Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2013 NELJÄNNEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Tuloarviot
   Määrärahat
     21. Eduskunta
     22. Tasavallan presidentti
     23. Valtioneuvoston kanslia
     24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
     25. Oikeusministeriön hallinnonala
     26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
     27. Puolustusministeriön hallinnonala
     28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
     29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
     30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       01. Hallinto
       10. Maaseudun kehittäminen
       20. Maatalous
       30. Elintarvikkeiden turvallisuus ja laatu
            01. Elintarviketurvallisuusviraston toimintamenot
            20. Eläinlääkintähuolto
       40. Kala-, riista- ja porotalous
       50. Vesitalous
       60. Metsätalous
       70. Kiinteistö- ja paikkatietoinfrastruktuuri
     31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
     32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
     33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
     35. Ympäristöministeriön hallinnonala

Talousarvioesitys 2013

30. Elintarvikkeiden turvallisuus ja laatuPDF-versio

01. Elintarviketurvallisuusviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentilta vähennetään 93 000 euroa.

Selvitysosa: Vähennys aiheutuu raamisopimuksen mukaisten koulutusmäärärahojen poistamisesta.


2013 IV lisätalousarvio-93 000
2013 talousarvio41 783 000
2012 tilinpäätös41 676 000
2011 tilinpäätös40 039 000

20. Eläinlääkintähuolto (arviomääräraha)

Momentin perustelut muutetaan seuraaviksi:

Määrärahaa saa käyttää:

1) eläintautien vastustamisesta ja ennalta ehkäisemisestä, eläinsuojelusta ja muusta eläinlääkintähuollosta, korvauksista, eräistä valtionavuista, koulutuksesta ja Helsingin yliopistolle eläinlääkäreiden erikoistumisesta aiheutuvien menojen maksamiseen

2) enintään 100 000 euroa valtakunnallisille eläinsuojelujärjestöille myönnettäviin valtionapuihin

3) kunnilta ostettavista palveluista aiheutuviin menoihin

4) Tampereen yliopistolle käytettäväksi eläinkokeita korvaavien vaihtoehtoisten tutkimusmenetelmien kehittämiseen.

Selvitysosa: Momentin perustelujen muutoksella mahdollistetaan 100 000 euron määrärahan myöntäminen Tampereen yliopistolle (FICAM, vaihtoehtomenetelmäkeskus eläinkokeille) eläinkokeettomien menetelmien edistämiseksi ja siihen liittyvään tutkimukseen, ja tuetaan hallitusohjelman tavoitetta edistää eläinkokeille vaihtoehtoisten menetelmien kehittämistä. Vastaavasti luovutaan tutkimusapurahojen myöntämisestä, johon on varattu 100 000 euroa.

Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.


2013 IV lisätalousarvio
2013 talousarvio4 730 000
2012 tilinpäätös4 492 450
2011 tilinpäätös3 521 727