Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2013 LISÄTALOUSARVIOKSI
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Tuloarviot
   Määrärahat
     22. Tasavallan presidentti
     23. Valtioneuvoston kanslia
     24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
     25. Oikeusministeriön hallinnonala
     26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
     27. Puolustusministeriön hallinnonala
       01. Puolustuspolitiikka ja hallinto
       10. Sotilaallinen maanpuolustus
            01. Puolustusvoimien toimintamenot
            18. Puolustusmateriaalihankinnat
       30. Sotilaallinen kriisinhallinta
     28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
     29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
     30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
     31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
     32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
     33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
     35. Ympäristöministeriön hallinnonala
     36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2013

10. Sotilaallinen maanpuolustusPDF-versio

01. Puolustusvoimien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 11 674 000 euroa.

Valtuudet

1) Puolustusvoimien toiminnan edellyttämän materiaalin ja palvelujen hankintaan vuonna 2013 myönnetyn tilausvaltuuden (Vuoden 2013 toimintamenojen tilausvaltuus) enimmäismäärää lisätään 1 990 000 eurolla siten, että tilausvaltuuden käytöstä saa aiheutua valtiolle menoja vuosina 2013—2016 enintään 89 926 000 euroa.

2) Puolustusvoimien logistiikka 2013 (PVLOG 2013) -tilausvaltuuden enimmäismäärää lisätään 9 650 000 eurolla siten, että tilausvaltuuden käytöstä saa aiheutua valtiolle menoja vuosina 2013—2017 enintään 98 900 000 euroa.

Selvitysosa: Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon lisäyksenä 11 723 000 euroa vuoden 2012 toteutuneen indeksikehityksen mukaisesta kustannustasotarkistuksesta ja vähennyksenä 49 000 euroa siirtona momentille 29.30.32 puolustusvoimien tarvitseman liikenneopettajakoulutuksen toteuttamisesta oppisopimuskoulutuksena.

Vuoden 2013 toimintamenojen tilausvaltuuden enimmäismäärän lisääminen kohdistuu tilausvaltuuden vuoden 2014 maksuosuuteen ja johtuu ilma- ja maavoimien muuttuneista kunnossapitotarpeista.

PVLOG 2013 -tilausvaltuuden enimmäismäärän lisääminen johtuu siitä, että suunniteltua suurempi osa logistiikan kehittämisohjelman hankinnoista luokitellaan siviilimateriaaliksi, joten nämä hankinnat siirretään perustelujen mukaan paremmin kuuluvina momentilta 27.10.18 momentille 27.10.01. Momentille 27.10.18 myönnetyn PVKEH 2013 -tilausvaltuuden enimmäismäärää ehdotetaan vastaavasti vähennettäväksi.

Tilausvaltuuksiin tehdyt muutokset kaikkine taloudellisine seurannaisvaikutuksineen toteutetaan puolustusministeriön hallinnonalalle vahvistettujen kehysten puitteissa.

Päätösosaan tehtyjen muutosten johdosta valtuustaulukko muuttuu seuraavanlaiseksi:

Valtuuden käyttöön liittyvistä sitoumuksista ja sopimuksista aiheutuvat valtion menot (1 000 euroa)

 20132014201520162017—Yhteensä vuodesta 2013 alkaen
       
Vanhat tilausvaltuudet      
KASI-järjestelmän huolto- ja ylläpito -tilausvaltuus1 974    1 974
NH-90 koulutuspalvelut -tilausvaltuus2 0002 200   4 200
Sodankylän vaatetuskorjaamon palveluhankinta -tilausvaltuus1 3921 392   2 784
Maavoimien materiaalin kunnossapitopalvelut -tilausvaltuus61 62858 09255 07853 9944 493233 285
Vuoden 2009 toimintamenojen tilausvaltuus 4 000    4 000
ITO 2005 ja 2005M huolto -tilausvaltuus 3 0003 000   6 000
Helikopteripataljoonan suorituskyvyn ylläpito ja kehittäminen (HESKY) -tilausvaltuus5503 550   4 100
Peruslentokoulutus VN-kalustolla -tilausvaltuus 4 5814 5814 5814  5815 92624 250
Ilmatorjuntajärjestelmä 90 MOD Crotale NG:n huolto- ja ylläpitosopimus (ITO90MOD huolto) -tilausvaltuus3 0003 000   6 000
Vuoden 2011 toimintamenojen tilausvaltuus11 7424 300   16 042
Käyttöajoneuvojen hankintojen täydentäminen -tilausvaltuus2 770    2 770
Vuoden 2012 toimintamenojen tilausvaltuus 45 13813 1207 000  65 258
Ilmatorjuntajärjestelmien huolto- ja ylläpito -tilausvaltuus 5 3005 600   10 900
Vanhat tilausvaltuudet yhteensä147 07598 83566 65958 57510 419381 563
       
