Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         10. Maaseudun kehittäminen
         20. Maatalous
         50. Vesitalous
         60. Metsätalous
         63. Metsähallitus
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2013

50. VesitalousPDF-versio

Talousarvioesitys HE 95/2012 vp (17.9.2012)

Selvitysosa:Maa- ja metsätalousministeriön toimialan vesitaloustehtäviä ovat vedenhankinta ja viemäröinti, vesistöjen säännöstely, tulvariskien hallinta, maankuivatus ja kastelu, patoturvallisuus ja vesistörakenteiden ylläpito, valtion velvoitteet vesilain mukaisen luvan haltijana sekä muu vesivarojen käyttö ja hoito. Pääosa näiden tehtävien hoitamiseen tarvittavista määrärahoista on budjetoitu tähän lukuun. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksissa näissä tehtävissä työskentelevän vakinaisen henkilöstön palkkausmenot ja muut yleishallintomenot sekä henkilöstön määrä, arviolta 200 henkilötyövuotta eli noin 7 600 000 euroa keskusten toimintamenoista, on otettu huomioon työ- ja elinkeinoministeriön pääluokan luvussa 32.01. Suomen ympäristökeskuksessa vesitaloustehtävissä työskentelevän vakinaisen henkilöstön palkkausmenot ja muut yleishallintomenot sekä henkilöstön määrä, arviolta 27 henkilötyövuotta eli noin 1 700 000 euroa toimintamenoista, on otettu huomioon ympäristöministeriön pääluokan luvussa 35.01. Nämä henkilöstövoimavarat on otettu vastaavasti huomioon työ- ja elinkeinoministeriön sekä ympäristöministeriön hallinnonalojen henkilötyövuosien määrässä.

Maa- ja metsätalousministeriö asettaa vesitaloustehtävissä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksille sekä Suomen ympäristökeskukselle toiminnalliset tulostavoitteet ja myöntää niiden toteuttamiseksi tarvittavan erillisrahoituksen. Ministeriö asettaa seuraavat alustavat tulostavoitteet vuodelle 2013 pääluokkaperusteluissa esitettyjen toimialan vaikuttavuustavoitteiden tukemiseksi:

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset
 • — Tulvavaara- ja tulvariskikartat valmistuvat merkittäville tulvariskialueille (21 aluetta). Varmistetaan tulvaryhmien työn eteneminen aikataulussa.
 • — Kehitetään vesistöalueittaista säännöstelyä tulva- ja kuivuus­riskien hallinnan parantamiseksi.
 • — Edistetään paikalliseen vastuunottoon perustuvia vesien kunnostushankkeita.
 • — Tehdään hydrogeologisia lisäselvityksiä kymmenellä pohjavesialueella ja tarvittaessa tarkistetaan pohja­vesi­alueiden rajoja.
 • — Tulvasuojelun ja vesihuollon tukemisessa avustusten osuus on 70 % (v. 2011 avustusmuotoisena myönnettiin 70 % tuki­määrä­rahasta, v. 2010 52 %, v. 2009 38 %).
 • — Tuetaan kuntien vesihuollon kehittämissuunnitelmien mukaisia vesi­huolto­investointeja siten, että saatetaan 5 500 taloutta viemäri­verkoston piiriin (v. 2011 toteutuma 7 200 taloutta, v. 2010 toteutuma 7 500 taloutta). Valmistellaan valtakunnallisen viemäröintiohjelman edellyttämät suunnitelmat.
Suomen ympäristökeskus
 • — Toteutetaan yhteistyöhankkeena tulvariskialueiden asukkaille ja toimijoille viestintäkampanja, jossa painotetaan omatoimista varautumista.
 • —  Valmistellaan koekäyttöön vesitilanne- ja tulvavaroituspalvelu ja käynnistetään yhteiskäyttöisen vesihuollon tietojärjestelmän kehittämisen toteutusvaihe.
 • — Edistetään suomalaiseen vesiosaamiseen perustuvaa vientiä ja kansainvälistä yhteistyötä Suomen vesifoorumin kanssa.
 • — Tuetaan ELY-keskuksia tulva- ja kuivuusriskien hallintaa palvelevassa vesistöalueittaisen säännöstelyn kehittämisessä.
 • — Selvitetään mahdollisuudet hydrologisen seurantatiedon hankinnan kehittämiseen hyödyntäen uutta tekniikkaa, ostopalveluja ja kansalaishavainnointia.
 • — Otetaan käyttöön ELY-keskusten ja ohjaavien ministeriöiden asiakastyytyväisyyden mittaus.

