Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         10. Maaseudun kehittäminen
         20. Maatalous
         50. Vesitalous
         60. Metsätalous
              41. Metsäpuiden siemenhuolto
              43. Eräät korvaukset
              47. Pienpuun energiatuki
         63. Metsähallitus
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2013

45. Metsäluonnon hoidon edistäminen (siirtomääräraha 3 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 95/2012 vp (17.9.2012)

Momentille myönnetään 6 527 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun lain (1094/1996) ja kestävän metsätalouden rahoituslain (544/2007) mukaisen tuen maksamiseen metsien biologisen monimuotoisuuden turvaamiseen

2) valtakunnallisista metsien luonnonhoitoa ja biologisen monimuotoisuuden ylläpitämistä tukevista ja maa- ja metsätalousministeriön erikseen määrittelemistä hankkeista ja toimenpiteistä aiheutuvien menojen maksamiseen.

Määrärahaa saa käyttää myös kulutusmenojen ja enintään viittä henkilötyövuotta vastaavan määräaikaisen henkilöstön palkkaamisesta määräaikaisiin tehtäviin aiheutuvien menojen maksamiseen sekä EU:n rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen.

Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksatuspäätösperusteisena.

Selvitysosa:

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

   
Ympäristötuki 4 577 000
Metsäluonnon hoitohankkeet 1 500 000
Valtakunnalliset hankkeet 450 000
Yhteensä 6 527 000

Maa- ja metsätalousministeriö asettaa vuoden 2013 talousarvioesityksen valmisteluun liittyen metsäluonnon hoidon edistämiselle seuraavat alustavat toiminnalliset tulostavoitteet:

Metsäluonnon monimuotoisuuden säilymistä turvataan ympäristötuella ja metsäluonnon hoitohankkeilla 3 715 hehtaarin alueella (vuoden 2012 tavoite 6 500 hehtaaria).

Määrärahan mitoituksessa on vähennyksenä otettu huomioon 1 000 000 euroa siirtona Suomen metsäkeskuksen valtionapumomentille 30.60.42. Siirron jälkeen luonnonhoitohankkeiden suunnittelu ja ympäristötukisopimusten valmistelu rahoitetaan momentin 30.60.42 määrärahasta.

Kainuun hallintokokeilusta annettu laki ei ole voimassa enää vuonna 2013. Tämän johdosta määrärahassa on otettu huomioon lisäyksenä 202 000 euroa siirtona momentilta 32.50.(63).

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
HO-säästö -1 000
Siirto momentille 30.60.42 -1 000
Siirto momentilta 32.50.(63) 202
Yhteensä -1 798

2013 talousarvio 6 527 000
2012 II lisätalousarvio -1 000 000
2012 talousarvio 8 325 000
2011 tilinpäätös 11 325 000

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 39/2012 vp (13.12.2012)

Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelma (METSO-ohjelma) on ollut tasapainoinen kokonaisuus, jota on toteutettu siten, että maa- ja metsätalousministeriön talousmetsiin kohdistamien toimenpiteiden määrärahat ovat olleet noin 40 prosenttia ja ympäristöministeriön suojelualueilla toteuttamien toimien osuus noin 60 prosenttia. Suomen metsistä lähes 90 prosenttia on talousmetsiä, joten niiden käsittely on keskeisessä asemassa monimuotoisuuden turvaamisessa. Myös metsänomistajien asenneilmapiiri vapaaehtoista suojelua kohtaan on muuttunut aiempaa myönteisemmäksi.

Valiokunta toteaa, että ohjelman tasapainoinen toteuttaminen vaikeutuu entisestään maa- ja metsätalousministeriön määrärahan supistuessa. METSO-ohjelman toimenpiteitä voidaan toteuttaa noin 3 700 hehtaarin alueella. Ohjelman vähimmäistavoitteen (82 000 hehtaaria vuoteen 2020 mennessä) saavuttaminen edellyttäisi noin 5 000 hehtaarin vuotuisia toimenpiteitä. Kokonaistavoitteiden saavuttamisen kannalta on erittäin tärkeää, että myös maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla turvataan METSO-ohjelman toteutus.

Valiokunta lisää momentille 1 000 000 euroa METSO-ohjelman toteutukseen.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 36/2012 vp (21.12.2012)

Momentille myönnetään 7 527 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun lain (1094/1996) ja kestävän metsätalouden rahoituslain (544/2007) mukaisen tuen maksamiseen metsien biologisen monimuotoisuuden turvaamiseen

2) valtakunnallisista metsien luonnonhoitoa ja biologisen monimuotoisuuden ylläpitämistä tukevista ja maa- ja metsätalousministeriön erikseen määrittelemistä hankkeista ja toimenpiteistä aiheutuvien menojen maksamiseen.

Määrärahaa saa käyttää myös kulutusmenojen ja enintään viittä henkilötyövuotta vastaavan määräaikaisen henkilöstön palkkaamisesta määräaikaisiin tehtäviin aiheutuvien menojen maksamiseen sekä EU:n rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen.

Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksatuspäätösperusteisena.