Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
       12. Sekalaiset tulot
              10. Tullilaitoksen tulot
              25. Metallirahatulot
              52. Vakuutusmaksut
              60. Työturvallisuusmaksu
         39. Muut sekalaiset tulot
       15. Lainat
     Määrärahat

Talousarvioesitys 2013

28. Valtiovarainministeriön hallinnonalaPDF-versio

10. Tullilaitoksen tulot

Momentille arvioidaan kertyvän 4 474 000 euroa.

Selvitysosa:Tulot perustuvat seuraaviin säädöksiin:

1) tullilaki (1466/1994)

2) valtiovarainministeriön asetus tullilaitoksen suoritteiden maksullisuudesta (1194/2010).

Momentille tuloutetaan myös muiden viranomaisten puolesta kannettujen maksujen kantopalkkiot.

Tulojen arvioitu kertymä (euroa)

   
Julkisoikeudelliset suoritteet 2 354 000
Liiketaloudelliset suoritteet 515 000
Muiden viranomaisten puolesta kannettujen maksujen kantopalkkiot 241 000
Muut sekalaiset tulot 1 364 000
Yhteensä 4 474 000

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2011
toteutuma
2012
varsinainen
talousarvio
2013
esitys
       
Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntituotot 2 798,7 2 798,7 2 869,5
       
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 3 247,4 3 247,4 3 302,2
       
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -448,7 -448,7 -432,6
Kustannusvastaavuus, % 86,2 86,2 86,9

Osa tullilaitoksen julkisoikeudellisista suoritteista myydään kohtuusyistä omakustannushintaa alhaisemmalla hinnalla. Ko. suoritteet ovat:

  • — tietyt ennakkoratkaisut ja
  • — tietyt rekisteröintiä koskevat päätökset.

Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet

  2011
toteutuma
2012
tavoite
2013
tavoite
       
Toiminnallinen tehokkuus      
Liiketaloudellisten suoritteiden kustannusvastaavuus, % 108,3 108,3 108,0

2013 talousarvio 4 474 000
2012 talousarvio 4 485 000
2011 tilinpäätös 4 804 515

11. Kuntien osuudet verotuskustannuksista

Momentille arvioidaan kertyvän 138 043 000 euroa.


2013 talousarvio 138 043 000
2012 talousarvio 132 139 000
2011 tilinpäätös 130 554 196

12. Kansaneläkelaitoksen osuus verotuskustannuksista

Momentille arvioidaan kertyvän 26 443 000 euroa.


2013 talousarvio 26 443 000
2012 talousarvio 25 312 000
2011 tilinpäätös 25 008 758

13. Evankelisluterilaisten seurakuntien osuudet verotuskustannuksista

Momentille arvioidaan kertyvän 21 065 000 euroa.


2013 talousarvio 21 065 000
2012 talousarvio 20 164 000
2011 tilinpäätös 19 922 231

25. Metallirahatulot

Momentille arvioidaan kertyvän nettotuloa 25 000 000 euroa.

Momentille tuloutetaan metallirahojen liikkeeseenlaskusta ja niiden lyöntioikeuksien luovutuksesta syntyvät tulot ja palautuneiden rahojen metalliseosten myynnistä syntyvät tulot.

Momentille kertyviä tuloja saa käyttää metallirahojen valmistuksesta tehtyjen sopimusten mukaisten valmistus-, rahoitus- ja varastointikustannusten maksamiseen sekä metallirahojen takaisinlunastukseen sekä rahojen varastoinnista ja hävityksestä aiheutuviin menoihin.

Momentille merkitään myös juhla- sekä keräilyrahoista saatavien tulojen ja niistä aiheutuvien menojen erotus.

Selvitysosa:

Tulot ja menot (euroa)

   
Toiminnan tulot 31 050 000
Toiminnan erillismenot 6 050 000
Nettotulot 25 000 000

2013 talousarvio 25 000 000
2012 talousarvio 25 000 000
2011 tilinpäätös 19 729 880

50. Siirto valtion eläkerahastosta

Momentille arvioidaan kertyvän 1 688 792 000 euroa.

Siirron kuukausittaisen määrän päättää Valtion Eläkerahasto.

Tuloarvio budjetoidaan maksuperusteisena.

Selvitysosa:Siirto perustuu valtion eläkelakiin (1295/2006). Valtion eläkerahastosta siirretään vuosittain valtion talousarvioon määrä, joka on 40 % lain piiriin kuuluvaan palvelukseen perustuvista eläkkeistä aiheutuvasta vuotuisesta menosta.

Tuloarvio on laskettu vuodelle 2013 arvioidussa TyEL-indeksitasossa (2470).


2013 talousarvio 1 688 792 000
2012 II lisätalousarvio -20 300 000
2012 talousarvio 1 636 934 000
2011 tilinpäätös 1 509 380 155

51. Muiden eläkelaitosten puolesta maksettujen eläkemenojen hyvitykset

Momentille arvioidaan kertyvän 130 950 000 euroa.

Tuloarvio budjetoidaan maksuperusteisena.

