Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2013 LISÄTALOUSARVIOKSI
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Tuloarviot
   Määrärahat
     22. Tasavallan presidentti
     23. Valtioneuvoston kanslia
     24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
     25. Oikeusministeriön hallinnonala
     26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
     27. Puolustusministeriön hallinnonala
     28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       01. Hallinto
            01. Valtiovarainministeriön toimintamenot
            13. Julkisen hallinnon yhteisten tietojärjestelmien ja -palvelujen käyttöönottojen tuki
            20. Valtion kiinteistöstrategian toteuttaminen ja hallinnonalan omistajaohjaus
            21. Valtiovarainministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha
            69. Suomen Pankin eräiden sijoitustuottojen siirto Kreikan valtiolle
            89. Suomen Erillisverkot Oy:n pääomittaminen
       10. Verotus ja tullitoimi
       20. Palvelut valtioyhteisölle
       30. Tilastotoimi, taloudellinen tutkimus ja rekisterihallinto
       40. Valtion alue- ja paikallishallinto
       70. Valtionhallinnon kehittäminen
       80. Siirrot Ahvenanmaan maakunnalle
       90. Kuntien tukeminen
       92. EU ja kansainväliset järjestöt
       99. Erikseen budjetoidut valtionhallinnon menot
     29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
     30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
     31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
     32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
     33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
     35. Ympäristöministeriön hallinnonala
     36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2013

01. HallintoPDF-versio

Luvun perusteluja täydennetään siten, että valtioneuvosto voi antaa vastavakuutta vaatimatta sekä valtioneuvoston tai sen määräämissä rajoissa valtiovarainministeriön muutoin päättämin ehdoin omavelkaisen enintään 150 milj. euron valtiontakauksen Hansel Oy:lle valtion yhteishankintana vuosille 2013—2017 hankittavan sähkön hintasuojauksen toteuttamiseen tarvittavan pankkitakauksen vastavakuudeksi.

Selvitysosa: Valtion talousarviosta annetun lain (423/1988) 22 a §:n ja valtion yhteishankinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen (765/2006) nojalla annetun valtiovarainministeriön päätöksen (766/2006) mukaisesti valtion sähkönhankinta toteutetaan yhteishankintana, jonka Hansel Oy kilpailuttaa vuosille 2013—2017. Pankkitakaus tarvitaan sähkönhankinnan hintasuojauksen toteuttamiseen pohjoismaisessa Nasdaq OMX Stockholm Ab:ssa. Vastaavanlainen järjestely on ollut aikaisemmin voimassa, kun Hansel Oy on kilpailuttanut valtion sähkönhankintaa (EV 340/2010 vp).

01. Valtiovarainministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 85 000 euroa.

Selvitysosa: Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon lisäyksenä 185 000 euroa turvallisuusverkkotoiminnan ohjauksen, ylläpidon ja jatkokehittämisen tehtäviin ja turvallisuusverkkotoiminnan tieto- ja viestintäteknisen varautumisen tehtäviin sekä vähennyksenä 100 000 euroa siirtona momentille 28.90.22 kunta- ja palvelurakennemuutosten toteuttamiseen.


2013 I lisätalousarvio85 000
2013 talousarvio38 820 000
2012 tilinpäätös39 493 000
2011 tilinpäätös35 385 000

13. Julkisen hallinnon yhteisten tietojärjestelmien ja -palvelujen käyttöönottojen tuki (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään lisäystä 3 935 000 euroa.

Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää julkisen hallinnon yhteisten tietojärjestelmien ja palveluiden käyttöönottoihin ja alkuvaiheen kustannuksiin sekä asiakasvirastojen ja -laitosten yhteisten järjestelmien ja palveluiden kanssa päällekkäisten ratkaisujen poistamiseen.

Vuoden 2012 talousarviossa myönnetystä 4 792 000 euron kolmevuotisesta siirtomäärärahasta peruutetaan 3 935 000 euroa.

Selvitysosa: Momentin nimike on muutettu.

