden interventiorahastoon 4 500 000 euroa, momentille arvioidaan tuloutuvan 549 288 000 euroa.

Maidontuotannon maakiintiön ylityksen rahoittamiseksi tuottajilta perittävät maksut tuloutetaan tälle momentille. Koska komissio vähentää maksuja vastaavasti Suomelle suoritettavia maataloustukirahaston osuuksia, maksuilla ei ole vaikutusta momentin tulokertymään.

Tulokertymässä ei ole otettu huomioon Ahvenanmaan tuloja sen toimivaltaan kuuluvien tehtävien osalta.

Arvio maataloustukirahaston tuloista

  Yhteensä milj. € Vastaavia menoja momenteilla
     
Talousarvioon    
EU-tulotuki 539,200 30.20.41
EU-markkinatuki 6,000 30.20.41
Puutarhatalouden erityistoimenpiteet 2,000 30.20.48
Hunajantuotanto 0,103 30.20.46
Menekinedistäminen 1,200 30.20.46
Eläinlääkintä ETY 424/90 0,700 30.30.01
    30.30.20
Kasvinsuojelutoimien tukeminen ETY 1256/1999 0,085 30.30.01
Yhteensä 549,288  
     
Maatalouden interventiorahastoon 4,500 Maatalouden interventiorahastossa
Kaikki yhteensä 553,788  

2013 talousarvio 549 288 000
2012 talousarvio 550 888 000
2011 tilinpäätös 547 944 604

02. Maaseudun kehittämiseen saatavat tulot EU:lta

Momentille arvioidaan kertyvän 304 500 000 euroa.

Tuloarvio budjetoidaan maksuperusteisena.

Selvitysosa:Tulokertymä sisältää maaseuturahaston välimaksut, jotka liittyvät Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman menoihin momenteilla 30.10.61, 30.20.43, 30.20.44 ja 30.20.45. Maaseuturahastosta arvioidaan tuloutuvan 331 500 000 euroa. Kun tästä tuloutetaan Maatilatalouden kehittämisrahastoon 27 000 000 euroa, momentille arvioidaan kertyvän 304 500 000 euroa.

Arvio eri ohjelmien tulokertymästä (milj. euroa)

Ohjelma Tuloutuu
talousarvioon
Tuloutuu
MAKERAan
Tuloutuu
yhteensä
Vastaavia menoja momenteilla
         
Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007—2013        
Yritystuet ja kehittämishankkeet 76,6 27,0 103,6 30.10.61 ja MAKERA
Maatalouden ympäristötuki, eläinten hyvinvointia edistävät tuet ja ei-tuotannolliset investoinnit 107,8   107,8 30.20.43
Luonnonhaittakorvaus 119,7   119,7 30.20.44
Luopumis- ja pellonmetsitystuki 0,4   0,4 30.20.45
Yhteensä maaseuturahasto 304,5 27,0 331,5  

2013 talousarvio 304 500 000
2012 talousarvio 302 000 000
2011 tilinpäätös 266 510 969

03. Elinkeinokalatalouden kehittämiseen saatavat tulot EU:lta

Momentille arvioidaan kertyvän 4 000 000 euroa.

Tuloarvio budjetoidaan maksuperusteisena.

Selvitysosa:Euroopan kalatalousrahastosta (EKTR) arvioidaan tuloutuvan ohjelmakauden 2007—2013 tuloja yhteensä 4 000 000 euroa.

Ohjelmakautta 2007—2013 koskevia menoja on momentilla 30.40.62.

EU:lta saatavien tulojen mitoituksessa on otettu huomioon myös Ahvenanmaan osuus.


2013 talousarvio 4 000 000
2012 talousarvio 5 510 000
2011 tilinpäätös 5 039 614

04. EU:lta saatavat muut tulot

Momentille arvioidaan kertyvän 560 000 euroa.

Selvitysosa:Momentin tuloina on otettu huomioon EU:lta maa- ja metsätalousministeriön tehtäväalueelle saatavat muut kuin momenteille 12.30.01, 12.30.02 ja 12.30.03 sekä laitosten rahoittamiin hankkeisiin EU:sta tuloutuvat tulot. Tulot kertyvät EU-säädösten mukaisesti.

