Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2013 LISÄTALOUSARVIOKSI
   Yleisperustelut
        YLEISPERUSTELUT
   Numerotaulu
   Tuloarviot
   Määrärahat

Talousarvioesitys 2013

YLEISPERUSTELUTPDF-versio

Eduskunnalle annetaan hallituksen esitys vuoden 2013 lisätalousarvioksi.

Talouden näkymät

Vuonna 2013 Suomen BKT:n ennustetaan kasvavan 0,4 prosenttia. Ennuste pitää sisällään suhdannekäänteen parempaan päin. Historiaan nähden alhaiset kasvunäkymät sekä epävarmuus tulevasta johtavat siihen, että yksityiset investoinnit laskevat jo toista vuotta peräkkäin. Työllisyys heikkenee ja työttömyysaste nousee 8,2 prosenttiin.

Ansiotasoindeksin odotetaan kohoavan noin 2 ½ %. Työmarkkinaosapuolten marraskuussa 2011 neuvottelema raamisopimus määrittää nimellisten ansioiden nousua hyvin kattavasti vielä kuluvana vuonna. Kuluttajahintaindeksin ennustetaan nousevan noin kaksi prosenttia.

Kansainvälisen talouden epävarmat näkymät heijastuvat Suomen talouteen. Maailmantalouden riskeissä korostuvat negatiiviset tekijät, joskin entistä vähemmän. Kotimaan riskit kohdistuvat etupäässä siihen, kuinka reaalitalous reagoi kansainväliseen taloustilanteeseen.

Julkinen talous on vuonna 2013 alijäämäinen jo viidettä vuotta perättäin. Alijäämän arvioidaan olevan saman suuruinen kuin vuonna 2012. Hallituksen sopeutustoimet kohentavat julkisyhteisöjen rahoitusasemaa, mutta heikko talouskehitys ja ikääntymismenojen kasvu heikentävät sitä. Valtiontalouden rahoitusaseman arvioidaan hieman kohenevan viime vuodesta kun taas sosiaaliturvarahastojen rahoitusasema heikkenee, mutta pysyy kuitenkin reilusti ylijäämäisenä. Kuntatalous pysyy alijäämäisenä.

Julkisyhteisöjen velka kasvoi vuonna 2012 noin 10 mrd. eurolla ja ylitti ensimmäisen kerran 100 mrd. euroa. Tänä vuonna julkisen talouden velka nousee noin 113 mrd. euroon ja julkisen velan suhde BKT:hen on arviolta 56 ½ %.

Tuloarviot

Varsinaisten tulojen arviota alennetaan nettomääräisesti 122 milj. euroa. Yhteisöveron tuottoarviota alennetaan kertymätietojen sekä toimintaylijäämää koskevan ennusteen heikentymisen johdosta 209 milj. euroa. Pankkiveroa kertyy 37 milj. euroa vähemmän kuin varsinaisessa talousarviossa ennakoitiin, minkä vuoksi myös pankkiveron tuoton käyttöä koskevalta momentilta vähennetään vastaava summa määrärahaa. Ajoneuvoveron tuottoarviota alennetaan 53 milj. euroa kertymätietojen pohjalta. Korkotulojen lähdeveron tuottoarviota korotetaan 50 milj. euroa kertymätietojen sekä makrotalouden kehitystä koskevan ennusteen muuttumisen johdosta.

Pankkivaltuuston päätöksen perusteella Suomen Pankin voitosta tuloutetaan valtion talousarvioon 227 milj. euroa eli 77 milj. euroa varsinaisessa talousarviossa ennakoitua enemmän. Tuloutuksen lisäys sisältää 41,88 milj. euroa voittoja Kreikan valtionvelkakirjoihin tehdyistä sijoituksista. Kreikan valtiovelkakirjoista saadut sijoitustuotot siirretään Kreikan valtiolle osana euroalueen kriisinhallintatoimia.

Senaatti-kiinteistöjen tuloutusta koskevaa arviota korotetaan 20 milj. euroa. Sekalaisia tuloja koskevaa arviota korotetaan nettomääräisesti noin 30 milj. euroa. Lisäyksestä 20 milj. euroa aiheutuu päästöoikeuksien huutokauppatuloista.

