Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
   Tuloarviot

Talousarvioesitys 2013

10. Sotilaallinen maanpuolustusPDF-versio

01. Puolustusvoimien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 11 674 000 euroa.

Valtuudet

1) Puolustusvoimien toiminnan edellyttämän materiaalin ja palvelujen hankintaan vuonna 2013 myönnetyn tilausvaltuuden (Vuoden 2013 toimintamenojen tilausvaltuus) enimmäismäärää lisätään 1 990 000 eurolla siten, että tilausvaltuuden käytöstä saa aiheutua valtiolle menoja vuosina 2013—2016 enintään 89 926 000 euroa.

2) Puolustusvoimien logistiikka 2013 (PVLOG 2013) -tilausvaltuuden enimmäismäärää lisätään 9 650 000 eurolla siten, että tilausvaltuuden käytöstä saa aiheutua valtiolle menoja vuosina 2013—2017 enintään 98 900 000 euroa.

Selvitysosa:Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon lisäyksenä 11 723 000 euroa vuoden 2012 toteutuneen indeksikehityksen mukaisesta kustannustasotarkistuksesta ja vähennyksenä 49 000 euroa siirtona momentille 29.30.32 puolustusvoimien tarvitseman liikenneopettajakoulutuksen toteuttamisesta oppisopimuskoulutuksena.

Vuoden 2013 toimintamenojen tilausvaltuuden enimmäismäärän lisääminen kohdistuu tilausvaltuuden vuoden 2014 maksuosuuteen ja johtuu ilma- ja maavoimien muuttuneista kunnossapitotarpeista.

PVLOG 2013 -tilausvaltuuden enimmäismäärän lisääminen johtuu siitä, että suunniteltua suurempi osa logistiikan kehittämisohjelman hankinnoista luokitellaan siviilimateriaaliksi, joten nämä hankinnat siirretään perustelujen mukaan paremmin kuuluvina momentilta 27.10.18 momentille 27.10.01. Momentille 27.10.18 myönnetyn PVKEH 2013 -tilausvaltuuden enimmäismäärää ehdotetaan vastaavasti vähennettäväksi.

Tilausvaltuuksiin tehdyt muutokset kaikkine taloudellisine seurannaisvaikutuksineen toteutetaan puolustusministeriön hallinnonalalle vahvistettujen kehysten puitteissa.

Päätösosaan tehtyjen muutosten johdosta valtuustaulukko muuttuu seuraavanlaiseksi:

Valtuuden käyttöön liittyvistä sitoumuksista ja sopimuksista aiheutuvat valtion menot (1 000 euroa)

  2013 2014 2015 2016 2017— Yhteensä vuodesta 2013 alkaen
             
Vanhat tilausvaltuudet            
KASI-järjestelmän huolto- ja ylläpito -tilausvaltuus 1 974         1 974
NH-90 koulutuspalvelut -tilausvaltuus 2 000 2 200       4 200
Sodankylän vaatetuskorjaamon palveluhankinta -tilausvaltuus 1 392 1 392       2 784
Maavoimien materiaalin kunnossapitopalvelut -tilausvaltuus 61 628 58 092 55 078 53 994 4 493 233 285
Vuoden 2009 toimintamenojen tilausvaltuus 4 000         4 000
ITO 2005 ja 2005M huolto -tilausvaltuus 3 000 3 000       6 000
Helikopteripataljoonan suorituskyvyn ylläpito ja kehittäminen (HESKY) -tilausvaltuus 550 3 550       4 100
Peruslentokoulutus VN-kalustolla -tilausvaltuus 4 581 4 581 4 581 4  581 5 926 24 250
Ilmatorjuntajärjestelmä 90 MOD Crotale NG:n huolto- ja ylläpitosopimus (ITO90MOD huolto) -tilausvaltuus 3 000 3 000       6 000
Vuoden 2011 toimintamenojen tilausvaltuus 11 742 4 300       16 042
Käyttöajoneuvojen hankintojen täydentäminen -tilausvaltuus 2 770         2 770
Vuoden 2012 toimintamenojen tilausvaltuus 45 138 13 120 7 000     65 258
Ilmatorjuntajärjestelmien huolto- ja ylläpito -tilausvaltuus 5 300 5 600       10 900
Vanhat tilausvaltuudet yhteensä 147 075 98 835 66 659 58 575 10 419 381 563
             