Tulot ja vastaavat menot

  Tulot € Menot € Momentti
       
Kalastuksen valvonta, Neuvoston asetus (EY) 1224/2009 sekä komission täytäntöönpanoasetus 404/2011 560 000 1 560 000 30.01.01

Momentille tuloutuvat EU:n edellyttämiin kalastuksen valvonnan vuoden 2012 menoihin kohdistuvat Neuvoston asetukseen ja komission täytäntöönpanoasetukseen perustuvat EU:n osuudet. EU:n tukikelpoisiksi luettavista menoista EU:n rahoitusosuus on enintään 50—90 %, jotka tuloutuvat vuonna 2014. Vuonna 2013 tuloutuu vuoden 2012 menoihin perustuvia saman komission täytäntöönpanoasetuksen mukaisia EU:lta saatavia tuloja 560 000 euroa.


2013 talousarvio 560 000
2012 talousarvio 560 000
2011 tilinpäätös

20. Valtion osuus totopeleistä saadusta tulosta

Momentille arvioidaan kertyvän 1 120 000 euroa.

Totopelien tuottojen käyttämisestä annetun lain (1055/2001) mukaisten käyttötarkoitusten lisäksi valtion osuutena saadusta tulosta voidaan käyttää 168 000 euroa hevostalouden tutkimukseen.

Tuloarvio budjetoidaan suoriteperusteisena.

Selvitysosa:Tulot perustuvat arpajaislakiin (1047/2001). Totopeleistä arvioidaan kertyvän valtion osuutena 1 120 000 euroa. Vähennys 1 480 000 euroa johtuu siitä, että valtion osuutta totopelien tuotoista supistetaan. Vastaavasti hevosalalle suoraan jäävä osuus totopelien osuutena kasvaa. Tuloja vastaavasti myönnetään määrärahoja 952 000 euroa momentilla 30.10.54 hevoskasvatuksen ja hevosurheilun edistämiseen sekä 168 000 euroa momentilla 30.20.01 Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskukselle hevostalouden tutkimukseen.


2013 talousarvio 1 120 000
2012 talousarvio 2 600 000
2011 tilinpäätös 8 058 775

32. Kasvinjalostusmaksut

Momentille arvioidaan kertyvän 380 000 euroa.

Selvitysosa:Tulot kertyvät kasvinjalostustoiminnan edistämisestä annetun lain (896/1977) mukaisina maksuina. Jalostettujen lajikkeiden siementavarasta suoritettavia maksuja arvioidaan kertyvän 300 000 euroa, mitä vastaavasti menoja on momentilla 30.30.41. Tulojen mitoituksessa on vähennyksenä huomioitu viime vuosina pysyvästi laskeneet kasvinjalostustoiminnasta perityt maksut. Lisäksi momentille arvioidaan kertyvän 80 000 euroa puutarhakasvien jalostusmaksutuloja, joita vastaavat menot on merkitty momentille 30.20.01.


2013 talousarvio 380 000
2012 talousarvio 580 000
2011 tilinpäätös 211 901

40. Vesioikeudelliset kalatalousmaksut

Momentille arvioidaan kertyvän 2 500 000 euroa.

Selvitysosa:Tulot kertyvät vesilain (587/2011) 3 luvun 14 ja 22 §:n sekä ympäristönsuojelulain (86/2000) 44 §:n nojalla määrätyistä kalatalousmaksuista sekä muista vastaavista maksuista. Vastaavia menoja on merkitty momentille 30.40.20.


2013 talousarvio 2 500 000
2012 talousarvio 2 500 000
2011 tilinpäätös 2 544 823

41. Tenojoen kalastuslupamaksut

Momentille arvioidaan kertyvän 550 000 euroa.

Selvitysosa:Tulot kertyvät Tenojoen kalastuspiirin yhteisestä kalastussäännöstä Norjan kuningaskunnan kanssa tehdyn sopimuksen (Sops 94/1989) 5 artiklan ja kalastussäännön 2 §:n mukaisista kalastuslupamaksuista. Vuoden 2012 tulokertymää vastaavista menoista valtiolle kuuluva osuus on merkitty momentille 30.01.01 sekä kalastuskunnille ja muille yksityisille vesialueen omistajille kuuluva osuus momentille 30.40.52.


2013 talousarvio 550 000
2012 talousarvio 500 000
2011 tilinpäätös 464 450

42. Hirvieläinten metsästysmaksut

Momentille arvioidaan kertyvän 5 400 000 euroa.