Tasapaino ja valtionvelka

Varsinaisten tulojen 122 milj. euron vähennys ja määrärahojen 132 milj. euron lisäys huomioon ottaen vuoden 2013 lisätalousarvioesitys kasvattaa valtion nettolainanoton tarvetta 253 milj. eurolla. Valtion nettolainanotoksi vuonna 2013 ehdotetaan 7,8 mrd. euroa. Valtionvelan määräksi vuoden 2013 lopussa arvioidaan noin 92 mrd. euroa, mikä on noin 46 % suhteessa bruttokansantuotteeseen.

Budjettitalouden tuloarviot, määrärahat ja tasapaino, milj. euroa

 2012
Tilinpäätös
2013
Hyväksytty
talousarvio
2013
Hallituksen
esitys
2013
Yhteensä
     
Määrärahat yhteensä
(pl. valtionvelan vähentäminen)
53 44654 53613254 667
— Valtionvelan korot (pääluokka 36)1 8641 866-1031 763
     
Tuloarviot yhteensä
(pl. nettolainanotto ja velanhallinta)
45 73347 033-12246 911
— Verotulot37 32139 923-24939 674
— Muut tulot8 4137 1101277 237
Nettolainanotto ja velanhallinta
(mom. 15.03.01)
4 7037 5032537 756
— Nettolainanotto4 7677 5532537 806
— Velanhallinta-64-50--50

Vaalikauden kehys

Vuoden 2013 kehystasoa tarkistetaan vastaamaan kehyksen rakennemuutoksia jäljempänä olevan taulukon mukaisesti 30,4 milj. eurolla. Rakennekorjauksena on otettu huomioon kertyneiden huutokauppatulojen budjetointi kehitysyhteistyön ja ilmastorahoituksen hankkeisiin. Hallitusohjelmassa on todettu, että päästöoikeuksien huutokauppatuloista valtiolle kertyneitä tuloja saa kehyksen estämättä käyttää kertaluonteisiin ilmastotoimien ja kehitysyhteistyön menoihin.

Lisäksi vuoden 2013 kehystasossa huomioidaan puolustusvoimien menojen indeksikorjauksen tarkistus vuoden 2012 toteutuneen hintakehityksen mukaiseksi (14,6 milj. euroa vuodelle 2013). Näiden tarkistusten jälkeen menokehys vuodelle 2013 on 42 843 milj. euroa.

Lisätalousarvioesityksen jälkeen kehykseen luettavien menojen taso on 42 676 milj. euroa vuonna 2013. Näin ollen vuoden 2013 jakamaton varaus on noin 167 milj. euroa. Lisäksi vuodelta 2012 käyttämättä jäänyttä menokehyksen jakamatonta varausta on käytettävissä kertaluonteisiin menoihin enintään 200 milj. euroa.

Kehyksen rakennemuutokset, milj. euroa

MomenttiAsia201320142015
     
24.30.66Päästöhuutokauppatulojen ohjaaminen kertaluonteisiin kehitysyhteistyön ja ilmastorahoituksen hankkeisiin.31,7  
24.30.66Itävallan kehitysyhteistyöviraston kanssa yhteistoiminnassa toteutettavan hankkeen menoja (ko. menoa vastaavat tulot momentilla 12.24.99).1,0  
27.10.18Puolustusmateriaalihankintojen maksatusten siirtyminen vuodelta 2013 myöhemmille kuluvan vaalikauden vuosille.-18,65,713,0
27.10.18Foreign Military Sales (FMS) -sopimuksen arvo pienentynyt (vastaava muutos tuloissa momentilla 12.27.99).1,5  
30.40.62Euroopan kalatalousrahaston hankkeiden kansallisen rahoitusosuuden uudelleenbudjetointi hankkeiden maksatusten viivästyksistä, takaisinperinnästä ja maksupalautuksista johtuen (0,9 milj. euroa) sekä Suomenlahden ja Saaristomeren poistokalastushankkeen uudelleenbudjetointi määrärahatarpeen viivästyksestä johtuen (0,5 milj. euroa).1,4  
31.10.77EU:n TEN-tuloja vastaavat menot (menoa vastaavat tulot momentilla 12.31.10)5,6  
31.10.78Talousarvion liikennehankevaltuuksien ei tule sisältää ulkopuolisia rahoitusosuuksia, joista valtio ei vastaa. Eräiden väylähankkeiden momentilta poistetaan Vantaan kaupungin rahoitusosuus v. 2013 koskien.-10,0  
31.40.50Vuonna 2012 käyttämättä jääneen 9,37 milj. euron uudelleenbudjetointi. Avustuksen hakuprosessista ja hankkeiden etenemisestä johtuen määrärahan käyttö painottuu alkuperäistä arviota myöhäisemmäksi.9,4  
32.30.51Lisäys julkisiin työvoimapalveluihin. Suomi on jättänyt Nokian sekä Nokiaan kytköksissä olevien yritysten irtisanomisten johdosta rahoitushakemuksen Euroopan globalisaatiorahastolle (vastaavat tulot kirjattu momentille 12.32.99).7,8  
35.01.21SALTI- ja LUPA-tietojärjestelmähankkeiden valmistuminen on viivästynyt, minkä johdosta määrärahasta jäi 2012 käyttämättä n. 0,7 milj. euroa, joka uudelleenbudjetoidaan vuodelle 2013.0,7  
Yhteensä 30,45,713,0