20. Vesivarojen käytön ja hoidon menot (siirtomääräraha 3 v)

Talousarvioesitys HE 95/2012 vp (17.9.2012)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 12 508 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) vesivarojen käytön ja hoidon kulutus- ja sijoitusmenoihin, jotka liittyvät tulvariskien hallintaan, patoturvallisuuteen, vesistöjen säännöstelyyn, vesistön käytön ja hoidon kehittämiseen, vesihuollon kehittämiseen sekä valtion kompensaatio-, tarkkailu- ja muihin velvoitteisiin

2) Inarijärven säännöstelystä aiheutuviin toimenpiteisiin sekä valtioiden välisiin sopimuksiin perustuvaan rajavesistöyhteistyöhön

3) maaseutuelinkeinojen rahoituslain (329/1999) 15 §:n mukaisista vesistötoimenpiteistä sekä vesistörakenteiden peruskorjauksista ja velvoitetöistä valtiolle aiheutuvien menojen maksamiseen.

Määrärahaa saa käyttää myös enintään 154 henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamisesta aiheutuvien menojen ja muiden kulutusmenojen sekä vesialan kansallisten järjestöjen jäsenmaksujen ja vapaaehtoisten rahoitusosuuksien maksamiseen.

Momentin määrärahoista rahoitettu valmistunut työ tai sen osa saadaan sopia luovutettavaksi kunnalle tai muulle yhteistyökumppanille. Samalla on sovittava niistä ehdoista, joita työn vastaanottajan on luovutuksen jälkeen noudatettava. Momentille nettoutetaan yhteistyöosapuolten rahoitusosuudet hankkeista, selvityksistä tai muista toimenpiteistä, joiden toteuttaminen on elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten vastuulla sopimusten tai vesilainsäädännön mukaisten päätösten perusteella. Momentille nettoutetaan myös työnantajalle maksettavat sairaus- ja äitiyspäivärahat.

Selvitysosa:

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

   
Tulvariskien hallinta, patoturvallisuus ja vesistöjen säännöstely 2 000 000
Vesitalouden kehittäminen 1 750 000
Valtion vesitalousluvista aiheutuvat velvoitteet 3 170 000
Valtiosopimuksiin perustuva rajavesistöyhteistyö 200 000
Vesistötoimenpiteet, peruskorjaukset ja rakentamisvelvoitteet 4 658 000
Jäsenmaksut ja rahoitusosuudet 30 000
Vesihuollon tiedonhallinta 700 000
Yhteensä 12 508 000

Momentin kokonaishenkilötyövuosimäärä sisältää 135 henkilötyövuotta työ- ja elinkeinoministeriön ja ympäristöministeriön hallinnonalan henkilöstöä.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Vesihuollon tiedonhallintahanke (siirto momentilta 28.70.20) 700
Palkkausten tarkistukset 240
Yhteensä 940

2013 talousarvio 12 508 000
2012 II lisätalousarvio 116 000
2012 talousarvio 11 568 000
2011 tilinpäätös 11 545 000

Täydentävä talousarvioesitys HE 166/2012 vp (22.11.2012)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 14 508 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Lisäys 2 000 000 euroa talousarvioesityksen 12 508 000 euroon nähden aiheutuu syksyn 2012 tulvien yhteydessä välttämättömiksi osoittautuneiden perusparannustoimenpiteiden toteuttamisesta.


