Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2013 LISÄTALOUSARVIOKSI
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Tuloarviot
   Määrärahat
     22. Tasavallan presidentti
     23. Valtioneuvoston kanslia
     24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
     25. Oikeusministeriön hallinnonala
     26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
     27. Puolustusministeriön hallinnonala
     28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
     29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
     30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
     31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
     32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       01. Hallinto
       20. Elinkeino- ja innovaatiopolitiikka
            06. Tekes - teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskuksen toimintamenot
            40. Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan tukeminen
            42. Innovaatiokeskittymien kehittäminen
            43. Kansainvälistymisavustus yritysten yhteishankkeisiin
            46. Laivanrakennuksen innovaatiotuki
            87. Pääomalaina Finnvera Oyj:lle
       30. Työllisyys- ja yrittäjyyspolitiikka
       40. Yritysten toimintaympäristö, markkinoiden sääntely ja työelämä
       60. Energiapolitiikka
     33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
     35. Ympäristöministeriön hallinnonala
     36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2013

20. Elinkeino- ja innovaatiopolitiikkaPDF-versio

06. Tekes - teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 3 v)

Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös Tekesin pääomasijoitustoimintaan tarvittavan osakeyhtiön osakepääomaan ja muihin pääomasijoitustoiminnan käynnistämisen valmistelusta aiheutuviin kustannuksiin.

Selvitysosa: Tarkoituksena on, että Tekes käynnistää alkavan vaiheen yritysten pääomasijoitustoiminnan vuoden 2014 alusta edellyttäen, että eduskunta hyväksyy tarvittavat lainsäädännön muutokset. Tarkoituksena on organisoida pääomasijoitustoiminta siten, että siitä ei aiheudu eturistiriitoja Tekesin innovaatiorahoituksen ja pääomasijoitustoiminnan välille. Pääomasijoitustoiminta on tarkoitus eriyttää erilliseen osakeyhtiöön, joka sijoittaa rahastojen kautta alkavan vaiheen yrityksiin. Tekes ohjaa hallinnointiyhtiön toimintaa valtion omistajaohjauslain puitteissa ja rahoittaa sijoitustoimintaa hallinnointiyhtiöön tehtävällä pääomasijoituksella.

Jotta toiminta voidaan käynnistää heti vuoden 2014 alusta, on osana uudistuksen valmistelua tarpeen perustaa pääomasijoitustoimintaa hallinnoiva yhtiö ja laadittava toiminnan ohjeistukset ja prosessit ennakollisesti jo loppuvuoden 2013 aikana.

Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.


2013 I lisätalousarvio
2013 talousarvio40 704 000
2012 tilinpäätös42 680 000
2011 tilinpäätös47 967 000

40. Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan tukeminen (arviomääräraha)

Momentilta vähennetään 600 000 euroa.

Valtuus

Momentin perusteluja muutetaan siten, että vuonna 2013 uusia rahoituspäätöksiä saa tehdä enintään 422 140 000 euron arvosta.

Selvitysosa: Valtuuden vähennys 5 000 000 euroa on osa hallituksen linjaamien menosäästöjen kokonaisuutta.

Myöntämisvaltuuden vähenemisestä arvioidaan valtiolle aiheutuvan menojen vähennystä 600 000 euroa vuonna 2013, 2 300 000 euroa vuonna 2014, 1 300 000 euroa vuonna 2015, 600 000 euroa vuonna 2016 ja 200 000 euroa vuonna 2017.


2013 I lisätalousarvio-600 000
2013 talousarvio431 270 000
2012 tilinpäätös431 513 978
2011 tilinpäätös450 569 838

42. Innovaatiokeskittymien kehittäminen (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään lisäystä 4 000 000 euroa.

Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös meriteollisuuden toimintaympäristön kehittämiseen liittyvien avustusten maksamiseen.

Selvitysosa: Meriteollisuuden toimintaympäristöä kehitetään osana työ- ja elinkeinoministeriön käynnistämää meriteollisuuden kokonaisvaltaista kehittämisohjelmaa. Toimintaympäristön kehittäminen sisältää arktisen toiminnan, offshore-toimialan, laivanrakennuksen ja varustamotoiminnan kehittämistä tai erilaisten osaamisten ja teknologioiden edistämistä osana meriteollisuutta.

Tuen väliaikainen käyttöönotto liittyy meriteollisuuden rakennemuutostilanteen parantamiseen.


