Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
         01. Hallinto
         10. Maaseudun kehittäminen
         20. Maatalous
              43. Porotalouden edistäminen
              51. Kalatalouden edistäminen
         50. Vesitalous
         60. Metsätalous
         63. Metsähallitus
       36. Valtionvelan korot

Talousarvioesitys 2013

62. Elinkeinokalatalouden markkinoinnin ja rakennepolitiikan edistäminen (siirtomääräraha 3 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 95/2012 vp (17.9.2012)

Momentille myönnetään 11 889 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) kansallisesti rahoitettavista elinkeinokalatalouden edistämistoimenpiteistä ja ammattikalastajille myönnettävistä saimaannorpan suojelusta aiheutuvien taloudellisten vahinkojen korvauksista aiheutuvien menojen maksamiseen

2) Euroopan kalatalousrahaston (EKTR) varoista rahoitettavien elinkeinokalataloutta koskevien toimenpiteiden EU:n rahoitusosuuden ja valtion rahoitusosuuden maksamiseen.

Määrärahaa saa käyttää myös enintään 40 henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamisesta aiheutuvien menojen ja muiden kulutusmenojen maksamiseen.

Määrärahasta on varattu 5 423 000 euroa EU:n osarahoittamien hankkeiden valtion rahoitusosuutta varten.

Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksuperusteisena.

Selvitysosa:Määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon EU:n yhteisen kalastuspolitiikan mukaisina menoina 9 889 000 euroa, joka on vuosille 2007—2013 Euroopan kalatalousrahastosta osaksi rahoitettavien ohjelmien rahoitusosuutta, jonka EU:n ja kansalliset rahoitusosuudet on vahvistettu komission hyväksymässä toimintaohjelmassa. Määrärahan EU-osuudessa on otettu huomioon myös Ahvenanmaan osuus. Ahvenanmaa osoittaa tarvittavan kansallisen julkisen rahoitusosuuden omassa talousarviossaan. Momentille 12.30.03 on arvioitu kertyvän yhteensä 4 000 000 euroa ohjelmakauden 2007—2013 Euroopan kalatalousrahaston (EKTR) rahoitusosuutena.

Kokonaan kansallisesti rahoitettavia elinkeinokalatalouden edistämistoimenpiteitä ovat kalastusvakuutusyhdistyksistä annetun lain (331/1958) mukaiset avustukset sekä maa- ja metsätalousministeriön määräämin perustein myönnetyt avustukset kalan kuljetukseen. Määrärahaa voidaan käyttää myös muuhun elinkeinokalatalouden edellytysten parantamiseen kuten kehittämishankkeisiin. Lisäksi määrärahaa voidaan käyttää tarvittaessa saimaannorpan suojelusta aiheutuvien taloudellisten vahinkojen korvaamiseen Saimaan alueen ammattikalastajille, tarve on arviolta 80 000 euroa. Määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon lisäyksenä 500 000 euroa poistokalastukseen hallitusohjelmaan perustuvana Itämeren suojelutoimenpiteenä. Muihin vuonna 2013 kokonaan kansallisesti rahoitettaviin menoihin arvioidaan tarvittavan 1 500 000 euroa.

Kainuun hallintokokeilusta annettu laki (343/2003) ei ole voimassa enää vuonna 2013. Aikaisempina vuosina budjetoituja määrärahoja käytetään lain mukaisten menojen maksamiseen.

Määrärahan arvioitu käyttö (milj. euroa)

  Kansallinen
osuus
EU:n osuus
(EKTR)
Yhteensä
       
Elinkeinokalatalouden toimintaohjelma 5,423 4,466 9,889
Itämeren suojelu: poistokalastus (HO) 0,500 - 0,500
Kansalliset toimenpiteet 1,500 - 1,500
Yhteensä 7,423 4,466 11,889

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Kertaluonteinen poistaminen (EK) -100
Itämeren suojelu (HO) 500
Tasomuutos -57
Yhteensä 343

2013 talousarvio 11 889 000
2012 talousarvio 11 546 000
2011 tilinpäätös 15 778 000

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 39/2012 vp (13.12.2012)

Momentille esitettyyn määrärahaan sisältyy lisäyksenä 500 000 euroa, joka on osoitettu poistokalastukseen hallitusohjelmaan perustuvana Itämeren suojelutoimenpiteenä.

Poistokalastus on todettu tehokkaaksi keinoksi poistaa vesistöistä fosforia ja typpeä. Esimerkiksi puolet Itämeren suojelukomission (HELCOM) toimintaohjelmassa Suomelle määritellystä 150 tonnin fosforikuormituksen vähentämistavoitteesta voidaan saavuttaa 10 000 tonnin särkisaaliilla.

Valiokunta toteaa, että Itämeren lisäksi myös monien järvien suurin ongelma on rehevöityminen. Poistokalastuksella tilannetta on voitu monin paikoin parantaa. Keskeyttämättömän rahoituksen turvaaminen myös sisävesillä on välttämätöntä tehokkaan poistokalastuksen toteuttamiseksi. Kalastajille on taattava riittävä rahoitus siten, että he voivat suunnitella toimintaansa ja tehdä tarvittavat investoinnit.