Osakekaupat

Osakehankintoihin ehdotetaan 110 milj. euron määrärahaa osakkeiden ostamiseksi Gasum Oy:ltä. Osakekauppaa pidetään perusteltuna huoltovarmuuden näkökulmasta.

Vapo Oy:n enemmistöomistuksessa olevalle tytäryhtiölle Forest BTL Oy:lle ehdotetaan myönnettäväksi 5 milj. euron vaihtovelkakirjalaina. Tavoitteena on rakentaa puupohjaisen biodieselin tuotantoteknologiaa hyödyntävä tuotantolaitos Kemin Ajokseen. Määräraha tähän tarkoitukseen ehdotetaan siirrettäväksi energiatuesta.

Kehitysyhteistyö

Varsinaisen kehitysyhteistyön määrärahaa ehdotetaan lisättäväksi päästöoikeuksien huutokauppatuloista vuosina 2012 ja 2013 kertyneiden tulojen määrällä 31,7 milj. euroa.

Puolustushankinnat

Puolustusmateriaalihankintojen määrärahoja vähennetään bruttomääräisesti yhteensä 72,7 milj. euroa. Määrärahavähennys perustuu pääosin tilausvaltuuksien menoajoitusmuutoksiin, joilla määrärahat saadaan vastaamaan paremmin Foreign Military Sales (FMS) -sopimuksilla Yhdysvalloista hankittavan puolustusmateriaalin arvioituja toimitusaikatauluja.

Muihin puolustusmateriaalihankintoihin ehdotetaan lisäystä 15,5 milj. euroa tuulivoiman kehittämisestä Raahen seudulla aiheutuvan tutkakompensaatioratkaisun kustannuksiin. Summasta 7,5 milj. euroa on siirtoa energiatuesta ja loput on tarkoitus kerätä alueen tuulivoiman tuottajilta perittävällä tuulivoimamaksulla.

ICT

Valtionhallintoa koskevan turvaviestinnän kehittämisvaihtoehdon selvittämiseen ehdotetaan 0,25 milj. euroa. Lisäksi ehdotetaan 8 milj. euron määrärahaa käytettäväksi oman pääoman ehtoiseksi sijoitukseksi Suomen Turvallisverkko Oy:n käyttöpääoman ja investointien rahoittamiseksi. Poliisille ehdotetaan 2,3 milj. euroa poliisin tietojärjestelmäuudistukseen (VITJA) liittyvään TUVE-palvelinalustaratkaisun laajennukseen ja hätäkeskuslaitokselle 0,525 milj. euroa hätäkeskustietojärjestelmän integrointiin TUVE-palveluihin. Lisäksi Hallinnon tietotekniikkakeskukselle (HALTIK) ehdotetaan 3,9 milj. euron määrärahaa TUVE-palveluiden tuottamisesta aiheutuvien käyttö- ja ylläpitokustannusten kattamiseen.

Valtion yhteisten perustietotekniikka- ja tietojärjestelmäpalvelujen palvelukeskuksen toiminnan käynnistämiseen ja palvelutuotannon edellytysten luomiseen ehdotetaan 2 milj. euroa.

GovCERT- ja GovHAVARO-palveluihin ehdotetaan 0,95 milj. euroa. GovCERT-toiminnalla tarkoitetaan tietoturvaloukkausten ennaltaehkäisyyn, havainnointiin ja ratkaisuun tähtääviä toimia sekä tietoturvatiedottamista. GovCERT-toiminta keskittyy erityisesti julkisesta verkosta (Internet) tulevan tietoturvallisuuden sekä kyberturvallisuuden hallintaan. GovCERT-palvelua täydentää GovHAVARO-palvelu. Se on valtion yhteisen tietoliikenneratkaisun (VY-verkko) reunalle asennettava Viestintäviraston ylläpitämä tekninen haavoittuvuuksien havainnointi sekä varoitusjärjestely.

