Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         10. Maaseudun kehittäminen
         20. Maatalous
         50. Vesitalous
         60. Metsätalous
         63. Metsähallitus
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2013

31. Vesihuollon ja tulvasuojelun tukeminen (siirtomääräraha 3 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 95/2012 vp (17.9.2012)

Momentille myönnetään 10 079 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) vesihuollon tukemisesta annetun lain (686/2004) mukaisiin vesihuoltotoimenpiteisiin myönnettävien avustusten ja valtion työnä toteutettavista vesihuoltohankkeista aiheutuvien menojen maksamiseen

2) maaseutuelinkeinojen rahoituslain (329/1999) 15 §:n mukaisesti vesistötoimenpiteisiin myönnettävien avustusten ja valtion työnä toteutettavista vesistöhankkeista aiheutuvien menojen maksamiseen

3) luottolaitosten varoista myönnettävistä eräistä korkotukilainoista annetun lain (1015/1977) mukaisten vesihuoltolaitteiden rakentamiseen ennen vuotta 2002 myönnettyjen lainojen korkohyvitysten maksamiseen.

Määrärahaa saa käyttää myös enintään 27 henkilötyövuotta vastaavan hankkeista aiheutuvan henkilöstön palkkaamisesta aiheutuvien palkkausmenojen ja muiden kulutusmenojen maksamiseen.

Momentin määrärahasta rahoitettu valtion työnä toteutettu ja valmistunut työ saadaan sopia luovutettavaksi kunnalle tai muulle yhteistyökumppanille. Samalla on sovittava niistä ehdoista, joita työn vastaanottajan on luovutuksen jälkeen noudatettava.

Selvitysosa:Keskeneräisiin vesihuolto- ja vesistöhankkeisiin tarkoitetusta määrärahasta valtion tuki vesistöhankkeisiin on noin 2 278 000 euroa ja vesihuoltohankkeisiin noin 2 601 000 euroa. Vesistöhankkeiden keskeisenä tavoitteena on yhdyskuntien tulvasuojelun parantaminen. Vesihuoltohankkeiden ensisijaisia tavoitteita ovat vesihuollon turvaaminen erityistilanteissa sekä alueellisen yhteistyön parantaminen.

Määrärahasta on tarkoitus käyttää 5 000 000 euroa avustuksina toimenpiteisiin, joilla edistetään vesihuollon parantamista maaseutuyhdyskunnissa ja haja-asutusalueilla, erityisesti viemäriverkostojen laajentamista haja-asutusalueilla, joille aiemmin on valtion tuella rakennettu runkojohto.

Vesihuolto- ja vesistöhankkeita rahoitetaan vähäisessä määrin lisäksi työ- ja elinkeinoministeriön pääluokkaan budjetoiduista momentin 32.01.02 määrärahoista lähinnä työmaiden työnjohdon palkkaus- ja muina kulutusmenoina.

Määrärahan arvioitu käyttö (1 000 euroa)

  Kokonaiskustannusarvio Valtion osuus Myönnetty aikaisemmin Myönnetään
         
Keskeneräiset vesihuolto- ja vesistöhankkeet 37 889 11 916 5 255 4 879
Maaseudun vesihuoltotoimenpiteet - - - 5 000
Vesihuoltolaitteiden rakentamisen korkotuki - - - 200
Yhteensä       10 079

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
HO-säästö -3 000
Kertaluonteinen poistaminen (EK) -1 000
Siirto momentilta 32.50.(63) 121
Tasomuutos -50
Yhteensä -3 929

2013 talousarvio 10 079 000
2012 II lisätalousarvio
2012 I lisätalousarvio 3 065 000
2012 talousarvio 14 008 000
2011 tilinpäätös 20 158 000

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 39/2012 vp (13.12.2012)

Momentille esitetään 10 079 000 euron määrärahaa. Määräraha ei mahdollista uusien syöttövesijohto- ja siirtoviemärihankkeiden käynnistämistä.

Maa- ja metsätalousministeriö ja ympäristöministeriö ovat yhdessä valmistelemassa hallitusohjelman mukaisesti viemäröintiohjelmaa. Ohjelmassa esitetään kuntien vesihuollon kehittämissuunnitelmiin perustuvan tarveselvityksen pohjalta haja-asutusalueiden viemäröintiä koskevia yleisiä periaatteita ja linjauksia sekä suunnitelma valtion tuen suuntaamisesta ja vaikuttavuudesta.

Valiokunta toteaa, että viemäröintiohjelma on erittäin ajankohtainen. Valtion tuen tarve on edelleen suuri varsinkin alueellisesti merkittävien yhdysvesijohto- ja siirtoviemärihankkeiden sekä yhdyskuntarakenteen kehittämisen ja ympäristönsuojelun kannalta tärkeiden haja-asutusalueiden viemäröintihankkeiden mahdollistamiseksi. Asukkaiden pitää valiokunnan mielestä saada myös mahdollisimman varhaisessa vaiheessa tieto siitä, millainen jätevesiratkaisu alueelle on suunnitteilla. Näin vältetään epätarkoituksenmukaisia ja lyhytaikaisiksi jääviä investointeja kiinteistökohtaiseen jätevesien käsittelyyn ennen hajajätevesiasetuksen mukaisen siirtymäajan päättymistä vuonna 2016.

Valiokunta pitää tarpeellisena, että ainakin tärkeimmät ja valtion tukea eniten tarvitsevat viemäröintihankkeet toteutetaan ja korostaa, että ilman valtion tukea laitokset, kunnat ja kiinteistönomistajat voivat päätyä lyhyellä tähtäimellä epätarkoituksenmukaiseen kertainvestoinnilta edullisimpaan vaihtoehtoon. Valtion tuella voidaan edistää terveyden, ympäristön sekä yhdyskuntien rakenteen ja toimivuuden kannalta kestävien ratkaisujen toteuttamista.

Valiokunta korostaa myös, että sään ja vesiolojen ääri-ilmiöiden yleistyessä tarve tulvariskien hallintaan, vesistörakenteiden kunnossapitoon ja vesihuollon erityistilanteisiin varautumiseen kasvaa.

Valiokunta lisää momentille 2 000 000 euroa uusien vesihuolto- ja vesistöhankkeiden aloittamiseen.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 36/2012 vp (21.12.2012)

Momentille myönnetään 12 079 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) vesihuollon tukemisesta annetun lain (686/2004) mukaisiin vesihuoltotoimenpiteisiin myönnettävien avustusten ja valtion työnä toteutettavista vesihuoltohankkeista aiheutuvien menojen maksamiseen

2) maaseutuelinkeinojen rahoituslain (329/1999) 15 §:n mukaisesti vesistötoimenpiteisiin myönnettävien avustusten ja valtion työnä toteutettavista vesistöhankkeista aiheutuvien menojen maksamiseen

3) luottolaitosten varoista myönnettävistä eräistä korkotukilainoista annetun lain (1015/1977) mukaisten vesihuoltolaitteiden rakentamiseen ennen vuotta 2002 myönnettyjen lainojen korkohyvitysten maksamiseen.

Määrärahaa saa käyttää myös enintään 27 henkilötyövuotta vastaavan hankkeista aiheutuvan henkilöstön palkkaamisesta aiheutuvien palkkausmenojen ja muiden kulutusmenojen maksamiseen.

Momentin määrärahasta rahoitettu valtion työnä toteutettu ja valmistunut työ saadaan sopia luovutettavaksi kunnalle tai muulle yhteistyökumppanille. Samalla on sovittava niistä ehdoista, joita työn vastaanottajan on luovutuksen jälkeen noudatettava.