Valiokunta lisää momentille 150 000 euroa poistokalastukseen Itämerellä ja sisävesistöissä.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 36/2012 vp (21.12.2012)

Momentille myönnetään 12 039 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) kansallisesti rahoitettavista elinkeinokalatalouden edistämistoimenpiteistä ja ammattikalastajille myönnettävistä saimaannorpan suojelusta aiheutuvien taloudellisten vahinkojen korvauksista aiheutuvien menojen maksamiseen

2) Euroopan kalatalousrahaston (EKTR) varoista rahoitettavien elinkeinokalataloutta koskevien toimenpiteiden EU:n rahoitusosuuden ja valtion rahoitusosuuden maksamiseen.

Määrärahaa saa käyttää myös enintään 40 henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamisesta aiheutuvien menojen ja muiden kulutusmenojen maksamiseen.

Määrärahasta on varattu 5 423 000 euroa EU:n osarahoittamien hankkeiden valtion rahoitusosuutta varten.

Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksuperusteisena.

 

I lisätalousarvioesitys HE 52/2013 vp (23.5.2013)

Momentille myönnetään lisäystä 1 400 000 euroa.

Vuoden 2011 talousarviossa Suomenlahdella ja Saaristomerellä toteutettavaan poistokalastukseen budjetoidusta 1 000 000 euron kolmevuotisesta siirtomäärärahasta peruutetaan 500 000 euroa.

Lisäksi momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahasta on varattu 6 014 000 euroa EU:n osarahoittamien hankkeiden valtion rahoitusosuutta varten.

Selvitysosa:Lisämäärärahan tarpeesta 900 000 euroa aiheutuu vuosien 2007—2013 Euroopan kalatalousrahaston toimintaohjelmassa peruuntuneen määrärahan sekä takaisinperintäpäätöksien ja palautettujen maksujen uudelleen budjetoinnista, jotta toimintaohjelmassa osoitettu EU:n ja kansallinen rahoitusosuus saataisiin täysimääräisesti käytettyä. Vuoden 2010 talousarviossa budjetoidusta 17 466 000 euron kolmevuotisesta siirtomäärärahasta on jäänyt käyttämättä ja peruuntunut 181 000 euroa. Vastaava määräraha budjetoidaan uudelleen. Tämä on kokonaan kansallista rahoitusosuutta. Lisäksi budjetoidaan uudelleen vuosien 2007—2009 talousarvioissa budjetoiduista yhteensä 45 220 000 euron kolmevuotisista siirtomäärärahoista takaisinperintäpäätöksien ja palautettujen maksujen johdosta 719 000 euroa. Tästä EU:n osuutta on 309 000 euroa ja kansallista osuutta 410 000 euroa.

Vuoden 2011 talousarviossa Suomenlahdella ja Saaristomerellä toteutettavaan poistokalastukseen osoitetuista varoista peruutetaan 500 000 euroa ja budjetoidaan uudelleen vastaava määräraha. Tämä on kokonaan kansallista rahoitusosuutta. Määrärahan peruuttaminen on otettu huomioon momentin 12.39.04 tuloarviossa.


2013 I lisätalousarvio 1 400 000
2013 talousarvio 12 039 000
2012 tilinpäätös 11 546 000
2011 tilinpäätös 15 778 000

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 12/2013 vp (14.6.2013)

Eduskunta lisäsi vuoden 2011 talousarvioon yhteensä 1,4 miljoonaa euroa poistokalastuksen edistämiseen. Määrärahasta kohdennettiin 1,0 miljoonaa euroa Saaristomeren ja Suomenlahden alueelle ja 0,4 miljoonaa euroa sisävesille. Sisävesille kohdennetut varat on hyödynnetty täysimääräisesti. Merialueella ohjelman käynnistäminen ja määrärahan käytön toteuma on ollut ennakoitua hitaampaa, johtuen mm. Euroopan komission ennakkohyväksynnän viivästymisestä.

Komission tukijärjestelmää koskeva päätös mahdollistaa tuen myöntämisen 30.6.2014 saakka. Jatkoaikaa voidaan hakea vasta kun valtiontukea koskevat uudet suuntaviivat on annettu ja tiedetään mihin kansallista rahoitusta on mahdollista jatkossa osoittaa.

Vuonna 2011 merialueille myönnetystä kolmevuotisesta siirtomäärärahasta on edelleen käyttämättä 0,5 miljoonaa euroa. Hallituksen esittämän uudelleen budjetoinnin myötä määrärahaa voidaan käyttää tukijärjestelmän voimassaoloajan loppuun saakka.

Valiokunta pitää käyttämättömän määrärahan uudelleen budjetointia tarpeellisena. Maa- ja metsätalousministeriön tavoin valiokunta pitää myös määrärahan täysimääräisen käytön kannalta perusteltuna, että sitä koskeva aluerajoitus poistetaan. Uudelleen budjetoitavaa määrärahaa voidaan näin ollen käyttää joustavasti joko merialueilla tai sisävesillä.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 21/2013 vp (19.6.2013)

Momentille myönnetään lisäystä 1 400 000 euroa.

Vuoden 2011 talousarviossa Suomenlahdella ja Saaristomerellä toteutettavaan poistokalastukseen budjetoidusta 1 000 000 euron kolmevuotisesta siirtomäärärahasta peruutetaan 500 000 euroa.

Lisäksi momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahasta on varattu 6 014 000 euroa EU:n osarahoittamien hankkeiden valtion rahoitusosuutta varten.