Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2013 LISÄTALOUSARVIOKSI
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Tuloarviot
   Määrärahat
     22. Tasavallan presidentti
     23. Valtioneuvoston kanslia
     24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
     25. Oikeusministeriön hallinnonala
     26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
     27. Puolustusministeriön hallinnonala
     28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
     29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
     30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
     31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       10. Liikenneverkko
            01. Liikenneviraston toimintamenot
            20. Perusväylänpito
            77. Väyläverkon kehittäminen
            78. Eräät väylähankkeet
       30. Liikenteen tukeminen ja ostopalvelut
       40. Viestintäpalvelut ja -verkot sekä viestinnän tukeminen
       50. Tutkimus
     32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
     33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
     35. Ympäristöministeriön hallinnonala
     36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2013

77. Väyläverkon kehittäminen (siirtomääräraha 3 v)PDF-versio

Momentille myönnetään lisäystä 5 586 000 euroa.

Valtuus

Momentin perusteluja täydennetään siten, että Liikennevirasto oikeutetaan tekemään uusia sopimuksia

1) vt 5 Päiväranta—Vuorela hankkeeseen liittyen enintään 2,279 milj. eurolla

2) Kehärata-hankkeeseen liittyen enintään 43,3 milj. eurolla

3) hankkeen Länsimetron liityntäliikennejärjestelyt toteuttamiseksi enintään 14,5 milj. eurolla

4) hankkeen vt 8 Turku—Pori toteuttamiseksi 102,5 milj. eurolla.

Selvitysosa: Lisämäärärahan tarve aiheutuu momentille 12.31.10 tuloutetun EU:n myöntämän TEN-tuen osoittamisesta väyläverkon kehittämiseen. Vastaava lisämääräraha on tarkoitus käyttää hankkeen vt 8 Turku—Pori toteuttamiseen.

Vt 5 Päiväranta—Vuorela -hankkeelle on vuoden 2009 ensimmäisessä lisätalousarviossa myönnetty enintään 90,0 milj. euron valtuus silloiselle momentille 31.10.78. Hankkeen valtuudet on käytetty, mutta käytöstä aiheutuvat lopulliset menot ovat jääneet valtuusmäärää pienemmiksi johtuen suunniteltua edullisemmista urakoista ja kuntaosuuksien täsmentymisistä. Ehdotettavalla sopimusvaltuudella 2,279 milj. euroa varmistetaan keskeneräisen hankkeen loppuun saattaminen. Hankkeen kustannukset pysyvät yhteensä aiemmin myönnetyn enintään 90,0 milj. euron valtuusmäärän puitteissa. Hankkeelle ei edellä olevan johdosta ehdoteta määrärahan lisäystä.

Lisäksi Kehärata-hankkeelle ehdotetaan sopimusvaltuuden tarkistamista 35 milj. eurolla sen johdosta, että mm. tunneleiden sisustusurakoissa ja asemien rakentamisurakoissa on ilmennyt merkittäviä urakkahintojen kohoamisia. Samoin ehdotetaan valtuuden korottamista 8,3 milj. eurolla sen johdosta, että hankkeen eräissä osioissa lopullinen menotarve alittaa niihin varatun valtuuden. Toisaalta hankkeen muissa osissa menotarpeet ovat nousseet samalla määrällä. Tämän johdosta valtuuden tosiasiallinen korotustarve on mainittu 35 milj. euroa, vaikka valtuusmäärä muodollisesti kasvaa 43,3 milj. eurolla. Hankkeen kokonaiskustannusarvio nousee 439 milj. eurosta 474 milj. euroon. Valtuuden tarkistaminen ei aiheuta lisämäärärahan tarvetta vuonna 2013.

Uuden hankkeen perusteluina esitetään seuraavaa:

Länsimetron liityntäliikennejärjestelyt ovat välttämättömiä ja erittäin kiireellisiä ja ne tulee toteuttaa ennen metron liikenteen aloittamista vuonna 2015. Hankkeessa toteutetaan liityntäliikenteen edellyttämät joukkoliikennekaistat Espoonlahden ja Matinkylän välille, kevyen liikenteen ja meluntorjunnan järjestelyt Finnoontien ja Gräsanlaakson välille ja joukkoliikenteen ramppi Länsiväylältä Markkinakadulle. Lisäksi hankkeeseen kuuluu liityntäliikenteen ohjaus Länsiväylän käytävään.

Liityntäliikenne metroasemille hoidetaan busseilla ja Länsimetron valmistuttua poistuvat Etelä-Espoon suorat bussiyhteydet Helsingin keskustaan. Myös kevyen liikenteen liityntäliikenne suuntautuu bussipysäkkien ohella metroasemille. Länsiväylä on tällä kohdin erittäin vilkasliikenteinen (yli 50 000 autoa päivässä) ja sen välityskyky on pitkillä jaksoilla jo täysin käytössä.

Liityntäliikenteen järjestelyjen kokonaiskustannusarvio on enintään 14,5 milj. euroa (MAKU 2005=100, 150 p), josta valtion kustannusosuus on enintään 13,1 milj. euroa.

Vt 8 Turku—Pori. Hankkeen suunnitelmista on valmistunut uudelleenarviointi ja hankkeen 1. vaiheen kustannusarvio on enintään 102,5 milj. euroa, josta valtion osuus on enintään 100,0 milj. euroa. Hanke sisältää osan Raisio—Nousiainen moottoritiestä, Luvia—Pori välin parantamisen sekä liikenneturvallisuusparannuksia välille Nousiainen—Luvia. Hankkeen käynnistäminen on kiireellinen Maskun kohdan vesiluvan vanhentuessa 12.2.2014.

Yhteysvälin Turku—Pori ensisijainen ongelma on heikko liikenneturvallisuus ja riittämätön liikenteen välityskyky, joka aiheuttaa sujuvuusongelmia etenkin Raision ja Maskun välisellä kaksikaistaisella osuudella. Pohjavesisuojausten puute lisää pilaantumisen riskejä pohjavedenottoalueilla. Meluntorjunnassa on puutteita.

Turun ja Porin välinen 135 km osuus valtatie 8:sta on Lounais-Suomen merkittävä tavaraliikenneväylä, jonka merkitystä korostavat ratayhteyden puuttuminen ja sen varrella sijaitsevat viisi vientisatamaa. Tieosuudet Turku—Mynämäki ja Pori—Rauma ovat työssäkäyntialueidensa runkoyhteyksiä. Tie on vilkasliikenteinen (Turku—Raisio välillä 23 000—30 000 ja Raisio—Pori välillä 6 000—15 700 autoa päivässä). Raskaan liikenteen osuus on tavanomainen noin 10 %.


2013 I lisätalousarvio5 586 000
2013 talousarvio361 700 000
2012 tilinpäätös454 525 000
2011 tilinpäätös66 700 000