Valtiovarainministeriön hallinnonalan virastot

Tullin toimintamenoihin ehdotetaan 2,4 milj. euron lisäystä kolarissa vaurioituneen läpivalaisuauton korvaamisen aiheuttamaan akuuttiin investointitarpeeseen sekä 0,4 milj. euroa verovapaan maahantuonnin alarajan laskun edellyttämään resurssitarpeeseen. Valtiokonttorin toimintamenoihin ehdotetaan 2,9 milj. euroa siirtona ministeriön tuottavuusmäärärahamomentilta turvaamaan viraston toimintaedellytyksiä. Aluehallintoviraston toimintamenoihin ehdotetaan 1,6 milj. euron lisäystä, joka aiheutuu hätäkeskusuudistuksen myötä muuttuneesta Lapin aluehallintoviraston suojatilatarpeesta ja sen perusteella tehtävästä vuokrasopimuksen päättämisestä.

Liikenne- ja väylähankkeet

Suhangon kaivoksen tiejärjestelyjen toteuttamiseksi ehdotetaan 5,3 milj. euron valtuutta perusväylänpidon momentille. Kaivosyhtiö rahoittaa valtiolle kuuluvan tieyhteyden suunnittelun ja rakentamisen ensin ja valtio maksaa nämä kustannukset takaisin yhtiölle korottomana vuosina 2017—2018.

Urakkahintojen nousun johdosta ehdotetaan 35 milj. euron lisävaltuutta Kehäradan toteuttamiseksi. Kokonaisvaltuus kasvaa korotuksen johdosta 474 milj. euroon.

Länsimetron liityntäliikennejärjestelyihin ehdotetaan 14,5 milj. euron valtuutta, josta valtion osuus on 13,1 milj. euroa ja ulkopuolisten rahoittajien 1,4 milj. euroa. Metroliikenteen on määrä alkaa vuonna 2015, jolloin liityntäyhteyksien tulee olla valmiina.

Saariston yhteysalusliikenteeseen ehdotetaan 12 milj. euron valtuutta Velkuan ja Paraisten reitin kilpailun käynnistämiseksi.

Valtatie 8 Turku—Pori-hankkeen toteuttamiseksi ehdotetaan 102,5 milj. euron valtuutta.

Telakka- ja meriteollisuus

Telakkateollisuuden rakennemuutostilanteeseen liittyen ehdotetaan 250 000 euron lisäystä ulkopuolisiin asiantuntija- ja neuvonantopalveluihin. Lisäksi ehdotetaan 4 milj. euron lisäystä meriteollisuuden kehittämisohjelmaan toimintaympäristön kehittämiseksi. Kansainvälistymisavustuksiin ehdotetaan 0,8 milj. euroa määrärahoihin ja 1 milj. euroa myöntämisvaltuuteen Ranskassa käynnistettävän telakkateollisuuden alihankintayritysten kansainvälistymispyrkimyksiä tukevan projektitoimiston toiminnan menoihin ja suomalaisten yritysten toimintojen edistämiseen offshore-alalla Norjassa. Lisäksi laivanrakennuksen innovaatiotukeen ehdotetaan lisäystä 23,2 milj. euroa.

Yritysten tukeminen

Finnvera Oyj:lle ehdotetaan 10 milj. euroa käytettäväksi Aloitusrahasto Vera Oy:n pääomittamiseen. Rahasto tekee sijoituksia aikaisen vaiheen teknologiayrityksiin sekä teknologiaintensiivisiin tai innovatiivisiin palveluyrityksiin.

Nokia Oyj:n sekä Nokian alihankkijoiden irtisanomisten perusteella Euroopan globalisaatiorahastosta haetun rahoituksen maksatuksiin ehdotetaan 7,8 milj. euroa. Suomi on jättänyt alkuvuonna 2013 irtisanomisien johdosta rahoitushakemuksen ko. rahastolle.

Energia-asiat

LNG-terminaalien rakentamisen tukemiseen ehdotetaan 5 milj. euron määrärahaa ja 33 milj. euron myöntämisvaltuutta. Tavoitteena on turvata nesteytetyn maakaasun (LNG) saanti ja jakelu osana toimenpideohjelmaa, jolla pyritään kompensoimaan EU:n rikkidirektiivin aiheuttamia lisäkustannuksia.

