Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2013 NELJÄNNEKSI LISÄTALOUSARVIOKSI
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Tuloarviot
   Määrärahat
     21. Eduskunta
     22. Tasavallan presidentti
     23. Valtioneuvoston kanslia
     24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
     25. Oikeusministeriön hallinnonala
     26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
     27. Puolustusministeriön hallinnonala
     28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
     29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
     30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       01. Hallinto
            01. Maa- ja metsätalousministeriön toimintamenot
            02. Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen toimintamenot
            03. Maaseutuviraston toimintamenot
            04. Lautakuntien toimintamenot
            29. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot
            40. Bioenergiatuotannon avustukset
       10. Maaseudun kehittäminen
       20. Maatalous
       30. Elintarvikkeiden turvallisuus ja laatu
       40. Kala-, riista- ja porotalous
       50. Vesitalous
       60. Metsätalous
       70. Kiinteistö- ja paikkatietoinfrastruktuuri
     31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
     32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
     33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
     35. Ympäristöministeriön hallinnonala

Talousarvioesitys 2013

01. HallintoPDF-versio

01. Maa- ja metsätalousministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentilta vähennetään 61 000 euroa.

Selvitysosa: Vähennys aiheutuu raamisopimuksen mukaisten koulutusmäärärahojen poistamisesta.


2013 IV lisätalousarvio-61 000
2013 talousarvio31 012 000
2012 tilinpäätös28 899 000
2011 tilinpäätös26 006 000

02. Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentilta vähennetään 25 000 euroa.

Selvitysosa: Vähennys aiheutuu raamisopimuksen mukaisten koulutusmäärärahojen poistamisesta.


2013 IV lisätalousarvio-25 000
2013 talousarvio6 089 000
2012 tilinpäätös6 593 000
2011 tilinpäätös5 970 000

03. Maaseutuviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentilta vähennetään 38 000 euroa.

Selvitysosa: Vähennys aiheutuu raamisopimuksen mukaisten koulutusmäärärahojen poistamisesta.


2013 IV lisätalousarvio-38 000
2013 talousarvio27 487 000
2012 tilinpäätös26 382 000
2011 tilinpäätös24 461 000

04. Lautakuntien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentilta vähennetään 2 000 euroa.

Selvitysosa: Vähennys aiheutuu raamisopimuksen mukaisten koulutusmäärärahojen poistamisesta.


2013 IV lisätalousarvio-2 000
2013 talousarvio895 000
2012 tilinpäätös886 000
2011 tilinpäätös871 000

29. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha)

Momentille myönnetään lisäystä 2 000 000 euroa.

Selvitysosa: Lisämäärärahan tarve aiheutuu arvonlisäverokantojen korotuksesta.


2013 IV lisätalousarvio2 000 000
2013 talousarvio28 000 000
2012 tilinpäätös27 215 943
2011 tilinpäätös26 338 207

40. Bioenergiatuotannon avustukset (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään 500 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) valtioneuvoston asetuksessa (607/2008) tarkemmin säädettävin perustein biomassan käyttöä edistäviin investointi- ja selvityshankkeisiin

2) biotalouteen liittyviin selvitys- ja kehittämishankkeisiin

3) EU:n energiatehokkuusdirektiivin (2012/27/EU) ja uusiutuvan energian edistämisestä annetun direktiivin (2009/28/EY) toteuttamiseen maatilasektorilla

4) valtakunnallisen bioenergiakoordinaation ja -neuvonnan järjestämiseen ja koulutus- ja tiedotushankkeisiin

5) muihin bioenergiaan liittyviin koulutus- ja tiedotushankkeisiin sekä muihin kuin kohdissa 1)—2) mainittuihin selvityshankkeisiin.

Määrärahaa saa käyttää myös enintään 15 henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamiseen määräaikaisena edellä mainittuihin hankkeisiin maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan kokonaishenkilöstömäärää lisäämättä ja muihin kulutusmenoihin.

Määrärahaa voidaan myöntää yrityksille, valtion laitoksille, kunnille ja muille yhteisöille.

Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksatuspäätösperusteisena.

Vuoden 2011 varsinaisessa talousarviossa ja kolmannessa lisätalousarviossa myönnetystä kolmevuotisesta siirtomäärärahasta peruutetaan 500 000 euroa.

Selvitysosa: Määrärahaa käytetään valmisteilla olevan kansallisen biotalousstrategian käynnistämiseen ja toimeenpanoon.

Määrärahaa tarvitaan EU:n energiatehokkuusdirektiivin (2012/27/EU) toteutukseen liittyvän maatalouden energiaohjelman toteuttamiseen sekä erilaisiin selvitys-, kehittämis-, koulutus- ja tiedotushankkeisiin.

Energiatehokkuusdirektiivin (EU:n energiapalveludirektiivi (2006/32/EY) on korvattu vuonna 2012 energiatehokkuusdirektiivillä) velvoitteiden mukaan jäsenmaiden on kesäkuusta 2014 alkaen tarjottava maatiloille mahdollisuus energiasuunnitelmien tai -katselmusten sekä tilakohtaisten energiatehokkuussopimusten tekemiseen. Näiden palveluiden rahoituksen on suunniteltu siirtyvän tältä momentilta osaksi Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa 2014—2020. Koska kehittämisohjelman uusien toimenpiteiden käynnistyminen on siirtynyt vuoden 2015 alkuun, määrärahalla tehdään mahdolliseksi näin energiatehokkuusdirektiiviin liittyvien toimenpiteiden jatkuminen ennen uuden ohjelmakauden toimenpiteiden käynnistymistä.

Määrärahan peruuttaminen on otettu huomioon momentin 12.39.04 tuloarviossa.


2013 IV lisätalousarvio500 000
2012 tilinpäätös5 500 000
2011 tilinpäätös10 855 000