Uudet tilausvaltuudet            
Vuoden 2013 toimintamenojen tilausvaltuus 7 823 49 696 18 034 14 373   89 926
Puolustusvoimien logistiikka 2013 (PVLOG 2013) -tilausvaltuus 10 300 21 550 17 200 40 100 9 750 98 900
Uudet tilausvaltuudet yhteensä 18 123 71 246 35 234 54 473 9 750 188 826
             
Valtuudet yhteensä 165 198 170 081 101 893 113 048 20 169 570 389

2013 I lisätalousarvio 11 674 000
2013 talousarvio 1 770 549 000
2012 tilinpäätös 1 740 494 000
2011 tilinpäätös 1 725 835 000

18. Puolustusmateriaalihankinnat (siirtomääräraha 3 v)

Momentilta vähennetään 53 626 000 euroa.

Lisäksi momentin perusteluja muutetaan siten, että muihin puolustusmateriaalihankintoihin kuin tilausvaltuuksista aiheutuvien menojen tai niihin liittyvien indeksi- ja valuuttakurssimuutoksista aiheutuvien menojen maksamiseen määrärahaa saa käyttää enintään 46 899 000 euroa.

Valtuudet

1) Pääkaupunkiseudun ilmapuolustuksen suorituskyvyn tehostaminen (PKILPU 2008) -tilausvaltuuden menojen enimmäismäärää vähennetään 14 715 000 eurolla siten, että tilausvaltuuden käytöstä saa aiheutua valtiolle menoja vuosina 2008—2015 enintään 95 285 000 euroa.

2) Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen 2012 (PVKEH 2012) -tilausvaltuuden enimmäismäärää vähennetään 874 000 eurolla siten, että tilausvaltuuden käytöstä saa aiheutua valtiolle menoja vuosina 2012—2016 enintään 328 676 000 euroa.

3) Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen 2013 (PVKEH 2013) -tilausvaltuuden enimmäismäärää lisätään 5 065 000 eurolla siten, että tilausvaltuuden käytöstä saa aiheutua valtiolle menoja vuosina 2013—2017 enintään 496 440 000 euroa.

Selvitysosa:Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon vähennyksenä 72 741 000 euroa tilausvaltuuksiin sisältyvien maksatusten siirtoja vuodelta 2013 myöhemmille vuosille sekä lisäyksenä 2 070 000 euroa vuoden 2012 toteutuneen indeksikehityksen mukaisena kustannustasotarkistuksena, 1 545 000 euroa Foreign Military Sales (FMS) -sopimuksen arvon pienentymistä vastaavasti ja 15 500 000 euroa tuulivoiman kehittämisestä Raahen seudulla aiheutuvan tutkakompensaatioratkaisun kustannuksina, joista 7 500 000 euroa on siirtoa momentilta 32.60.40. Hallitus antaa eduskunnalle lisätalousarvioesitykseen liittyvän esityksen laiksi tuulivoiman kompensaatioalueista ja laiksi uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annetun lain 54 §:n muuttamisesta, joiden perusteella Raahen alueen tuulivoimatuottajilta kerätään tuulivoimamaksua tutkainvestoinnin kustannusten kattamiseen. Tämän johdosta määrärahan muutoksessa on otettu huomioon lisäyksenä 8 000 000 euroa, joka tulevina vuosina katetaan edellä mainitulla tuulivoimamaksulla.

PKILPU 2008 -tilausvaltuuden enimmäismäärän vähentäminen 14 715 000 eurolla aiheutuu siitä, että valtuuteen sisältyvän ohjushankinnan kokonaisarvoa on pienennetty. PVKEH 2013 -tilausvaltuuden enimmäismäärää lisätään vastaavasti ilmapuolustuksen kehittämisohjelman hankinnoilla.

