Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2016
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning
         20. (32.20 och 32.60, delvis) Närings- och innovationspolitik
              01. Geologiska forskningscentralens omkostnader
              06. Omkostnader för Innovationsfinansieringsverket Tekes
              28. (32.60.28) Främjande av materialeffektiviteten
              40. Stödjande av forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet
              41. Statsunderstöd för Finpros verksamhet
              42. Utveckling av innovationskluster
              43. Internationaliseringsunderstöd för företags samprojekt
              47. Ersättningar för Finnvera Abp:s förluster
              48. Räntestöd och annat stöd till offentligt understödda export- och fartygskrediter
              49. Teknologiska forskningscentralen VTT:s omkostnader
              50. Bidrag i anslutning till utbetalningen av ett internationellt teknologipris
              80. Lån för Finlands Exportkredit Ab:s refinansieringsverksamhet
              82. Lån för Finnvera Abp:s medelsanskaffning
              83. Lån för forsknings- och innovationsverksamhet
              87. Kapitallån till Finnvera Abp
              88. Kapitalinvestering i Finlands Industriinvestering Ab
              89. Kapitalinvestering i Tekes Kapitalinvestering Ab
         30. (32.30, delvis) Sysselsättnings- och företagsamhetspolitik
         40. (32.40 och 32.30, delvis) Företagens omvärld, marknadsreglering och arbetslivet
         50. (50, delvis) Regionutveckling och strukturfondspolitik
         60. (32.60, delvis) Energipolitik
         70. Integration
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Talousarvioesitys 2013

43. Internationaliseringsunderstöd för företags samprojekt (förslagsanslag)PDF-versio

Under momentet beviljas 7 318 000 euro.

Anslaget får användas för att genomföra och betala projekt för vilka det under tidigare år beviljats understöd i enlighet med statsrådets förordning om internationaliseringsunderstöd för företags gemensamma projekt (1300/2010).

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring: År 2016 beviljas inte längre några nya understöd med anslag under momentet. Samprojekt mellan företag genomförs av organisationer som främjar utrikeshandeln och näringspolitiken och av Finpro, av olika branschförbund och företag eller av sammanslutningar av dem.

Med anslaget genomförs sådana samprojekt mellan företag där deltagarna i huvudsak är små och medelstora företag. Genom att delta i samprojekt strävar företagen efter att inleda export inom nya marknadsområden samt att exportera nya produkter till marknaden, öka exporten och bevara befintliga affärsförbindelser samt att se sig om efter nya partnerskap inom nya exportmarknader. Deltagande i samprojekt sänker företagens tröskel för internationalisering och påskyndar små och medelstora företags inträde på nya marknader. Deltagare i samprojekten är tillväxtföretag, företag som befinner sig i det kommersialiseringsskede som följer på produktutvecklingsskedet, nya och innovativa företagsnätverk samt andra grupper av företag.

Samhälleliga effekter

 2014
utfall
2015
uppskattning
2016
uppskattning
    
Affärskompetensen och internationaliseringsfärdigheterna hos små och medelstora företag stärks   
— Antal företag som deltar i projekt inom området för cleantech, st.19113520
— Antal företag som deltar i projekt inom området för bio- och naturresursekonomi, st.90645
— Antal företag som deltar i projekt inom området för digital affärsverksamhet, st.33235

Verksamhetens resultat

 2014
utfall
2015
uppskattning
2016
uppskattning
    
Företag som deltar i samprojekt (st.)1 4691 035 100
Små och medelstora företags andel av understöden för samprojekt (%)838587
Antalet genomförda enskilda samprojekt (st.)28621015
Antal exportnätverksprojekt och partnerskapsprogram som riktar sig till små och medelstora företag (st.)53605
Deltagande i internationella utställningar109905
Behandlingstider (mån)1—21—21—2

Utgifter för staten som förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakten föranleder (1 000 euro)

 20162017Sammanlagt
fr.o.m.
2016
    
Förbindelser som ingåtts före år 20167 3183 44510 763
Utgifter sammanlagt7 3183 44510 763

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Bortfall av den extra satsningen på grön ekonomi-1 225
III tilläggsbudg. 2012 och III tilläggsbudg. 2013, utbetalningar-750
Justering av utbetalningar-1 425
Sparbeslut (regeringsprogr. 2015)-2 000
Sparbeslut-1 800
Sammanlagt-7 200

2016 budget7 318 000
2015 budget14 518 000
2014 bokslut14 351 319