Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
   Tuloarviot
       01. Hallinto
       60. Energiapolitiikka

Talousarvioesitys 2013

20. Elinkeino- ja innovaatiopolitiikkaPDF-versio

06. Tekes - teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 3 v)

Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös Tekesin pääomasijoitustoimintaan tarvittavan osakeyhtiön osakepääomaan ja muihin pääomasijoitustoiminnan käynnistämisen valmistelusta aiheutuviin kustannuksiin.

Selvitysosa:Tarkoituksena on, että Tekes käynnistää alkavan vaiheen yritysten pääomasijoitustoiminnan vuoden 2014 alusta edellyttäen, että eduskunta hyväksyy tarvittavat lainsäädännön muutokset. Tarkoituksena on organisoida pääomasijoitustoiminta siten, että siitä ei aiheudu eturistiriitoja Tekesin innovaatiorahoituksen ja pääomasijoitustoiminnan välille. Pääomasijoitustoiminta on tarkoitus eriyttää erilliseen osakeyhtiöön, joka sijoittaa rahastojen kautta alkavan vaiheen yrityksiin. Tekes ohjaa hallinnointiyhtiön toimintaa valtion omistajaohjauslain puitteissa ja rahoittaa sijoitustoimintaa hallinnointiyhtiöön tehtävällä pääomasijoituksella.

Jotta toiminta voidaan käynnistää heti vuoden 2014 alusta, on osana uudistuksen valmistelua tarpeen perustaa pääomasijoitustoimintaa hallinnoiva yhtiö ja laadittava toiminnan ohjeistukset ja prosessit ennakollisesti jo loppuvuoden 2013 aikana.

Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.


2013 I lisätalousarvio
2013 talousarvio 40 704 000
2012 tilinpäätös 42 680 000
2011 tilinpäätös 47 967 000

40. Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan tukeminen (arviomääräraha)

Momentilta vähennetään 600 000 euroa.

Valtuus

Momentin perusteluja muutetaan siten, että vuonna 2013 uusia rahoituspäätöksiä saa tehdä enintään 422 140 000 euron arvosta.

Selvitysosa:Valtuuden vähennys 5 000 000 euroa on osa hallituksen linjaamien menosäästöjen kokonaisuutta.

Myöntämisvaltuuden vähenemisestä arvioidaan valtiolle aiheutuvan menojen vähennystä 600 000 euroa vuonna 2013, 2 300 000 euroa vuonna 2014, 1 300 000 euroa vuonna 2015, 600 000 euroa vuonna 2016 ja 200 000 euroa vuonna 2017.


2013 I lisätalousarvio -600 000
2013 talousarvio 431 270 000
2012 tilinpäätös 431 513 978
2011 tilinpäätös 450 569 838

42. Innovaatiokeskittymien kehittäminen (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään lisäystä 4 000 000 euroa.

Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös meriteollisuuden toimintaympäristön kehittämiseen liittyvien avustusten maksamiseen.

Selvitysosa:Meriteollisuuden toimintaympäristöä kehitetään osana työ- ja elinkeinoministeriön käynnistämää meriteollisuuden kokonaisvaltaista kehittämisohjelmaa. Toimintaympäristön kehittäminen sisältää arktisen toiminnan, offshore-toimialan, laivanrakennuksen ja varustamotoiminnan kehittämistä tai erilaisten osaamisten ja teknologioiden edistämistä osana meriteollisuutta.

Tuen väliaikainen käyttöönotto liittyy meriteollisuuden rakennemuutostilanteen parantamiseen.


2013 I lisätalousarvio 4 000 000
2013 talousarvio 3 600 000
2012 tilinpäätös 5 100 000
2011 tilinpäätös 5 100 000

43. Kansainvälistymisavustus yritysten yhteishankkeisiin (arviomääräraha)

Momentille myönnetään lisäystä 800 000 euroa.

Valtuus

Momentin perusteluja muutetaan siten, että uusia avustuksia saa vuonna 2013 myöntää 16 664 000 eurolla.

