Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         10. Liikenneverkko
         50. Tutkimus
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2013

50. TutkimusPDF-versio

Talousarvioesitys HE 95/2012 vp (17.9.2012)

Selvitysosa:Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan tutkimustoiminta tukee ministeriön liikenne- ja viestintäpolitiikan toteutumista. Hallinnonalalla tutkimustoimintaa harjoittaa Ilmatieteen laitos. Laitoksen tuottamalla tiedolla edistetään turvallisuutta liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalla sekä poikkihallinnollisesti. Laitos on myös keskeisessä roolissa yhteiskunnan ilmastonmuutoksen sopeutumiseen tarvittavan perustiedon tuottamisessa.

01. Ilmatieteen laitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Talousarvioesitys HE 95/2012 vp (17.9.2012)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 45 776 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) Etelämanner-toiminnasta aiheutuviin menoihin

2) EU:n rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen

3) kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksujen maksamiseen.

Selvitysosa:Ilmatieteen laitos tuottaa luotettavaa havainto- ja tutkimustietoa ilmakehästä ja meristä. Laitos on keskeisessä roolissa yhteiskunnan ilmastonmuutokseen sopeutumiseen tarvittavan perustiedon tuottamisessa. Tämän osaamisensa laitos yhdistää palveluiksi, joita se tuottaa tehokkaasti yleisen turvallisuuden edistämiseksi sekä ihmisten ja ympäristön hyvinvoinnin lisäämiseksi. Ilmatieteen laitos havainnoi ilmakehän fysikaalista tilaa, kemiallista koostumusta ja sähkömagneettisia ilmiöitä sekä merten ja erityisesti Itämeren fysikaalista tilaa. Laitos tuottaa myös tietoa ja palveluja ilmakehän ja merien menneestä, nykyisestä ja tulevasta tilasta. Ilmatieteen laitos tekee korkeatasoista tutkimusta erityisesti painopistealueillaan, joita ovat sää ja turvallisuus, ilmastonmuutos ja yhteiskunta, Itämeri ja arktiset alueet sekä liikenne ja energia. Ilmatieteen laitos osallistuu aktiivisesti kansalliseen ja kansainväliseen yhteistyöhön. Laitos tähtää toiminnassaan kestävän kehityksen edistämiseen.

Määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon lisäyksenä 2,356 milj. euroa sää-, ilmasto- ja meridatan, keskeisten tutka- ja salamatuotteiden sekä kansallisen sääennustemallin datan muuttamiseksi maksuttomaksi 1.1.2013 lukien. Tietojen maksuttomuudella toteutetaan valtioneuvoston periaatepäätöstä (3.3.2011) julkisen sektorin digitaalisten tietoaineistojen saatavuuden parantamisesta ja uudelleenkäytön edistämisestä. Määrärahan lisäyksestä 1,970 milj. euroa on lisämäärärahaa ja 0,386 milj. euroa valtion budjettitalouden sisäisiä siirtoja muilta virastoilta ja laitoksilta.

Liikenne- ja viestintäministeriö asettaa alustavasti Ilmatieteen laitokselle vuodelle 2013 seuraavat toiminnalliset tavoitteet, jotka tukevat pääluokkaperusteluissa tutkimukselle asetettuja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoitteita sekä hallinnonalalle asetettuja yhteisiä tavoitteita.

Tulostavoite 2011
toteutuma
2012
tavoite
2013
tavoite
       
TUOTOKSET JA LAADUNHALLINTA      
Sovelletaan tutkimuksessa saatuja uusimpia tietoja mm. ilmastomallien sekä havainto-, ennustus- ja varoitusjärjestelmien ja muiden palveluiden kehittämisessä.      
Lämpötilaennusteiden osuvuus, 1 vrk, %   83 83,5
Lämpötilaennusteiden osuvuus, 2—5 vrk, %   70,5 71
Sateen ennustettavuus etukäteen, tuntia   98 100
Tuulivaroitusten osuvuus 1—2 vrk, %   78 78
Lentopaikkaenusteiden osuvuus, %   88 88
Sää- ja meripalveluiden toimitusvarmuus, % 99,2 97 98
       
Kehitetään liikenne- ja viestintäalalla tarvittavaa osaamista ja asiantuntemusta sekä tuotetaan tietoa lainsäädännön ja poliittisen päätöksenteon pohjaksi.      
Sidosryhmien tyytyväisyys Ilmatieteen laitoksen toimintaan (asteikko 1—5) 4,2 3,5 4,0
Asiakastyytyväisyys (asteikko 1—5) 4,0 3,8 4,0
       
Tuetaan tutkimuksen keinoin mm. ilmastonmuutokseen sopeutumista toimien laaja-alaisesti yhteistyössä muiden alan toimijoiden kanssa.      
Ulkopuolinen tutkimusrahoitus, 1 000 euroa 13 071 10 000 12 000
Kansainvälisesti ennakkotarkastetut artikkelit, kpl 273 250 260
       
TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS      
Hallinnonalan toiminnan tuottavuutta parannetaan.      
Liiketaloudellisten suoritteiden kustannusvastaavuus, % 118 102 91
Julkisoikeudellisten suoritteiden kustannusvastaavuus, % 99 100 100
Ulkopuolisen rahoituksen osuus yhteisrahoitteisen tutkimustoiminnan kustannuksista, % 61 50 50
Työn tuottavuuden kehittyminen, % -3,05 1 1
Kokonaistuottavuuden kehittyminen, % -0,32 2 2

Määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon nettobudjetoitavina tuloina maksullisen palvelun tulot, EU:lta ja muilta yhteistyöosapuolilta saatavat yhteisrahoitteisten sopimustutkimusten tulot ja muut tulot. Etelämanner-toimintaan on varattu 849 000 euroa. Suomen Etelämanner-toiminta perustuu kansainväliseen sopimukseen. Eurooppalaiselle tutkimusinfrastruktuuritiekartalle hyväksytty ICOS-hanke (Integrated Carbon Observing System) on merkittävä kasvihuonekaasujen päästövähennysten todentamisen ja seurannan kannalta. Hankkeen Suomeen sijoittuvan päämajan infrastruktuurin ylläpito Ilmatieteen laitoksen osalta sisältyy myös määrärahaan.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2011
toteutuma
2012
varsinainen
talousarvio
2013
esitys
       
Bruttomenot 68 442 64 600 68 860
Bruttotulot 25 600 22 000 23 084
Nettomenot 42 842 42 600 45 776
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 13 102    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 10 972    

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2011
toteutuma
2012
varsinainen
talousarvio
2013
esitys
       
Tuotot      
Julkisoikeudelliset suoritteet 6 108 6 100 8 184
Liiketaloudelliset suoritteet 6 571 5 900 4 900
Tuotot yhteensä 12 679 12 000 13 084
       
Kustannukset      
Julkisoikeudelliset suoritteet 6 150 6 100 8 184
Liiketaloudelliset suoritteet 5 579 5 800 5 380
Kustannukset yhteensä 11 729 11 900 13 564
       
Ylijäämä (+) / Alijäämä (-)      
Julkisoikeudelliset suoritteet -42 0 0
Liiketaloudelliset suoritteet 992 100 -480
Ylijäämä / Alijäämä yhteensä 950 100 -480
       
Kustannusvastaavuus, %      
Julkisoikeudelliset suoritteet 99 100 100
Liiketaloudelliset suoritteet 118 102 91
Kustannusvastaavuus, % yhteensä 108 101 96

Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2011
toteutuma
2012
varsinainen
talousarvio
2013
esitys
       
Yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot      
— muilta valtion virastoilta saatava rahoitus 7 172 6 000 6 000
— EU:lta saatava rahoitus 3 613 2 000 2 000
— muu valtionhallinnon ulkopuolinen rahoitus 2 286 2 000 2 000
Tuotot yhteensä 13 071 10 000 10 000
       
Hankkeiden kokonaiskustannukset 21 592 20 000 20 000
       
Omarahoitusosuus (tuotot - kustannukset) -8 521 -10 000 -10 000
Omarahoitusosuus, % 39 50 50

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Tietoluovutusten maksuttomuus 1 970
Tietoluovutusten maksuttomuus (siirto momentilta 30.20.01) 15
Tietoluovutusten maksuttomuus (siirto momentilta 31.10.20) 371
Julkisen hallinnon atk-menosäästö (HO) -205
Palkkausten tarkistukset 1 020
Yhteishankintojen lisääminen (HO) -140
Tasomuutos 145
Yhteensä 3 176

2013 talousarvio 45 776 000
2012 II lisätalousarvio 542 000
2012 talousarvio 42 600 000
2011 tilinpäätös 40 712 000

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 39/2012 vp (13.12.2012)

Valiokunta viittaa kuluvan vuoden talousarviota koskevaan mietintöönsä ja korostaa edelleen tutkaverkon laajentamisen tarpeellisuutta.

Vaikka kaikki Ilmatieteen laitoksen kahdeksan säätutkaa uusitaan vuoden 2014 loppuun mennessä, tutkaverkko ei ole sen jälkeenkään valtakunnallisesti kattava. Erityisesti kaikkein vaarallisimpien sääilmiöiden varoittamiseen tarvitaan tutkaverkoston laajentamista, jotta voidaan varmistaa ajantasaiset ja kattavat sääennusteet ja -varoitukset.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 36/2012 vp (21.12.2012)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 45 776 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) Etelämanner-toiminnasta aiheutuviin menoihin

2) EU:n rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen

3) kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksujen maksamiseen.