Energiatuen valtuuteen ehdotetaan 5 milj. euron ja määrärahaan 0,5 milj. euroa vähennystä, mikä on osa valtioneuvoston kevään 2013 säästöpäätöksiä.

Asuntotuotannon tukeminen

Valtion asuntorahastosta myönnettäviin määrärahoihin ehdotetaan lisäyksiä valtion tukeman asuntotuotannon vauhdittamiseksi. Määräaikaisia hankekohtaisia avustuksia kunnallistekniikan rakentamiseen ehdotetaan lisättävän 5 milj. eurolla, jolloin kunnallistekniikka-avustuksia voitaisiin myöntää enintään 15 milj. euroa vuonna 2013. Erityisryhmien investointiavustuksiin ehdotetaan 10 milj. euron lisäystä ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman toteuttamiseksi. Lisäksi ehdotetaan 10 milj. euroa käynnistysavustusten myöntämiseksi. Käynnistysavustuksia voitaisiin myöntää valtion ja Helsingin seudun kuntien väliseen aiesopimukseen sitoutuneissa kunnissa niille, jotka rakennuttavat vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain (604/2001) mukaisia vuokra-asuntoja muille kuin erityisryhmille.

A-Kruunu Oy:lle ehdotetaan myönnettävän 30 milj. euroa A-Kruunu Oy:n oman pääoman vahvistamiseksi.

Muita tarkistuksia

Poliisille ehdotetaan 0,5 milj. euroa terrorismin torjunnan tehostamiseksi.

Senaatti-kiinteistöille ehdotetaan valtuutta saada luovuttaa Helsingin kaupungissa Taka-Töölön kaupunginosassa sijaitseva kiinteistö (Taivallahden kasarmi) rakennuksineen 22,75 milj. euron kauppahinnalla.

Ahvenanmaan maakunnan verohyvitystä ehdotetaan vähennettäväksi 15,2 milj. eurolla perustuen vuoden 2011 vahvistettuun verohyvityksen määrään.

Kunta- ja palvelurakennemuutosten toteuttamiseen liittyvien hankkeiden valmisteluun ja toteutukseen ehdotetaan 0,6 milj. euroa, mikä kootaan siirtoina valtiovarainministeriön toimintamenomomentilta sekä valtion ja kuntien yhteisten tietojärjestelmähankkeiden momentilta. Vastaavasti valtion ja kuntien välisen rahoitustasapainon säilyttämiseksi tietojärjestelmähankkeiden momentilta siirretään 0,5 milj. euroa kuntien peruspalvelujen valtionosuusmäärärahamomentille.

Kulttuurisektorin toimijoille myönnetään radiotaajuuksien muuttumisesta aiheutuviin menoihin langattomien mikrofonien käytön mahdollistamiseksi 3,5 milj. euroa.

Suurpetojen vuonna 2012 aiheuttamien vahinkojen korvaamiseen ehdotetaan lisäystä 3,22 milj. euroa.

Valtion omistamien vesistörakenteiden suunnitteluun sekä perusparannus- ja korjausmenoihin ehdotetaan lisäystä 0,4 milj. euroa.

Luonnonvarakeskuksen perustamisen valmisteluun liittyviin menoihin ehdotetaan 0,5 milj. euroa. Luonnonvarakeskuksen toiminnan on suunniteltu alkavan 1.1.2015.

Venäjän velkakonversion loppuunsaattamiseksi ehdotetaan Ilmatieteen laitokselle 4,8 milj. dollarin valtuutta solmia Mars-tutkimukseen liittyviä sopimuksia. Sopimukset voidaan solmia sen jälkeen kun Venäjän federaatio on suorittanut vastaavan summan tavaratoimitusten sijasta Suomen valtiolle.

Kilpailu- ja kuluttajaviraston toimintamenoihin ehdotetaan 100 000 euron lisäystä johtuen viraston tehtävien lisääntymisestä kilpailulain muutoksen johdosta.

Rikkihiilen muodostaman turvallisuusongelman poistamiseen Avilon Fibres Oy:n tehdaskiinteistössä ehdotetaan 6,1 milj. euron määrärahaa siltä osin, kuin kustannuksia ei voida kattaa konkurssipesän varoilla. Lisäksi oikeusministeriön hallinnonalalle ehdotetaan 0,9 milj. euron lisäystä konkurssimenettelystä aiheutuvien menojen maksamiseen.