2013 talousarvio 14 508 000
2012 II lisätalousarvio 116 000
2012 talousarvio 11 568 000
2011 tilinpäätös 11 545 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 36/2012 vp (21.12.2012)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 14 508 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) vesivarojen käytön ja hoidon kulutus- ja sijoitusmenoihin, jotka liittyvät tulvariskien hallintaan, patoturvallisuuteen, vesistöjen säännöstelyyn, vesistön käytön ja hoidon kehittämiseen, vesihuollon kehittämiseen sekä valtion kompensaatio-, tarkkailu- ja muihin velvoitteisiin

2) Inarijärven säännöstelystä aiheutuviin toimenpiteisiin sekä valtioiden välisiin sopimuksiin perustuvaan rajavesistöyhteistyöhön

3) maaseutuelinkeinojen rahoituslain (329/1999) 15 §:n mukaisista vesistötoimenpiteistä sekä vesistörakenteiden peruskorjauksista ja velvoitetöistä valtiolle aiheutuvien menojen maksamiseen.

Määrärahaa saa käyttää myös enintään 154 henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamisesta aiheutuvien menojen ja muiden kulutusmenojen sekä vesialan kansallisten järjestöjen jäsenmaksujen ja vapaaehtoisten rahoitusosuuksien maksamiseen.

Momentin määrärahoista rahoitettu valmistunut työ tai sen osa saadaan sopia luovutettavaksi kunnalle tai muulle yhteistyökumppanille. Samalla on sovittava niistä ehdoista, joita työn vastaanottajan on luovutuksen jälkeen noudatettava. Momentille nettoutetaan yhteistyöosapuolten rahoitusosuudet hankkeista, selvityksistä tai muista toimenpiteistä, joiden toteuttaminen on elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten vastuulla sopimusten tai vesilainsäädännön mukaisten päätösten perusteella. Momentille nettoutetaan myös työnantajalle maksettavat sairaus- ja äitiyspäivärahat.

 

I lisätalousarvioesitys HE 52/2013 vp (23.5.2013)

Momentille myönnetään lisäystä 400 000 euroa.

Selvitysosa:Lisämäärärahan tarve aiheutuu valtion omistamien vesistörakenteiden lisääntyneistä suunnittelu-, perusparannus- ja korjausmenoista.


2013 I lisätalousarvio 400 000
2013 talousarvio 14 508 000
2012 tilinpäätös 11 684 000
2011 tilinpäätös 11 545 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 21/2013 vp (19.6.2013)

Momentille myönnetään lisäystä 400 000 euroa.

 

III lisätalousarvioesitys HE 101/2013 vp (12.9.2013)

Momentille myönnetään lisäystä 1 100 000 euroa.

Selvitysosa:Lisämäärärahan tarve aiheutuu tarpeesta aikaistaa valtiolle tulevia menoja. Lisämäärärahalla toteutetaan kevään 2013 tulvista valtion vastuulla oleville vesistörakenteille aiheutuneiden vaurioiden korjaustoimia, välttämättömiä rakenteiden perusparannuksia sekä tulvariskien hallinnan suunnittelua tulvista kärsineillä alueilla.

Tarvittavien korjaus- ja kunnostustoimenpiteiden nopea toteuttaminen pienentää olennaisesti vahinkoriskiä tulvatilanteen toistuessa ja vähentää tulvista aiheutuvia haittoja elinkeinotoiminnalle ja asukkaiden päivittäiselle liikkumiselle.


2013 III lisätalousarvio 1 100 000
2013 I lisätalousarvio 400 000
2013 talousarvio 14 508 000
2012 tilinpäätös 11 684 000
2011 tilinpäätös 11 545 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 25/2013 vp (11.10.2013)

Momentille myönnetään lisäystä 1 100 000 euroa.

31. Vesihuollon ja tulvasuojelun tukeminen (siirtomääräraha 3 v)

Talousarvioesitys HE 95/2012 vp (17.9.2012)

Momentille myönnetään 10 079 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) vesihuollon tukemisesta annetun lain (686/2004) mukaisiin vesihuoltotoimenpiteisiin myönnettävien avustusten ja valtion työnä toteutettavista vesihuoltohankkeista aiheutuvien menojen maksamiseen

2) maaseutuelinkeinojen rahoituslain (329/1999) 15 §:n mukaisesti vesistötoimenpiteisiin myönnettävien avustusten ja valtion työnä toteutettavista vesistöhankkeista aiheutuvien menojen maksamiseen

3) luottolaitosten varoista myönnettävistä eräistä korkotukilainoista annetun lain (1015/1977) mukaisten vesihuoltolaitteiden rakentamiseen ennen vuotta 2002 myönnettyjen lainojen korkohyvitysten maksamiseen.

Määrärahaa saa käyttää myös enintään 27 henkilötyövuotta vastaavan hankkeista aiheutuvan henkilöstön palkkaamisesta aiheutuvien palkkausmenojen ja muiden kulutusmenojen maksamiseen.

Momentin määrärahasta rahoitettu valtion työnä toteutettu ja valmistunut työ saadaan sopia luovutettavaksi kunnalle tai muulle yhteistyökumppanille. Samalla on sovittava niistä ehdoista, joita työn vastaanottajan on luovutuksen jälkeen noudatettava.

Selvitysosa:Keskeneräisiin vesihuolto- ja vesistöhankkeisiin tarkoitetusta määrärahasta valtion tuki vesistöhankkeisiin on noin 2 278 000 euroa ja vesihuoltohankkeisiin noin 2 601 000 euroa. Vesistöhankkeiden keskeisenä tavoitteena on yhdyskuntien tulvasuojelun parantaminen. Vesihuoltohankkeiden ensisijaisia tavoitteita ovat vesihuollon turvaaminen erityistilanteissa sekä alueellisen yhteistyön parantaminen.

Määrärahasta on tarkoitus käyttää 5 000 000 euroa avustuksina toimenpiteisiin, joilla edistetään vesihuollon parantamista maaseutuyhdyskunnissa ja haja-asutusalueilla, erityisesti viemäriverkostojen laajentamista haja-asutusalueilla, joille aiemmin on valtion tuella rakennettu runkojohto.

Vesihuolto- ja vesistöhankkeita rahoitetaan vähäisessä määrin lisäksi työ- ja elinkeinoministeriön pääluokkaan budjetoiduista momentin 32.01.02 määrärahoista lähinnä työmaiden työnjohdon palkkaus- ja muina kulutusmenoina.

Määrärahan arvioitu käyttö (1 000 euroa)

  Kokonaiskustannusarvio Valtion osuus Myönnetty aikaisemmin Myönnetään
         
Keskeneräiset vesihuolto- ja vesistöhankkeet 37 889 11 916 5 255 4 879
Maaseudun vesihuoltotoimenpiteet - - - 5 000
Vesihuoltolaitteiden rakentamisen korkotuki - - - 200
Yhteensä       10 079

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
HO-säästö -3 000
Kertaluonteinen poistaminen (EK) -1 000
Siirto momentilta 32.50.(63) 121
Tasomuutos -50
Yhteensä -3 929

2013 talousarvio 10 079 000
2012 II lisätalousarvio
2012 I lisätalousarvio 3 065 000
2012 talousarvio 14 008 000
2011 tilinpäätös 20 158 000

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 39/2012 vp (13.12.2012)

Momentille esitetään 10 079 000 euron määrärahaa. Määräraha ei mahdollista uusien syöttövesijohto- ja siirtoviemärihankkeiden käynnistämistä.

Maa- ja metsätalousministeriö ja ympäristöministeriö ovat yhdessä valmistelemassa hallitusohjelman mukaisesti viemäröintiohjelmaa. Ohjelmassa esitetään kuntien vesihuollon kehittämissuunnitelmiin perustuvan tarveselvityksen pohjalta haja-asutusalueiden viemäröintiä koskevia yleisiä periaatteita ja linjauksia sekä suunnitelma valtion tuen suuntaamisesta ja vaikuttavuudesta.

Valiokunta toteaa, että viemäröintiohjelma on erittäin ajankohtainen. Valtion tuen tarve on edelleen suuri varsinkin alueellisesti merkittävien yhdysvesijohto- ja siirtoviemärihankkeiden sekä yhdyskuntarakenteen kehittämisen ja ympäristönsuojelun kannalta tärkeiden haja-asutusalueiden viemäröintihankkeiden mahdollistamiseksi. Asukkaiden pitää valiokunnan mielestä saada myös mahdollisimman varhaisessa vaiheessa tieto siitä, millainen jätevesiratkaisu alueelle on suunnitteilla. Näin vältetään epätarkoituksenmukaisia ja lyhytaikaisiksi jääviä investointeja kiinteistökohtaiseen jätevesien käsittelyyn ennen hajajätevesiasetuksen mukaisen siirtymäajan päättymistä vuonna 2016.

Valiokunta pitää tarpeellisena, että ainakin tärkeimmät ja valtion tukea eniten tarvitsevat viemäröintihankkeet toteutetaan ja korostaa, että ilman valtion tukea laitokset, kunnat ja kiinteistönomistajat voivat päätyä lyhyellä tähtäimellä epätarkoituksenmukaiseen kertainvestoinnilta edullisimpaan vaihtoehtoon. Valtion tuella voidaan edistää terveyden, ympäristön sekä yhdyskuntien rakenteen ja toimivuuden kannalta kestävien ratkaisujen toteuttamista.

Valiokunta korostaa myös, että sään ja vesiolojen ääri-ilmiöiden yleistyessä tarve tulvariskien hallintaan, vesistörakenteiden kunnossapitoon ja vesihuollon erityistilanteisiin varautumiseen kasvaa.

Valiokunta lisää momentille 2 000 000 euroa uusien vesihuolto- ja vesistöhankkeiden aloittamiseen.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 36/2012 vp (21.12.2012)

Momentille myönnetään 12 079 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) vesihuollon tukemisesta annetun lain (686/2004) mukaisiin vesihuoltotoimenpiteisiin myönnettävien avustusten ja valtion työnä toteutettavista vesihuoltohankkeista aiheutuvien menojen maksamiseen

2) maaseutuelinkeinojen rahoituslain (329/1999) 15 §:n mukaisesti vesistötoimenpiteisiin myönnettävien avustusten ja valtion työnä toteutettavista vesistöhankkeista aiheutuvien menojen maksamiseen

3) luottolaitosten varoista myönnettävistä eräistä korkotukilainoista annetun lain (1015/1977) mukaisten vesihuoltolaitteiden rakentamiseen ennen vuotta 2002 myönnettyjen lainojen korkohyvitysten maksamiseen.

Määrärahaa saa käyttää myös enintään 27 henkilötyövuotta vastaavan hankkeista aiheutuvan henkilöstön palkkaamisesta aiheutuvien palkkausmenojen ja muiden kulutusmenojen maksamiseen.

Momentin määrärahasta rahoitettu valtion työnä toteutettu ja valmistunut työ saadaan sopia luovutettavaksi kunnalle tai muulle yhteistyökumppanille. Samalla on sovittava niistä ehdoista, joita työn vastaanottajan on luovutuksen jälkeen noudatettava.

43. Eräät valtion maksettavaksi määrätyt korvaukset (arviomääräraha)

Talousarvioesitys HE 95/2012 vp (17.9.2012)

Momentille myönnetään 420 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää ympäristölupavirastojen ja tuomioistuinten vesiasioista antamien päätösten ja lain tai valtioiden välisten sopimusten perusteella valtion maksettavaksi määrättyjen tai sovittujen korvausten sekä päätösmaksujen maksamiseen.

Määräraha budjetoidaan maksatuspäätösperusteisena.

