Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         10. Liikenneverkko
              51. Luotsauksen hintatuki
         50. Tutkimus
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2013

64. Saariston yhteysalusliikennepalvelujen ostot ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 95/2012 vp (17.9.2012)

Momentille myönnetään 12 724 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) saariston yhteysalusliikennepalveluihin ja niistä aiheutuviin kulutusmenoihin

2) saariston yhteysalusliikenteen käyttämien laitureiden kunnostamiseen

3) yhteysalusliikennettä korvaavien yksityisluonteisten jääteiden kunnossapidon avustamiseen

4) aikaisempina vuosina ja varainhoitovuonna myönnetyistä valtuuksista aiheutuvien menojen maksamiseen.

Lisäksi määrärahasta saa myöntää avustuksia saariston kulkuyhteyksiä hoitaville liikenteenharjoittajille valtioneuvoston asetuksen (371/2001) mukaisin perustein. Määräraha budjetoidaan avustusten osalta maksupäätösperusteisena.

Valtuus

Pitkäaikaisten saariston yhteysalusliikennepalvelujen ostamiseksi myönnettyä enintään 68,9 milj. euron valtuutta tarkistetaan arvonlisäverokannan korotuksen vuoksi enintään 69,9 milj. euroon.

Valtuutta saa käyttää yhteysalusliikennepalvelusopimusten solmimiseen vuonna 2013 siltä osin, kuin valtuutta ei ole vielä käytetty.

Selvitysosa:Saariston kehityksen edistämisestä annetun lain (494/1981) mukaan valtion on pyrittävä huolehtimaan siitä, että saariston vakituisella väestöllä on käytettävissä kuljetuspalvelut.

Yhteysalusliikenne on Liikenneviraston vastuulla olevaa liikennettä ja se kattaa lähes kaikki Saaristomeren asutut saaret, joihin ei ole tieyhteyttä. Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus hankkii yhteysalusliikennepalvelut kilpailuttamalla. Yhteysalusliikenteen matkustajamäärän vuonna 2013 arvioidaan olevan noin 180 000 henkilöä. Menot matkustajaa kohden ovat noin 70 euroa. Vakinaista asukasta kohden noin 8 800 euroa vuodessa. Kotka—Pyhtää -reitille hankitaan kaksi uutta laiturirakennetta, joista aiheutuva lisäkustannus on yhteensä 1,0 milj. euroa. Momentin rahoitustarvetta lisää Kotka—Pyhtään ja Hiittisten reittialueen liikennöinnin menot, jotka oli suunniteltu rahoitettavaksi momentilta 31.30.66, mutta reiteille suunniteltujen alusten valmistumisen viivästyminen lykkää liikennöinnin aloitusta vuodella. Lisäksi kustannuksia korottaa polttoaineiden hinnannousu.

Avustuksilla pyritään säilyttämään kulkumahdollisuudet sellaisten saaristoalueiden asukkaille, joilla ei ole käytettävissä yhteysalusliikennettä. Avustus kohdistuu lähinnä Sipoon ja Tammisaaren saariston sekä Turunmaan saariston rengasteiden saariston pysyvien asukkaiden henkilö- ja tavarakuljetusten järjestämiseen.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Arvonlisäverokannan korotus 1 000
Siirto momentilta 31.10.20 4 517
Tasomuutos vertailuvuoden määrärahan suhteen -3 800
Yhteensä 1 717

2013 talousarvio 12 724 000
2012 II lisätalousarvio
2012 talousarvio 11 007 000
2011 tilinpäätös 9 367 000

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 39/2012 vp (13.12.2012)

Valiokunta pitää tärkeänä, että saaristoliikenteen palvelutaso turvataan ja että pitkäkestoisilla palvelusopimuksilla luodaan edellytykset investoinneille. Myös hankintamenettelyjen tulee olla sellaisia, että ne osaltaan parantavat kustannustehokkuutta ja pitkäjänteisyyttä ja varmistavat myös asianmukaisen ja saaristo-olosuhteisiin sopivan kaluston.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 36/2012 vp (21.12.2012)

Momentille myönnetään 12 724 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) saariston yhteysalusliikennepalveluihin ja niistä aiheutuviin kulutusmenoihin

2) saariston yhteysalusliikenteen käyttämien laitureiden kunnostamiseen

3) yhteysalusliikennettä korvaavien yksityisluonteisten jääteiden kunnossapidon avustamiseen

4) aikaisempina vuosina ja varainhoitovuonna myönnetyistä valtuuksista aiheutuvien menojen maksamiseen.