Selvitysosa:Momentille kertyy tuloja muiden eläkelaitosten valtiolle suorittamina heidän vastuulleen kuuluvien eläkemenojen korvauksena valtion eläkelain (1295/2006) nojalla. Vastaavat menot on budjetoitu momentille 28.50.63. Momentin tuloarviossa on otettu huomioon valtion eläkerahaston ulkopuolelta tuloutettavat korvaukset.

Tuloarvio on laskettu vuodelle 2013 arvioidussa TyEL-indeksitasossa (2470).


2013 talousarvio 130 950 000
2012 talousarvio 113 538 000
2011 tilinpäätös 100 440 374

52. Vakuutusmaksut

Momentille arvioidaan kertyvän 20 220 000 euroa.

Selvitysosa:Tulot kertyvät Valtiokonttorista annetun lain (305/1991) perusteella valtion virastoilta ja laitoksilta sekä valtion liikelaitoksilta perittävistä Valtiokonttorin suorittamista tapaturmakorvauksista, ryhmähenkivakuutusta vastaavista eduista, liikennevahinkokorvauksista sekä muita korvauksia vastaavista maksuista.

Tulojen arvioitu kertymä (euroa)

   
Tapaturmat (vakuutusmaksut) 16 600 000
Ryhmähenkivakuutusta vastaava etu 1 300 000
Vanhat liikelaitokset 30 000
Työvoimapalvelulaki, maahanmuutto, lautamiehet 550 000
Metsähallituksen vastuumaksu 90 000
Sotilaallinen kriisinhallinta 200 000
Liikennevahingot 1 450 000
Yhteensä 20 220 000

2013 talousarvio 20 220 000
2012 talousarvio 20 510 000
2011 tilinpäätös 17 987 999

60. Työturvallisuusmaksu

Momentille arvioidaan kertyvän 900 000 euroa.

Selvitysosa:Tuloarvio perustuu lakiin työsuojelurahastosta (407/1979), tapaturmavakuutuslakiin (608/1948) ja lakiin Valtiokonttorista (305/1991). Tuloarvio lasketaan siten, että se on 0,23 promillea valtion henkilöstölle maksetuista palkoista. Tuloarviossa on otettu huomioon valtion henkilöstömäärän väheneminen ja toisaalta virka- ja työehtosopimusneuvotteluissa sovittujen palkankorotusten vaikutus palkkasummaan.

Vastaavat menot on budjetoitu momentille 28.60.10.


2013 talousarvio 900 000

92. Euroopan unionin perinteisten omien varojen kantopalkkiot

Momentille arvioidaan kertyvän 55 000 000 euroa.

Selvitysosa:Euroopan unionin neuvoston tekemän omien varojen päätöksen (2007/436/EY) mukaan jäsenvaltiot saavat unionin puolesta keräämiään tullituloja, maatalousmaksuja ja sokerimaksuja EU:lle tilittäessään vähentää kertyneistä tuloista 25 % jäsenvaltiolle aiheutuvien keruukustannusten kattamiseen.


2013 talousarvio 55 000 000
2012 talousarvio 47 000 000
2011 tilinpäätös 47 582 195

93. Euroopan unionilta saatavat tulot matkamenojen korvaamiseen

Momentille arvioidaan kertyvän 2 800 000 euroa.

Selvitysosa:Euroopan unioni maksaa matkamenojen korvauksen ennakkoon jäsenmaille. Jäsenvaltio saa vuotuisen kokonaismäärärahan, joka on kullekin jäsenvaltiolle vahvistettu prosentuaalinen osuus EU:n talousarvion yleiset kokouskulut -alamomentin määrärahasta. Vastaavat menot on budjetoitu momentille 28.92.20.


2013 talousarvio 2 800 000
2012 talousarvio 2 400 000
2011 tilinpäätös 1 521 033

99. Valtiovarainministeriön hallinnonalan muut tulot

Momentille arvioidaan kertyvän 18 620 000 euroa.

Tuloarvio budjetoidaan maksuperusteisena.

Selvitysosa:Tulot perustuvat seuraaviin säädöksiin:

1) vakuutuskorvausten regressit: tapaturmavakuutuslaki (608/1948) ja sotilastapaturmalaki (1211/1990)

2) valtionperinnöt: perintökaari (40/1965)

3) liikelaitosten ottamista lainoista perityt takausmaksut: laki valtion lainanannosta sekä valtiontakauksesta ja valtiontakuusta (449/1988)

4) eläkkeiden palautukset: valtion eläkelaki (280/1966)

5) kuntien avopalveluennakoiden palautukset ja sotilasvammakorvauksiin liittyvät regressit: sotilasvammalaki (404/1948).

Momentille kertyy myös Senaatti-kiinteistöjen lainojen valtiontakauksesta perittäviä maksuja.

Tulojen arvioitu kertymä (euroa)

   
Vakuutuskorvausten regressit 2 900 000
Valtionperinnöt 2 500 000
Saadut maksut myönnetystä takauksista 6 000 000
Eläkkeiden palautukset 500 000
Kuntien avopalveluennakoiden palautukset sekä sotilasvammakorvauksiin liittyvät regressit 700 000
Investointirahastolainasaamiset 20 000
Muut tulot 6 000 000
Yhteensä 18 620 000

2013 talousarvio 18 620 000
2012 II lisätalousarvio 622 570 000
2012 talousarvio 17 451 000
2011 tilinpäätös 23 650 480