PVKEH 2012 -tilausvaltuuden enimmäismäärän vähentäminen aiheutuu siitä, että valtuuteen sisältyvät logistiikan kehittämisohjelman hankinnat eivät toteudu suunnitellulla tavalla. Vastaava määräraha budjetoidaan uudelleen muihin puolustusmateriaalihankintoihin.

PVKEH 2013 -tilausvaltuudesta siirretään 9 650 000 euroa momentille 27.10.01 Puolustusvoimien logistiikka 2013 (PVLOG 2013) -tilausvaltuuteen. Puolustusvoimien kaupallisen valmistelun yhteydessä on selvinnyt, ettei kaikki hankittavaksi suunniteltu materiaali ole momentin 27.10.18 perustelujen mukaista puolustusmateriaalia.

Tilausvaltuuksiin tehdyt muutokset kaikkine taloudellisine seurannaisvaiktuksineen toteutetaan puolustusministeriön hallinnonalalle vahvistettujen kehysten puitteissa.

Tehtyjen muutosten jälkeen määrärahasta arvioidaan käytettävän 467 155 000 euroa aikaisemmin myönnetyistä tilausvaltuuksista aiheutuvien menojen maksamiseen, 88 020 000 euroa vuonna 2013 myönnettyistä tilausvaltuuksista aiheutuvien menojen maksamiseen, 29 572 000 euroa tilausvaltuuksiin liittyvistä indeksi- ja valuuttakurssimuutoksista aiheutuvien menojen maksamiseen sekä 46 899 000 euroa muihin puolustusmateriaalihankintoihin.

Päätösosaan tehtyjen muutosten johdosta valtuustaulukko muuttuu seuraavanlaiseksi:

Valtuuden käyttöön liittyvistä sitoumuksista ja sopimuksista aiheutuvat valtion menot (1 000 euroa)

  2013 2014 2015 2016 2017— Yhteensä
vuodesta 2013
lähtien
             
Vanhat tilausvaltuudet            
Valmiusyhtymien varustaminen (VYV 1) -tilausvaltuus   7 436 11 080 9 800 28 900 57 216
Helikopterien huolto- ja tukeutumisjärjestelmien kehittäminen (HTH) -tilausvaltuus 3 227 1 560 580     5 367
Valmiusyhtymien varustamisen täydentäminen (VYV 2) -tilausvaltuus 26 950 2 190       29 140
Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen (PVKEH 2006) -tilausvaltuus 69 300         69 300
Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen (PVKEH 2007) -tilausvaltuus 96 14 496 15 128 24 107   53 827
Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen (PVKEH 2008) -tilausvaltuus 7 610 8 827       16 437
Pääkaupunkiseudun ilmapuolustuksen suorituskyvyn tehostaminen (PKILPU 2008) -tilausvaltuus 3 370 1 200       4 570
Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen (PVKEH 2009) -tilausvaltuus 175 833 123 468 55 294 28 942   383 537
Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen (PVKEH 2010) -tilausvaltuus 92 049 15 050 4 280     111 379
Tekninen tutkimus, tuotekehitys ja hankevalmistelu 2010 (TTK-PROTO 2010) -tilausvaltuus 1 650         1 650
Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen (PVKEH 2011) -tilausvaltuus 28 178 2 860       31 038
Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen (PVKEH 2012) -tilausvaltuus 58 892 101 600 53 000 40 984   254 476
Vanhat tilausvaltuudet yhteensä 467 155 278 687 139 362 103 833 28 900 1 017 937
             
Uudet tilausvaltuudet            
Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen (PVKEH 2013) -tilausvaltuus 80 570 128 212 127 508 135 150 25 000 496 440
Tekninen tutkimus, tuotekehitys ja hankintavalmistelu 2013 (TTK-PROTO 2013) -tilausvaltuus 7 450 10 540 9 980 8 160   36 130
Uudet tilausvaltuudet yhteensä 88 020 138 752 137 488 143 310 25 000 532 570
             
Valtuudet yhteensä 555 175 417 439 276 850 247 143 53 900 1 550 507

2013 I lisätalousarvio -53 626 000
2013 talousarvio 685 272 000
2012 tilinpäätös 641 996 025
2011 tilinpäätös 585 343 000