Lisäksi määrärahasta saa myöntää avustuksia saariston kulkuyhteyksiä hoitaville liikenteenharjoittajille valtioneuvoston asetuksen (371/2001) mukaisin perustein. Määräraha budjetoidaan avustusten osalta maksupäätösperusteisena.

Valtuus

Pitkäaikaisten saariston yhteysalusliikennepalvelujen ostamiseksi myönnettyä enintään 68,9 milj. euron valtuutta tarkistetaan arvonlisäverokannan korotuksen vuoksi enintään 69,9 milj. euroon.

Valtuutta saa käyttää yhteysalusliikennepalvelusopimusten solmimiseen vuonna 2013 siltä osin, kuin valtuutta ei ole vielä käytetty.

 

I lisätalousarvioesitys HE 52/2013 vp (23.5.2013)

Valtuus

Momentin perusteluja täydennetään siten, että Varsinais-Suomen ELY-keskus saa tehdä sitoumuksia Velkuan ja Paraisten yhteysalusreittiin liittyen enintään 12 milj. eurolla siten, että valtuuden käytöstä aiheutuu menoja myöhemmille vuosille.

Selvitysosa:Kuluvan vuoden talousarviossa myönnetystä 69,9 milj. euron valtuudesta on yhdeksällä pitkäaikaisella palvelusopimuksella sidottu vuoden 2012 loppuun mennessä 53,9 milj. euroa. Lisävaltuus 12,0 milj. euroa tarvitaan Velkuan ja Paraisten reiteille. Velkuan reitin sopimusaika on 1.1.2015—31.12.2019 ja Paraisten reitin sopimusaika on 1.1.2016—31.12.2020.

Valtuuden lisäyksestä arvioidaan valtiolle aiheutuvan menoja Velkuan reitin osalta 1 100 000 euroa vuonna 2015, 1 188 000 euroa vuonna 2016, 1 238 000 euroa vuonna 2017, 1 287 000 euroa vuonna 2018 ja 1 337 000 euroa vuonna 2019 sekä Paraisten reitin osalta 1 050 000 euroa vuonna 2016, 1 134 000 euroa vuonna 2017, 1 181 000 euroa vuonna 2018, 1 229 000 euroa vuonna 2019 ja 1 256 000 euroa vuonna 2020.

Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.


2013 I lisätalousarvio
2013 talousarvio 12 724 000
2012 tilinpäätös 11 007 000
2011 tilinpäätös 9 367 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 21/2013 vp (19.6.2013)

Valtuus

Momentin perusteluja täydennetään siten, että Varsinais-Suomen ELY-keskus saa tehdä sitoumuksia Velkuan ja Paraisten yhteysalusreittiin liittyen enintään 12 milj. eurolla siten, että valtuuden käytöstä aiheutuu menoja myöhemmille vuosille.

 

IV lisätalousarvioesitys HE 165/2013 vp (24.10.2013)

Momentin perusteluja muutetaan siten, että määräraha budjetoidaan avustusten osalta maksatuspäätösperusteisena.

Selvitysosa:Momentin perustelujen muutos aiheutuu tarpeesta yhdenmukaistaa momentin myöntämis- ja kirjauskäytännöt sekä määrärahan käyttöperustelut.

Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.


2013 IV lisätalousarvio
2013 I lisätalousarvio
2013 talousarvio 12 724 000
2012 tilinpäätös 11 007 000
2011 tilinpäätös 9 367 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 26/2013 vp (27.11.2013)

Momentin perusteluja muutetaan siten, että määräraha budjetoidaan avustusten osalta maksatuspäätösperusteisena.