Selvitysosa:Tulot kertyvät valtion lukuun myytävistä hirvieläimistä sekä riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta annetun lain (616/1993) 4 §:n mukaisista pyyntilupamaksuista saatavina tuloina. Aikuisen hirven pyyntilupamaksu on 120 euroa ja hirvenvasan 50 euroa riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta annetun valtioneuvoston asetuksen (491/2007) 2 §:n mukaan. Maksujen taso säilyy ennallaan. Vastaava meno on momentilla 30.40.41.


2013 talousarvio 5 400 000
2012 talousarvio 5 400 000
2011 tilinpäätös 5 700 417

43. Viehekalastusmaksut

Momentille arvioidaan kertyvän 2 896 000 euroa.

Selvitysosa:Tulot perustuvat kalastuslain (286/1982) 88 §:ään.

Viehekalastusmaksu on edelleen kalenterivuodelta 29 euroa ja seitsemän vuorokauden kalastusjaksolta 7 euroa. Vuonna 2011 maksettiin 87 419 kpl läänikohtaisia viehekalastusmaksuja kalenterivuodeksi ja 41 830 kpl seitsemän vuorokauden pituiselle jaksolle. Kun kalenterivuotta koskevia viehekalastusmaksuja arvioidaan kertyvän vuonna 2013 vähintään 89 000 ja seitsemän vuorokauden kalastusjaksokohtaisia maksuja vähintään 45 000 suoritusta, kokonaiskertymäksi tulee yhteensä 2 896 000 euroa. Vuoden 2012 arvioitua tulokertymää vastaavat menot vähennettyinä valtiolle maksun kannosta vuonna 2012 koituviksi arvioiduilla menoilla jaetaan vuonna 2013 kalavesien omistajille. Tämä meno on merkitty momentille 30.40.52.


2013 talousarvio 2 896 000
2012 talousarvio 2 867 000
2011 tilinpäätös 2 894 185

44. Kalastuksenhoitomaksut

Momentille arvioidaan kertyvän 5 556 000 euroa.

Selvitysosa:Tulot perustuvat kalastuslain (286/1982) 88 ja 91 c §:iin.

Kalastuksenhoitomaksu on edelleen kalenterivuodelta 22 euroa ja seitsemän vuorokauden kalastusjaksolta 7 euroa. Vuonna 2011 maksettiin 252 550 kpl kalastuksenhoitomaksuja kalenterivuodeksi ja 34 101 kpl seitsemän vuorokauden pituiselle jaksolle. Kun kalenterivuotta koskevia kalastuksenhoitomaksuja arvioidaan kertyvän vuonna 2013 vähintään 240 000 kpl ja seitsemän vuorokauden maksuja 37 000 kpl, momentille arvioidaan kertyvän yhteensä 5 539 000 euroa. Lisäksi momentille arvioidaan kertyvän 17 000 euroa kalastuksenhoitomaksurekisterin osoite- ja nimitietojen myynnistä saatavina tuloina. Kalatalouden edistämiseen käytettävä meno on merkitty momentille 30.40.51.


2013 talousarvio 5 556 000
2012 talousarvio 5 992 000
2011 tilinpäätös 5 625 575

45. Riistanhoitomaksut

Momentille arvioidaan kertyvän 10 187 000 euroa.

Selvitysosa:Tulot perustuvat riistanhoitomaksuista ja pyyntilupamaksuista annetun lain (616/1993) 1 §:ään. Riistanhoitomaksua ehdotetaan korotettavaksi 30 eurosta 33 euroon. Riistanhoitomaksun suorittavien henkilöiden määrän arvioidaan säilyvän nykytasolla 308 700. Riistatalouden edistämiseen varattu määräraha on merkitty momentille 30.40.50.


2013 talousarvio 10 187 000
2012 talousarvio 9 261 000
2011 tilinpäätös 9 346 602

99. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan muut tulot

Momentille arvioidaan kertyvän 5 000 000 euroa.

Selvitysosa:Tulokertymässä otetaan huomioon ne hallinnonalan tulot, joita varten ei ole erillistä tulomomenttia tai joita ei oteta huomioon nettoutettavina tuloina.


2013 talousarvio 5 000 000
2012 talousarvio 5 000 000
2011 tilinpäätös 5 183 483