Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.

Talousarvioesitys 2013

10. Eduskunnan kansliaPDF-versio

01. Eduskunnan kanslian toimintamenot (arviomääräraha)

Momentilta vähennetään 1 149 000 euroa.

Selvitysosa:Vähennys on siirtoa momentille 21.10.02.


2013 III lisätalousarvio -1 149 000
2013 talousarvio 54 194 000
2012 tilinpäätös 54 735 804
2011 tilinpäätös 52 003 910

02. Peruskorjaukseen liittyvät toimintamenot (arviomääräraha)

Momentille myönnetään lisäystä 1 149 000 euroa.

Lisäksi momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää turvallisuusyksikön, kiinteistötoimiston ja tietohallintotoimiston budjetoimiin peruskorjauksesta johtuviin käyttömenoihin, joita ovat mm. väistötilojen ja peruskorjauksen jälkeen käyttöönotettavien tilojen kalustekorjaukset, sisustus-, kaluste- ja laitehankinnat, muutto- ja kuljetuskustannukset, väistötilojen vuokrat ja vartiointikustannukset, muutos- ja suunnittelukustannukset sekä muut peruskorjauksesta aiheutuvat tila- ja aluevuokrat.

Selvitysosa:Lisämääräraha on siirtoa momentilta 21.10.01 ja aiheutuu siitä, että kuluvan vuoden talousarviossa momentilla 21.10.02 on budjetoitu vain kiinteistötoimiston käyttömenoja. Myös turvallisuusyksiköllä ja tietohallintotoimistolla on välittömästi peruskorjaukseen liittyviä määrärahoja. Myös ne ehdotetaan siirrettäväksi momentille 21.10.02. Turvallisuusyksiköllä tällaisia menoja on 592 000 euroa ja tietohallintotoimistolla 190 000 euroa. Lisäksi kiinteistötoimiston määrärahoissa on todettu olevan kanslian toimintamenomomentilla 367 000 euroa vielä sellaisia menoja, jotka kuuluvat momentille 21.10.02. Peruskorjauksen investointimenot näkyvät eduskunnan kymmenvuotisen projektin aikana omalla momentillaan 21.10.74 ja peruskorjauksesta välittömästi johtuvat käyttömenot vuodesta 2013 lähtien momentilla 21.10.02.


2013 III lisätalousarvio 1 149 000
2013 talousarvio 2 769 000
2012 tilinpäätös 1 692 860
2011 tilinpäätös 1 542 997

74. Eduskunnan rakennusten peruskorjaukset (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään lisäystä 10 000 000 euroa.

Selvitysosa:Lisämäärärahan tarve aiheutuu siitä, että kuluvan vuoden talousarvion peruskorjauksen investointimääräraha 34 milj. euroa ei tule riittämään käynnissä olevien töiden loppuunsaattamiseen teknistaloudellisesti järkevällä tavalla. Peruskorjauksen eteneminen toteutuu suunnitellusti ja lisämääräraha tarvitaan meneillään olevien C-rakennuksen korjauksen ja VESPER-hankkeen sekä Pikkuparlamentin muutostöiden kustannusten maksamiseen vuonna 2013. Lisämäärärahalla turvataan eduskunnan peruskorjauksen keskeytyksetön eteneminen.

Määrärahalisäyksen johdosta vuodelle 2014 aiemmin arvioitu määrärahatarve alenee kaikkiaan 8 milj. eurolla, kun määrärahatarvetta lisäävänä otetaan huomioon, että Pikkuparlamentin eräiden ulkopuolisten turvallisuusratkaisujen toteuttaminen tulee vaatimaan aiemmin arvioitua suuremman rahoituksen.


2013 III lisätalousarvio 10 000 000
2013 talousarvio 34 000 000
2012 tilinpäätös 23 800 000
2011 tilinpäätös 20 500 000