Momentin perusteluja laajennetaan yhteisten tietojärjestelmien käyttöönoton lisäksi yhteisten tietojärjestelmien ja palveluiden alkuvaiheen hintatukeen sekä päällekkäisistä tietojärjestelmistä ja palveluista luopumisen kustannuksiin. Tällä hetkellä tälläisia järjestelmiä ovat muun muassa

— valtion yhteinen turvallinen tietoliikenneratkaisu (VY-verkko)

— valtion yhteinen viestintäratkaisu (VyVi)

— virkamiehen tunnistaminen (Virtu)

— valtion yhteinen päätelaite- ja käyttäjätukipalvelu

— valtion yhteinen integraatiopalvelu (VIA)

— julkisen hallinnon verkkotunnistamis- ja maksamispalvelu (VETUMA)

— kansalaisen asiointitili

Valtiovarainministeriö päättää määrärahan käyttämisestä myös muihin julkisen hallinnon tai valtionhallinnon yhteisiin tietojärjestelmiin ja palveluihin.

Määrärahan uudelleenbudjetointi aiheutuu perustelujen laajentamisesta ja käytön ulottamisesta tulevan valtion yhteisten perustietotekniikka- ja tietojärjestelmäpalvelujen palvelukeskuksen tarjoamien järjestelmien käyttöönotoissa. Määrärahan peruuttaminen on otettu huomioon momentin 12.39.04 tuloarviossa.


2013 I lisätalousarvio3 935 000
2013 talousarvio1 649 000
2012 tilinpäätös4 792 000

20. Valtion kiinteistöstrategian toteuttaminen ja hallinnonalan omistajaohjaus (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 200 000 euroa.

Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös omistus- ja yritysjärjestelyistä aiheutuvien menojen sekä omaisuuden hallinnointiin ja omistajaohjaukseen liittyvien menojen maksamiseen.

Selvitysosa: Momentin nimike on muutettu.

Lisämäärärahan tarve aiheutuu omistus- ja yritysjärjestelyjen toimenpiteistä sekä niiden valmistelusta aiheutuvista kuluista, kuten osakkeiden hallinnointi- ja valtion tarvitsemien asiantuntijapalvelujen kulut.

Valtiovarainministeriön hallinnonalan omistajaohjauksessa on nykyisin Fingrid Oyj, Aalto-yliopistokiinteistöt Oy, Hansel Oy, HAUS Kehittämiskeskus Oy, Helsingin yliopistokiinteistöt Oy, Suomen yliopistokiinteistöt Oy sekä Tietokarhu Oy.


2013 I lisätalousarvio200 000
2013 talousarvio215 000
2012 tilinpäätös215 000
2011 tilinpäätös215 000

21. Valtiovarainministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha (siirtomääräraha 2 v)

Momentilta vähennetään 2 900 000 euroa.

Selvitysosa: Vähennys on siirtoa momentille 28.20.01.


2013 I lisätalousarvio-2 900 000
2013 talousarvio3 516 000
2012 tilinpäätös566 000
2011 tilinpäätös1 159 000

69. Suomen Pankin eräiden sijoitustuottojen siirto Kreikan valtiolle (kiinteä määräraha)

Momentille myönnetään lisäystä 41 880 000 euroa.

Selvitysosa: Eduskunnan suuren valiokunnan hyväksymän järjestelyn mukaisesti euroryhmä päätti 27.11.2012 osana Kreikan talouden sopeutusohjelman jatkoa, että euroalueen jäsenvaltiot siirtävät niiden kansallisten keskuspankkien Kreikan valtionvelkakirjoihin osana Euroopan keskuspankkijärjestelmän arvopaperimarkkinaohjelmaa tekemistä sijoituksista saatavat tuotot Kreikan valtiolle. Suomen osuus näistä siirrettävistä tuotoista on 41,88 milj. euroa.

Vastaava tulo on merkitty momentille 13.04.01.


2013 I lisätalousarvio41 880 000
2013 talousarvio400 000
2012 tilinpäätös1 900 000

89. Suomen Erillisverkot Oy:n pääomittaminen (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään 8 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää Suomen Erillisverkot Oy:lle tehtävään oman pääoman ehtoiseen sijoitukseen.

Selvitysosa: Määräraha on tarkoitettu käytettäväksi oman pääoman ehtoiseksi sijoitukseksi Suomen Erillisverkot Oy:n tytäryhtiön Suomen Turvallisverkko Oy:n käyttöpääoman ja investointien rahoittamiseksi.

Hallitus antaa eduskunnalle lisätalousarvioesitykseen liittyvän esityksen laeiksi julkisen hallinnon turvallisuusverkkotoiminnasta ja viestintämarkkinalain 2 §:n muuttamisesta.


2013 I lisätalousarvio8 000 000