Selvitysosa:Valtio voi joutua vesilain mukaisten päätösten, ennen päätöksiä vahingonkärsijöiden kanssa tehtyjen sopimusten tai valtioiden välisten sopimusten perusteella maksamaan korvauksia hankkeiden varsinaisen lupakäsittelyn jälkeen. Myös mahdolliset vesistöjen poikkeusjuoksutukset saattavat vesilain nojalla aiheuttaa valtiolle korvausvelvollisuuden.


2013 talousarvio 420 000
2012 talousarvio 420 000
2011 tilinpäätös 194 243

 

Eduskunnan kirjelmä EK 36/2012 vp (21.12.2012)

Momentille myönnetään 420 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää ympäristölupavirastojen ja tuomioistuinten vesiasioista antamien päätösten ja lain tai valtioiden välisten sopimusten perusteella valtion maksettavaksi määrättyjen tai sovittujen korvausten sekä päätösmaksujen maksamiseen.

Määräraha budjetoidaan maksatuspäätösperusteisena.

48. Poikkeuksellisten tulvien aiheuttamien vahinkojen korvaaminen (siirtomääräraha 3 v)

Talousarvioesitys HE 95/2012 vp (17.9.2012)

Momentille myönnetään 841 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää poikkeuksellisten tulvien aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta annetun lain (284/1983) 2 §:n mukaisten vahinkojen ja kustannusten korvaamiseen sekä metsäkeskusten asiantuntija-avusta aiheutuviin menoihin. Määrärahaa saa käyttää myös edellisiin vuosiin kohdistuvien vahinkojen ja kustannusten korvaamisesta aiheutuvien menojen maksamiseen.

Määräraha budjetoidaan maksatuspäätösperusteisena.


2013 talousarvio 841 000
2012 talousarvio 841 000
2011 tilinpäätös 841 000

Täydentävä talousarvioesitys HE 166/2012 vp (22.11.2012)

Momentille myönnetään 10 379 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Lisäys 9 538 000 euroa talousarvioesityksen 841 000 euroon nähden aiheutuu vuoden 2012 poikkeuksellisista sääolosuhteista johtuvista suurista tulvavahingoista. Kun tällä hetkellä valtion vastattavaksi jäävien vuoden 2012 tulvavahinkokorvausten määräksi arvioidaan 12 000 000 euroa ja varauksena vuoden 2013 tulvavahinkokorvauksiin ehdotetaan 841 000 euroa, vuoden 2013 määrärahatarve on 12 841 000 euroa. Kun käytettävissä on varoja 2 462 000 euroa, vuoden 2013 talousarvioesitykseen tarvitaan 10 379 000 euron määräraha.


2013 talousarvio 10 379 000
2012 III lisätalousarvio 780 000
2012 talousarvio 841 000
2011 tilinpäätös 841 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 36/2012 vp (21.12.2012)

Momentille myönnetään 10 379 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää poikkeuksellisten tulvien aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta annetun lain (284/1983) 2 §:n mukaisten vahinkojen ja kustannusten korvaamiseen sekä metsäkeskusten asiantuntija-avusta aiheutuviin menoihin. Määrärahaa saa käyttää myös edellisiin vuosiin kohdistuvien vahinkojen ja kustannusten korvaamisesta aiheutuvien menojen maksamiseen.

Määräraha budjetoidaan maksatuspäätösperusteisena.

 

IV lisätalousarvioesitys HE 165/2013 vp (24.10.2013)

Momentilta vähennetään 5 000 000 euroa.

Selvitysosa:Vähennys aiheutuu siitä, että korvattavaksi tulevien vahinkojen määrä jää arvioitua pienemmäksi.


2013 IV lisätalousarvio -5 000 000
2013 talousarvio 10 379 000
2012 tilinpäätös 1 621 000
2011 tilinpäätös 841 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 26/2013 vp (27.11.2013)

Momentilta vähennetään 5 000 000 euroa.