 

I lisätalousarvioesitys HE 52/2013 vp (23.5.2013)

Valtuus

Momentin perusteluja täydennetään siten, että Ilmatieteen laitos oikeutetaan solmimaan sopimuksia Mars-tutkimusta koskevan METNET/MOI -hankkeen edellyttämien laitteiden ja palvelujen hankintaan enintään 4 807 500 Yhdysvaltojen dollarilla sen jälkeen, kun Venäjän valtio on suorittanut vastaavan summan Suomen valtiolle.

Selvitysosa:Ilmatieteen laitoksen MetNet-tutkimusohjelmalle myönnettiin vuonna 2006 Venäjän velkakonversio-ohjelman puitteissa 8 000 000 USD, jota tarkistettiin 18.6.2009 220 500 USD siten, että kokonaissopimusvaltuus on 8 220 500 USD. Velkakonversion rahoituksessa oli vuosina 2006—2011 noin neljän vuoden viive, mikä hidasti hankkeen suunniteltua etenemistä.

Kaikkia sopimusten mukaisia toimituksia ei ole saatu päätökseen vuoden 2012 loppuun mennessä ja käyttämättä jäänyt velkakonversiorahoitus on noin 3 827 000 euroa (4 807 500 USD), joka on tarkoitus suorittaa rahana.

Valtuuden käytöstä arvioidaan valtiolle aiheutuvan menoja 64 000 euroa vuonna 2013, 517 000 euroa vuonna 2014, 756 000 euroa vuonna 2015, 621 000 euroa vuonna 2016 ja 1 869 000 euroa vuosina 2017—2019.

Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.


2013 I lisätalousarvio
2013 talousarvio 45 776 000
2012 tilinpäätös 43 142 000
2011 tilinpäätös 40 712 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 21/2013 vp (19.6.2013)

Valtuus

Momentin perusteluja täydennetään siten, että Ilmatieteen laitos oikeutetaan solmimaan sopimuksia Mars-tutkimusta koskevan METNET/MOI -hankkeen edellyttämien laitteiden ja palvelujen hankintaan enintään 4 807 500 Yhdysvaltojen dollarilla sen jälkeen, kun Venäjän valtio on suorittanut vastaavan summan Suomen valtiolle.

 

III lisätalousarvioesitys HE 101/2013 vp (12.9.2013)

Momentille myönnetään lisäystä 1 500 000 euroa.

Selvitysosa:Lisämäärärahan tarve aiheutuu säätutkaverkoston täydentämisestä Pohjois- ja Etelä-Karjalan sekä Etelä-Savon alueilla uudella Kitee-Kesälahti-Savonlinna -alueelle sijoitettavalla tutkalla. Tutka parantaa tutkaverkoston kattavuutta ja varoituspalvelun ja liikennesääpalvelun laatua ja saatavuutta sekä mahdollistaa nykyistä paremmat ennakkovaroitukset idästä lähestyvistä ukkosmyrskyistä.

Investointi luo uusia työpaikkoja tutkateollisuuteen, työllistää alueellisia rakennus- ja sähköurakoitsijoita sekä parantaa kotimaisen teollisuuden globaalia markkina-asemaa toimialalla.


2013 III lisätalousarvio 1 500 000
2013 I lisätalousarvio
2013 talousarvio 45 776 000
2012 tilinpäätös 43 142 000
2011 tilinpäätös 40 712 000

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 14/2013 vp (8.10.2013)

Momentille ehdotetaan 1,5 milj. euron määrärahaa uuden tutkan hankintaa varten.

Valiokunta on tyytyväinen esitykseen, sillä se on jo vuoden 2012 talousarviota koskevassa mietinnössään (VaVM 26/2011 vp) edellyttänyt tutkaverkon kattavuuden parantamista.

Uusi tutka on tarkoitus sijoittaa Kitee-Kesälahti-Savonlinna -alueelle, jolloin se parantaa säätutkaverkoston kattavuutta Itä- ja Kaakkois-Suomessa. Se parantaa liikennesääpalvelun laatua ja saatavuutta ja antaa aiempaa paremmat mahdollisuudet varoittaa voimakkaista myrskyistä. Hankkeen arvioidaan luovan myöhemmin myös uutta palvelutuotantoa ja yritystoimintaa sekä parantavan kotimaisen teollisuuden globaalia markkina-asemaa toimialalla.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 25/2013 vp (11.10.2013)

Momentille myönnetään lisäystä 1 500 000 euroa.

 

IV lisätalousarvioesitys HE 165/2013 vp (24.10.2013)

Momentilta vähennetään 79 000 euroa.

Selvitysosa:Vähennys aiheutuu raamisopimuksen mukaisten koulutusmäärärahojen poistamisesta.


2013 IV lisätalousarvio -79 000
2013 III lisätalousarvio 1 500 000
2013 I lisätalousarvio
2013 talousarvio 45 776 000
2012 tilinpäätös 43 142 000
2011 tilinpäätös 40 712 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 26/2013 vp (27.11.2013)

Momentilta vähennetään 79 000 euroa.