Siirry sisältöön
  Vastaa budjetti.vm.fi-sivuston käyttäjäkyselyyn ja vaikuta uuden budjettiverkkosivuston kehittämiseen. Kyselyyn pääset tästä.
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         10. Maaseudun kehittäminen
         20. Maatalous
         50. Vesitalous
         60. Metsätalous
              41. Metsäpuiden siemenhuolto
              43. Eräät korvaukset
              47. Pienpuun energiatuki
         63. Metsähallitus
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2013

01. Metsäntutkimuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 95/2012 vp (17.9.2012)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 44 302 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös EU-rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen.

Selvitysosa:Metsäntutkimuslaitoksen (Metla) tehtävänä on edistää tutkimuksen keinoin metsien taloudellisesti, ekologisesti ja sosiaalisesti kestävää hoitoa ja käyttöä. Metla tuottaa, hankkii ja välittää korkeatasoista tieteellistä tietoa metsäluonnosta, metsien eri käyttömuodoista, metsävaroista ja niiden hyödyntämisestä sekä turvaamisesta yhteiskunnallisen päätöksenteon pohjaksi ja yhteiskunnan hyvinvoinnin edistämiseksi. Metla tekee soveltavaa tutkimusta, sitä tukevaa perustutkimusta, kehittää metsäalan tutkimusyhteistyötä, edistää tutkimustulosten hyväksikäyttöä, huolehtii sille kuuluvista viranomaistehtävistä ja osallistuu strategisten huippuosaamisen keskittymien toimintaan. Metlan toiminta on asiakasläheistä ja ongelmakeskeistä. Voimavarat kohdennetaan tutkimustoimintaan sekä tiedon ja teknologian siirtoon. Toiminnan perustana ovat henkilöstön ammattitaito ja asiantuntemus sekä monipuolinen kotimainen ja kansainvälinen yhteistyö.

Metla tukee pääluokkaperusteluissa esitettyjen maa- ja metsätalousministeriön toimialan vaikuttavuustavoitteiden saavuttamista tuottamalla tietoa ja osaamista:

  • — metsiin perustuvan biotalouden edistämiseksi
  • — metsätalouden kannattavuuden ja kilpailukyvyn parantamiseksi
  • — puuperäisen energian ja puun käytön, erityisesti puurakentamisen lisäämiseksi ja
  • — metsien monimuotoisuuden, ympäristöhyötyjen ja hyvinvointivaikutusten lisäämiseksi.

Metla toteuttaa Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelmassa 2008—2016 (METSO) sille asetettuja toimia ja osallistuu Kansallisen metsäohjelman 2015 (KMO) toteutukseen.

Maa- ja metsätalousministeriö asettaa vuoden 2013 talousarvioesityksen valmisteluun liittyen alustavasti Metlalle seuraavat tulostavoitteet:

Toiminnallinen tuloksellisuus
Toiminnallinen tehokkuus

Vuosien 2011—2013 bruttotoimintamenojen, tulojen ja henkilötyövuosien arvioidaan jakaantuvan seuraavasti (milj. euroa)

Prosessi Bruttomenot
2011
TP
2012
TA
2013
TAE
Htv1)
2011
TP
2012
TA
2013
TAE
Tulot
2011
TP
2012
TA
2013
TAE
                   
Tutkimus- ja kehittämispalvelut sekä tiedon ja teknologian siirto 27,9 24,0 27,0 428 385 377 6,4 4,4 6,5
Maksulliset tutkimuspalvelut 1,1 1,3 1,5 20 21 21 2,5 1,9 2,0
Viranomaispalvelut 5,7 5,6 5,6 101 94 90      
Strateginen johtaminen 4,4 3,7 4,0 46 31 44      
Tutkimuksen tukipalvelut 1,3 1,3 1,0 22 20 15      
Sisäiset palvelut 13,1 14,2 14,2 94 90 85 1,0 0,5 0,5
Yhteensä 53,5 50,1 53,3 7112) 6413) 6323) 9,9 6,8 9,0

1) Sisältää 10 htv:ta METSO-ohjelman toteutukseen.

2) Sisältää 21 htv:ta työuraansa eläkeiän jälkeen jatkavia.

3) Vuosien 2012 ja 2013 kiintiöissä ei ole huomioitu työuraansa eläkeiän jälkeen jatkavia (vaikutus noin 20 htv).

Yhteiskunnallisen vaikuttavuuden parantamiseksi sekä hallinnonalan ja elinkeinojen tietotarpeiden tukemiseksi Metlan tutkimus- ja kehittämispalveluita sekä tiedon ja teknologian siirtoa suunnataan tukemaan elinkeinotoiminnan kehittämistä ja metsäpolitiikan valmistelua. Metla osallistuu metsäklusterin sekä energia- ja ympäristöklusterin tutkimusstrategian toteuttamiseen strategisten huippuosaamisen keskittymien - Metsäklusteri Oy ja CLEEN Oy - kautta. Tutkimustiedon tuotteistamista ja markkinointia tehostetaan.