Uudet tilausvaltuudet      
Vuoden 2013 toimintamenojen tilausvaltuus 7 82349 69618 03414 373 89 926
Puolustusvoimien logistiikka 2013 (PVLOG 2013) -tilausvaltuus 10 300 21 55017 20040 1009 75098 900
Uudet tilausvaltuudet yhteensä18 12371 24635 23454 4739 750188 826
       
Valtuudet yhteensä165 198170 081101 893113 04820 169570 389

2013 I lisätalousarvio11 674 000
2013 talousarvio1 770 549 000
2012 tilinpäätös1 740 494 000
2011 tilinpäätös1 725 835 000

18. Puolustusmateriaalihankinnat (siirtomääräraha 3 v)

Momentilta vähennetään 53 626 000 euroa.

Lisäksi momentin perusteluja muutetaan siten, että muihin puolustusmateriaalihankintoihin kuin tilausvaltuuksista aiheutuvien menojen tai niihin liittyvien indeksi- ja valuuttakurssimuutoksista aiheutuvien menojen maksamiseen määrärahaa saa käyttää enintään 46 899 000 euroa.

Valtuudet

1) Pääkaupunkiseudun ilmapuolustuksen suorituskyvyn tehostaminen (PKILPU 2008) -tilausvaltuuden menojen enimmäismäärää vähennetään 14 715 000 eurolla siten, että tilausvaltuuden käytöstä saa aiheutua valtiolle menoja vuosina 2008—2015 enintään 95 285 000 euroa.

2) Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen 2012 (PVKEH 2012) -tilausvaltuuden enimmäismäärää vähennetään 874 000 eurolla siten, että tilausvaltuuden käytöstä saa aiheutua valtiolle menoja vuosina 2012—2016 enintään 328 676 000 euroa.

3) Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen 2013 (PVKEH 2013) -tilausvaltuuden enimmäismäärää lisätään 5 065 000 eurolla siten, että tilausvaltuuden käytöstä saa aiheutua valtiolle menoja vuosina 2013—2017 enintään 496 440 000 euroa.

Selvitysosa: Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon vähennyksenä 72 741 000 euroa tilausvaltuuksiin sisältyvien maksatusten siirtoja vuodelta 2013 myöhemmille vuosille sekä lisäyksenä 2 070 000 euroa vuoden 2012 toteutuneen indeksikehityksen mukaisena kustannustasotarkistuksena, 1 545 000 euroa Foreign Military Sales (FMS) -sopimuksen arvon pienentymistä vastaavasti ja 15 500 000 euroa tuulivoiman kehittämisestä Raahen seudulla aiheutuvan tutkakompensaatioratkaisun kustannuksina, joista 7 500 000 euroa on siirtoa momentilta 32.60.40. Hallitus antaa eduskunnalle lisätalousarvioesitykseen liittyvän esityksen laiksi tuulivoiman kompensaatioalueista ja laiksi uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annetun lain 54 §:n muuttamisesta, joiden perusteella Raahen alueen tuulivoimatuottajilta kerätään tuulivoimamaksua tutkainvestoinnin kustannusten kattamiseen. Tämän johdosta määrärahan muutoksessa on otettu huomioon lisäyksenä 8 000 000 euroa, joka tulevina vuosina katetaan edellä mainitulla tuulivoimamaksulla.

PKILPU 2008 -tilausvaltuuden enimmäismäärän vähentäminen 14 715 000 eurolla aiheutuu siitä, että valtuuteen sisältyvän ohjushankinnan kokonaisarvoa on pienennetty. PVKEH 2013 -tilausvaltuuden enimmäismäärää lisätään vastaavasti ilmapuolustuksen kehittämisohjelman hankinnoilla.