Selvitysosa:Määrärahan 800 000 euron ja myöntämisvaltuuden 1 000 000 euron lisäys käytetään Ranskassa vuonna 2013 käynnistettävän telakkateollisuuden alihankintayritysten kansainvälistymispyrkimyksiä tukevan projektitoimiston toiminnan käynnistämiseen ja toiminnan menoihin sekä Norjan offshore-alan investointisuunnitelmien selvittämiseksi ja suomalaisten yritysten toimintojen edistämiseksi offshore-alalla Norjassa.

Myöntämisvaltuuden lisäyksestä arvioidaan valtiolle aiheutuvan menoja 800 000 euroa vuonna 2013 ja 200 000 euroa vuonna 2014.


2013 I lisätalousarvio 800 000
2013 talousarvio 21 985 000
2012 tilinpäätös 19 496 626
2011 tilinpäätös 20 848 284

46. Laivanrakennuksen innovaatiotuki (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään lisäystä 23 200 000 euroa.

Lisämäärärahaa saa käyttää laivanrakennuksen innovaatioihin myönnettävästä valtionavustuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen (502/2012) mukaisiin avustuksiin.

Selvitysosa:Lisämäärärahaa saa käyttää valtioneuvoston asetuksen (502/2012) mukaan avustuksia koskevien sitoumusten myöntämiseen Suomessa rekisteröidylle laivanrakennusyritykselle, laivankorjausyritykselle tai laivakonversioyritykselle uuden alustyypin kehittämiseen ja suunnitteluun, aluksen innovatiivisiin osiin, jotka voidaan erottaa aluksesta erillisinä osina sekä innovatiivisten tuotanto-, suunnittelu- ja logistiikkamenetelmien kehittämiseen ja toteuttamiseen. Laivanrakennuksen innovaatiotuen myöntäminen perustuu komission tiedonantoon laivanrakennusteollisuuden valtiontukea koskeviksi puitteiksi. Avustuksen on täytettävä tiedonannossa ja Euroopan yhteisöjen komission innovaatiotuen hyväksymistä koskevassa päätöksessä (25.7.2012) tarkoitetut edellytykset.

Tuen väliaikainen käyttöönotto liittyy laivanrakennusteollisuuden vaikeaan rakennemuutostilanteeseen.


2013 I lisätalousarvio 23 200 000
2013 talousarvio 2 900 000
2012 tilinpäätös 17 100 000
2011 tilinpäätös 16 000 000

87. Pääomalaina Finnvera Oyj:lle (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään 10 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää korottoman osakeyhtiölain (624/2006) 12 luvun 1 §:ssä tarkoitetun pääomalainan myöntämiseen Finnvera Oyj:lle käytettäväksi Aloitusrahasto Vera Oy:n pääomittamiseen. Mikäli pääomitettavan yhtiön rahoitustoiminnasta syntyy tappioita, laina voidaan jättää takaisinperimättä.

Selvitysosa:Tarkoituksena on, että pääomalainan takaisinmaksuaika on enintään 15 vuotta. Aloitusrahasto Vera Oy toimii rahoitusmarkkinoita täydentävänä pääomasijoittajana. Rahaston toiminnalla täydennetään rahoitusmarkkinoita tuotekehitystoiminnan rahoittamisen ja yksityisen pääomasijoitustoiminnan välillä erityisesti yritysten siemen- ja käynnistysvaiheessa. Rahasto tekee sijoituksia aikaisen vaiheen teknologiayrityksiin sekä teknologiaintensiivisiin tai innovatiivisiin palveluyrityksiin. Kohdeyrityksillä tulee olla potentiaalia kehittyä kasvuyrityksiksi ja kansainvälistyä. Rahaston hallinnoinnista vastaa Finnveran tytäryhtiö Veraventure Oy.

Määrärahan tarkoituksena on ehkäistä riskipääomasijoitusmarkkinoiden puutteita, jotka vaikeuttavat erityisesti nopeasti kasvavien, aloittavien ja laajenevien yritysten riskipääoman saamista.


2013 I lisätalousarvio 10 000 000