Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2021  

  2020  

  2019  

  2018  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2013 NELJÄNNEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Tuloarviot
   Määrärahat
     21. Eduskunta
     22. Tasavallan presidentti
     23. Valtioneuvoston kanslia
     24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
     25. Oikeusministeriön hallinnonala
     26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
     27. Puolustusministeriön hallinnonala
     28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
     29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
     30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
     31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       01. Hallinto ja toimialan yhteiset menot
       10. Liikenneverkko
            01. Liikenneviraston toimintamenot
            35. Valtionavustus länsimetron rakentamiseen
            40. Avustus Finavia Oyj:lle
            50. Valtionavustus yksityisten teiden kunnossapitoon ja parantamiseen
            77. Väyläverkon kehittäminen
       20. Liikenteen viranomaispalvelut
       30. Liikenteen tukeminen ja ostopalvelut
       40. Viestintäpalvelut ja -verkot sekä viestinnän tukeminen
       50. Tutkimus
     32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
     33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
     35. Ympäristöministeriön hallinnonala

Talousarvioesitys 2013

10. LiikenneverkkoPDF-versio

01. Liikenneviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentilta vähennetään 148 000 euroa.

Selvitysosa: Vähennys aiheutuu raamisopimuksen mukaisten koulutusmäärärahojen poistamisesta.


2013 IV lisätalousarvio-148 000
2013 I lisätalousarvio
2013 talousarvio86 503 000
2012 tilinpäätös87 919 000
2011 tilinpäätös83 740 000

35. Valtionavustus länsimetron rakentamiseen (siirtomääräraha 3 v)

Momentin perusteluja täydennetään siten, että määräraha budjetoidaan maksatuspäätösperusteisena.

Selvitysosa: Momentin perustelujen täydennys aiheutuu tarpeesta yhdenmukaistaa momentin myöntämis- ja kirjauskäytännöt sekä määrärahan käyttöperustelut.

Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.


2013 IV lisätalousarvio
2013 talousarvio24 000 000
2012 tilinpäätös34 974 000
2011 tilinpäätös13 000 000

40. Avustus Finavia Oyj:lle (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään 1 100 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää avustuksen maksamiseen Tampere-Pirkkala lentoaseman kakkosterminaalin korjausinvestoinnin toteuttamiseksi Finavia Oyj:lle.

Vuoden 2011 talousarviossa myönnetty 1 100 000 euron kolmevuotinen siirtomääräraha peruutetaan.

Selvitysosa: Vuoden 2011 talousarviossa on myönnetty 1 100 000 euron määräraha avustuksen maksamiseen Tampere-Pirkkala lentoaseman kakkosterminaalin korjausinvestoinnin toteuttamiseksi Finavia Oyj:lle.

Hankkeen aloittaminen edellyttää valtiontuen hyväksyntää Euroopan komissiossa, jossa asian käsittely on vielä kesken. Avustuksen myöntäminen on viivästynyt edellä olevan johdosta.

Määräraha on kokonaisuudessaan peruutettavan määrärahan uudelleen budjetointia. Määrärahan peruuttaminen on otettu huomioon momentin 12.39.04 tuloarviossa.


2013 IV lisätalousarvio1 100 000

50. Valtionavustus yksityisten teiden kunnossapitoon ja parantamiseen (siirtomääräraha 3 v)

Momentin perusteluja täydennetään siten, että momentin määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksatuspäätösperusteisena.

Selvitysosa: Momentin perustelujen täydennys aiheutuu tarpeesta yhdenmukaistaa momentin myöntämis- ja kirjauskäytännöt sekä määrärahan käyttöperustelut.

Momentille ei edellä oleva johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.


2013 IV lisätalousarvio
2013 talousarvio9 000 000
2012 tilinpäätös13 000 000
2011 tilinpäätös23 000 000

77. Väyläverkon kehittäminen (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään lisäystä 2 017 000 euroa.

Valtuus

Momentin perusteluja täydennetään siten, että Liikennevirasto oikeutetaan tekemään uusia sopimuksia Keski-Pasila, palvelutason parantaminen -hankkeeseen liittyen enintään 0,456 milj. eurolla.

Selvitysosa: Lisämäärärahan tarve aiheutuu momentille 12.31.10 tuloutetun EU:n myöntämän TEN-tukea vastaavan määrärahan osoittamisesta väyläverkon kehittämiseen ja se on tarkoitus käyttää uusien kehittämishankkeiden suunnitteluun.

Keski-Pasila, palvelutason parantaminen -hankkeelle on vuoden 2007 talousarviossa myönnetty 39,2 milj. euron valtuus momentille 31.40.78. Valtuus on vuoden 2011 kolmannessa lisätalousarviossa tarkistettu 50,0 milj. euron valtuudeksi momentilla 31.10.78. Hanke on siirretty vuoden 2012 talousarviossa momentilta 31.10.78 momentille 31.10.77. Vuoden 2012 kolmannessa lisätalousarviossa hankkeen sopimusvaltuutta on uusittu 5,6 milj. eurolla momentilla 31.10.77.

Hankkeen valtuuksien käytöstä aiheutuvat menot jäävät valtuuskirjanpitoon merkittyjä sopimushintoja pienemmiksi johtuen kattohintaisista laskutustyöurakoista. Sopimusvaltuuden uusimisella 456 000 euron osalta varmistetaan keskeneräisen hankkeen loppuun saattaminen. Hankkeen kustannukset pysyvät yhteensä aiemmin myönnetyn 50,0 milj. euron valtuusmäärän puitteissa. Hankkeelle ei edellä olevan johdosta ehdoteta määrärahan lisäystä.


2013 IV lisätalousarvio2 017 000
2013 I lisätalousarvio5 586 000
2013 talousarvio361 700 000
2012 tilinpäätös454 525 000
2011 tilinpäätös66 700 000