Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
   Tuloarviot
       01. Hallinto
       60. Energiapolitiikka

Talousarvioesitys 2013

30. Työllisyys- ja yrittäjyyspolitiikkaPDF-versio

01. Työ- ja elinkeinotoimistojen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentilta vähennetään 6 677 000 euroa.

Selvitysosa:Vähennys aiheutuu 170 henkilötyövuoden siirrosta momentille 32.01.02. Siirto johtuu TE-toimistojen talous- ja henkilöstöhallinnon tehtävien keskittämisestä ELY-keskusten yhteyteen.


2013 I lisätalousarvio -6 677 000
2013 talousarvio 168 055 000
2012 tilinpäätös 158 692 000
2011 tilinpäätös 164 102 000

51. Julkiset työvoimapalvelut (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 7 790 000 euroa.

Lisäksi momentin perusteluja muutetaan siten, että siirtomenoista palkkatuki, starttiraha ja työllisyyspoliittinen avustus budjetoidaan maksuperusteisena, Valtiokonttorin tapaturmavakuutusmaksut maksatuspäätösperusteisena ja muut siirtomenot suoriteperusteisena.

Selvitysosa:Lisämäärärahan tarve aiheutuu Nokia Oyj:n sekä Nokian alihankkijoiden tai Nokiaan kytköksissä olevien yritysten irtisanomisten perusteella Euroopan globalisaatiorahastosta haetun rahoituksen vuoden 2013 maksuosuuksista ja vuodelle 2014 jatkuvien palkkatukien ja valmennusten maksuosuuksista. Lisämäärärahasta arvioidaan käytettävän työvoimakoulutuksen hankintaan 4 277 000 euroa, palkkatukeen 2 743 000 euroa ja valmennusten hankintaan 770 000 euroa.

Suomi on jättänyt alkuvuonna 2013 irtisanomisien johdosta rahoitushakemuksen Euroopan globalisaatiorahastolle. Rahoitussuunnitelma koskee vuosia 2012—2015. EU:n rahoitusosuus on puolet rahoitussuunnitelmasta. Saatavat tulot kirjataan momentille 12.32.99.

Siirtomenoista työllisyyspoliittisen avustuksen budjetointiperuste on muutettu maksuperusteiseksi, mikä soveltuu parhaiten toteutuman mukaiseen maksatukseen.


2013 I lisätalousarvio 7 790 000
2013 talousarvio 546 464 000
2012 tilinpäätös 513 863 000
2011 tilinpäätös 563 338 000

64. Työllisyysperusteiset siirtomenot investointeihin (arviomääräraha)

Momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain (916/2012) perusteella työllisyysperusteisesta investointiavustuksesta ja työllisyystyöohjelmasta annetun valtioneuvoston asetuksen (1075/2012) mukaisten avustusten maksamiseen sekä julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain (1295/2002) perusteella eräiden työllisyysmäärärahojen käytöstä annetun valtioneuvoston asetuksen (1345/2002) 1—2 luvun mukaisten avustusten maksamiseen.

Lisäksi momentin perusteluja muutetaan siten, että kohta 2) poistetaan tarpeettomana.

Selvitysosa:Määrärahan perusteluja on täydennetty vuoden 2013 alusta voimaan tulleella lailla ja asetuksella sekä poistettu kohta 2) tarpeettomana.

Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.


2013 I lisätalousarvio
2013 talousarvio 10 486 000
2012 tilinpäätös 18 529 169
2011 tilinpäätös 12 803 117