2013 I lisätalousarvio4 000 000
2013 talousarvio3 600 000
2012 tilinpäätös5 100 000
2011 tilinpäätös5 100 000

43. Kansainvälistymisavustus yritysten yhteishankkeisiin (arviomääräraha)

Momentille myönnetään lisäystä 800 000 euroa.

Valtuus

Momentin perusteluja muutetaan siten, että uusia avustuksia saa vuonna 2013 myöntää 16 664 000 eurolla.

Selvitysosa: Määrärahan 800 000 euron ja myöntämisvaltuuden 1 000 000 euron lisäys käytetään Ranskassa vuonna 2013 käynnistettävän telakkateollisuuden alihankintayritysten kansainvälistymispyrkimyksiä tukevan projektitoimiston toiminnan käynnistämiseen ja toiminnan menoihin sekä Norjan offshore-alan investointisuunnitelmien selvittämiseksi ja suomalaisten yritysten toimintojen edistämiseksi offshore-alalla Norjassa.

Myöntämisvaltuuden lisäyksestä arvioidaan valtiolle aiheutuvan menoja 800 000 euroa vuonna 2013 ja 200 000 euroa vuonna 2014.


2013 I lisätalousarvio800 000
2013 talousarvio21 985 000
2012 tilinpäätös19 496 626
2011 tilinpäätös20 848 284

46. Laivanrakennuksen innovaatiotuki (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään lisäystä 23 200 000 euroa.

Lisämäärärahaa saa käyttää laivanrakennuksen innovaatioihin myönnettävästä valtionavustuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen (502/2012) mukaisiin avustuksiin.

Selvitysosa: Lisämäärärahaa saa käyttää valtioneuvoston asetuksen (502/2012) mukaan avustuksia koskevien sitoumusten myöntämiseen Suomessa rekisteröidylle laivanrakennusyritykselle, laivankorjausyritykselle tai laivakonversioyritykselle uuden alustyypin kehittämiseen ja suunnitteluun, aluksen innovatiivisiin osiin, jotka voidaan erottaa aluksesta erillisinä osina sekä innovatiivisten tuotanto-, suunnittelu- ja logistiikkamenetelmien kehittämiseen ja toteuttamiseen. Laivanrakennuksen innovaatiotuen myöntäminen perustuu komission tiedonantoon laivanrakennusteollisuuden valtiontukea koskeviksi puitteiksi. Avustuksen on täytettävä tiedonannossa ja Euroopan yhteisöjen komission innovaatiotuen hyväksymistä koskevassa päätöksessä (25.7.2012) tarkoitetut edellytykset.

Tuen väliaikainen käyttöönotto liittyy laivanrakennusteollisuuden vaikeaan rakennemuutostilanteeseen.


2013 I lisätalousarvio23 200 000
2013 talousarvio2 900 000
2012 tilinpäätös17 100 000
2011 tilinpäätös16 000 000

87. Pääomalaina Finnvera Oyj:lle (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään 10 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää korottoman osakeyhtiölain (624/2006) 12 luvun 1 §:ssä tarkoitetun pääomalainan myöntämiseen Finnvera Oyj:lle käytettäväksi Aloitusrahasto Vera Oy:n pääomittamiseen. Mikäli pääomitettavan yhtiön rahoitustoiminnasta syntyy tappioita, laina voidaan jättää takaisinperimättä.

Selvitysosa: Tarkoituksena on, että pääomalainan takaisinmaksuaika on enintään 15 vuotta. Aloitusrahasto Vera Oy toimii rahoitusmarkkinoita täydentävänä pääomasijoittajana. Rahaston toiminnalla täydennetään rahoitusmarkkinoita tuotekehitystoiminnan rahoittamisen ja yksityisen pääomasijoitustoiminnan välillä erityisesti yritysten siemen- ja käynnistysvaiheessa. Rahasto tekee sijoituksia aikaisen vaiheen teknologiayrityksiin sekä teknologiaintensiivisiin tai innovatiivisiin palveluyrityksiin. Kohdeyrityksillä tulee olla potentiaalia kehittyä kasvuyrityksiksi ja kansainvälistyä. Rahaston hallinnoinnista vastaa Finnveran tytäryhtiö Veraventure Oy.

Määrärahan tarkoituksena on ehkäistä riskipääomasijoitusmarkkinoiden puutteita, jotka vaikeuttavat erityisesti nopeasti kasvavien, aloittavien ja laajenevien yritysten riskipääoman saamista.


2013 I lisätalousarvio10 000 000