PVKEH 2012 -tilausvaltuuden enimmäismäärän vähentäminen aiheutuu siitä, että valtuuteen sisältyvät logistiikan kehittämisohjelman hankinnat eivät toteudu suunnitellulla tavalla. Vastaava määräraha budjetoidaan uudelleen muihin puolustusmateriaalihankintoihin.

PVKEH 2013 -tilausvaltuudesta siirretään 9 650 000 euroa momentille 27.10.01 Puolustusvoimien logistiikka 2013 (PVLOG 2013) -tilausvaltuuteen. Puolustusvoimien kaupallisen valmistelun yhteydessä on selvinnyt, ettei kaikki hankittavaksi suunniteltu materiaali ole momentin 27.10.18 perustelujen mukaista puolustusmateriaalia.

Tilausvaltuuksiin tehdyt muutokset kaikkine taloudellisine seurannaisvaiktuksineen toteutetaan puolustusministeriön hallinnonalalle vahvistettujen kehysten puitteissa.

Tehtyjen muutosten jälkeen määrärahasta arvioidaan käytettävän 467 155 000 euroa aikaisemmin myönnetyistä tilausvaltuuksista aiheutuvien menojen maksamiseen, 88 020 000 euroa vuonna 2013 myönnettyistä tilausvaltuuksista aiheutuvien menojen maksamiseen, 29 572 000 euroa tilausvaltuuksiin liittyvistä indeksi- ja valuuttakurssimuutoksista aiheutuvien menojen maksamiseen sekä 46 899 000 euroa muihin puolustusmateriaalihankintoihin.

Päätösosaan tehtyjen muutosten johdosta valtuustaulukko muuttuu seuraavanlaiseksi:

Valtuuden käyttöön liittyvistä sitoumuksista ja sopimuksista aiheutuvat valtion menot (1 000 euroa)

 20132014201520162017—Yhteensä
vuodesta 2013
lähtien
       
Vanhat tilausvaltuudet      
Valmiusyhtymien varustaminen (VYV 1) -tilausvaltuus 7 43611 0809 80028 90057 216
Helikopterien huolto- ja tukeutumisjärjestelmien kehittäminen (HTH) -tilausvaltuus3 2271 560580  5 367
Valmiusyhtymien varustamisen täydentäminen (VYV 2) -tilausvaltuus26 9502 190   29 140
Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen (PVKEH 2006) -tilausvaltuus69 300    69 300
Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen (PVKEH 2007) -tilausvaltuus9614 49615 12824 107 53 827
Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen (PVKEH 2008) -tilausvaltuus7 6108 827   16 437
Pääkaupunkiseudun ilmapuolustuksen suorituskyvyn tehostaminen (PKILPU 2008) -tilausvaltuus3 3701 200   4 570
Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen (PVKEH 2009) -tilausvaltuus175 833123 46855 29428 942 383 537
Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen (PVKEH 2010) -tilausvaltuus92 04915 0504 280  111 379
Tekninen tutkimus, tuotekehitys ja hankevalmistelu 2010 (TTK-PROTO 2010) -tilausvaltuus1 650    1 650
Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen (PVKEH 2011) -tilausvaltuus28 1782 860   31 038
Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen (PVKEH 2012) -tilausvaltuus58 892101 60053 00040 984 254 476
Vanhat tilausvaltuudet yhteensä467 155278 687139 362103 83328 9001 017 937
       
Uudet tilausvaltuudet      
Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen (PVKEH 2013) -tilausvaltuus80 570128 212127 508135 15025 000496 440
Tekninen tutkimus, tuotekehitys ja hankintavalmistelu 2013 (TTK-PROTO 2013) -tilausvaltuus7 45010 5409 9808 160 36 130
Uudet tilausvaltuudet yhteensä88 020138 752137 488143 31025 000532 570
       
Valtuudet yhteensä555 175417 439276 850247 14353 9001 550 507

2013 I lisätalousarvio-53 626 000
2013 talousarvio685 272 000
2012 tilinpäätös641 996 025
2011 tilinpäätös585 343 000