Osana elinkeinotukien säästöjä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan tukemiseen ehdotetaan vähennystä 0,6 milj. euroa määrärahaan ja 5 milj. euron valtuuksiin.

Pietari-säätiölle annetusta takauksesta mahdollisesti aiheutuvien takaussuoritusten maksamiseen ehdotetaan 0,8 milj. euron määrärahaa.

Kansallisen terveysarkiston (KanTa) ylläpitoa rahoitetaan Kansaneläkelaitokseen sijoitetusta palvelurahastosta. Järjestelmän käyttöönottovaiheen maksuvalmiuden turvaamiseksi palvelurahastoon ehdotetaan rakennettavaksi puskuria, jota täydennetään vuodelta 2012 käyttämättä jääneitä rakentamis- ja käyttökuluja vastaavasti. Lisäyksesi ehdotetaan 2,177 milj. euroa.

Aikuiskoulutustuen kehittäminen työmarkkinajärjestöjen raamisopimuksen mukaisesti lisää valtion kustannuksia vuositasolla 400 000 eurolla. Uudistus tulee voimaan 1.8.2013 ja siitä aiheutuu valtiolle lisäkustannuksia jo vuodelle 2013. Tähän tarkoitukseen ehdotetaan 170 000 euron määrärahakorotusta.

Potilasdirektiivi tulee saattaa kansallisesti voimaan vuoden 2013 loppuun mennessä. Direktiivin edellyttämän yhteyspisteen perustamisen kuluihin ehdotetaan 167 000 euroa ja suomalaista palveluvalikoimaa määrittävän toimielimen kuluihin 100 000 euroa.

Ympäristöministeriön hallinnonalan määrärahoihin ehdotetaan 0,7 milj. euroa lisäystä ympäristöhallinnon luonnonsuojelualueita koskevan tiedon hallinnan kehittämishankkeen (SALTI) ja ympäristölupahallinnon järjestelmäuudistuksen (LUPA) loppuun saattamiseen.

Valtionvelan korkomenoarviota ehdotetaan alennettavaksi 103 milj. eurolla johtuen euroalueen korkotasojen laskusta.

Eduskunnan vuodelle 2013 hyväksymät määrärahat ja nyt ehdotettavat määrärahojen muutokset pääluokittain, euroa

 PääluokkaHyväksytty
talousarvio
Hallituksen
esitys
Yhteensä
     
21.Eduskunta158 452 000-158 452 000
22.Tasavallan presidentti39 927 000-26 00039 901 000
23.Valtioneuvoston kanslia84 057 000115 000 000199 057 000
24.Ulkoasiainministeriön hallinnonala1 302 512 00036 700 0001 339 212 000
25.Oikeusministeriön hallinnonala870 235 000930 000871 165 000
26.Sisäasiainministeriön hallinnonala1 317 089 0007 225 0001 324 314 000
27.Puolustusministeriön hallinnonala2 875 662 000-32 946 0002 842 716 000
28.Valtiovarainministeriön hallinnonala16 982 435 00014 882 00016 997 317 000
29.Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala6 656 171 0004 257 0006 660 428 000
30.Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala2 723 489 0009 308 0002 732 797 000
31.Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala2 963 632 0005 126 0002 968 758 000
32.Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala3 841 681 00043 595 0003 885 276 000
33.Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala12 593 163 00024 00012 593 187 000
35.Ympäristöministeriön hallinnonala261 455 00030 700 000292 155 000
36.Valtionvelan korot1 865 600 000-103 000 0001 762 600 000
Yhteensä54 535 560 000131 775 00054 667 335 000

Eduskunnan vuodelle 2013 hyväksymät tuloarviot ja nyt ehdotettavat tuloarvioiden muutokset osastoittain, euroa

 OsastoHyväksytty
talousarvio
Hallituksen
esitys
Yhteensä
     
11.Verot ja veronluonteiset tulot39 922 702 000-249 000 00039 673 702 000
12.Sekalaiset tulot4 935 984 00030 356 0004 966 340 000
13.Korkotulot, osakkeiden myyntitulot ja voiton tuloutukset1 922 400 00097 000 0002 019 400 000
15.Lainat (pl. nettolainanotto ja velanhallinta)251 500 000-251 500 000
Yhteensä (pl. nettolainanotto ja velanhallinta)47 032 586 000-121 644 00046 910 942 000
    
15.03.01Nettolainanotto ja velanhallinta7 502 974 000253 419 0007 756 393 000
Yhteensä54 535 560 000131 775 00054 667 335 000