Viitaten pääluokkaperusteluissa todettuihin hallinnonalan toiminnallisen tuloksellisuuden alustaviin tavoitteisiin:

  • — laitoksen tutkimusta suunnataan ja tutkimuksen tukipalveluja ja infrastruktuureja kehitetään luonnonvara- ja ympäristötutkimuksen yhteenliittymässä (LYNET) sovittujen painopisteiden mukaisesti
  • — laitos osallistuu Luonnonvaratutkimuskeskuksen muodostamista koskevaan valmisteluun.

Metlan laboratoriotoimintoja kehitetään toimintojen rationalisoimiseksi ja kustannustehokkuuden parantamiseksi. Tieto- ja viestintäteknologian (ICT) käyttöönottoa tehostetaan.

Metla kehittää toimipaikkaverkostoaan vuonna 2012 laaditun suunnitelman perusteella.

Metla valmistautuu siirtämään esikuntansa Joensuuhun vuoden 2014 alusta lukien valtioneuvoston periaatepäätöksen (20.10.2011) mukaisesti.

Toteutetaan vuodelle 2013 sovittuja tuottavuustoimia.

Maksullisen toiminnan tulotavoitteeksi asetetaan 2,0 milj. euroa.

Taloudellisuuden ja tuottavuuden tunnuslukuja

  2011
toteutuma
2012
tavoite
2013
tavoite
       
Tutkimustoiminnan kustannukset/tutkija, htv, 1 000 euroa 138 140 140
Tutkimustoiminnan kokonaiskustannukset/julkaisu, 1 000 euroa 57 53 53
Tutkimustoiminnan tuotokset/tutkija, htv, kpl 1,3 1,1 1,1
Tiedon ja teknologian siirron suoritteet/tutkija, htv, kpl 4,3 4,8 4,8
Tutkijoiden osuus henkilöstöstä, % 45 46 46
Tuotokset ja laadunhallinta

Tuotokset keskeisistä suoritteista (kpl)

  2011
toteutuma
2012
tavoite
2013
tavoite
       
Vertaisarvioidut tieteelliset artikkelit 224 260 260
Vertaisarvioimattomat tieteelliset artikkelit 336 100 100
Tiedon ja teknologian siirto sekä asiantuntijapalvelut 1 481 1 640 1 640

Suoritteiden seurannan mittarit ovat soveltuvin osin tutkimuslaitosten yhteisiä.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

  2011
toteutuma
2012
varsinainen
talousarvio
2013
esitys
       
Bruttomenot 53 547 50 125 53 302
Bruttotulot 9 929 6 760 9 000
Nettomenot 43 618 43 365 44 302
       
Siirtyvät erät      
— siirtynyt edelliseltä vuodelta 4 645    
— siirtynyt seuraavalle vuodelle 4 059    

Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

  2011
toteutuma
2012
varsinainen
talousarvio
2013
esitys
       
Yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot      
— muilta valtion virastoilta saatava rahoitus 4 601 2 900 4 400
— EU:lta saatava rahoitus 757 500 600
— muu valtionhallinnon ulkopuolinen rahoitus 2 406 2 000 2 000
Tuotot yhteensä 7 764 5 400 7 000
       
Hankkeiden kokonaiskustannukset 13 136 10 800 14 000
       
Omarahoitusosuus (tuotot - kustannukset) -5 372 -5 400 -7 000
Omarahoitusosuus, % 41 50 50

Momentin mitoituksessa on otettu huomioon 9 henkilötyövuoden vähentyminen tuottavuustoimien johdosta.

Tuloina on otettu huomioon kaikki Metlan toiminnasta kertyvät tulot.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
HO-säästö -750
Tuottavuussäästöjen kertaluonteisen käytön poistaminen (-1 htv) -1 015
Tuottavuussäästöjen tilapäinen käyttö (1 htv) 610
Palkkausten tarkistukset 1 592
Tasomuutos 500
Yhteensä 937

2013 talousarvio 44 302 000
2012 II lisätalousarvio 903 000
2012 talousarvio 43 365 000
2011 tilinpäätös 43 032 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 36/2012 vp (21.12.2012)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 44 302 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös EU-rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen.

 

I lisätalousarvioesitys HE 52/2013 vp (23.5.2013)

Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös suunnitellun luonnonvarakeskuksen valmistelusta aiheutuviin menoihin.

Selvitysosa:Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.


2013 I lisätalousarvio
2013 talousarvio 44 302 000
2012 tilinpäätös 44 268 000
2011 tilinpäätös 43 032 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 21/2013 vp (19.6.2013)

Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös suunnitellun luonnonvarakeskuksen valmistelusta aiheutuviin menoihin.

 

IV lisätalousarvioesitys HE 165/2013 vp (24.10.2013)

Momentilta vähennetään 122 000 euroa.

Selvitysosa:Vähennys aiheutuu raamisopimuksen mukaisten koulutusmäärärahojen poistamisesta.


2013 IV lisätalousarvio -122 000
2013 I lisätalousarvio
2013 talousarvio 44 302 000
2012 tilinpäätös 44 268 000
2011 tilinpäätös 43 032 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 26/2013 vp (27.11.2013)

Momentilta vähennetään 122 000 euroa.